Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Dzīvnieku aizsardzības likums

(reģ. nr. 313)

Otrā lasījuma redakcija

(dok. nr.1203)

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas

atbalstītā redakcija

1.

2.

3.

4.

5.

Dzīvnieku aizsardzības likums

     

Dzīvnieku aizsardzības likums

 

1.

Dep. K.Leiškalns

Papildināt likumprojektu ar preambulu šādā redakcijā:

“Preambula

Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejutīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav ļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, darīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt.”

Atbalstīt.

Preambula

Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejutīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav ļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, darīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt.

 

2.

Dep. K.Leiškalns

Papildināt likumprojektu ar jaunu 1. pantu šādā redakcijā, attiecīgi mainot tālāko pantu numerāciju:

“1.pants.

Likumā izmantoti šādi termini:

1) dzīvnieks - dzīva būtne, kura spēj just un aktīvi kustēties, bet kurai nav spējas abstrakti domāt;

Atbalstīt daļēji.

 
   

2) eitanāzija - nesāpīga nogalināšana;

   
   

3) īpašnieks - juridiska vai fiziska persona, kam pieder dzīvnieks;

   
   

4) turētājs - persona, kuras rīcībā un aprūpē atrodas dzīvnieks;

   
   

5) labturība - dzīvnieka fizioloģisko vajadzību nodrošināšanas pasākumu kopums;

   
   

6) dzīvnieku patversme - iestāde, kurā mitinās notvertie klaiņojošie un bezsaimnieka dzīvnieki, kā arī dzīvnieki, kuriem vajadzīga palīdzība;

   
   

7) dzīvnieku patversme-viesnīca - iestāde ,kuras aprūpē mājas/istabas dzīvnieka īpašnieks uz noteiktu laiku var atstāt savu dzīvnieku.”

   
 

3.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 1. pantu šādā redakcijā, attiecīgi mainot tālāko pantu numerāciju:

 

 

 
   

“1. pants. Likumā izmantoti šādi termini:

Atbalstīt.

1. pants. Likumā izmantoti šādi termini:

   

1) dzīvnieka īpašnieks - juridiska vai fiziska persona, kam pieder dzīvnieks;

 

1)dzīvnieka īpašnieks - juridiska vai fiziska persona, kam pieder dzīvnieks;

   

2) dzīvnieka turētājs - persona, kuras rīcībā un aprūpē atrodas dzīvnieks;

 

2)dzīvnieka turētājs - persona, kuras rīcībā un aprūpē atrodas dzīvnieks;

   

3) labturība - dzīvnieka fizioloģisko vajadzību nodrošināšanas pasākumu kopums;

 

3)labturība - dzīvnieka fizioloģisko vajadzību nodrošināšanas pasākumu kopums;

   

4) eitanāzija - nesāpīga nogalināšana;

 

4) eitanāzija - nesāpīga nogalināšana;

   

5)dzīvnieku patversme - speciāli aprīkota vieta, kurā mitinās notvertie klaiņojošie un bezsaimnieka dzīvnieki, kā arī dzīvnieki, kuriem vajadzīga palīdzība;

 

5)dzīvnieku patversme - speciāli aprīkota vieta, kurā mitinās notvertie klaiņojošie un bezsaimnieka dzīvnieki, kā arī dzīvnieki, kuriem vajadzīga palīdzība;

   

6) dzīvnieku viesnīca -speciāli aprīkota vieta,kur mājas/istabas dzīvnieka īpašnieks uz noteiktu laiku var atstāt aprūpē savu dzīvnieku.”

 

6) dzīvnieku viesnīca - speciāli aprīkota vieta,kur mājas/istabas dzīvnieka īpašnieks uz noteiktu laiku var atstāt aprūpē savu dzīvnieku.

I nodaļa

       

Vispārīgie noteikumi

     

Vispārīgie noteikumi

         

1.pants. Šis likums nosaka personas tiesības un pienākumus dzīvnieku aizsardzības jomā.

     

2.pants. Šis likums nosaka personas tiesības un pienākumus dzīvnieku aizsardzības jomā.

         

2.pants. Dzīvniekus iedala pēc to faktiskā stāvokļa vai izmantošanas veida šādi:

     

3.pants. Dzīvniekus iedala pēc to faktiskā stāvokļa vai izmantošanas veida šādi:

1) lauksaimniecības dzīvnieki;

     

1) lauksaimniecības dzīvnieki;

2) mājas (istabas) dzīvnieki;

     

2) mājas (istabas) dzīvnieki;

3) sporta un darba dzīvnieki;

     

3) sporta un darba dzīvnieki;

4) eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamie dzīvnieki;

     

4) eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamie dzīvnieki;

5) savvaļas dzīvnieki;

     

5) savvaļas dzīvnieki;

6) atrakciju dzīvnieki.

     

6) atrakciju dzīvnieki.

3.pants. Aizliegta cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, tas ir::

     

4.pants. Aizliegta cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, tas ir:

1) dzīvnieka nogalināšana, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus;

     

1) dzīvnieka nogalināšana, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus;

2) dzīvnieka sakropļošana, mocīšana un spīdzināšana;

     

2) dzīvnieka sakropļošana, mocīšana un spīdzināšana;

3) dzīvnieka atstāšana bez aprūpes;

     

3) dzīvnieka atstāšana bez aprūpes;

4) dzīvnieka atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī;

     

4) dzīvnieka atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī;

5) dzīvnieka kaitināšana un uzrīdīšana, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams darba dzīvnieka apmācībai;

     

5) dzīvnieka kaitināšana un uzrīdīšana, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams darba dzīvnieka apmācībai;

6) dzīvnieku cīņu organizēšana, dzīvnieku iesaistītšana šajās cīņās un šo cīņu atbalstīšana;

     

6) dzīvnieku cīņu organizēšana, dzīvnieku iesaistītšana šajās cīņās un šo cīņu atbalstīšana;

7) dzīvnieka izmantošana reliģiskos rituālos, izlozēs, dzīvnieka dāvināšana publiskos pasākumos, izņemot lauksaimniecības izstādes;

     

7) dzīvnieka izmantošana reliģiskos rituālos, izlozēs, dzīvnieka dāvināšana publiskos pasākumos, izņemot lauksaimniecības izstādes;

8) dzīvnieka izmantošana par mērķi šaušanas apmācībās vai sacensībās;

     

8) dzīvnieka izmantošana par mērķi šaušanas apmācībās vai sacensībās;

9) dzīvnieka izmantošana citu sugu dzīvnieku apmācībai, izņemot medību suņu apmācību;

4.

