Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"”

Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"”

(Reģ.nr.338)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. Valsts nodokļu veidi un tiem atbilstošie likumi

Latvijas Republikā ir šādi valsts nodokļi un tiem atbilstošie likumi par nodokļu uzlikšanu:

5) akcīzes nodoklis - "Par akcīzes nodokli", "Par akcīzes nodokli naftas

produktiem", "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem", "Par akcīzes

nodokli alkoholiskajiem dzērieniem;

1. Izteikt 8.panta 5.punktu šādā redakcijā:

"5) akcīzes nodoklis – "Par akcīzes nodokli", "Par akcīzes nodokli naftas produktiem", "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem", "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem", "Par akcīzes nodokli alum";".

11.pants. Valsts nodevu objekti

(1) Šādas valsts nodevas tiek uzliktas tikai saskaņā ar likumiem:

1) ostas un kuģošanas nodevas - "Likums par ostām";

2. 11.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktu;

4) nodevas par darbību veikšanu tiesu iestādēs - Latvijas Civilprocesa kodekss;

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nodevas par darbību veikšanu tiesu iestādēs - Civilprocesa likums;";

8) lidostu nodevas - likums "Par aviāciju";

izslēgt pirmās daļas 8.punktu;

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par šādiem juridiskajiem un citiem pakalpojumiem:

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētiem speciāliem mērķiem:";

8) par sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistrēšanu;

izteikt otrās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) par sabiedrisko organizāciju un to apvienību, reliģisko organizāciju un to iestāžu, kā arī arodbiedrību reģistrāciju;";

 

papildināt otro daļu ar 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. un 38.punktu šādā redakcijā:

"26) par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un termiņa pagarināšanu, kuras izsniedz Valsts policijas iestādes;

27) par iekšējās drošības dienesta reģistrāciju;

28) par azartspēļu iekārtu marķēšanu;

29) par transportlīdzekļu, gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrāciju (transportlīdzekļu reģistra nodeva);

30) par dzelzceļa infrastruktūras reģistrāciju;

31) par pasažieru izlidošanu;

32) par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu;

33) par dārgakmeņu provēšanu un kvalitātes apliecības izsniegšanu;

34) par dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāja personiskā zīmoga reģistrāciju;

35) par filmu reģistrācijas apliecību izsniegšanu;

36) par izziņu izsniegšanu par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu;

37) par jūras navigācijas pakalpojumiem (bāku nodeva);

38) par dokumentu īstuma apliecināšanu (legalizāciju)."

24.pants. Nodokļu samaksas termiņu pagarināšana un nodokļu parādu kapitalizācija

(3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Finansu ministrijai ir tiesības pagarināt uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) valsts budžetā ieskaitāmo nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņus un samazināt šiem nodokļiem iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu vai arī tikai samazināt iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu:

1) pagarināt termiņu līdz vienam gadam - uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un no budžeta finansējamām iestādēm, neaprēķinot šajā likumā un konkrēto nodokļu likumos noteikto nokavējuma naudu, kā arī samazināt iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu, bet ne vairāk kā par 50 procentiem, ja uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) jau bijis nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņa pagarinājums līdz trijiem mēnešiem, bet no maksātāja neatkarīgu apstākļu dēļ šajā laikā nav bijis iespējams to izpildīt;

2) pagarināt termiņu līdz trijiem gadiem - privatizētiem vai privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) līdz privatizācijas brīdim nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu samaksas termiņu, neaprēķinot šajā likumā un konkrēto nodokļu likumos noteikto nokavējuma naudu, kā arī samazināt iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu;

3) iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu samazināt līdz 100 procentiem - uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri 90 dienu laikā pēc Finansu ministrijas ieteikuma lēmuma pieņemšanas dienas samaksā visu nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādu un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu.

(4) Šā panta trešās daļas 1. un 3.punktā noteiktos nodokļu samaksas termiņu pagarinājumus un atvieglojumus nedrīkst piemērot uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem nodokļu parādi (soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas, nokavējuma naudas) izveidojušies nodokļu administrācijas pārbaužu rezultātā.

3. 24.pantā:

izslēgt trešo un ceturto daļu;

 

(9) Šā panta pirmās daļas 2.punktā un trešās daļas 1.punktā paredzētos atvieglojumus nedrīkst piemērot nodokļu maksātājiem, kuri neveic kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.

izslēgt devītajā daļā vārdus "un trešās daļas 1.punktā".

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Finansu ministrijas lēmumi par nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu samaksas termiņu pagarināšanu līdz vienam gadam un līdz trijiem gadiem un ar tiem saistītie saistību raksti, kuri pieņemti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajos noteiktajam termiņam, ja uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un no budžeta finansējamās iestādes pilda saistības atbilstoši saistību rakstos norādītajam."

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.