Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā“ Par atbilstības novērtēšanu“ ”otrajam lasījumam (Steidzams)

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

( reģ. nr. 316; dok. nr. 982 )

Nr p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija.

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Par atbilstības novērtēšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 18.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par atbilstības novērtēšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 18.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) akreditācija - šā likuma izpratnē: oficiāla testēšanas un

kalibrēšanas laboratorijas vai sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas atzīšana, nosakot tās kompetenci konkrētu uzdevumu veikšanā;

1. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) akreditācija - procedūra, kurā šajā likumā noteiktā institūcija sniedz oficiālu atzinumu, ka juridiskā vai fiziskā persona ir kompetenta veikt konkrētus uzdevumus;";

     

1. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) akreditācija — procedūra, kurā šajā likumā noteiktā institūcija sniedz oficiālu atzinumu, ka juridiskā vai fiziskā persona ir kompetenta veikt konkrētus uzdevumus;”;

2) apelācija - atkārtota sūdzības izskatīšana augstākā instancē;

3) atbilstības novērtēšana - jebkura darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši noteikt, vai izvirzītās prasības ir izpildītas;

4) inspicēšana - šā likuma izpratnē: darbības, kas tiek veiktas, lai novērtētu produkcijas projektēšanas stadiju, produkta, procesa un pakalpojuma atbilstību konkrētām prasībām, pamatojoties uz profesionāliem spriedumiem vai galvenajiem kritērijiem;

5) kalibrēšana - šā likuma izpratnē: operācijas, kas tiek veiktas noteiktos apstākļos, lai konstatētu atbilstību starp mērīšanas līdzekļu vai mērīšanas sistēmas uzrādīto lielumu vērtībām, materiālā mēra vai references materiāla esošajām vērtībām un tām vērtībām, kas reproducētas pēc attiecīgā mērvienības etalona;

         

6) kompetenta atbilstības novērtēšanas institūcija - institūcija, kuras kompetence ir novērtēta ar akreditācijas vai citu ekvivalentu novērtēšanas procedūru palīdzību;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) kompetenta atbilstības novērtēšanas institūcija - institūcija, kuras kompetence ir novērtēta un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;";

     

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) kompetenta atbilstības novērtēšanas institūcija — institūcija, kuras kompetence ir novērtēta un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;”;

7) nereglamentētā sfēra - sfēra, kas nav pakļauta valdības noteiktajai obligātajai produktu, procesu un pakalpojumu atbilstības novērtēšanai;

8) pilnvarošana - šā likuma izpratnē: tiesību piešķiršana testēšanas un kalibrēšanas laboratorijai vai sertificēšanas un inspicēšanas institūcijai nacionālā līmenī veikt noteiktu produktu, procesu un pakalpojumu atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā;

9) reglamentētā sfēra - sfēra, kas pakļauta valdības noteiktajai obligātajai produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanai;

         

10) sertifikācija - šā likuma izpratnē: no ražotāja un patērētāja neatkarīgas trešās puses darbība, ar noteiktu ticamību apliecinot, ka attiecīgais produkts, process vai pakalpojums atbilst noteiktam standartam vai citam normatīvajam dokumentam;

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10) sertifikācija - neatkarīgas trešās puses darbība, apliecinot, ka attiecīgais produkts, process vai pakalpojums atbilst attiecīgajā standartā vai citā normatīvajā aktā noteiktajām prasībām;";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt visā panta tekstā vārdus "šā likuma izpratnē".

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dep. P. Salkazanovs

Izteikt 1. panta 10. punktu šādā reakcijā:

“10) sertifikācija - no ražotāja un patērētāja neatkarīgas trešās puses darbība, apliecinot, ka attiecīgais produkts, process vai pakalpojums atbilst attiecīgajā standartā vai citā normatīvajā aktā noteiktajām prasībām;";

 

Dep. L. Bojārs

"10) sertifikācija - no ražotāja un patērētāja neatkarīgas trešās puses darbība, apliecinot, ka attiecīgais produkts, process vai pakalpojums atbilst LR attiecīgajā standartā vai citā LR normatīvajā aktā noteiktajām prasībām;";

Atbildīgā komisija

Izteikt 1. panta 10. punktu šādā reakcijā:

"10) sertifikācija - neatkarīgas trešās personas darbība, apliecinot, ka attiecīgais produkts, process vai pakalpojums atbilst attiecīgajā standartā vai citā normatīvajā aktā noteiktajām prasībām;";

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

10) sertifikācija — neatkarīgas trešās personas darbība, apliecinot, ka attiecīgais produkts, process vai pakalpojums atbilst attiecīgajā standartā vai citā normatīvajā aktā noteiktajām prasībām;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt visā panta tekstā vārdus “šā likuma izpratnē”.