Dep. P.Salkazanovs

Izteikt 3. panta 9. punktu šādā redakcijā:

“9)dzīvnieka izmantošanu citu sugu dzīvnieku apmācībai, izņemot medību suņu apmācību speciāli aprīkotos treniņu laukumos kinologa uzraudzībā;”

Neatbalstīt.

9) dzīvnieka izmantošana citu sugu dzīvnieku apmācībai, izņemot medību suņu apmācību;

10) dzīvnieka izmantošana, liekot tam pārsniegt savas dabiskās spējas;

     

10) dzīvnieka izmantošana, liekot tam pārsniegt savas dabiskās spējas;

11) dzīvnieku demonstrēšana ceļojošās zvērnīcās;

     

11) dzīvnieku demonstrēšana ceļojošās zvērnīcās;

12) dzīvnieka mātītes piedāvāšana un izmantošana dzīvnieka tēviņa dzimumtieksmju apmierināšanai bez nolūka iegūt pēcnācējus;

     

12) dzīvnieka mātītes piedāvāšana un izmantošana dzīvnieka tēviņa dzimumtieksmju apmierināšanai bez nolūka iegūt pēcnācējus;

13) citu tādu darbību veikšana,kuras izraisa vai var izraisīt dzīvnieka sakropļošanu vai nāvi, radīt tam ciešanas, izņemot gadījumus, kad šīs darbības veiktas ārstēšanas, eksperimentālos vai zinātniskos nolūkos, vai gadījumos, kad tiek apdraudēta cilvēka dzīvība vai veselība.

     

13) citu tādu darbību veikšana,kuras izraisa vai var izraisīt dzīvnieka sakropļošanu vai nāvi, radīt tam ciešanas, izņemot gadījumus, kad šīs darbības veiktas ārstēšanas, eksperimentālos vai zinātniskos nolūkos, vai gadījumos, kad tiek apdraudēta cilvēka dzīvība vai veselība.

4.pants. (1) Dzīvnieka turētājam ir tiesībām atbilstoša faktiska vara pār dzīvnieku, izņemot šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.

5.

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 4. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Dzīvnieka īpašniekam ir Civillikumā noteiktā vara pār dzīvnieku, izņemot šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.”

Atbalstīt.

5.pants. (1) Dzīvnieka īpašniekam ir Civillikumā noteiktā vara pār dzīvnieku, izņemot šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

(2) Dzīvnieka turētājam ir pienākums:

6.

Juridiskais birojs

Izteikt otrās daļas sākumu šādā redakcijā:

“Dzīvnieka īpašniekam ir šādi pienākumi:”

Atbalstīt.

(2)Dzīvnieka īpašniekam ir šādi pienākumi:

 

1) rūpēties par dzīvnieka veselību, labturību un izmantošanu atbilstoši tā sugai, vecumam un fizioloģijai;

     

1) rūpēties par dzīvnieka veselību, labturību un izmantošanu atbilstoši tā sugai, vecumam un fizioloģijai;

2) rūpēties par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa rīcībā esošo dzīvnieku;

     

2) rūpēties par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa rīcībā esošo dzīvnieku;

3) nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus un citus dzīvniekus;

     

3) nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus un citus dzīvniekus;

4) nepieļaut nekontrolētu dzīvnieka vairošanos.

     

4) nepieļaut nekontrolētu dzīvnieka vairošanos.

 

7.

Juridiskais birojs

Papildināt 4. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta otrajā daļā minētie pienākumi ir arī dzīvnieka turētājam, kam īpašnieks uzticējis dzīvnieku vai arī kura valdījumā dzīvnieks nokļuvis citādā ceļā.”

Atbalstīt.

(3) Šā panta otrajā daļā minētie pienākumi ir arī dzīvnieka turētājam, kam īpašnieks uzticējis dzīvnieku vai arī kura valdījumā dzīvnieks nokļuvis citādā ceļā.

 

8.

Juridiskais birojs

Papildināt 4. pantu ar ceturto daļu, šim nolūkam izmantojot 5. panta otrās daļas tekstu.

Atbalstīt.

(4) Tikai dzīvnieka īpašniekam ir tiesības demonstrēt dzīvnieku publiskās izstādēs, dot atļauju tā izmantošanai par donoru un šajā likumā noteiktajos gadījumos - tā nogalināšanai vai izmantošanai eksperimentos un zinātniskos nolūkos.

5.pants. (1) Dzīvnieka īpašniekam ir tiesībām atbilstoša pilnīga vara pār dzīv-nieku, izņemot šajā likumā un citos likumos noteiktos gadījumus.

9.

Juridiskais birojs

Izslēgt 5. pantu, attiecīgi mainot pantu numerāciju.

Atbalstīt.

 

(2) Tikai dzīvnieka īpašniekam ir tiesības demonstrēt dzīvnieku publiskās izstādēs, dot atļauju tā izmantošanai par donoru un šajā likumā noteiktajos gadījumos - tā nogalināšanai vai izmantošanai eksperimentos un zinātniskos nolūkos.

       

6.pants. Dzīvnieka īpašnieks reģistrē un apzīmē dzīvnieku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.

