Likumprojekts” Grozījumi likumā "Par izlozēm un azartspēlēm"”

Likumprojekts” Grozījumi likumā "Par izlozēm un azartspēlēm"”

(Reģ.nr. 342)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt likumā "Par izlozēm un azartspēlēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1995, 22.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 10., 13.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Latvijas Republikā izložu un azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai kā uzņēmējdarbības veidam ir nepieciešama speciāla atļauja (licence).

Ārvalstu ieguldītāji nedrīkst iegūt kontroli pār uzņēmējsabiedrībām, kuras veic šā panta pirmajā daļā minēto uzņēmējdarbību (ārvalstu ieguldītāju daļa šo uzņēmējsabiedrību pamatkapitālā nedrīkst būt lielāka par 49 procentiem).

1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Latvijas Republikā izložu un azartspēļu organizēšanai un rīkošanai kā uzņēmējdarbības veidam ir nepieciešama speciālā atļauja (licence), ko piešķir tikai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iekļautiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām).

Ārvalstu ieguldītāju (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu un asociēto valstu ieguldītājus) daļa uzņēmējsabiedrību pamatkapitālā, kur organizē izlozes un azartspēles, nedrīkst būt lielāka par 49 procentiem.

Ja Saeimas apstiprinātie starptautiskie līgumi paredz citādus noteikumus nekā šis likums, piemērojami starptautiskā līguma noteikumi."

 

2. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Veiksmes spēle pa tālruni ir azartspēle, kuras rezultātu pilnīgi vai daļēji nosaka gadījums un kurā tās dalībnieks, atbildot uz jautājumu vai citādā veidā, saskaņā ar spēles noteikumiem piedalās spēlē, izmantojot telekomunikāciju pakalpojumus, un dalības maksas likmi iemaksā pēc spēles organizētāja noteiktā telekomunikāciju papildpakalpojuma tarifa."

13.pants. Latvijas Republikas teritorijā ir atļautas šajā nodaļā minētās izlozes un azartspēles.

Azartspēļu automātu un iekārtu ekspluatācija atļauta tikai tādā gadījumā, ja veikta to marķēšana. Marķēšana šā likuma izpratnē ir azartspēļu iekārtu pārbaude un reģistrētu marķējuma zīmju piešķiršana licencēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) īpašumā esošajiem azartspēļu automātiem un iekārtām. Azartspēļu automātu un iekārtu marķēšanas kārtību, marķējuma zīmes izsniegšanas termiņus, marķējuma zīmes izsniedzējinstitūciju, kā arī samaksas apmēru par marķējuma zīmes izsniegšanu nosaka Ministru kabinets.

3. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Latvijas Republikas teritorijā ir atļautas tikai šajā nodaļā minētās izlozes un azartspēles.

Azartspēļu automātu un iekārtu ekspluatācija atļauta tikai tādā gadījumā, ja ir veikta to marķēšana. Marķēšana šā likuma izpratnē ir azartspēļu iekārtu reģistrēšana, pārbaude un reģistrētu marķējuma zīmju piešķiršana licencēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) īpašumā esošajiem azartspēļu automātiem un iekārtām. Azartspēļu automātu un iekārtu marķēšanas kārtību, marķējuma zīmes izsniegšanas termiņus, marķējuma zīmes izsniedzējinstitūciju, kā arī valsts nodevas apmēru par marķējuma zīmes izsniegšanu nosaka Ministru kabinets."

20.pants. Pašvaldības var noteikt teritorijas, kurās nedrīkst atrasties azartspēļu nami. Šis aizliegums stājas spēkā ne ātrāk kā 24 mēnešus pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas.

4. 20.pantā:

aizstāt vārdus "atrasties azartspēļu nami" ar vārdiem "rīkot azartspēles";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldība informē Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju par teritorijām, kurās nedrīkst rīkot azartspēles."

21.pants. Ir aizliegts organizēt un rīkot izlozes un azartspēles, ja:

5. Papildināt 21.pantu ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11) izlozēs laimestu var iegūt tikai pēc tam, kad izložu biļetes ir ieguvis zināms skaits dalībnieku vai izlozes kopējais realizācijas apjoms sasniedz noteiktu summu;

12) tās tiek organizētas kā piramīdveida spēles, kurās par dalības maksu iemaksātā nauda vai ieguldītās vērtības pēc laika dod laimestu nenoteiktam personu lokam."

 

6. Papildināt likumu ar 23.1 pantu šādā redakcijā:

"23.1 pants. Vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozēs laimesti tiek noteikti publiskas izlozes veidā, un tās organizējamas atklāta publiska sarīkojuma norises vietā un laikā.

Vietēja mēroga vienreizēja rakstura izložu biļetes var izplatīt tikai šī publiskā sarīkojuma norises vietā un laikā, un biļešu vērtības kopsumma nedrīkst pārsniegt 500 latu.

Vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozēs laimesti var būt tikai mantas."

24.pants. Valsts un vietēja mēroga izlozes un azartspēles drīkst organizēt un rīkot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iekļauti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši šajā likumā noteiktajā kārtībā izložu un azartspēļu organizēšanai izsniegtu atļauju.

