Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1999, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Līdzekļi, kas novirzīti valsts parāda atmaksai un pārfinansēšanai, programmā netiek iekļauti."

2. Izteikt 3.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"1. Atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:".

3. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) valsts parāda atmaksai un pārfinansēšanai."

4. Papildināt 4.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Ja līdzekļi novirzīti šā likuma 3.panta pirmās daļas 8.punktā minētajam mērķim, Ekonomikas ministrija valsts īpašuma privatizācijas fondā saņemtos līdzekļus pārskaita Finansu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē."

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.