Dep. K.Leiškalns

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Īpašnieks nodrošina dzīvnieka reģistrēšanu un apzīmēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt.

6. pants. Īpašnieks nodrošina dzīvnieka reģistrēšanu un apzīmēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

7.pants. Ievainotam vai slimam dzīvniekam sniedzama palīdzība, ja nepieciešams, pieaicinot praktizējošu veterinārārstu.

     

7.pants. Ievainotam vai slimam dzīvniekam sniedzama palīdzība, ja nepieciešams, pieaicinot praktizējošu veterinārārstu.

8.pants. (1) Bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks (izņemot medību suņus medību laikā) ir uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku.

     

8.pants. (1) Bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks (izņemot medību suņus medību laikā) ir uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku.

(2) Par klaiņojošu dzīvnieku nekavējoties jāziņo vietējai pašvaldībai.

11.

Dep. K.Leiškalns

Papildināt 8. panta otro daļu teksta sākumā ar vārdiem “Jebkurai personai...”

Atbalstīt daļēji. Ietverts komisijas priekšlikumā.

 
 

12.

Atbildīgā komisija

Izteikt 8. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Jebkurai personai par klaiņojošu dzīvnieku nekavējoties jāziņo vietējās pašvaldības institūcijai.”

Atbalstīt.

(2) Jebkurai personai par klaiņojošu dzīvnieku nekavējoties jāziņo vietējās pašvaldības institūcijai.

         

9.pants. (1) Šā likuma prasību ievērošanu uzrauga un kontrolē:

       

1) Zemkopības ministrijas pakļautībā esošās iestādes - attiecībā uz savvaļas (medījamo) dzīvnieku aizsardzību;

13.

Dep. K.Leiškalns

Izteikt 9. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) Zemkopības ministrijas pakļautībā esošās iestādes - attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku un savvaļas (medījamo) dzīvnieku aizsardzību;”.

Neatbalstīt.

 

2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošās iestādes - attiecībā uz savvaļas dzīvnieku aizsardzību;

       

3) Valsts veterinārais dienests - attiecībā uz šajā likumā minēto dzīvnieku aizsardzību;

       

4) Valsts meža dienests - attiecībā uz savvaļas (medījamo) dzīvnieku aizsardzību.

       
 

14.

Atbildīgā komisija

Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Šā likuma prasību ievērošanu uzrauga un kontrolē:

Atbalstīt.

9. pants. (1) Šā likuma prasību ievērošanu uzrauga un kontrolē:

   

1) Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošās iestādes:

a) Valsts veterinārais dienests - attiecībā uz šā likuma 3. pantā minēto dzīvnieku aizsardzību;

 

1) Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošās iestādes:

a) Valsts veterinārais dienests - attiecībā uz šā likuma 3. pantā minēto dzīvnieku aizsardzību;

   

b) Valsts meža dienests - attiecībā uz savvaļas (medījamo) dzīvnieku aizsardzību.

 

b) Valsts meža dienests - attiecībā uz savvaļas (medījamo) dzīvnieku aizsardzību.

   

2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošās iestādes - attiecībā uz savvaļas dzīvnieku aizsardzību.”

 

2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošās iestādes - attiecībā uz savvaļas dzīvnieku aizsardzību.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās institūcijas šā likuma prasību ievērošanas uzraudzībā var iesaistīt sabiedriskās dzīvnieku aizsardzības organizācijas.

     

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās institūcijas šā likuma prasību ievērošanas uzraudzībā var iesaistīt sabiedriskās dzīvnieku aizsardzības organizācijas.

10.pants. Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome ir konsultatīva institūcija, kas izglīto sabiedrību un dod ieteikumus valsts iestādēm dzīvnieku aizsardzības jomā. Tās sastāvā ir valsts, zinātnisko iestāžu un sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

15.

Juridiskais birojs

Ierosinām 10. pantu iekļaut pēc 11. panta.

Atbalstīt.

 

11.pants. Ministru kabinets apstiprina:

     

10.pants. Ministru kabinets apstiprina:

1) mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzības noteikumus un nosaka labturības prasības šo dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī mājas (istabas) dzīvnieka turētāja tiesības un pienākumus;

     

1) mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzības noteikumus un nosaka labturības prasības šo dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī mājas (istabas) dzīvnieka turētāja tiesības un pienākumus;

2) lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un izmantošanas kārtību un nosaka labturības prasības katras lauksaimniecības dzīvnieku sugas turēšanai un izmantošanai, lauksaimniecības dzīvnieku tirdzniecības kārtību, prasības kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzībai, kā arī lauksaimniecības dzīvnieka turētāja tiesības un pienākumus;

     

2) lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un izmantošanas kārtību un nosaka labturības prasības katras lauksaimniecības dzīvnieku sugas turēšanai un izmantošanai, lauksaimniecības dzīvnieku tirdzniecības kārtību, prasības kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzībai, kā arī lauksaimniecības dzīvnieka turētāja tiesības un pienākumus;

3) eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku turēšanas, izmantošanas un tirdzniecības kārtību un nosaka labturības prasības šo dzīvnieku izmantošanai, to nogalināšanas kārtību un metodes;

 

 

 

3) eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku turēšanas, izmantošanas un tirdzniecības kārtību un nosaka labturības prasības šo dzīvnieku izmantošanai, to nogalināšanas kārtību un metodes;

4) kārtību, kādā dzīvnieki izmantojami darbam un sportam, un nosaka labturības prasības darba un sporta dzīvnieku turēšanai, izmantošanai un tirdzniecībai, kā arī dzīvnieka īpašnieka tiesības un pienākumus;

     

4) kārtību, kādā dzīvnieki izmantojami darbam un sportam, un nosaka labturības prasības darba un sporta dzīvnieku turēšanai, izmantošanai un tirdzniecībai, kā arī dzīvnieka īpašnieka tiesības un pienākumus;

5) Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikumu un nosaka tās sastāvu, funkcijas un darbību;

     

5) Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikumu un nosaka tās sastāvu, funkcijas un darbību;

6) savvaļas dzīvnieku aizsardzības noteikumus un nosaka prasības savvaļas dzīvnieku ķeršanai, to turēšanai nebrīvē un savvaļas dzīvnieku kolekciju izveidošanai, kārtību, kādā valstī ieved savvaļas dzīvniekus un kādā saņemamas ievešanas atļaujas, kā arī kārtību, kādā notiek dzīvnieku populācijas atjaunošana (reintrodukcija) dabā un Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas dzīvnieku ieviešana (introdukcija);

     

6) savvaļas dzīvnieku aizsardzības noteikumus un nosaka prasības savvaļas dzīvnieku ķeršanai, to turēšanai nebrīvē un savvaļas dzīvnieku kolekciju izveidošanai, kārtību, kādā valstī ieved savvaļas dzīvniekus un kādā saņemamas ievešanas atļaujas, kā arī kārtību, kādā notiek dzīvnieku populācijas atjaunošana (reintrodukcija) dabā un Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas dzīvnieku ieviešana (introdukcija);

7) dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās;

     

7) dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās;

8) dzīvnieku pārvadāšanas kārtību un nosaka labturības prasības dažādu sugu dzīvnieku pārvadāšanai dažādos transportlīdzekļos, kā arī dzīvnieka īpašnieka un pārvadātāja tiesības un pienākumus pārvadāšanas laikā;

     

8) dzīvnieku pārvadāšanas kārtību un nosaka labturības prasības dažādu sugu dzīvnieku pārvadāšanai dažādos transportlīdzekļos, kā arī dzīvnieka īpašnieka un pārvadātāja tiesības un pienākumus pārvadāšanas laikā;

9) atrakciju dzīvnieku turēšanas, dresēšanas un demonstrēšanas noteikumus.

16.

Dep. K.Leiškalns

Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

“9) noteikumus par dzīvnieku aizsardzību to turēšanas, dresēšanas un demonstrēšanas procesā.”

 

 

Atbalstīt.

9) noteikumus par dzīvnieku aizsardzību to turēšanas, dresēšanas un demonstrēšanas procesā.

       

11.pants. Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome ir konsultatīva institūcija, kas izglīto sabiedrību un dod ieteikumus valsts iestādēm dzīvnieku aizsardzības jomā. Tās sastāvā ir valsts, zinātnisko iestāžu un sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

12.pants. (1) Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

     

12.pants. (1) Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(2) Personas saukšana pie administratīvās vai kriminālās atbildības neatbrīvo šo personu no pienākuma atlīdzināt likuma pārkāpumu rezultātā nodarītos zaudējumus.

     

(2) Personas saukšana pie administratīvās vai kriminālās atbildības neatbrīvo šo personu no pienākuma atlīdzināt likuma pārkāpumu rezultātā nodarītos zaudējumus.

(3) Ja dzīvnieka īpašnieks veic vai pieļauj šā likuma 3.pantā minētās darbības vai neveic 4.panta otrajā daļā minētās darbības, 9.panta pirmajā daļā minēto iestāžu amatpersonas savas kompetences ietvaros var dzīvnieku konfiscēt likumā noteiktajā kārtībā.

     

(3) Ja dzīvnieka īpašnieks veic vai pieļauj šā likuma 3.pantā minētās darbības vai neveic 4.panta otrajā daļā minētās darbības, 9.panta pirmajā daļā minēto iestāžu amatpersonas savas kompetences ietvaros var dzīvnieku konfiscēt likumā noteiktajā kārtībā.

II nodaļa

     

II nodaļa

Lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzība

     

Lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzība

13.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku izmanto dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai darbam.

     

13.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku izmanto dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai darbam.

14.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku izmantot darbam drīkst persona, kura pārzina attiecīgās sugas un šķirnes dzīvnieku turēšanu, apmācīšanu un izmantošanu.

     

14.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku izmantot darbam drīkst persona, kura pārzina attiecīgās sugas un šķirnes dzīvnieku turēšanu, apmācīšanu un izmantošanu.

15.pants. Lauksaimniecības dzīvnieka slimības vai traumas gadījumā īpašniekam jāsaņem praktizējoša veterinārārsta slēdziens par nepieciešamo aprūpi un ārstēšanu.

     

15.pants. Lauksaimniecības dzīvnieka slimības vai traumas gadījumā īpašniekam jāsaņem praktizējoša veterinārārsta slēdziens par nepieciešamo aprūpi un ārstēšanu.

III nodaļa

     

III nodaļa

Mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzība

     

Mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzība

16.pants. Savvaļas indīgos un plēsīgos dzīvniekus, pērtiķus, jūras zīdītājus, kā arī dzīvniekus, kuri jābaro ar dzīviem siltasiņu dzīvniekiem, aizliegts turēt kā mājas (istabas) dzīvniekus.

     

16.pants. Savvaļas indīgos un plēsīgos dzīvniekus, pērtiķus, jūras zīdītājus, kā arī dzīvniekus, kuri jābaro ar dzīviem siltasiņu dzīvniekiem, aizliegts turēt kā mājas (istabas) dzīvniekus.

17.pants. Mājas (istabas) dzīvnieku aizliegts:

     

17.pants. Mājas (istabas) dzīvnieku aizliegts:

1) izmantot darbam kā vilcējspēku (izņemot šim nolūkam piemērotas šķirnes suņus speciālā aizjūgā);

     

1) izmantot darbam kā vilcējspēku (izņemot šim nolūkam piemērotas šķirnes suņus speciālā aizjūgā);

2) audzēt un izmantot pārtikas un kažokādu ieguvei.

     

2) audzēt un izmantot pārtikas un kažokādu ieguvei.

