Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.panta otrajā daļā:

aizstāt vārdus "speciālā budžetā, kas ir valsts budžeta sastāvdaļa" ar vārdiem "valsts budžetā";

izslēgt vārdu "speciālajos".

2. 3.pantā:

izteikt septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Taksācijas periods ir uzņēmuma pārskata gads saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību", likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem", Kredītiestāžu likumu vai Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu.

(8) Neatkarīgi no jebkuriem šā likuma noteikumiem uzņēmumu ienākuma nodokli ietur pēc 25 procentu likmes no visiem maksājumiem, ko Latvijas rezidenti vai nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, ieskaitot maksājumus šo personu pārstāvjiem vai trešo personu banku kontos un maksājumus, kas veikti savstarpēja norēķinu ieskaita veidā.";

papildināt devīto daļu aiz vārdiem "ir tiesības" ar vārdu "atļaut".

3. Papildināt 4.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām, reliģiskajām organizācijām, kā arī citiem nodokļa maksātājiem, uz kuriem nav attiecināms likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem", Kredītiestāžu likums vai Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums un kuri gūst ieņēmumus no saimnieciskās darbības, un uz kuriem neattiecas šā likuma 2.panta otrā, trešā un ceturtā daļa, apliekamais ienākums ir ieņēmumu no saimnieciskās darbības un ar minēto ieņēmumu gūšanu saistīto izdevumu starpība, kas tiek koriģēta saskaņā ar šo likumu."

 

4. 6.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdu "līgumsodiem" ar vārdiem "naudas sodiem";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) neatlīdzinātajām iztrūkumu vai izlaupījumu summām uzņēmumos, kuru pamatkapitālā valsts vai pašvaldību daļa ir vairāk par 50 %, kā arī no budžeta finansētās institūcijās;";

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) par summām, kas izmaksātas subsīdiju veidā kā valsts atbalsts lauksaimniecībā;";

papildināt ceturto daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) par nokavējuma naudas (kas saistīta ar nodokļu pamatparādiem) samazinājuma summām, kura taksācijas periodā samazināta, pamatojoties uz Finansu ministrijas lēmumu par nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu samaksas termiņu pagarināšanu līdz vienam gadam un līdz trijiem gadiem, vai dzēsta saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta otro un trešo daļu.";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Nosakot apliekamo ienākumu, neņem vērā uzņēmuma līdzdalības daļas vērtības palielinājumu vai samazinājumu, kurš saistīts ar līdzdalību meitas vai saistītā uzņēmuma pašu kapitālā, kas norādīts peļņas un zaudējumu aprēķinā, izņemot gadījumus, ja meitas vai saistītais uzņēmums ir nerezidents vai piemēro uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus saskaņā ar likumu "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" vai citos Latvijas Republikas likumos noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides. Mātes uzņēmuma vai saistītā uzņēmuma - ieguldījuma izdarītāja - līdzdalības daļas vērtības palielinājumu vai samazinājumu ņem vērā tādā apmērā, kādā meitas uzņēmumam vai saistītajam uzņēmumam, kura kapitālā izdarīts ieguldījums, ir piemērotas minētajos likumos noteiktās nodokļa atlaides.";

aizstāt sestajā un septītajā daļā vārdus "likums "Par apdrošināšanu"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums" (attiecīgā locījumā);

papildināt sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šie nosacījumi attiecas arī uz ārvalstu apdrošināšanas sabiedrībām izdarītajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem par tādiem apdrošināšanas pakalpojumu veidiem, kurus nesniedz atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam izveidotās apdrošināšanas sabiedrības.";

aizstāt astotajā daļā vārdus "Valsts statistikas komitejas" ar vārdiem "Centrālās statistikas pārvaldes";

izteikt astotās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Šie noteikumi ir attiecināmi uz procentu maksājumiem, izņemot procentu maksājumus par aizņēmumiem Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādēs, kā arī uz samaksātajām (piedzītajām) nodokļu pamatparādu palielinājuma un nokavējuma naudas summām."

5. Papildināt 10.panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Tāpat neņem vērā ienākumu no katras kompensācijas daļas, kura 12 mēnešu laikā ir reinvestēta tādos pašos vai līdzīgos pamatlīdzekļos, ja minētā kompensācija ir izmaksāta pa daļām."

6. Izteikt 11.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Nosakot iekšzemes uzņēmuma apliekamo ienākumu, to samazina par uzņēmuma gada pārskata peļņas un zaudējumu aprēķinā norādīto dividenžu summu, kura saņemama no citiem maksātājiem, izņemot gadījumus, ja dividendes ir saņemamas no nerezidenta vai uzņēmuma, kuram piemēro nodokļa atvieglojumus saskaņā ar likumu "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" vai citos Latvijas Republikas likumos noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides.

