Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Likumā par budžetu un finansu vadību

Izdarīt Likumā par budžetu un finansu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma preambulas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma noteikumi attiecas uz uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) finansiālo darbību gadījumos, ja tiem piešķirti valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļi, tajos ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa vai to īpaši nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi."

2. I nodaļā:

izteikt terminu "budžeta izpildītāji" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Budžeta izpildītāji - budžeta finansētu institūciju vadītāji, kuri ar asignējumu pilnvaroti izdarīt budžeta izdevumus vai uzņemties saistības attiecībā uz budžetu.";

izteikt terminu "finansēšanas plāns" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Finansēšanas plāns – finansu ministra noteiktajā kārtībā sastādīts budžeta finansētas institūcijas vai pasākuma ieņēmumu un izdevumu sadalījums, kas ļauj saņemt Valsts kases asignējumu.";

izteikt terminu "ieņēmumi" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Ieņēmumi - saskaņā ar nodokļu likumiem savāktie vai saņemtie nodokļu, valsts un pašvaldību nodevu un citi maksājumi budžetos, kā arī valsts un pašvaldību budžeta iestāžu ieņēmumi no to sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, aktīvu realizācijas tīrie ieņēmumi, saņemtie procentu maksājumi un dividendes, ārvalstu palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā).";

izteikt terminu "saistības" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Saistības - iesniegts pasūtījums, noslēgts līgums, saņemts pakalpojums vai tamlīdzīgs darījums, kas jāapmaksā saimnieciskā gada ietvaros.";

papildināt nodaļu ar jauniem terminiem un to skaidrojumiem (alfabēta secībā) šādā redakcijā:

"Asignējumu aizkavēšana - valsts budžeta līdzekļu asignējumu piešķiršana nepilnā apjomā nākamajam mēnesim, nemainot kopējo asignējumu apjomu.";

"Asignējumu samazināšana - valsts budžeta līdzekļu asignējumu samazināšana līdz saimnieciskā gada beigām, mainot attiecīgo mēnešu finansēšanas plānus.";

"Valsts ilgtermiņa saistības - vienotas valsts politikas īstenošanai paredzētie projekti un pasākumi, ieskaitot valsts parādu, kuru izpildes termiņš ir ilgāks par saimniecisko gadu un kurus budžeta finansētas institūcijas uzņemas īstenot, slēdzot līgumu, kurā noteikti konkrēti izpildes nosacījumi, vai piedaloties valdības pieņemto lēmumu īstenošanā."

3. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Finansu ministrs izdod instrukcijas un ieteikumus šā likuma detalizētai piemērošanai budžeta plānošanas, uzskaites un pārskatu sniegšanas jomā."

4. Izslēgt 5.panta otrajā daļā vārdus "vai ar pastāvīgu apropriāciju".

5. 9.pantā:

izslēgt trešo daļu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Visas apropriācijas zaudē spēku saimnieciskā gada beigās."

6. 15.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) netiek apmaksāti pakalpojumi (uzdevumi), kas nav sniegti iepriekšējā saimnieciskajā gadā, un netiek veiktas investīcijas, kas nav veiktas iepriekšējā saimnieciskajā gadā.";

 

papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) tiek turpināta iepriekšējā saimnieciskā gada laikā uzsākto pasākumu finansēšana."

7. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Budžeta pieprasījumu sastāvs

(1) Budžeta pieprasījumos:

1) norāda noteiktiem mērķiem paredzēto naudas līdzekļu daudzumu pagājušajam, kārtējam, nākamajam un aiznākamajam saimnieciskajam gadam saskaņā ar noteikto klasifikāciju;

2) dod kopsavilkumu par štata vienībām, pedagoģiskajām likmēm;

3) norāda kapitālajiem izdevumiem - kapitālajam remontam, pamatlīdzekļu iegādēm - plānojamo naudas līdzekļu apjomu;

4) norāda investīcijām plānojamo naudas līdzekļu apjomu un plānojamos ikgadējos ekspluatācijas izdevumus pēc projekta pabeigšanas turpmākajos piecos gados;

5) plāno valsts ilgtermiņa saistību izlietojumu;

6) norāda valsts budžeta programmu (apakšprogrammu) darbības rezultatīvos rādītājus;

7) iesniedz citus valsts budžeta finansētas institūcijas finansu darbības rādītājus saskaņā ar finansu ministra izdoto budžeta pieprasījuma izstrādāšanas instrukciju.

(2) Pilnvaras, kas attiecas uz valsts ilgtermiņa saistībām, atspoguļo gadskārtējā valsts budžeta likumā atsevišķi no budžeta gada apropriācijām.

(3) Budžeta finansētas institūcijas, kas tieši saņem valsts budžeta dotāciju, izstrādā valsts budžeta pieprasījumu saskaņā ar finansu ministra izdoto budžeta pieprasījumu izstrādāšanas instrukciju."

8. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ministru kabinets, konsultējoties ar Latvijas Banku un ņemot vērā makroekonomiskās attīstības tendences, nosaka finansu stratēģiju, kas izmantojama nākamā saimnieciskā gada valsts budžeta pieprasījuma un valsts budžeta likuma projekta izstrādē. Finansu ministrs nosaka, kādu kopējo budžeta ieņēmumu un izdevumu apjomu valstī var plānot nākamā saimnieciskā gada budžetā, un valsts ilgtermiņa saistību apjomus un veidus turpmākajiem gadiem, kā arī novērtē deficīta līmeni.";

izslēgt ceturto daļu;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabinets akceptē katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm maksimāli pieļaujamo budžeta izdevumu apjomu nākamajam saimnieciskajam gadam."

