Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””

(Reģ.nr.330)

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Izdarīt likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 4.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa objekts

(1) Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot:

1) līdz 2000.gada 31.decembrim - zemi (turpmāk - nekustamais īpašums), izņemot šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu;

2) no 2001.gada 1.janvāra - zemi, ēkas un būves (turpmāk - nekustamais īpašums), izņemot šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu.

1. 1.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot, – zemi, ēkas un būves (turpmāk – nekustamais īpašums), izņemot šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu.";

(2) Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek:

4) reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu;

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) līdz 2000.gada 31.decembrim – reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu;";

 

papildināt otro daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) no 2001.gada 1.janvāra – reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu, kuru izmanto reliģiskās darbības veikšanai;";

5) līdz 1999.gada 31.decembrim - zemi, uz kuras saimnieciskā darbība aizliegta likumā noteiktajā kārtībā;

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) zemi, uz kuras saimnieciskā darbība aizliegta likumā noteiktajā kārtībā;";

5.1) no 2000.gada 1.janvāra - zemi, uz kuras saimnieciskā darbība aizliegta likumā noteiktajā kārtībā, tajā skaitā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas neapbūvēto meža zemi;

izslēgt otrās daļas 5.1 punktu;

 

papildināt otro daļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) kapsētu teritoriju zemi un ar to saistītās būves, sēru ceremoniju būves, krematorijas un zemi to uzturēšanai;

11) valstij un pašvaldībām piekritīgo zemi, kura nav nodota lietošanā vai iznomāta."

3.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa likme, taksācijas periods un nodokļa aprēķināšana

(1) Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir:

1) līdz 2000.gada 31.decembrim - 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības;

2. 3.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli "2000" ar skaitli "2001";

2) no 2001.gada 1.janvāra - viens procents no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli "2001" ar skaitli "2002";

(6) Nekustamā īpašuma īpašniekam, pieprasot sava īpašuma pārvērtēšanu taksācijas perioda laikā, individuāli noteiktā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir piemērojama nodokļa aprēķinam par visu taksācijas periodu.

aizstāt sestajā daļā vārdus "par visu" ar vārdiem "ar nākamo".

4.pants. Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības noteikšanas pamatprincipi

(11) Nekustamo īpašumu masveidīgas pārvērtēšanas starplaikos Valsts zemes dienests veic nekustamā īpašuma tirgus vērtības apzināšanu, uzskaiti, analīzi un atbilstoši nekustamā īpašuma cenu līmeņa izmaiņām uz katra taksācijas gada 1.janvāri Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izdara nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizāciju. Informācija par nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību aktualizāciju iesniedzama attiecīgajai pašvaldībai līdz taksācijas gada 15.janvārim.

3. Izteikt 4.panta vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Nekustamā īpašuma masveidīgas pārvērtēšanas starplaikā Valsts zemes dienests veic nekustamā īpašuma tirgus vērtības apzināšanu, uzskaiti un analīzi un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības aktualizāciju. Informācija par nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību aktualizāciju iesniedzama attiecīgajai pašvaldībai līdz taksācijas gada 15.janvārim."

5.pants. Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

(6) No 2000.gada 1.janvāra nodokļa maksātājiem, kuru zemes īpašums vai tā daļa atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai aizsargjoslas teritorijā, kurā ar likumu noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi vai aprobežojumi, nekustamā īpašuma nodokļa summa Ministru kabineta noteiktajā kārtībā samazināma par 50 līdz 80 procentiem, un šie nodokļa atvieglojumi ir ņemami vērā, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa prognozi.

4. Izslēgt 5.panta sesto daļu.

9.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbildība

(3) Ja īpašums, par kuru nodoklis nav pilnībā nomaksāts, tiek atsavināts, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt tikai pēc nodokļa pamatparāda, soda naudas un nokavējuma naudas pilnīgas nomaksāšanas.

5. Papildināt 9.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta trešo daļu nepiemēro, ja īpašums tiek atsavināts, veicot bankrota procedūru."

10.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos pieņemto lēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs pārsūdzēt likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pārsūdzēšanas kārtība

(1) Pašvaldības amatpersonai, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem veic nodokļa administrācijas funkcijas, ir pienākums pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību.

(2) Ja, pārskatot nodokļa (arī nokavējuma naudas un pamatparāda palielinājuma naudas) aprēķinu, tajā konstatēta kļūda, pašvaldības amatpersona izsniedz nodokļa maksātājam precizētu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

(3) Ja nodokļa maksātājs nepiekrīt maksājamā nodokļa summas pārskatīšanas rezultātam, viņš to var pārsūdzēt attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vadītājam."

 

7. Papildināt likumu ar 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Atsevišķu likuma normu piemērošanas kārtība

Kārtību, kādā piemērojams atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodokļa, nodokļa aprēķināšanas, precizēšanas un atvieglojumu piešķiršanas kārtību, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta kontroles funkcijas šā likuma piemērošanas nodrošināšanā nosaka Ministru kabinets."

Pārejas noteikumi

4. Līdz 1999.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma nodokli par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu zemi maksā zemes lietotājs, bet, ja tāda nav, - nomnieks.