18.pants. Aizliegts izdarīt ķirurģiskas operācijas mājas (istabas) dzīvniekam , lai pārveidotu tā ārējo izskatu, vai citos neārstnieciskos nolūkos, izņemot gadījumus,kad operāciju noteicis praktizējošs veterinārārsts.

     

18.pants. Aizliegts izdarīt ķirurģiskas operācijas mājas (istabas) dzīvniekam , lai pārveidotu tā ārējo izskatu, vai citos neārstnieciskos nolūkos, izņemot gadījumus,kad operāciju noteicis praktizējošs veterinārārsts.

IV nodaļa

     

IV nodaļa

Sporta un darba dzīvnieku aizsardzība

     

Sporta un darba dzīvnieku aizsardzība

19.pants. (1) Sacensības ar dzīvnieku piedalīšanos atļauts rīkot tikai ar attiecīgā teritoriālā veterinārā dienesta vadītāja atļauju, bet starptautiska mēroga pasākumus - tikai ar valsts galvenā veterinārā inspektora atļauju.

     

19.pants. (1) Sacensības ar dzīvnieku piedalīšanos atļauts rīkot tikai ar attiecīgā teritoriālā veterinārā dienesta vadītāja atļauju, bet starptautiska mēroga pasākumus - tikai ar valsts galvenā veterinārā inspektora atļauju.

(2) Sacensībās atļauts piedalīties tikai dzīvniekiem, kuriem ir veterinārā apliecība vai eksportētājvalsts veterinārais (veselības) sertifikāts.

     

(2) Sacensībās atļauts piedalīties tikai dzīvniekiem, kuriem ir veterinārā apliecība vai eksportētājvalsts veterinārais (veselības) sertifikāts.

20.pants. Sacensībās aizliegts izmantot apdraudēto un aizsargājamo sugu dzīvniekus, kuru aizsardzību nosaka Latvijas Republikai saistošie starptautiskie līgumi.

     

20.pants. Sacensībās aizliegts izmantot apdraudēto un aizsargājamo sugu dzīvniekus, kuru aizsardzību nosaka Latvijas Republikai saistošie starptautiskie

līgumi.

21.pants. Apmācībās un sacensībās sporta dzīvniekam aizliegts ievadīt zāļu līdzekļus (dopingu), kas ietekmē tā dabiskās spējas.

     

21.pants. Apmācībās un sacensībās sporta dzīvniekam aizliegts ievadīt zāļu līdzekļus (dopingu), kas ietekmē tā dabiskās spējas.

22.pants. Darba dzīvnieku izvēlas atbilstoši tā izmantošanas veidam un darba apstākļiem, to apmāca un izmanto noteiktu funkciju veikšanai.

17.

Dep. K.Leiškalns

Izteikt 22. pantu šādā redakcijā:

“22. pants. (1) Darba dzīvnieku izvēlas atbilstoši izmantošanas veidam, darba apstākļiem un noteiktu funkciju veikšanai.

(2) Darba dzīvniekus apmāca sertificēti treneri.”

Atbalstīt daļēji.

 
 

18.

Atbildīgā komisija

Izteikt 22. pantu šādā redakcijā:

“22. pants. Darba dzīvnieku izvēlas atbilstoši izmantošanas veidam, darba apstākļiem un noteiktu funkciju veikšanai.”

Atbalstīt.

22. pants. Darba dzīvnieku izvēlas atbilstoši izmantošanas veidam, darba apstākļiem un noteiktu funkciju veikšanai

23.pants. Darba dzīvnieku drīkst izmantot persona, kas:

     

23.pants. Darba dzīvnieku drīkst izmantot persona, kas:

1) pārzina attiecīgās sugas un šķirnes dzīvnieku turēšanu un apmācīšanu;

     

1) pārzina attiecīgās sugas un šķirnes dzīvnieku turēšanu un apmācīšanu;

2) spēj kontrolēt dzīvnieku un, ja nepieciešams, apturēt tā uzbrukumu cilvēkam vai dzīvniekam.

     

2) spēj kontrolēt dzīvnieku un, ja nepieciešams, apturēt tā uzbrukumu cilvēkam vai dzīvniekam.

         

V nodaļa

Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo

dzīvnieku aizsardzība

     

V nodaļa

Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo

dzīvnieku aizsardzība

         

 

24.pants. (1) Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmanto šim nolūkam audzētus dzīvniekus (laboratorijas dzīvniekus) vai citus dzīvniekus ar īpašnieka atļauju.

 

19.

 

Dep. K.Leiškalns

Izslēgt 24. panta pirmajā daļā vārdus “Eksperimentos un”, kā arī “vai citus dzīvniekus ar īpašnieka atļauju”.

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

24.pants. (1) Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmanto šim nolūkam audzētus dzīvniekus (laboratorijas dzīvniekus) vai citus dzīvniekus ar īpašnieka atļauju.

(2) Savvaļas dzīvniekus eksperimentos un zinātniskos nolūkos drīkst izmantot, ja izvirzīto mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem līdzekļiem.

20.

Dep. K.Leiškalns

Izslēgt 24. panta otro daļu.

Neatbalstīt.

(2) Savvaļas dzīvniekus eksperimentos un zinātniskos nolūkos drīkst izmantot, ja izvirzīto mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem līdzekļiem.

(3) Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantoto dzīvnieku skaits samazināms, pilnveidojot eksperimentālās metodes ,un, ja iespējams, eksperimenti ar dzīvniekiem jāaizstāj ar alternatīvām pētījumu metodēm.

     

(3) Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantoto dzīvnieku skaits samazināms, pilnveidojot eksperimentālās metodes ,un, ja iespējams, eksperimenti ar dzīvniekiem jāaizstāj ar alternatīvām pētījumu metodēm.

25.pants. Valsts veterinārais dienests pēc Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes atzinuma izvērtēšanas izsniedz atļauju izmantot dzīvniekus eksperimentos un zinātniskos pētījumos.