9. 21.pantā:

izteikt otrās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) nodokļu atvieglojumu un nodokļu parādu summas;";

papildināt otro daļu ar 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14) valsts ilgtermiņa saistības;

15) valsts budžeta aizdevumu un atmaksu apjomus saskaņā ar iepriekšējos saimnieciskajos gados noslēgtajiem līgumiem, Valsts investīciju programmas projektiem un valdības atbalstītajām programmām.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Saeimas vēlēšanu gadā gadskārtējā valsts budžeta likuma (budžeta likumprojektu paketes) projekts jāiesniedz Saeimā ne vēlāk kā divus mēnešus pēc valdības apstiprināšanas."

10. Izteikt 22.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) valsts parāda un budžeta fiskālā deficīta maksimāli pieļaujamo summu saimnieciskā gada beigās, fiskālā deficīta segšanai izlietojamā valsts aizņēmuma maksimāli pieļaujamo summu saimnieciskā gada beigās, kā arī valsts vārdā izsniegto galvojumu saistību izpildei paredzamo summu valsts parādā un no jauna saimnieciskajā gadā izsniedzamo galvojumu apjomus;".

11. Izteikt 24.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Vienīgi Valsts kase var piešķirt asignējumus tādiem izdevumiem, kas noteikti apropriācijas kārtībā saskaņā ar likumu, pamatojoties uz finansu ministra noteiktajā kārtībā izstrādātiem finansēšanas plāniem.

(3) Finansu ministra noteiktajā kārtībā Valsts kasē reģistrētas budžeta finansētas institūcijas ilgtermiņa saistības ir atzīstamas par valsts ilgtermiņa saistībām."

12. 25.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Finansu ministrs ziņo par nepieciešamo asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu, ja ir paredzams, ka valsts budžeta fiskālais deficīts pārsniegs gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprināto fiskālā deficīta līmeni. Ministru kabinets nedēļas laikā pieņem lēmumu par šo asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu un iesniedz izskatīšanai Saeimā priekšlikumus par grozījumiem gadskārtējā valsts budžeta likumā.";

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Finansu ministrijai ir tiesības veikt pārbaudes valsts budžeta finansētu institūciju ieņēmumu un izdevumu plānošanas, uzskaites un grāmatvedības pārskatu sniegšanas jomā."

13. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Kontu atvēršana un slēgšana

(1) Budžeta finansētas institūcijas kontus var atvērt tikai Valsts kasē.

(2) Valsts kase katru gadu 31.decembrī slēdz visus kārtējā saimnieciskajā gadā atvērtos kontus. Pamatbudžeta līdzekļu kontus atver budžeta finansētām institūcijām nākamajā saimnieciskajā gadā saskaņā ar finansēšanas plānos piešķirtajiem asignējumiem. Gada beigās budžeta finansētu iestāžu kontos esošo līdzekļu atlikumi, kas radušies no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, ja šo ieņēmumu atlikums nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek budžeta finansētu iestāžu rīcībā un var tikt izlietoti nākamajā gadā. Speciālā budžeta līdzekļu kontus atver nākamajā saimnieciskajā gadā, ieskaitot tajos visus atlikumus no iepriekšējā gada."

14. Papildināt 30.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības iesniedz Valsts kasei tās noteiktajos termiņos gada pārskatu, kuram pievienots neatkarīga revidenta ziņojums par šo pārskatu.

(4) Ministrijas un centrālās valsts iestādes iesniedz Valsts kasei to pārziņā esošo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) saimnieciskos pārskatus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā, kā arī informāciju par savu darbību saskaņā ar Finansu ministrijas pieprasījumu."

15. 31.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pārskatu par ieņēmumiem un izdevumiem visos valsts budžeta norēķinos salīdzinājumā ar valsts budžeta apropriāciju un iepriekšējā gada ieņēmumiem un izdevumiem;";

izteikt otrās daļas 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) neatmaksāto valsts parādu, valsts ņemto aizņēmumu un doto aizdevumu pilnīgu sarakstu;

6) pārskatu par valsts vārdā izsniegtajiem galvojumiem, kā arī darījumiem sakarā ar valsts galvojumu saistībām;".

16. 32.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "30.aprīlim" ar skaitli un vārdu "30.maijam";

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu "31.augustam" ar skaitli un vārdu "30.septembrim".

17. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

"34.pants. Valsts budžeta naudas līdzekļu investēšana

(1) Finansu ministrs naudas vadības ietvaros, izmantojot naudas līdzekļus, kas atrodas Valsts kases budžeta kontos, var veikt investīcijas vērtspapīru vai depozītu veidā uz tādiem termiņiem un ar tādiem noteikumiem, kādus viņš atzīst par pieņemamiem, kā arī likvidēt šādas investīcijas, lai nodrošinātu valsts budžeta izpildi.

(2) Finansu ministrs nosaka kārtību, kādā veicama šā panta pirmajā daļā noteiktā valsts budžeta līdzekļu investēšana un saņemto procentu ieskaitīšana valsts pamatbudžetā."

18. Izteikt 35.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Aizņēmumu līdzekļi ir valsts budžeta līdzekļi, kas tiek izlietoti tikai apropriācijas kārtībā."

 

19. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

"40.pants. Aizdevumi pašvaldībām

Finansu ministrs izsniedz aizdevumus pašvaldībām tikai gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētajā apjomā un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

20. Aizstāt 45.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu "garantijas" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "galvojumi" (attiecīgā locījumā).

21. Izteikt 46.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts kases amatpersonas ir atbildīgas par finansu vadību atbilstoši šā likuma prasībām."

22. Izslēgt 47.panta ceturtajā daļā vārdu "konta".

23. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 30.panta trešā daļa stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.