Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"”

Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"”

(Reģ.nr. 345)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Maksāšanas līdzekļi un to izmantošana

3. Ienākumi no īpašuma objektu privatizācijas pēc privatizācijas izdevumu atskaitīšanas ieskaitāmi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" noteiktajā kārtībā, bet ieņēmumi, kas gūti, kapitalizējot valsts budžeta maksājumu pamatparādus, ieskaitāmi attiecīgajā budžetā likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

1. Izteikt 6.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Ienākumi no valsts un pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas pēc privatizācijas un citu Ministru kabineta noteikto izdevumu atskaitīšanas, kā arī likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" paredzēto ieskaitījumu izdarīšanas rezerves fondā ieskaitāmi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" noteiktajā kārtībā, bet ieņēmumi, kas gūti, kapitalizējot valsts budžeta maksājumu pamatparādus, ieskaitāmi attiecīgajā budžetā likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā."

8.pants. Privatizācijas aģentūras funkcijas, tiesības un pienākumi

1. Privatizācijas aģentūra veic šādas funkcijas:

17) pilda citas funkcijas, kas tai uzticētas saskaņā ar likumiem un Ministru kabineta lēmumiem valsts īpašuma privatizācijas nodrošināšanai.

2. Izslēgt 8.panta pirmās daļas 17.punktā vārdus "valsts īpašuma privatizācijas nodrošināšanai".

11.pants. Privatizācijas aģentūras līdzekļi un darbības finansēšana

4. Privatizācijas aģentūra nav tiesīga izdarīt ziedojumus un citus ar valsts īpašuma privatizāciju un tās organizēšanu nesaistītus izdevumus.

3. Izslēgt 11.panta ceturtajā daļā vārdus "un citus ar valsts īpašuma privatizāciju un tās organizēšanu nesaistītus izdevumus".