     

25.pants. Valsts veterinārais dienests pēc Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes atzinuma izvērtēšanas izsniedz atļauju izmantot dzīvniekus eksperimentos un zinātniskos pētījumos.

26.pants. Mācību procesā bioloģiskās, medicīniskās un veterinārmedicīniskās profesionālās izglītības apgūšanai atļauts izmantot laboratorijas dzīvniekus un citus dzīvniekus, ja izvirzīto mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem līdzekļiem.

21.

Dep. K.Leiškalns

Izslēgt 26. pantā vārdus “un citus dzīvniekus”.

Neatbalstīt.

26.pants. Mācību procesā bioloģiskās, medicīniskās un veterinārmedicīniskās profesionālās izglītības apgūšanai atļauts izmantot laboratorijas dzīvniekus un citus dzīvniekus, ja izvirzīto mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem līdzekļiem.

VI nodaļa

     

VI nodaļa

Savvaļas dzīvnieku aizsardzība

     

Savvaļas dzīvnieku aizsardzība

27.pants. Savvaļas dzīvnieku sagūstīt un turēt nebrīvē ir atļauts tikai zinātniskos, izglītojošos un sugas saglabāšanas nolūkos, ja saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauja.

22.

Dep. K.Leiškalns

Aizvietot 27. pantā vārdus “un sugas ” ar vārdiem “vai sugas ”.

 

Atbalstīt.

27.pants. Savvaļas dzīvnieku sagūstīt un turēt nebrīvē ir atļauts tikai zinātniskos, izglītojošos vai sugas saglabāšanas nolūkos, ja saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauja.

28.pants. Savvaļas dzīvnieku aizliegts apmācīt vai izmantot izklaides nolūkos.

     

28.pants. Savvaļas dzīvnieku aizliegts apmācīt vai izmantot izklaides nolūkos.

29.pants. Pieradinātu un dzīvei savvaļā nepielāgotu savvaļas dzīvnieku aizliegts izlaist brīvā dabā.

     

29.pants. Pieradinātu un dzīvei savvaļā nepielāgotu savvaļas dzīvnieku aizliegts izlaist brīvā dabā.

30.pants. Saglabājamas savvaļas dzīvnieku dabiskās dzīves vietas (alas, migas, ligzdas u.c.).

23.

Dep. K.Leiškalns

Aizvietot 30. pantā vārdu “Saglabājamas”ar vārdiem “Aizliegts ļaunprātīgi izpostīt “.

Atbalstīt.

30.pants. Aizliegts ļaunprātīgi izpostīt savvaļas dzīvnieku dabiskās dzīves vietas (alas, migas, ligzdas u.c.).

31.pants. Izzudušo dzīvnieku populācijas atjaunošanai (reintrodukcijai) dabā un Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas dzīvnieku ieviešanai (introdukcijai) nepieciešama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauja.

     

31.pants. Izzudušo dzīvnieku populācijas atjaunošanai (reintrodukcijai) dabā un Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas dzīvnieku ieviešanai (introdukcijai) nepieciešama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauja.

32.pants. (1) Savvaļas dzīvnieku kolekcijas (zooloģiskos dārzus, dzīvnieku parkus, akvārijus, terārijus u.c.) veido zinātniskos, izglītojošos un sugu saglabāšanas nolūkos.

     

32.pants. (1) Savvaļas dzīvnieku kolekcijas (zooloģiskos dārzus, dzīvnieku parkus, akvārijus, terārijus u.c.) veido zinātniskos, izglītojošos un sugu saglabāšanas nolūkos.

(2) Savvaļas dzīvnieku kolekcijas drīkst veidot tikai ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauju un Valsts veterinārā dienesta atļauju.

     

(2) Savvaļas dzīvnieku kolekcijas drīkst veidot tikai ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauju un Valsts veterinārā dienesta atļauju.

33.pants. Savvaļas dzīvnieka īpašniekam nepieciešams normatīvajos aktos paredzēts dokuments par katra dzīvnieka izcelsmi (likumīgu iegūšanu).

     

33.pants. Savvaļas dzīvnieka īpašniekam nepieciešams normatīvajos aktos paredzēts dokuments par katra dzīvnieka izcelsmi (likumīgu iegūšanu).

34.pants. Savvaļas dzīvnieku kolekcijas īpašnieka pienākums ir radīt katras sugas dzīvniekiem to dabiskajai videi tuvinātus apstākļus un nodrošināt katras sugas dzīvnieku fizioloģisko un zoopsiholoģisko vajadzību apmierināšanu.

     

34.pants. Savvaļas dzīvnieku kolekcijas īpašnieka pienākums ir radīt katras sugas dzīvniekiem to dabiskajai videi tuvinātus apstākļus un nodrošināt katras sugas dzīvnieku fizioloģisko un zoopsiholoģisko vajadzību apmierināšanu.

35.pants. Savvaļas dzīvnieku drīkst ievest valstī un izvest no valsts tikai ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauju, kā arī ievērojot Valsts veterinārā dienesta prasības.

     

35.pants. Savvaļas dzīvnieku drīkst ievest valstī un izvest no valsts tikai ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauju, kā arī ievērojot Valsts veterinārā dienesta prasības.

VII nodaļa

     

VII nodaļa

Dzīvnieku aizsardzība, tos pārvadājot

     

Dzīvnieku aizsardzība, tos pārvadājot

36.pants. (1) Dzīvnieku pārvadā piemērotos transportlīdzekļos, nodrošinot tā veselībai nekaitīgus apstākļus.

     

36.pants. (1) Dzīvnieku pārvadā piemērotos transportlīdzekļos, nodrošinot tā veselībai nekaitīgus apstākļus.