11) testēšana - šā likuma izpratnē: tehniska darbība produkta, procesa vai pakalpojuma nepieciešamo raksturlielumu noteikšanai saskaņā ar attiecīgu metodiku.

         

II nodaļa. Likuma mērķis un darbības sfēra

2.pants. Šis likums nosaka atbilstības novērtēšanas vispārīgos principus reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Šis likums nosaka atbilstības novērtēšanas vispārīgos principus reglamentētajā sfērā un akreditācijas sistēmu reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā."

 

 

   

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Šis likums nosaka atbilstības novērtēšanas vispārīgos principus reglamentētajā sfērā un akreditācijas sistēmu reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.”

3.pants. Šā likuma mērķis ir nodrošināt vienotu, ar Eiropas savienības un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem harmonizētu produktu, procesu un pakalpojumu atbilstības novērtēšanas kārtību.

         

4.pants. Šis likums attiecas uz visiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un valsts institūcijām, kas pretendē uz produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanu, kā arī uz šajā novērtēšanas procesā iesaistītajām testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām un sertificēšanas un inspicēšanas

institūcijām.

3. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Šis likums attiecas uz visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas pretendē uz produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanu."

 

 

 

 

 

 

Redakcion. preciz.

3. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Šis likums attiecas uz visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas pretendē uz produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanu.”

III nodaļa. Atbilstības novērtēšana reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā

4. Izslēgt III nodaļas nosaukumā vārdus "un nereglamentētajā".

     

4. Izslēgt III nodaļas nosaukumā vārdus “un nereglamentētajā”.

5.pants. Atbilstības novērtēšana reglamentētajā sfērā attiecas uz produktiem, procesiem un pakalpojumiem to projektēšanas, izgatavošanas, pirmstirgus, tirgus, ekspluatācijas un utilizācijas stadijā, lai noteiktu, vai tie var izraisīt briesmas cilvēka dzīvībai, veselībai un videi.

5. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Atbilstības novērtēšana reglamentētajā sfērā attiecas uz produktiem un potenciālajiem riskiem, kuri var apdraudēt cilvēka veselību, drošību, vidi vai citas sabiedrības intereses."

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Dep. L. Bojārs

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Atbilstības novērtēšana reglamentētajā sfērā attiecas uz produktiem, procesiem un pakalpojumiem, kuriem ir potenciāls risks to projektēšanas, izgatavošanas, pirmstirgus un tirgus , ekspluatācijas un utilizācijas stadijā, kurš var apdraudēt cilvēka veselību, drošību, vidi vai citas sabiedrības intereses.

Ar pārtikas apriti saistīto uzņēmumu atbilstības novērtēšanu veic akreditētas, pilnvarotas, kompetentas institūcijas. (Tās, kuras atbilst LV 45 000 sērijas nacionālo standartu prasībām).”

Dep. P. Salkazanovs

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Atbilstības novērtēšana reglamentētajā sfērā attiecas uz rūpnieciski ražotiem produktiem izņemot pārtiku un dzīvnieku barību, un potenciālajiem riskiem, kuri var apdraudēt cilvēka veselību, drošību, vidi vai citas sabiedrības intereses."

Atbildīgā komisija

papildināt 5. panta tekstu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā attiecībā uz pārtikas, dzīvnieku barības un farmācijas produktiem nosaka speciālie likumi.”

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

5. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. (1) Atbilstības novērtēšana reglamentētajā sfērā attiecas uz produktiem un potenciālajiem riskiem, kuri var apdraudēt cilvēka veselību, drošību, vidi vai citas sabiedrības intereses.

(2) Atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā attiecībā uz pārtikas, dzīvnieku barības un farmācijas produktiem nosaka speciālie likumi.”

6.pants. Atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā veic Ministru kabineta pilnvarotas kompetentas testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas un sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas.

