Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Radio un televīzijas likumā

Izdarīt Radio un televīzijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 22.nr.; 1997, 11., 23.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1999, 268./269.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) reģistrācijas apliecība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "speciāla atļauja (licence) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai" (attiecīgā locījumā) un vārdus "kabeļtelevīzijas vai kabeļradio (radiotranslācijas) reģistrācijas apliecība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "speciāla atļauja (licence) kabeļtelevīzijas vai kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai" (attiecīgā locījumā).

2. 11.pantā:

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) valsts nodeva par apraides atļaujas izsniegšanu un konkursa dalības maksa;";

izteikt piektās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) dokuments par konkursa dalības maksas samaksu;";

izslēgt piektās daļas 6.punktu.

3. Izslēgt 12.panta sesto un septīto daļu.

4. 13.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) samaksāt valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu Ministru kabineta noteiktajā apmērā.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nacionālā radio un televīzijas padome ir tiesīga īpašos gadījumos (raidorganizācijas bankrots, darbības izbeigšana pirms apraides atļaujas termiņa beigām u.tml.) uz pieprasījuma pamata līdz konkursa rezultātu izsludināšanai un pēc valsts nodevas samaksas izsniegt attiecībā uz valsts raidītājiem apraides atļauju citām televīzijas un radio raidorganizācijām. Šīs atļaujas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu gadu, turklāt tas nedrīkst būt ilgāks par termiņu, kas paredzēts konkursā uzvarējušās raidorganizācijas darbības uzsākšanai."

5. Papildināt 15.panta trešo daļu ar šāda satura tekstu:

"Katru gadu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veicama apraides atļauju pārreģistrācija. Par apraides atļaujas pārreģistrāciju raidorganizācija maksā valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā apmērā."

6. 33.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) Nacionālajā radio un televīzijas padomē jāsaņem speciāla atļauja (licence).";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Reģistrācijas apliecību kabeļtelevīzijai vai kabeļradio (radiotranslācijai)" ar vārdiem "Speciālu atļauju (licenci) kabeļtelevīzijas vai kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai";

izteikt piektās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) dokuments par valsts nodevas samaksu;";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Tiesības, ko dod speciāla atļauja (licence) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai, nav nododamas citai personai.";

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Katru gadu Padomes noteiktajā kārtībā veicama speciālo atļauju (licenču) pārreģistrācija. Par speciālas atļaujas (licences) pārreģistrāciju raidorganizācija maksā valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Beidzoties speciālās atļaujas (licences) termiņam, tas atjaunojams, ja raidorganizācijas pēdējā darbības gadā nav ar tiesas nolēmumu fiksēti šā likuma pārkāpumi."

 

7. Izteikt 40.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) nav samaksājusi valsts nodevu par apraides atļaujas vai speciālas atļaujas (licences) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai pārreģistrāciju;".

8. Izslēgt 46.panta piekto daļu.

9. Izslēgt 50.panta otro daļu.