7. 24.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas bez Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas atļaujas veic izložu un azartspēļu organizēšanu vai uzturēšanu, saucami pie likumos noteiktās administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. Šādas darbības rezultātā gūtie ienākumi ieskaitāmi šā likuma 41.pantā minētajā speciālajā budžetā.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) vai fiziskās personas, kas bez Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas atļaujas veic izložu un azartspēļu organizēšanu un rīkošanu vai organizē un rīko izlozes un azartspēles, kuras nav minētas šā likuma otrajā nodaļā, saucami pie likumos noteiktās administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. Šādas darbības rezultātā iegūtie ienākumi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā."

25.1 pants. Izlozes vai azartspēles organizētājam nav tiesību izmaksāt laimestu, kas ir ekvivalents vai lielāks par 10 000 latiem, nepieprasot no spēlētāja šādus identifikācijas datus:

1) rezidentiem - fiziskajām personām - vārdu, uzvārdu, personas kodu;

2) rezidentiem - juridiskajām personām - uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru;

3) nerezidentiem - fiziskajām personām - attiecīgās valsts izdota personas identifikācijas dokumenta datus - vārdu, uzvārdu, dokumenta izdošanas datumu, institūciju, kas dokumentu izdevusi, un dokumenta numuru;

4) nerezidentiem - juridiskajām personām - uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru.

8. Aizstāt 25.1 pantā skaitli "10000" ar skaitli "5000".

26. pants. Izlozes vai azartspēles organizēšanas atļaujas saņemšanai Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā jāiesniedz:

1) pieteikums;

2) notariāli apstiprināts statūtu noraksts;

3) Uzņēmumu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības noraksts;

4) Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par pilnīgu norēķināšanos ar budžetu par nodokļiem;

5) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja apstiprinātas ziņas par izlozes vai azartspēles atbildīgo personu (izraksts no darba grāmatiņas, ziņas par sodāmību);

6) izlozes plāns vai azartspēles noteikumi;

7) likumā noteiktajā kārtībā pārbaudīta gada pārskata noraksts, ziņojums un, ja tāds ir, revidenta atzinums kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, - ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) veic saimniecisko darbību;

8) bankas izziņa par apmaksātā pamatkapitāla (statūtu fonda) lielumu - ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) neveic saimniecisko darbību;

9. 26.pantā:

izteikt pirmās daļas 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7) likuma noteiktā kārtībā pārbaudīts gada pārskats un zvērināta revidenta atzinums kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, un kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu pārskata noraksts, - ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) veic saimniecisko darbību;

8) bankas izziņa par apmaksātā pamatkapitāla (statūtu fonda) lielumu un neatkarīga eksperta vai auditora apstiprināta izziņa, kurā norādīta pamatkapitālā (statūtu fondā) ieguldītā mantas vērtība, - ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) neveic saimniecisko darbību;";

 

papildināt pirmo daļu ar 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"10) ar darījuma dokumentiem vai saimnieciskās darbības deklarāciju pamatots apliecinājums par pamatkapitālā (statūtu fondā) apmaksātās naudas un ieguldītās mantas izcelsmes legalitāti;

11) plānoto spēļu veidu apraksts;

12) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izložu un azartspēļu organizēšanas attīstības plāns, paredzamais ieņēmumu un izdevumu apjoms un sadalījums, peļņas apjoms un izlietojums."

38.pants. Izlozes plānā un azartspēles noteikumos jāiekļauj šāda informācija:

10. Papildināt 38.pantu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) veiksmes spēlei pa tālruni izmantotie tālruņa numuri."

38.1 pants.

Pirms atļaujas saņemšanas izlozes biļetes vai azartspēles kartītes jāreģistrē Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

11. Izteikt 38.1 panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Pirms atļaujas saņemšanas vietēja mēroga un vietēja mēroga vienreizēja rakstura izlozes biļetes jāreģistrē tajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā izlozes organizētājs ir uzskaitē kā nodokļu maksātājs, un reģistrēto izlozes biļešu paraugi jāiesniedz Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā."

40.pants. Atļaujas saņēmējam pēc Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pieprasījuma ir jāiesniedz paziņojums par ikgadējo revīziju, ikgadējais ziņojums un revīzijas ziņojums. Uzraudzību un kontroli pār to, kā atļaujas saņēmējs nodrošina sabiedrisko kārtību azartspēļu un izložu norises laikā un vietā, veic Iekšlietu ministrija.

12. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

"40.pants. Atļaujas saņēmējam desmit dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pilnsapulcē tas jāiesniedz Finansu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pievienojot zvērināta revidenta atzinumu.

Atļaujas saņēmējam 20 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām Ministru kabineta noteiktā kārtībā jāiesniedz ziņojums par izložu vai azartspēļu organizēšanu pārskata ceturksnī."

41.pants. Ienākumi no izložu vai azartspēļu nodevas un nodokļa tiek ieskaitīti likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" noteiktajā kārtībā speciālajā budžetā un tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze vai azartspēle. Priekšlikumus par saņemtā ienākuma konkrēto sadalījumu proporcionāli kultūras un sporta vajadzībām nosaka:

1) attiecībā uz speciālo budžetu - Ministru kabineta izveidota šo nozaru ekspertu padome;

2) attiecībā uz tās pašvaldības budžetu, kuras teritorijā tiek organizēta izloze vai azartspēle, - pašvaldības padomes (domes) izveidota šo nozaru ekspertu padome.

13. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

"41.pants. Ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" noteiktajā kārtībā tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā un tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze vai azartspēle."

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.