(2) Ja nepieciešams, pirms pārvadāšanas vai pārvadāšanas laikā dzīvniekam drīkst ievadīt nomierinošus zāļu līdzekļus, ievērojot praktizējoša veterinārārsta norādījumus.

     

(2) Ja nepieciešams, pirms pārvadāšanas vai pārvadāšanas laikā dzīvniekam drīkst ievadīt nomierinošus zāļu līdzekļus, ievērojot praktizējoša veterinārārsta norādījumus.

37.pants. Dzīvnieka īpašnieks vai tā pilnvarota persona atbild par šā likuma prasību ievērošanu dzīvnieka pārvadāšanas laikā.

     

37.pants. Dzīvnieka īpašnieks vai tā pilnvarota persona atbild par šā likuma prasību ievērošanu dzīvnieka pārvadāšanas laikā.

38.pants. (1) Pārvadājamā dzīvnieka muitas kontrole veicama ārpus kārtas.

     

38.pants. (1) Pārvadājamā dzīvnieka muitas kontrole veicama ārpus kārtas.

(2) Aizkavēt dzīvnieka pārvadāšanu ir pieļaujams tikai dzīvnieka labā vai gadījumos, kad radušās aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar infekcijas slimību.

     

(2) Aizkavēt dzīvnieka pārvadāšanu ir pieļaujams tikai dzīvnieka labā vai gadījumos, kad radušās aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar infekcijas slimību.

VIII nodaļa

     

VIII nodaļa

Dzīvnieku patversmes un dzīvnieku viesnīcas

     

Dzīvnieku patversmes un dzīvnieku viesnīcas

39.pants. Klaiņojošu vai konfiscētu dzīvnieku izmitināšanai un aprūpei pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku patversmes, kā arī slēdz līgumus ar citu organizāciju pārraudzībā esošajām dzīvnieku patversmēm par klaiņojošo dzīvnieku izmitināšanu un aprūpi.

24.

Dep. K.Leiškalns

Papildināt 39. panta tekstu aiz vārdiem “ar citu organizāciju” ar vārdiem “vai privātpersonu”.

Atbalstīt daļēji.

 
 

25.

Atbildīgā komisija

Papildināt 39. panta tekstu aiz vārdiem “ar citu organizāciju” ar vārdiem “vai fizisku personu”.

Atbalstīt.

39.pants. Klaiņojošu vai konfiscētu dzīvnieku izmitināšanai un aprūpei pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku patversmes, kā arī slēdz līgumus ar citu organizāciju vai fizisku personu pārraudzībā esošajām dzīvnieku patversmēm par klaiņojošo dzīvnieku izmitināšanu un aprūpi.

40.pants. Patversmē nedrīkst pieļaut dzīvnieku vairošanos.

     

40.pants. Patversmē nedrīkst pieļaut dzīvnieku vairošanos.

41.pants. (1) Patversme drīkst atdot dzīvnieku personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un apņemas nodrošināt attiecīgā dzīvnieka labturību.

     

41.pants. (1) Patversme drīkst atdot dzīvnieku personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un apņemas nodrošināt attiecīgā dzīvnieka labturību.

(2) Patversme drīkst atdot tikai sterilizētus dzīvniekus, izņemot šķirnes dzīvniekus , kuru šķirni apliecina attiecīgi dokumenti.

     

(2) Patversme drīkst atdot tikai sterilizētus dzīvniekus, izņemot šķirnes dzīvniekus , kuru šķirni apliecina attiecīgi dokumenti.

(3) Patversme informāciju par dzīvnieka nākamo īpašnieku saglabā ne mazāk par vienu gadu.

     

(3) Patversme informāciju par dzīvnieka nākamo īpašnieku saglabā ne mazāk par vienu gadu.

42.pants. Patversme sniedz dzīvnieka nākamajam īpašniekam informāciju par dzīvnieka uzvedības un kopšanas īpatnībām.

     

42.pants. Patversme sniedz dzīvnieka nākamajam īpašniekam informāciju par dzīvnieka uzvedības un kopšanas īpatnībām.

43.pants. Dzīvnieka īpašnieks uz noteiktu laiku var dzīvnieku atstāt dzīvnieku viesnīcas aprūpē.

     

43.pants. Dzīvnieka īpašnieks uz noteiktu laiku var dzīvnieku atstāt dzīvnieku viesnīcas aprūpē.

IX nodaļa

     

IX nodaļa

Dzīvnieku nogalināšana

     

Dzīvnieku nogalināšana

44.pants. Dzīvnieku aizliegts nogalināt.Aizliegums neattiecas uz:

26.

Atbildīgā komisija

 

44.pants. Dzīvnieku aizliegts nogalināt.Aizliegums neattiecas uz:

1) lauksaimniecības dzīvnieka nokaušanu;

     

1) lauksaimniecības dzīvnieka nokaušanu;

2) dzīvnieka eitanāziju (nesāpīgu, humānu nogalināšanu);

 

Izslēgt 44. panta 2. punktu.

Atbalstīt.

Ietverts 1. pantā.

 

3) medībām;

     

2) medībām;

4) zveju;

     

3 zveju;

5) kaitīgo grauzēju un kukaiņu iznīcināšanu;

     

4) kaitīgo grauzēju un kukaiņu iznīcināšanu;

6) gadījumiem, kad dzīvnieks tieši apdraud cilvēku un citu dzīvnieku veselību vai dzīvību;

     

5) gadījumiem, kad dzīvnieks tieši apdraud cilvēku un citu dzīvnieku veselību vai dzīvību;

7) gadījumiem, kad dzīvnieka nogalināšana paredzēta infekcijas slimību apkarošanas programmā;

     

6) gadījumiem, kad dzīvnieka nogalināšana paredzēta infekcijas slimību apkarošanas programmā;

8) eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku nogalināšanu, ja to paredz eksperimenta mērķi.

     

7) eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku nogalināšanu, ja to paredz eksperimenta mērķi.

