Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"”

Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"”

(Reģ.nr.340)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1999, 5.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Privatizācijas fondu programmas un pārskatu apstiprināšana

1. Ekonomikas ministrijas izstrādāto valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programmu un pārskatu par tā līdzekļu izlietošanu apstiprina Ministru kabinets un divas reizes gadā par šo līdzekļu izlietošanu informē Saeimu.

1. Papildināt 1.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Līdzekļi, kas novirzīti valsts parāda atmaksai un pārfinansēšanai, programmā netiek iekļauti."

3.pants. Privatizācijas fondu līdzekļu izlietošana

1. Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:

1) uzņēmējdarbībai sniegtajam valsts atbalstam;

2) privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības veicināšanai;

3) ilgtermiņa kredītresursu veidošanai, hipotekārās kreditēšanas attīstībai un mērķkreditēšanai Latvijas Hipotēku un zemes bankā;

4) privatizēto un privatizējamo uzņēmumu, kā arī zemnieku saimniecību sanācijas procesam;

5) valsts īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar privatizācijas fonda līdzekļu administrēšanu;

6) dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai;

7) kompensācijas izmaksai naudā par zemes īpašuma kompensācijas sertifikātiem, kas piešķirti par bijušajiem zemes īpašumiem lauku apvidos.

2. Izteikt 3.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"1. Atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:".

 

 

3. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) valsts parāda atmaksai un pārfinansēšanai."

4.pants. Privatizācijas fonda rīkotājs

1. Valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja ir Ekonomikas ministrija, kas:

1) izstrādā privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programmu, ievērojot šā likuma 3.pantā noteiktos privatizācijas fondu līdzekļu izlietošanas mērķus;

2) atbild par privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanu saskaņā ar šo likumu un Ministru kabineta apstiprināto programmu;

3) uzrauga, lai valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļi tiktu mērķtiecīgi izlietoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem, un nodrošina fonda līdzekļu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti.

2. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotāju ieceļ attiecīgās pašvaldības pašvaldības dome (padome).

3. Privatizācijas fonda rīkotāja darbību reglamentē nolikums. Nolikumu par valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja darbību apstiprina Ministru kabinets, nolikumu par pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja darbību - pašvaldības pašvaldības dome (padome).

4. Papildināt 4.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Ja līdzekļi novirzīti šā likuma 3.panta pirmās daļas 8.punktā minētajam mērķim, Ekonomikas ministrija valsts īpašuma privatizācijas fondā saņemtos līdzekļus pārskaita Finansu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē.”.

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.