(2) Uzņēmumam, kura gada pārskata peļņas un zaudējumu aprēķinā norādītas dividendes, kas saņemamas no nerezidenta vai uzņēmuma, kuram piemēro nodokļa atvieglojumus saskaņā ar likumu "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" vai citos Latvijas Republikas likumos noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides, apliekamajā ienākumā iekļauj no nerezidenta saņemamo dividenžu summu un to dividenžu daļu, kas atbilst tai peļņas daļai, kura, piemērojot minētajos likumos noteiktās uzņēmumu ienākuma atlaides un atvieglojumus, nav bijusi aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli."

 

7. 13.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) pamatlīdzekļus sadala piecās kategorijās un nosaka taksācijas perioda nolietojuma likmi procentos:

Kategorija

Nolietojuma likme

Pamatlīdzekļa veids

     

1

5 %

Ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi

2

10 %

Dzelzceļa ritošais sastāvs un tehnoloģiskās iekārtas, jūras un upju flotes transportlīdzekļi, flotes un ostu tehnoloģiskās iekārtas, enerģētiskās iekārtas

3

25 %

Skaitļošanas iekārtas, informāciju sistēmas, datoru programmprodukti un datu uzkrāšanas iekārtas

4

20 %

Pārējie pamatlīdzekļi, izņemot 5.kategorijā minētos

5

7,5 %

Naftas izpētes un ieguves platformas kopā ar to funkcionēšanai nepieciešamajām iekārtām, kuras atrodas uz šīm platformām, naftas izpētes un ieguves kuģi

2) pamatlīdzekļu uzskaiti nolietojuma aprēķinam saskaņā ar šo pantu kārto:

a) ēkām un to daļām, būvēm, ilggadīgajiem stādījumiem, naftas izpētes un ieguves platformām, naftas izpētes un ieguves kuģiem, kā arī pamatlīdzekļiem, kas netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā vai tiek izmantoti tikai daļēji, - par katru pamatlīdzekli atsevišķi;

b) šās daļas 9.punktā minētajiem pamatlīdzekļiem, kas iegādāti vai izveidoti laikposmā, kad attiecīgajam reģionam ir piešķirts īpaši atbalstāmā reģiona statuss, - atsevišķi no pārējiem attiecīgās kategorijas pamatlīdzekļiem;

c) pārējiem pamatlīdzekļiem - par visu kategoriju kopā;".

8. 14.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Individuālais (ģimenes) uzņēmums (arī zemnieku un zvejnieku saimniecība), kura īpašnieks pirmstaksācijas periodā par tā ienākumiem maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli, ir tiesīgs iepriekšējo taksācijas periodu saimnieciskās darbības zaudējumus, kas aprēķināti saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", segt hronoloģiskā secībā no uzņēmuma apliekamā ienākuma, kas noteikts saskaņā ar šo likumu, likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktajā zaudējumu pārnešanas periodā, t.i., no trīs pēc kārtas sekojošu taksācijas periodu apliekamā ienākuma, sākot ar to taksācijas periodu, kurā maksātājam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" radās tiesības segt zaudējumus.";

papildināt sesto daļu ar šāda satura tekstu:

"Šī panta 1.1 daļā minētos taksācijas perioda zaudējumus var segt hronoloģiskā secībā no nākamo sešu taksācijas periodu apliekamā ienākuma.";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ja uzņēmums veic naftas izpētes un ieguves darbus un tā kopējā apgrozījumā (darbības apjomā) naftas izpētes un ieguves darbi sastāda vairāk nekā 80 %, šā panta pirmajā daļā minētos taksācijas perioda zaudējumus var segt hronoloģiskā secībā no nākamo desmit taksācijas periodu apliekamā ienākuma."

9. Papildināt 15.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja uzņēmums - nodokļa maksātājs - izmanto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides saskaņā ar likumu "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" vai citiem Latvijas Republikas likumiem, šajā nodaļā paredzētās nodokļa atlaides netiek piemērotas, izņemot atlaidi par ārvalstīs samaksāto nodokli saskaņā ar šā likuma 16.pantu un atlaidi ziedotājiem saskaņā ar šā likuma 20.pantu."