6. Izteikt 6. un 7.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā pēc atbildīgās ministrijas priekšlikuma un saskaņošanas veic ekonomikas ministra pilnvarotas vai saskaņā ar starptautiskajām vienošanām vai protokoliem Eiropas komisijas paziņotas kompetentas testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas un sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas. Pilnvaroto institūciju kompetenci novērtē Ekonomikas ministrijas pārziņā esoša bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (turpmāk - Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs).

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

Dep. L. Bojārs

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā pēc atbildīgās ministrijas priekšlikuma un saskaņošanas veic ekonomikas ministra pilnvarotas vai saskaņā ar starptautiskajām vienošanās vai protokoliem Eiropas komisijas paziņotas kompetentas testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas un sertificēšanas institūcijas. Pilnvaroto institūciju kompetenci novērtē Ekonomikas ministrijas pārziņā esoša bezpeļņas organizācija: valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (turpmāk - Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs).

Dep. M. Lujāns

Aizstāt 6. pantā vārdus “ekonomikas ministrs” ar vārdiem “Ministru kabinets”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā pēc atbildīgās ministrijas priekšlikuma veic Ministru kabineta pilnvarotas kompetentas sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas un testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas vai saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem vai protokoliem Eiropas komisijas paziņotas institūcijas. Pilnvaroto institūciju kompetenci novērtē Ekonomikas ministrijas pārziņā esoša bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (turpmāk - Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs).

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā pēc atbildīgās ministrijas priekšlikuma veic Ministru kabineta pilnvarotas kompetentas sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas un testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas vai saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem vai protokoliem Eiropas komisijas paziņotas institūcijas. Pilnvaroto institūciju kompetenci novērtē Ekonomikas ministrijas pārziņā esoša bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (turpmāk - Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs).

7.pants. Atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam pilnvaru sadalījumam starp ministrijām, kā arī saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām drošības prasībām un atbilstības novērtēšanas mehānismu priekšlikumus par potenciāli bīstamajiem vai bīstamajiem produktiem, procesiem un pakalpojumiem, kā arī par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas būs pilnvarotas novērtēt atbilstību attiecīgajā nozarē, izstrādā un Ministru kabinetam iesniedz ministrija, kuras uzdevums ir garantēt minēto prasību ievērošanu.

7.pants. (1) Konkrētā produkta, procesa vai pakalpojuma būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības mehānismu pēc atbildīgās ministrijas priekšlikuma nosaka Ministru kabinets.

(2) Institūcijas, kuras veic tirgus uzraudzību reglamentētajā sfērā, un kārtību, kādā veicama tirgus uzraudzība, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7.pants. (1) Konkrētā produkta, procesa vai pakalpojuma būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības mehānismu pēc atbildīgās ministrijas priekšlikuma nosaka Ministru kabinets.

(2) Institūcijas, kuras veic tirgus uzraudzību reglamentētajā sfērā, un kārtību, kādā veicama tirgus uzraudzība, nosaka Ministru kabinets.”

8.pants. Ārlietu ministrija saskaņā ar Eiropas savienībā pastāvošo paziņošanas procedūru paziņo Eiropas komisijai par pilnvarotajām atbilstības novērtēšanas institūcijām, kuras ir kompetentas un darbojas

saskaņā ar Eiropas savienības direktīvu prasībām reglamentētajā atbilstības novērtēšanas sfērā.

7. Aizstāt 8.pantā vārdus "Ārlietu ministrija" ar vārdiem "Ekonomikas ministrija".

 

     

7. Aizstāt 8.pantā vārdus “Ārlietu ministrija” ar vārdiem “Ekonomikas ministrija”.

 

9.pants. Atbilstības novērtēšanu nereglamentētajā sfērā veic kompetentas testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas un sertificēšanas un inspicēšanas

institūcijas.

8. Izslēgt 9.pantu.

     

8. Izslēgt 9.pantu.

 

11.pants. Atbilstības novērtēšanas institūcijām ir jāatbilst nacionālo standartu prasībām, un to kompetencei jābūt izvērtētai saskaņā ar minēto standartu prasībām.

