Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"”

Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"”

(Reģ.nr.341)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1995, 22.nr.; 1997, 9.nr.; 1999, 17.nr.) šādus grozījumus:

5.pants. Azartspēļu nodoklis aprēķināms no katra azartspēļu nama un katras azartspēļu tiešās norises vietas, summējot šā likuma 3.pantā minētās nodokļa likmes par katru azartspēļu namā un par katru azartspēļu tiešās norises vietā esošo azartspēļu veidu atbilstoši spēļu galdu un automātu skaitam. Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) uzsācis darbību kalendārā gada laikā, nodoklis aprēķināms par katru mēnesi, ieskaitot mēnesi, kurā uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) uzsācis darbību, kā viena divpadsmitā daļa no aprēķinātās gada kopējās nodokļa likmes.

1. Papildināt 5.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Ja kalendāra mēneša laikā azartspēļu iekārta tiek pārvietota uz citu norises vietu, tad attiecīgajā mēnesī nodoklis aprēķināms par katru tiešo norises vietu."

12.pants. Ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas [maksas par speciālo atļauju (licenci)] un nodokļiem tiek ieskaitīti Ministru kabineta izveidotajā speciālajā budžetā, un tie izmantojami likumā "Par izlozēm un azartspēlēm" noteiktajā kārtībā.

Ienākumi no azartspēļu nodokļa 75 procentu apmērā ieskaitāmi šā panta pirmajā daļā minētajā speciālajā budžetā, bet 25 procentu apmērā - tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle.

Ienākumi no valsts mēroga izložu nodokļa ieskaitāmi šā panta pirmajā daļā minētajā speciālajā budžetā, bet no vietēja mēroga izložu nodokļa - tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze.

2. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas (maksa par speciālo atļauju (licenci)) tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā.

Ienākumi no azartspēļu nodokļa 75 procentu apmērā ieskaitāmi valsts pamatbudžetā, bet 25 procentu apmērā – tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle.

Ienākumi no valsts mēroga izložu nodokļa ieskaitāmi valsts pamatbudžetā, bet no vietēja mēroga izložu nodokļa – tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze."

13.pants. Ja tiek slēpts ar izložu vai azartspēļu nodokli apliekamais objekts vai sniegtas nepatiesas ziņas, Valsts ieņēmumu dienesta iestādes saskaņā ar likumdošanas aktiem bezstrīda kārtībā piedzen speciālajā budžetā visu par objektu maksājamā nodokļa summu, kā arī soda naudu 100 procentu apmērā no šīs summas, bet, ja minētie pārkāpumi triju kalendāro gadu laikā tiek atkārtoti, - 250 procentu apmērā.

3. Aizstāt 13.pantā vārdus "speciālajā budžetā" ar vārdiem "valsts pamatbudžetā".

 

Pārejas noteikums

Likumā "Par valsts budžetu 2000.gadam" tiek nodrošināta dotācija sporta speciālajā budžetā - 1400000 latu apmērā - un Kultūrkapitāla fondam -
200000 latu apmērā.

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.