8. Pārejas noteikumos:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Līdz 2001.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma nodokli par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu zemi, ēkām un būvēm maksā to lietotājs, bet, ja tāda nav, – nomnieks.";

6. Ar 2001.gada 1.janvāri spēku zaudē:

1) likums "Par īpašuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3./4., 35./36.nr.; 1992, 1.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.; 1997, 6.nr.);

2) Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmums "Par Latvijas Republikas likuma "Par īpašuma nodokli" spēkā stāšanās kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3./4.nr.; 1992, 1.nr.);

3) Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmums "Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem Latvijas Republikas 1990.gada 18.decembra likumā "Par īpašuma nodokli"" spēkā stāšanos" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 1.nr.).

aizstāt 6.punkta ievaddaļā skaitli "2001" ar "2000";

7. Īpašuma nodokļa pārrēķinu par 2000.gadu, pārmaksāto vai papildus aprēķināto nodokļa summu atmaksāšanu nodokļa maksātājiem vai iekasēšanu no tiem par šo gadu, kā arī nodokļa pārskatīšanu saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16.panta 6.punktu un 23.pantu veic atbilstoši likumam "Par īpašuma nodokli".

aizstāt 7.punktā skaitli "2000" ar skaitli "1999";

 

papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā likme ēkām un būvēm tiek piemērota attiecībā uz to gada vidējo bilances vērtību vai, ja nodokļa maksātājs bilanci nesastāda, - Valsts zemes dienesta noteikto inventarizācijas vērtību, kura aktualizēta ne agrāk kā uz 1997.gada 1.janvāri.

9. Līdz 2001.gada 31.decembrim attiecībā uz ēkām un būvēm:

1) ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas tikai tās ēkas un būves, kuras tiek izmantotas saimnieciskajā darbībā. Ja saimnieciskajā darbībā tiek izmantota ēkas vai būves daļa, ar nodokli apliekamajā vērtībā ieskaita ēkas vai būves vērtību atbilstoši saimnieciskajā darbībā izmantojamajai daļai;

2) ar nodokli papildus šā likuma 1.panta otrajā daļā minētajiem objektiem neapliek:

a) ēkas un būves, kuras izmantojamas tikai lauksaimnieciskajai darbībai;

b) ēkas un būves, kuras uztur par valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem vai izmanto veselības aizsardzības, sporta, izglītības un kultūras vajadzībām, izņemot kinoteātrus un videotēkas;

c) pasta iestādes un telefona centrāles lauku apvidos;

d) sakaru līnijas, vietējos cauruļvadus un kabeļus;

e) ēkas un būves, kuras izmanto dabas aizsardzības un ugunsdrošības vajadzībām;

f) ēkas un būves, kuras pieder sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem (saskaņā ar Saeimas apstiprinātu sarakstu);

g) dzīvojamās ēkas vai to daļas, kuras ir izīrētas un tiek izmantotas dzīvošanai;

3) nodokļa maksātājs katru gadu līdz 1.februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā viņš ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs, un pašvaldībā pēc ēku un būvju vai to daļu atrašanās vietas deklarāciju (saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu paraugu) par paredzamo ar nodokli apliekamo ēku un būvju vērtību un par attiecīgajā gadā maksājamo nodokli;

4) ar nodokli apliekamo ēku un būvju vērtību nodokļa maksātājs aprēķina, saskaitot pusi no ēku un būvju vērtības uz gada sākumu un pusi no to vērtības uz nākamā gada 1.janvāri ar ēku un būvju paredzamo vērtību uz 1.aprīli, 1.jūliju un 1.oktobri un iegūto summu dalot ar 4;

5) nodokļa maksātājs atkarībā no paredzamā nodokļa apmēra veic nodokļa maksājumus šādos termiņos:

a) ja paredzamais nodokļa apmērs ir līdz 2000 latiem, – reizi ceturksnī saskaņā ar šā likuma 6.panta trešo daļu;

b) ja paredzamais nodokļa apmērs ir virs 2000 latiem, – vienlīdzīgās daļās līdz katra mēneša piecpadsmitajam datumam, izņemot janvāri;

6) gadam beidzoties, līdz nākamā gada 1.februārim nodokļa maksātājs iesniedz attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei un pašvaldībai pārskatu par faktiski ar nodokli apliekamo ēku un būvju vērtību, kura aprēķināta šā likuma pārejas noteikumu 9.punkta 4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, un nodokļa aprēķinu rezumējošā kārtībā (saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu paraugu);

7) papildus aprēķinātā nodokļa summa iemaksājama pašvaldības budžetā līdz taksācijas gada 1.martam;

8) pārmaksātā summa pēc maksātāja pieprasījuma atmaksājama 15 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas vai ieskaitāma kārtējā taksācijas gada maksājumā;

9) lai nodrošinātu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju par ēkām un būvēm uzskaiti pašvaldībās, Valsts ieņēmumu dienests līdz 2000.gada 1.janvārim nodod pašvaldībām tā rīcībā esošo informāciju par īpašuma nodokļa maksātājiem un ar īpašuma nodokli apliekamajiem objektiem."

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.