9. Izslēgt 11.pantu.

     

9. Izslēgt 11.pantu.

V nodaļa. Nacionālā akreditācijas sistēma

13.pants. Latvijas Republikā darbojas vienota, starptautiskajām prasībām atbilstoša nacionālā akreditācijas sistēma, kas veic noteiktas akreditēšanas procedūras un ievēro vienotas vadības principus. Nacionālās akreditācijas sistēmas darbību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

         
 

10. Papildināt 13.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Latvijas Nacionālā akreditācijas padome (turpmāk - Akreditācijas padome) ir konsultatīva institūcija testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācijai reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā, tā piedalās valsts politikas izstrādē akreditācijas jomā un veicina sadarbību ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām. Akreditācijas padomes nolikumu un personālsastāvu pēc ekonomikas ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets.

(3) Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs var veidot nozaru tehniskās komitejas, kas konsultē Latvijas Nacionālo akreditācijas biroju konkrētu tehnisku jautājumu risināšanā nozarēs."

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcion. preciz.

10. Papildināt 13.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas Nacionālā akreditācijas padome ir konsultatīva institūcija testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācijai reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā, tā piedalās valsts politikas izstrādē akreditācijas jomā un veicina sadarbību ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām. Šīs padomes nolikumu un personālsastāvu pēc ekonomikas ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets.

(3) Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs var veidot nozaru tehniskās ko mitejas, kas konsultē Latvijas Nacionālo akreditācijas biroju konkrētu tehnisku jautājumu risināšanā attiecīgajās nozarēs.”

14.pants. Kvalitātes sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju akreditēšanu veic Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.

 

11. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. (1) Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veic:

1) kvalitātes sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju akreditēšanu un uzraudzību reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā;

2) kvalitātes sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences novērtēšanu un uzraudzību reglamentētajā sfērā.

(2) Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja galvenās funkcijas ir:

1) novērtēt, akreditēt un uzraudzīt laboratorijas, sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas atbilstoši Latvijas nacionālajos standartos, normatīvajos aktos, Eiropas vai starptautiskajos standartos noteiktajām prasībām;

2) tehniski nodrošināt Akreditācijas padomes darbu;

3) organizēt akreditācijas nozaru tehnisko komiteju darbu;

4) apmācīt akreditācijas ekspertus un iesaistītos speciālistus;

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcion. preciz.

11. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. (1) Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veic:

1) kvalitātes sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju akreditēšanu un uzraudzību reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā;

2) kvalitātes sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences novērtēšanu un uzraudzību reglamentētajā sfērā.

(2) Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja galvenās funkcijas ir:

1) novērtēt, akreditēt un uzraudzīt sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas un testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas atbilstoši Latvijas nacionālajos standartos, normatīvajos aktos, Eiropas vai starptautiskajos standartos noteiktajām prasībām;

2) tehniski nodrošināt Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes darbu;

3) organizēt akreditācijas nozaru tehnisko komiteju darbu;

4) apmācīt akreditācijas ekspertus un akreditācijā iesaistītos speciālistus;

 

5) organizēt un koordinēt starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas saskaņā ar Latvijas, Eiropas savienības un starptautiskajām prasībām;

6) sadarboties ar citu valstu nacionālajām akreditācijas institūcijām;

7) pārstāvēt Latviju starptautiskajās akreditācijas organizācijās;

8) uzturēt un aktualizēt akreditēto institūciju informatīvo bāzi;

9) pēc ministriju pieprasījuma sniegt informāciju par akreditētajām institūcijām un to darbības jomu.

(3) Akreditācijas sistēmu finansē šādā kārtībā:

1) no valsts budžeta līdzekļiem finansē:

a) Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja funkciju veikšanu;

b) dalības maksu starptautiskajās akreditācijas organizācijās;

2) visus ar kompetences novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību saistītos izdevumus saskaņā ar savstarpējā līguma nosacījumiem sedz akreditējamā vai novērtējamā institūcija."

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcion. preciz.

5) organizēt un koordinēt starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu saskaņā ar Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajām prasībām;

6) sadarboties ar citu valstu nacionālajām akreditācijas institūcijām;

7) pārstāvēt Latviju starptautiskajās akreditācijas organizācijās;

8) uzturēt un aktualizēt akreditēto institūciju informatīvo bāzi;

9) pēc ministriju pieprasījuma sniegt informāciju par akreditētajām institūcijām un to darbības jomu.

(3) Akreditācijas sistēmu finansēšanas kārtība ir šāda:

1) no valsts budžeta līdzekļiem finansē:

a) Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja funkciju veikšanu,

b) dalības maksu starptautiskajās akreditācijas organizācijās;

2) visus ar kompetences novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību saistītos izdevumus saskaņā ar savstarpējā līguma nosacījumiem sedz akreditējamā vai novērtējamā institūcija.”

