Projekts

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidente izsludina šādu likumu:

Par valsts budžetu 2000.gadam

 1.  Apstiprināt valsts budžeta 2000.gadam ieņēmumus 1 368 191 138 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.
 2. Apstiprināt valsts budžeta 2000.gadam izdevumus 1 434 191 314 latu apmērā un tīros aizdevumus 14 499 012 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.
 3. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 93 742 544 latu apmērā, tajā skaitā:
 4. 1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, arodizglītības, speciālo izglītības iestāžu un daļējai ārpusskolas iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 66 766 633 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu;

  2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — izglītības pasākumiem speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 16 333 687 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

  3) pašvaldību tautas mākslas un pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 188 224 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

  4) pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai 440 000  latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

  5) investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām 10 014 000 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu.

 5. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 463 010 latu apmērā, tajā skaitā:
 6. 1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 6 903 010 latu apmērā;

  2) administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 560 000 latu apmērā.

 7. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 024 539 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.
 8. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 605 600 000 latu apmērā. Maksimālo valsts parāda apmēru gada beigās var palielināt par apjomu šī likuma 19.pantā noteiktajā gadījumā, kad valsts pamatbudžeta aizdevums bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra” pārsniedz plānoto. Noteikt valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts parāda saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 12 575 000 latu apmērā. Paredzēt 2000.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 92 594 000 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu.
 9. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 18 500 000 latu. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 11 500 000 latu, tajā skaitā 500 000 latu pašvaldību finansu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 7 000 000 latu apmērā.
 10. Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos 71,6 procentu jeb 186 947 600 latu apmērā, un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu jeb 74 152 400 latu apmērā.
 11. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu izdevumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 74,91 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 17,82 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 7,05 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,22 procenti.
 12. Apstiprināt ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa valsts saistību limitus 2001., 2002. un turpmākajiem gadiem valsts pamatbudžetā un valsts speciālajā budžetā saskaņā ar 15.pielikumu.
 13. Ministrijām un centrālajām valsts iestādēm finansu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu, pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.
 14. Apstiprināt ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumus konkrētiem projektiem 2000., 2001., 2002.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.
 15. Apstiprināt ministriju un centrālo valsts iestāžu budžeta programmu (apakšprogrammu) darbības rezultatīvos rādītājus saskaņā ar 17.pielikumu.
 16. Finansu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.
 17.  Ministrijas un centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.
 18. Budžeta finansētas institūcijas gada laikā drīkst izdarīt valsts pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā tiem Valsts kase asignējusi valsts budžeta līdzekļus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.
 19. Ja ministrijas un centrālās valsts iestādes nenodrošina ieņēmumu par savas darbības veikšanu ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotā apjomā, tad finansu ministram ir tiesības atbilstošā apmērā samazināt ministrijai apstiprinātos asignējumus līdz grozījumiem šajā likumā.
 20. Valsts budžeta iestāžu ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, kas pārsniedz gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktos apjomus, un noteiktā kārtībā aprēķināto budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildus budžeta izdevumu finansēšanai.
 21. Valsts speciālajam budžetam ir pastāvīga apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus. Speciālā budžeta līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildus budžeta izdevumu finansēšanai. Ja sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālā deficīta līmenis pārsniedz plānoto, valsts pamatbudžets, izsniedzot aizdevumu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”, nodrošina sociālo garantiju izmaksu finansējumu pēc plānotās shēmas.
 22. Noteikt Valsts prezidenta Kancelejas programmas “Vispārējais valdības dienests” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 1 000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 200 latu apmērā.
 23. Finansu ministrs ziņo par nepieciešamo asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu, ja ir paredzams, ka valsts budžeta fiskālais deficīts pārsniegs gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprināto fiskālā deficīta līmeni. Ministru kabinets nedēļas laikā pieņem lēmumu par šo asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu un iesniedz izskatīšanai Saeimai priekšlikumus par grozījumiem gadskārtējā likumā par valsts budžetu.
 24. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi tiek ieskaitīti Finansu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.
 25. Ja ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs funkciju pārbaudes un darbības izvērtēšanas rezultātā tiek konstatēta valsts budžeta līdzekļu nelietderīga izmantošana, finansu ministrs ierosina samazināt asignējumus līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā un Ministru kabinets pieņem lēmumu par asignējumu samazināšanu un nepieciešamajiem pasākumiem valsts budžeta finansētas institūcijas darbības uzlabošanai.
 26.  

 27. Ārlietu ministrijai programmas “Sarunu ar Eiropas Savienību delegācijas nodrošinājums” plānoto līdzekļu ietvaros nodrošināt ministriju un centrālo valsts iestāžu sarunu procesa par iestāšanos Eiropas Savienībā norisi.
 28. Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai “Pedagogu darba samaksas reforma” izdevumus 6 240 000 latu apmērā pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, nosakot apropriācijas spēkā stāšanos ar 2000.gada 1.septembri.
 29. Paredzēt Satiksmes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai “Latvijas lauku autoceļu sakārtošana un attīstība” izdevumus 4 457 000 latu apmērā, nosakot apropriācijas spēkā stāšanos ar 2000.gada 1.maiju.

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā ar 2000.gada 1.janvāri