Likumprojekts “Grozījumi Radio un televīzijas likumā”

Likumprojekts “Grozījumi Radio un televīzijas likumā”

(Reģ.nr.349)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt Radio un televīzijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 22.nr.; 1997, 11., 23.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1999, 268./269.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) reģistrācijas apliecība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "speciāla atļauja (licence) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai" (attiecīgā locījumā) un vārdus "kabeļtelevīzijas vai kabeļradio (radiotranslācijas) reģistrācijas apliecība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "speciāla atļauja (licence) kabeļtelevīzijas vai kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai" (attiecīgā locījumā).

11.pants. Konkurss apraides atļaujas (licences) saņemšanai

(1) Nacionālā radio un televīzijas padome saskaņā ar elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālo koncepciju uz brīvajām frekvencēm (kanāliem) izsludina konkursu.

(2) Sludinājums par konkursu publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vietējā laikrakstā, ja konkurss tiek izsludināts reģionālas vai vietējas aptveramības frekvencei (kanālam). Sludinājumā norāda šādas ziņas:

1) elektroniskā sabiedrības saziņas līdzekļa veids (radio, televīzija u.tml.);

2) prasības attiecībā uz programmu (raidlaika apjoms, pieļaujamā valodu attiecība, skaņas un attēlu formātu kvalitāte);

3) raidīšanas tehniskie parametri [frekvence (kanāls), raidītāja maksimālā jauda, aptveramā teritorija];

4) apraides atļaujas termiņš;

5) darbības uzsākšanas laiks;

6) apraides atļaujas maksa un kancelejas nodeva;

7) pieteikuma iesniegšanas termiņš.

2. 11.pantā:

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) valsts nodeva par apraides atļaujas izsniegšanu un konkursa dalības maksa;";

(5) Pieteikumam pievienojama:

1) vispārējā programmas koncepcija, kurā jānorāda paredzamais raidorganizācijas un programmas (raidstacijas) nosaukums, programmas ievirze, mērķauditorija, valoda, Latvijā, citās Eiropas valstīs un citur veidoto raidījumu plānotā raidlaika attiecība, kā arī citas ziņas, ko iesniedzējs uzskata par svarīgām attiecībā uz savu plānoto darbību;

2) dokumenti, kas apliecina iespējamos finansiālā nodrošinājuma avotus pirmajam darbības gadam;

3) deklarācija par to, vai:

a) konkursa dalībnieks vai viņa laulātais ir citas raidorganizācijas dibinātājs (dalībnieks) un, ja ir, - ieguldījuma apmērs,

b) konkursa dalībnieks ieņem vēlētus amatus politiskās organizācijas (partijas) vadības institūcijā;

4) deklarācija par to, ka konkursa dalībnieks uzvaras gadījumā ievēros šā likuma 8. panta piektās un septītās daļas prasības;

5) dokuments par kancelejas nodevas nomaksu;

izteikt piektās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) dokuments par konkursa dalības maksas samaksu;";

6) dokuments par drošības naudas iemaksu, kura atbilst viena gada

apraides atļaujas maksai.

izslēgt piektās daļas 6.punktu.

12.pants. Konkursa rezultātu noteikšana

(1) Konkursā tiek vērtēti konkursa noteikumiem atbilstošie pieteikumi.

(2) Konkursa rezultāti jānosaka ne ilgāk kā triju mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas.

(3) Salīdzinot visas iesniegtās vispārējās programmas koncepcijas pēc dažādiem rādītājiem, priekšroka dodama tam konkursa dalībniekam, kura vispārējā programmas koncepcija orientēta uz plašāku sabiedrības pieprasījumu.

(4) Par konkursa rezultātiem Nacionālā radio un televīzijas padome pieņem lēmumu, kurā norāda tā konkursa dalībnieka vārdu un uzvārdu (juridiskajām personām - nosaukumu), kuram tiek piešķirtas apraides tiesības. Konkursa rezultātus 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā, ja konkurss bija izsludināts reģionālas vai vietējas aptveramības frekvencei (kanālam).

(5) Nacionālās radio un televīzijas padomes lēmumu par konkursa rezultātiem var pārsūdzēt tiesā 10 dienu laikā pēc šā lēmuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(6) Konkursa uzvarētājam drošības nauda tiek ieskaitīta kā maksa par apraides atļauju (licenci) (turpmāk - apraides atļauja) pirmajam gadam.

(7) Pārējiem konkursa dalībniekiem drošības nauda atmaksājama 14 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Nacionālās radio un televīzijas padomes lēmums par konkursa rezultātiem.

3. Izslēgt 12.panta sesto un septīto daļu.

13.pants. Apraides atļaujas saņemšanas priekšnoteikumi

(1) Lai konkursa uzvarētājs saņemtu apraides atļauju, tam ir nepieciešams:

1) nodibināt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un reģistrēt to Uzņēmumu reģistrā likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteiktajā kārtībā;

2) samaksāt valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu.

