Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par sociālo palīdzību"

Izdarīt likumā "Par sociālo palīdzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 1., 23.nr.; 1999, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tiesības uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu:

1) sakarā ar invaliditāti vai vecumu ir tām šā panta pirmajā daļā minētajām personām, kuras Latvijas Republikā nodzīvojušas pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti, bet kopumā - ne mazāk kā 60 mēnešus;

2) sakarā ar apgādnieka zaudējumu ir tām šā panta pirmajā daļā minētajām personām, kuras Latvijas Republikā nodzīvojušas pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Tiesības saņemt pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu un atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu ir visām šā panta pirmajā daļā minētajām personām, kuru aizbildnībā esošajiem bērniem piešķirts personas kods, izņemot bērnus, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju."

2. 6.pantā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nodrošināt iespēju saņemt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus šādās sociālās aprūpes institūcijās:

a) pansionātos un centros bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem;

b) pansionātos un centros personām ar garīga rakstura traucējumiem;

c) pansionātos un centros neredzīgām pieaugušām personām;

d) bērnu bāreņu aprūpes centros;

e) citos specializētajos centros;";

izslēgt 7.punktu;

papildināt pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) nodrošināt iespēju saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušiem bērniem."

3. 9.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru kabinets nosaka prasības sociālās palīdzības pakalpojumu sniedzējiem un kārtību, kādā personas saņem sociālās palīdzības pakalpojumus.";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Labklājības ministrija pārzina un kontrolē to sociālās palīdzības pakalpojumu sniedzēju darbību, kuri realizē šā likuma 6.pantā noteiktos valsts pienākumus un pārrauga šā panta ceturtajā daļā minēto sociālās palīdzības pakalpojumu sniedzēju darbību.

(4) Pašvaldības pārzina un kontrolē to sociālās palīdzības pakalpojumu sniedzēju darbību, kuri realizē šā likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktos pašvaldību pienākumus."

4. Izslēgt 10. un 11.pantu.

5. Izslēgt 17.panta septīto daļu.

6. 18.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "kuras nesaņem valsts obligātās sociālās apdrošināšanas izmaksas" ar vārdiem "kurām nav tiesību saņemt valsts pensiju";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, tā apmēru samazinot par summu, kas atbilst saņemamās pensijas apmēram, piešķir personai, kurai piešķirta likumā "Par valsts pensijām" noteiktā vecuma pensija, kuras apmērs mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, ja persona par pieciem gadiem ir pārsniegusi vecumu, kas dod tiesības uz vecuma pensiju un šīs personas apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem."

7. Izteikt 20.panta otrās daļas 2.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē skolu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad bērns sasniedz 20 gadu vecumu."

 

8. Izteikt 21.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu piešķir personai, kura likumā noteiktajā kārtībā iecelta par aizbildni. Pabalstu piešķir par katru aizbildnībā esošo bērnu. Pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

9. Izteikt 22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu piešķir personai, kura likumā noteiktajā kārtībā iecelta par aizbildni. Pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

10. Izteikt 23.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu, skaitot no tās dienas, kurā izsniegts šā panta otrajā daļā minētais atzinums.

(4) Pabalsta izmaksu izbeidz, beidzoties termiņam, uz kādu noteikta invaliditāte. Ja pēdējo sešu mēnešu periods, par kuru izmaksājams pabalsts, sakarā ar invaliditātes termiņa izbeigšanos ir nepilns, par šo periodu pabalstu izmaksā pilnā apmērā kā par sešu mēnešu periodu."

11. 26.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "18.panta pirmās daļas 3.punktā";

aizstāt trešajā daļā vārdus "aizbildnības vai aizgādnības iestādes" ar vārdiem "bāriņtiesas vai pagasttiesas";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā likuma 18.panta pirmās daļas 3.punktā minēto pabalstu piešķir apgādnieku zaudējušai nepilngadīgai personai un izmaksā viņas mātei, tēvam, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas vai pagasttiesas lēmumu faktiski audzina bērnu."

12. Izteikt 27.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Izmaksai aprēķinātās valsts sociālo pabalstu summas, kas nav izmaksātas līdz pabalsta saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt pabalsta saņēmēja laulātajam un visiem pirmās un otrās pakāpes radiniekiem, ja viņi minētās summas pieprasījuši gada laikā pēc pabalsta saņēmēja nāves. Ja neizmaksāto pabalsta summu pieprasa vairākas personas, to izmaksā vienādās daļās visām pieprasījumu iesniegušajām personām, kurām uz to ir tiesības."

13. Izteikt 32.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pašvaldību sociālie pabalsti ir šādi:

1) trūcīgo ģimeņu sociālās palīdzības pabalsts;

2) dzīvokļa pabalsts;

3) pabalsts aprūpei;

4) apbedīšanas pabalsts."

14. Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punktā vārdus "7.panta otrās daļas 5.punktā" ar vārdiem "7.panta pirmās daļas 8.punktā";

izslēgt 3. un 6.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Pēc reģionālo pašvaldību izveidošanas reģionālajām pašvaldībām tiek nodotas šā likuma 6.panta 5.punkta "b" apakšpunktā noteiktās funkcijas.

10. Likuma 18.panta piektā daļa stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā."