Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.panta 5.punktu šādā redakcijā:

"5) akcīzes nodoklis – "Par akcīzes nodokli", "Par akcīzes nodokli naftas produktiem", "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem", "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem", "Par akcīzes nodokli alum";".

2. 11.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktu;

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nodevas par darbību veikšanu tiesu iestādēs - Civilprocesa likums;";

izslēgt pirmās daļas 8.punktu;

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētiem speciāliem mērķiem:";

izteikt otrās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) par sabiedrisko organizāciju un to apvienību, reliģisko organizāciju un to iestāžu, kā arī arodbiedrību reģistrāciju;";

papildināt otro daļu ar 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. un 38.punktu šādā redakcijā:

"26) par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un termiņa pagarināšanu, kuras izsniedz Valsts policijas iestādes;

27) par iekšējās drošības dienesta reģistrāciju;

28) par azartspēļu iekārtu marķēšanu;

29) par transportlīdzekļu, gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrāciju (transportlīdzekļu reģistra nodeva);

30) par dzelzceļa infrastruktūras reģistrāciju;

31) par pasažieru izlidošanu;

32) par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu;

33) par dārgakmeņu provēšanu un kvalitātes apliecības izsniegšanu;

34) par dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāja personiskā zīmoga reģistrāciju;

35) par filmu reģistrācijas apliecību izsniegšanu;

36) par izziņu izsniegšanu par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu;

37) par jūras navigācijas pakalpojumiem (bāku nodeva);

38) par dokumentu īstuma apliecināšanu (legalizāciju)."

3. 24.pantā:

izslēgt trešo un ceturto daļu;

izslēgt devītajā daļā vārdus "un trešās daļas 1.punktā".

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Finansu ministrijas lēmumi par nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu samaksas termiņu pagarināšanu līdz vienam gadam un līdz trijiem gadiem un ar tiem saistītie saistību raksti, kuri pieņemti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajos noteiktajam termiņam, ja uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un no budžeta finansējamās iestādes pilda saistības atbilstoši saistību rakstos norādītajam."

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.