4. 13.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) samaksāt valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu Ministru kabineta noteiktajā apmērā.";

(2) Nacionālā radio un televīzijas padome ir tiesīga īpašos gadījumos (raidorganizācijas bankrots, darbības izbeigšana pirms apraides atļaujas termiņa beigām u.tml.) uz pieprasījuma pamata līdz konkursa rezultātu izsludināšanai izsniegt attiecībā uz valsts raidītājiem apraides atļauju citām televīzijas un radio raidorganizācijām, nosakot apraides atļaujas maksas nosacījumus. Šīs atļaujas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu gadu, turklāt tas nedrīkst būt ilgāks par termiņu, kas paredzēts konkursā uzvarējušās raidorganizācijas darbības uzsākšanai.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nacionālā radio un televīzijas padome ir tiesīga īpašos gadījumos (raidorganizācijas bankrots, darbības izbeigšana pirms apraides atļaujas termiņa beigām u.tml.) uz pieprasījuma pamata līdz konkursa rezultātu izsludināšanai un pēc valsts nodevas samaksas izsniegt attiecībā uz valsts raidītājiem apraides atļauju citām televīzijas un radio raidorganizācijām. Šīs atļaujas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu gadu, turklāt tas nedrīkst būt ilgāks par termiņu, kas paredzēts konkursā uzvarējušās raidorganizācijas darbības uzsākšanai."

15.pants. Apraides atļauja.

(1) Apraides atļauja dod tiesības, ievērojot šā likuma un citu likumu prasības, veidot un izplatīt programmas Nacionālās radio un televīzijas padomes noteiktajā kārtībā.

(2) Apraides atļaujas saņemšanai raidorganizācija iesniedz Nacionālajai radio un televīzijas padomei uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecības un raidorganizācijas statūtu kopiju.

(3) Apraides atļauju izsniedz: radio - uz pieciem, televīzijai - uz septiņiem un kabeļtelevīzijai, kabeļradio (radiotranslācijai) - uz 10 gadiem. Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai izsniedz beztermiņa apraides atļauju.

5. Papildināt 15.panta trešo daļu ar šāda satura tekstu:

"Katru gadu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veicama apraides atļauju pārreģistrācija. Par apraides atļaujas pārreģistrāciju raidorganizācija maksā valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā apmērā."

33.pants. Kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) sistēmas un to izveidošana

(1) Kabeļtelevīzija un kabeļradio (radiotranslācija) ir elektroniskie saziņas līdzekļi, kas raida noteiktam klausītāju vai skatītāju lokam -abonentiem - ar vienvirziena vai divvirzienu (interaktīvo) informācijas plūsmu, bet tie nav sakaru līdzekļi, ar kuru palīdzību abonenti var savstarpēji sazināties.

(2) Kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) sistēmas tiek izveidotas, reģistrētas, ekspluatētas un aizsargātas saskaņā ar noteikumiem, kādi attiecībā uz telekomunikāciju tīkliem paredzēti likumā "Par telekomunikācijām".

(3) Kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) sistēmu izmantošanai uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) jāsaņem Nacionālajā radio un televīzijas padomē reģistrācijas apliecība.

6. 33.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) Nacionālajā radio un televīzijas padomē jāsaņem speciāla atļauja (licence).";

(4) Reģistrācijas apliecību kabeļtelevīzijai vai kabeļradio (radiotranslācijai) izsniedz uz pieteikuma pamata uz laiku līdz 10 gadiem, ja tas nav pretrunā ar šā likuma prasībām. Pieprasītājam pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, pilsonība (juridiskajām personām - nosaukums) un adrese, kā arī ziņas par to, vai pieprasītājs kā dibinātājs (dalībnieks) piedalās citos sabiedrības saziņas līdzekļos. Ja pieteikumu iesniedz uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), tajā ietver ziņas par attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātājiem (dalībniekiem), norādot akciju (kapitāla daļu) skaitu un balsstiesības, kā arī ziņas par atbildīgajām amatpersonām, norādot to vārdu, uzvārdu, amatu un pilsonību.