VII nodaļa. Ārvalstīs izdoto atbilstības novērtēšanas

apliecinājumu atzīšana

16.pants. Ārvalstīs izdotie atbilstības novērtēšanas apliecinājumi un apstiprinājumi Latvijas Republikā tiek oficiāli atzīti, ja starp Latviju un attiecīgo valsti pastāv savstarpēja vienošanās par atbilstības novērtēšanas sistēmu atzīšanu.

12. Izteikt 16. un 17.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Ārvalstīs izdotie atbilstības novērtēšanas apliecinājumi un apstiprinājumi, kā arī ārvalstu atbilstības novērtēšanas sistēmas Latvijā tiek oficiāli atzītas, ja starp Latviju un attiecīgo valsti vai valstīm pastāv savstarpēja vienošanās par atbilstības novērtēšanas sistēmu atzīšanu.

 

10

Dep. L. Bojārs

Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Ārvalstīs izdotie atbilstības novērtēšanas apliecinājumi, kā arī ārvalstu atbilstības novērtēšanas sistēmas Latvijā tiek oficiāli atzītas, ja starp Latviju un attiecīgo valsti vai valstīm pastāv savstarpēja vienošanās par atbilstības novērtēšanas sistēmu atzīšanu. Izlases veidā ir pieļaujama ārvalstīs ražotās produkcijas kvalitātes un drošības pārbaude.”

 

 

 

Neatbalstīt

12. Izteikt 16. un 17.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Ārvalstīs izdotie atbilstības novērtēšanas apliecinājumi un apstiprinājumi, kā arī ārvalstu atbilstības novērtēšanas sistēmas Latvijā tiek oficiāli atzītas, ja starp Latviju un attiecīgo valsti vai valstīm pastāv savstarpēja vienošanās par atbilstības novērtēšanas sistēmu atzīšanu.

 

17.pants. Ja starp Latviju un attiecīgo valsti nepastāv savstarpēja vienošanās par atbilstības novērtēšanas sistēmu atzīšanu, lēmumu par šajā valstī izdoto atbilstības novērtēšanas apliecinājumu vai apstiprinājumu atzīšanu reglamentētajā sfērā pieņem attiecīgā kompetentā vai pilnvarotā (kompetentā un pilnvarotā) institūcija, kura ir juridiski atbildīga par sava lēmuma pareizību.

17.pants. Ja starp Latviju un attiecīgo valsti nepastāv savstarpēja vienošanās par atbilstības novērtēšanas sistēmu atzīšanu, tad šajā valstī izdoto atbilstības novērtēšanas apliecinājumu vai apstiprinājumu atzīst saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību."

 

     

17.pants. Ja starp Latviju un attiecīgo valsti nepastāv savstarpēja vienošanās par atbilstības novērtēšanas sistēmu atzīšanu, tad šajā valstī izdoto atbilstības novērtēšanas apliecinājumu vai apstiprinājumu atzīst saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību.”

18.pants. Par Latvijas Republikā atzīto ārvalstu atbilstības novērtēšanas institūciju saraksta veidošanu un aktualizēšanu ir atbildīga Ekonomikas ministrija.

13. Izslēgt 18.pantu.

     

13. Izslēgt 18.pantu.

 

 

Pārejas noteikums

Ministru kabineta pilnvarojums testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām un sertificēšanas un inspicēšanas institūcijām paliek spēkā divus gadus no šā likuma stāšanās spēkā.

11

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2000.gada 1. maijam iesniedz SAeimā nepieciešamos grozījumus likumos un izstrādā citus normatīvos aktus.

2. Tie Ministru kabineta noteikumi, kuri izdoti saskaņā ar šā likuma 7. pantu paliek spēkā līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās brīdim, bet ne vēlāk kā līdz 2000. gada 1. maijam .

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

14. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

 

“Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2000.gada 1.maijam iesniedz Saeimai nepieciešamos grozījumus likumos un izstrādā citus normatīvos aktus.

2. Tie Ministru kabineta noteikumi, kuri izdoti saskaņā ar šā likuma 7.pantu, paliek spēkā līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 2000.gada 1.maijam.”