10. 23.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzņēmumi taksācijas gada laikā līdz katra mēneša piecpadsmitajam datumam (ieskaitot) izdara šādus nodokļa avansa maksājumus valsts budžetā:

1) par katru mēnesi no taksācijas perioda pirmā mēneša līdz mēnesim (ieskaitot), kurā tiek iesniegts uzņēmuma gada pārskats, bet ne vēlāk kā līdz mēnesim, kurā jāiesniedz uzņēmuma gada pārskats saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem", - summu, kas ir vienāda ar vienu divpadsmito daļu no aprēķinātā nodokļa, kurš bez šā likuma 17., 19. un 20.pantā noteikto atlaižu piemērošanas ir aprēķināts par taksācijas periodu pirms pirmstaksācijas perioda un ir koriģēts, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pirmstaksācijas gada kopējo patēriņa cenu indeksu vai kopējo patēriņa cenu indeksu pirmstaksācijas periodā, kas aprēķināts, reizinot Centrālās statistikas pārvaldes noteiktos pirmstaksācijas perioda ikmēneša patēriņa cenu indeksus, ja taksācijas periods nesakrīt ar kalendāra gadu;

2) par katru mēnesi taksācijas perioda atlikušajā daļā – summu, kas noteikta, dalot starpību starp pirmstaksācijas perioda nodokļa summu, kura ir koriģēta ar Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pirmstaksācijas gada kopējo patēriņa cenu indeksu vai kopējo patēriņa cenu indeksu pirmstaksācijas periodā, kas aprēķināts, reizinot Centrālās statistikas pārvaldes noteiktos pirmstaksācijas perioda ikmēneša patēriņa cenu indeksus, ja taksācijas periods nesakrīt ar kalendāra gadu, un saskaņā ar šīs daļas 1.punktu samaksāto nodokļa summu ar atlikušo mēnešu skaitu no gada pārskata iesniegšanas mēneša līdz taksācijas perioda beigām. Nosakot pirmstaksācijas perioda nodokļa summu, neņem vērā šā likuma 17., 19. un 20.pantā noteiktās atlaides.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Valsts ieņēmumu dienests pēc nodokļa maksātāja pamatota iesnieguma, sākot ar mēnesi, kurā Valsts ieņēmumu dienestā ir saņemts nodokļa maksātāja iesniegums, var noteikt citu nodokļa avansa maksājumu apmēru šādos gadījumos:

1) ja nodokļa maksātāja neto apgrozījums ir būtiski samazinājies salīdzinājumā ar pirmstaksācijas perioda attiecīgo laikposmu, kā arī prognozējama tā turpmāka samazināšanās, - nodokļa avansa maksājumus par taksācijas perioda atlikušajiem mēnešiem nosaka, iepriekšējā mēneša neto apgrozījumu reizinot ar aprēķinātā nodokļa (bez šā likuma 17., 19. un 20.pantā noteikto nodokļu atlaižu piemērošanas) un neto apgrozījuma dalījumu pirmstaksācijas periodā;

2) ja nodokļa maksātājam ir būtiski mainījies darbības veids vai ieņēmumu un izdevumu (ieņēmumu vai izdevumu) struktūra, - nodokļa avansa maksājumus par taksācijas perioda atlikušajiem mēnešiem nosaka vienādās summās, ņemot vērā maksātāja iesniegto pamatoto aprēķinu. Ja maksātāja aprēķinātā avansa maksājumu summa taksācijas periodā ir mazāka par nodokli, kas aprēķināts, ņemot vērā taksācijas perioda galīgos norēķinus, starpība starp avansa maksājumu, kas aprēķināts pēc šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktās metodes, un avansa maksājumu, kas aprēķināts pēc šajā punktā minētajām metodēm, katru mēnesi tiek uzskatīta par nokavēto nodokļu maksājumu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Nosakot uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumus, ņem vērā saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu taksācijas periodam paredzētos nodokļa atvieglojumus. Ja nodokļa maksātājs taksācijas periodā zaudē tiesības uz nodokļa atvieglojumiem saskaņā ar minētajiem likumiem, avansa maksājumu samazinājumu summa, kas aprēķināta kā starpība starp avansa maksājumu summu saskaņā ar šā panta pirmās vai 1.1 daļas noteikumiem, un avansa maksājumu summu, kas noteikta, ņemot vērā nodokļa atvieglojumus saskaņā ar minētajiem likumiem, ir uzskatāma par nokavēto nodokļu maksājumu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām."

11. 24.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "ja to pieprasa Valsts ieņēmumu dienests".

12. 26.pantā:

aizstāt vārdus ""Par bankām" un "Par apdrošināšanu"" ar vārdiem "Kre-dītiestāžu likumā un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja summas izmaksātājs nav ieturējis un iemaksājis budžetā nodokli šā likuma 24.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, tas ir atbildīgs saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām"."

13. Papildināt likumu ar 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Likuma normu piemērošanas kārtība

Likuma atsevišķu normu piemērošanas kārtību, sniedzot likuma normu interpretāciju un skaidrojošus piemērus, reglamentē Ministru kabineta noteikumi."

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.