45.pants. Dzīvnieku drīkst nogalināt tikai ar dzīvnieka īpašnieka atļauju (eitanāzijas gadījumos - rakstveida atļauju), izņemot šā likuma 44.panta 6. un 7.punktā noteiktos gadījumus.

     

45.pants. Dzīvnieku drīkst nogalināt tikai ar dzīvnieka īpašnieka atļauju (eitanāzijas gadījumā - rakstveida atļauju), izņemot šā likuma 44.panta 6. un 7.punktā noteiktos gadījumus.

46.pants. Dzīvnieka nogalināšanai izraugāms veids, kas dzīvniekam rada mazāk ciešanu.

     

46.pants. Dzīvnieka nogalināšanai izraugāms veids, kas dzīvniekam rada vismazāk ciešanu.

47.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku drīkst nokaut, ja:

     

47.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku drīkst nokaut, ja:

1) tas audzēts cilvēka uzturam paredzētas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkcijas un rūpniecības izejvielu ieguvei;

     

1) tas audzēts cilvēka uzturam paredzētas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkcijas un rūpniecības izejvielu ieguvei;

2) dzīvnieka turēšana tā neproduktivitātes dēļ kļuvusi ekonomiski neizdevīga;

     

2) dzīvnieka turēšana tā neproduktivitātes dēļ kļuvusi ekonomiski neizdevīga;

3) dzīvniekam draud bojāeja slimības vai traumas dēļ;

     

3) dzīvniekam draud bojāeja slimības vai traumas dēļ;

4) tas paredzēts infekcijas slimību apkarošanas programmā.

     

4) tas paredzēts infekcijas slimību apkarošanas programmā.

48.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku drīkst nokaut bez apdullināšanas galējas nepieciešamības gadījumā, kā arī gadījumā, kad slimības vai traumas dēļ iespējama dzīvnieka nobeigšanās.

     

48.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku drīkst nokaut bez apdullināšanas galējas nepieciešamības gadījumā, kā arī gadījumā, kad slimības vai traumas dēļ iespējama dzīvnieka nobeigšanās.

49.pants. Grūsna lauksaimniecības dzīvnieka nokaušana ir aizliegta, izņemot praktizējoša veterinārārsta noteiktos gadījumus.

27.

Dep. K.Leiškalns

Papildināt 49. panta tekstu pirms vārda “nokaušana”ar vārdu “tīša”.

Atbalstīt.

49.pants. Grūsna lauksaimniecības dzīvnieka tīša nokaušana ir aizliegta, izņemot praktizējoša veterinārārsta noteiktos gadījumus.

50.pants. Atļauts izdarīt dzīvnieka eitanāziju, ja:

     

1) tam ir neizārstējama slimība;

1) tam ir neizārstējama slimība;

     

2) novecošanas procesā radušās neatgriezeniskas veselības izmaiņas;

2) novecošanas procesā radušās neatgriezeniskas veselības izmaiņas;

     

3) dzīvnieks savas agresivitātes dēļ kļuvis bīstams cilvēkam vai citam dzīvniekam ;

3) dzīvnieks savas agresivitātes dēļ kļuvis bīstams cilvēkam vai citam dzīvniekam ;

     

4) tas paredzēts infekcijas slimību apkarošanas programmā;

4) tas paredzēts infekcijas slimību apkarošanas programmā;

     

5) to pieprasa dzīvnieka īpašnieks.

5) to pieprasa dzīvnieka īpašnieks.

     

6)tas ir klaiņojošs vai konfiscēts dzīvnieks un 14 dienu laikā neizdodas atrast tā iepriekšējo īpašnieku vai jaunu saimnieku.

6)tas ir klaiņojošs vai konfiscēts dzīvnieks un 14 dienu laikā neizdodas atrast tā iepriekšējo īpašnieku vai jaunu saimnieku.

 

 

 

 

 

51.pants. Dzīvnieka eitanāziju izdara praktizējošs veterinārārsts.

     

51.pants. Dzīvnieka eitanāziju izdara praktizējošs veterinārārsts.

52.pants. (1) Eitanāzijai izmanto zāļu līdzekļus, kuri izraisa tūlītēju un neatgriezenisku samaņas zudumu un nāvi.

     

52.pants. (1) Eitanāzijai izmanto zāļu līdzekļus, kuri izraisa tūlītēju un neatgriezenisku samaņas zudumu un nāvi.

(2) Pēc eitanāzijas jāpārliecinās, ka iestājusies dzīvnieka bioloģiskā nāve.

28.

 

 

29.

Dep. K.Leiškalns

Papildināt 52. panta otrās daļas tekstu pēc vārda “eitanāzijas” ar vārdu “veterinārārstam”.

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 52. panta otro daļu pēc vārda “eitanāzijas” ar vārdiem “praktizējošam veterinārārstam”.

Atbalstīt daļēji.

 

 

Atbalstīt.

(2) Pēc eitanāzijas praktizējošam veterinārārstam jāpārliecinās, ka iestājusies dzīvnieka bioloģiskā nāve.

Pārejas noteikums

     

Pārejas noteikums

Personas, kuru īpašumā šā likuma spēkā stāšanās brīdī ir 16.pantā minētie dzīvnieki, nedrīkst pieļaut šo dzīvnieku vairošanos un līdz 2000.gada 1.jūlijam nodrošina dzīvnieku turēšanu savvaļas dzīvnieku kolekcijās, bet, ja tas nav iespējams, - eitanāziju.

     

Personas, kuru īpašumā šā likuma spēkā stāšanās brīdī ir 16.pantā minētie dzīvnieki, nedrīkst pieļaut šo dzīvnieku vairošanos un līdz 2000.gada 1.jūlijam nodrošina dzīvnieku turēšanu savvaļas dzīvnieku kolekcijās, bet, ja tas nav iespējams, - eitanāziju.

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.