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Reģistrācijas apliecību kabeļtelevīzijai vai kabeļradio (radiotranslācijai)" ar vārdiem "Speciālu atļauju (licenci) kabeļtelevīzijas vai kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai";

(5) Pieteikumam pievienojama:

1) vispārējā programmas koncepcija, kurā jānorāda raidorganizācijas nosaukums, retranslējamo programmu nosaukumi, to tematiskā ievirze un valoda, tīkla aptveramība, attīstības un abonentu skaita perspektīvas, programmu izplatīšanas laiks, abonēšanas maksa, darbības tehniskā un organizatoriskā nodrošinājuma projekts, kā arī citas ziņas, ko pieprasītājs uzskata par svarīgām attiecībā uz savu plānoto darbību;

2) dokumenti, kas apliecina iespējamos finansiālā nodrošinājuma avotus pirmajam darbības gadam;

3) dokumenti, kas apliecina tiesības retranslēt citu raidorganizāciju programmas vai to daļas;

4) deklarācija par to, ka:

a) pieprasītājs un viņa laulātais nav vienpersonisks citas raidorganizācijas dibinātājs (dalībnieks) un ka viņa ieguldījums citā raidorganizācijā nenodrošina kontroli pār to. Šis punkts neattiecas uz pārrobežu televīziju,

b) pieprasītājs neieņem vēlētus amatus politiskās organizācijas (partijas) vadības institūcijā;

5) dokuments par kancelejas nodevas nomaksu;

6) dokuments, kas apliecina reģistrāciju Satiksmes ministrijā un pašvaldībā.

izteikt piektās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) dokuments par valsts nodevas samaksu;";

(8) Tiesības, ko dod kabeļtelevīzijas vai kabeļradio (radiotranslācijas) apliecība, nav nododamas citai personai.

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Tiesības, ko dod speciāla atļauja (licence) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai, nav nododamas citai personai.";

(11) Reģistrācijas apliecības termiņam beidzoties, tā atjaunojama tai pašai raidorganizācijai, ja tās pēdējā darbības gadā nav ar tiesas nolēmumu fiksēti šā likuma pārkāpumi.

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Katru gadu Padomes noteiktajā kārtībā veicama speciālo atļauju (licenču) pārreģistrācija. Par speciālas atļaujas (licences) pārreģistrāciju raidorganizācija maksā valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Beidzoties speciālās atļaujas (licences) termiņam, tas atjaunojams, ja raidorganizācijas pēdējā darbības gadā nav ar tiesas nolēmumu fiksēti šā likuma pārkāpumi."

40.pants. Raidorganizācijas darbības apturēšana un izbeigšana

(1) Nacionālajai radio un televīzijas padomei ir tiesības anulēt apraides atļauju, retranslācijas atļauju, kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) reģistrācijas apliecību, ja raidorganizācija:

1) ir savu darbību izbeigusi, bet nav nodevusi izsniegto dokumentu Nacionālajai radio un televīzijas padomei;

2) pieļauj neregulāru darbību vai pilnībā neizmanto piešķirto raidlaiku, izņemot gadījumus, kad tas notiek tehnisku iemeslu dēļ un ne ilgāk kā trīs mēnešus.

(2) Nacionālajai radio un televīzijas padomei ir tiesības uz laiku līdz septiņām dienām apturēt raidorganizācijas darbību, ja tā:

1) nav nokārtojusi apraides atļaujas maksu;

2) pieļāvusi būtisku šā likuma pārkāpumu;

3) pieļāvusi būtiskas atkāpes no vispārējās programmas koncepcijas.

7. Izteikt 40.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) nav samaksājusi valsts nodevu par apraides atļaujas vai speciālas atļaujas (licences) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai pārreģistrāciju;".

46.pants. Nacionālās radio un televīzijas padomes pamatuzdevumi un kompetence

(1) Padome izstrādā elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālo koncepciju, nodrošinot vairāku programmu kvalitatīvas uztveršanas iespēju visā valsts teritorijā, paredzot gan sabiedrisko, gan komerciālo raidorganizāciju attīstību.

(2) Padome sagatavo valsts budžeta projektu nacionālajam pasūtījumam un iesniedz to Ministru kabinetam, pēc budžeta pieņemšanas Saeimā lemj par tā sadalījumu atbilstoši apstiprinātajam nacionālajam pasūtījumam.

(3) Padome pārvalda valsts kapitāla daļas Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā, apstiprina to statūtus, ieceļ ģenerāldirektorus, izveido revīzijas komisijas un apstiprina valžu sastāvu.

(4) Padome nosaka nacionālā pasūtījuma pamatnostādnes - apjomu, reklāmas (arī televeikala) izvietošanas kārtību nacionālā pasūtījuma ietvaros un slēdz līgumus par tā izpildi šā likuma 56. panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā.

(5) Padome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosaka maksu par apraides atļauju. Apraides atļaujas maksu kārto visas raidorganizācijas.

8. Izslēgt 46.panta piekto daļu.

50.pants. Nacionālās radio un televīzijas padomes finansiālā darbība

(1) Padome tiek finansēta no valsts budžeta.

(2) Padome rīkojas ar līdzekļiem, kas veidojas no iekasētās kancelejas nodevas, kuras apmēru nosaka Padome, ņemot vērā attiecīgo pakalpojumu izmaksas.

(4) Pārskatu par savu finansiālo darbību Padome vienu reizi gadā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

9. Izslēgt 50.panta otro daļu.