Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Dzīvnieku aizsardzības likums

(reģ. nr. 313)

Pirmā lasījuma redakcija

(reģ. nr.313; dok. nr.952)

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1.

2.

3.

4.

5.

Dzīvnieku aizsardzības likums

     

Dzīvnieku aizsardzības likums

         

I nodaļa

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

Vispārīgie noteikumi

         

1.pants. Šis likums nosaka personas tiesības un pienākumus dzīvnieku aizsardzības jomā.

     

1.pants. Šis likums nosaka personas tiesības un pienākumus dzīvnieku aizsardzības jomā.

         

2.pants. Dzīvniekus iedala pēc to faktiskā stāvokļa vai izmantošanas veida:

     

2.pants. Dzīvniekus iedala pēc to faktiskā stāvokļa vai izmantošanas veida šādi:

1) lauksaimniecības dzīvnieki;

     

1) lauksaimniecības dzīvnieki;

2) mājas (istabas) dzīvnieki;

     

2) mājas (istabas) dzīvnieki;

3) sporta un dienesta dzīvnieki;

1.

Dep. K.Leiškalns

Visā likuma tekstā aizstāt vārdu “dienesta” ar vārdu “darba”.

Atbalstīt.

3) sporta un darba dzīvnieki;

4) eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamie dzīvnieki;

     

4) eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamie dzīvnieki;

5) savvaļas dzīvnieki.

     

5) savvaļas dzīvnieki;

 

2.

Dep. L.Bojārs,P.Salkazanovs, E.Baldzēns, A.Kalniņš

Papildināt 2. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) atrakciju dzīvnieki.”

Atbalstīt.

6) atrakciju dzīvnieki.

3.pants. Aizliegta cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem:

     

3.pants. Aizliegta cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, tas ir::

1) dzīvnieka nogalināšana, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus;

     

1) dzīvnieka nogalināšana, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus;

2) dzīvnieka sakropļošana, mocīšana un spīdzināšana;

     

2) dzīvnieka sakropļošana, mocīšana un spīdzināšana;

3) dzīvnieka atstāšana bez aprūpes;

     

3) dzīvnieka atstāšana bez aprūpes;

4) dzīvnieka atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī;

     

4) dzīvnieka atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī;

5) dzīvnieka kaitināšana un uzrīdīšana, izņemot, ja tas nepieciešams dienesta dzīvnieka apmācībai;

   

Redakcionāli precizēts.

5) dzīvnieka kaitināšana un uzrīdīšana, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams darba dzīvnieka apmācībai;

6) dzīvnieku cīņu organizēšana, piedalīšanās tajās, to atbalstīšana;

   

Redakcionāli precizēts.

6) dzīvnieku cīņu organizēšana, dzīvnieku iesaistītšana šajās cīņās un šo cīņu atbalstīšana;

7) dzīvnieka izmantošana reliģiskos rituālos, izlozēs, dzīvnieka dāvināšana publiskos pasākumos, izņemot lauksaimniecības izstādes;

     

7) dzīvnieka izmantošana reliģiskos rituālos, izlozēs, dzīvnieka dāvināšana publiskos pasākumos, izņemot lauksaimniecības izstādes;

8) dzīvnieka izmantošana par mērķi šaušanas apmācībās vai sacensībās;

     

8) dzīvnieka izmantošana par mērķi šaušanas apmācībās vai sacensībās;

9) dzīvnieka izmantošana citu sugu dzīvnieku apmācībai, izņemot medību suņu apmācību;

3.

Dep. L.Bojārs,P.Salkazanovs, E.Baldzēns, A.Kalniņš

3. panta 9. punktā izslēgt tekstu “izņemot medību suņu apmācību”.

Neatbalst.

9) dzīvnieka izmantošana citu sugu dzīvnieku apmācībai, izņemot medību suņu apmācību;

10) dzīvnieka izmantošana, liekot tam pārsniegt savas dabiskās spējas;

     

10) dzīvnieka izmantošana, liekot tam pārsniegt savas dabiskās spējas;

11) dzīvnieku demonstrēšana ceļojošās zvērnīcās;

     

11) dzīvnieku demonstrēšana ceļojošās zvērnīcās;

12) dzīvnieka mātītes piedāvāšana un izmantošana tēviņa dzimumtieksmju apmierināšanai bez nolūka iegūt pēcnācējus;

     

12) dzīvnieka mātītes piedāvāšana un izmantošana dzīvnieka tēviņa dzimumtieksmju apmierināšanai bez nolūka iegūt pēcnācējus;

13) citas darbības, kas izraisa vai var izraisīt dzīvnieka sakropļošanu vai nāvi, radīt tam ciešanas, izņemot gadījumus, kad šīs darbības veiktas ārstēšanas, eksperimentālos vai zinātniskos nolūkos vai kad tiek apdraudēta cilvēka dzīvība vai veselība.

   

Redakcionāli precizēts.

13) citu tādu darbību veikšana,kuras izraisa vai var izraisīt dzīvnieka sakropļošanu vai nāvi, radīt tam ciešanas, izņemot gadījumus, kad šīs darbības veiktas ārstēšanas, eksperimentālos vai zinātniskos nolūkos, vai gadījumos, kad tiek apdraudēta cilvēka dzīvība vai veselība.

         

4.pants. (1) Dzīvnieka turētājam ir tiesībām atbilstoša faktiska vara pār dzīvnieku, izņemot šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.

     

4.pants. (1) Dzīvnieka turētājam ir tiesībām atbilstoša faktiska vara pār dzīvnieku, izņemot šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.

(2) Dzīvnieka turētājam ir pienākums:

     

(2) Dzīvnieka turētājam ir pienākums:

1) rūpēties par dzīvnieka veselību, labturību un izmantošanu atbilstoši tā sugai, vecumam un dzīvnieka fizioloģijai;

   

Redakcionāli precizēts.

1) rūpēties par dzīvnieka veselību, labturību un izmantošanu atbilstoši tā sugai, vecumam un fizioloģijai;

2) rūpēties par sabiedrības labvēlīgu attieksmi pret viņa rīcībā esošo dzīvnieku;

     

2) rūpēties par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa rīcībā esošo dzīvnieku;

3) nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu citus dzīvniekus un cilvēkus;

     

3) nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus un citus dzīvniekus;

4) nepieļaut dzīvnieka nekontrolētu vairošanos.

     

4) nepieļaut nekontrolētu dzīvnieka vairošanos.

         

5.pants. (1) Dzīvnieka īpašniekam ir pilnīgas varas tiesības pār dzīv-nieku, izņemot šajā un citos likumos noteiktos gadījumus.

   

Redakcionāli precizēts.

5.pants. (1) Dzīvnieka īpašniekam ir tiesībām atbilstoša pilnīga vara pār dzīv-nieku, izņemot šajā likumā un citos likumos noteiktos gadījumus.

(2) Tikai dzīvnieka īpašniekam ir tiesības izstādīt dzīvnieku publiskās izstādēs, dot atļauju tā izmantošanai par donoru un šajā likumā noteiktajos gadījumos dot atļauju nogalināt dzīvnieku vai izmantot to eksperimentos un zinātniskos nolūkos.

   

Redakcionāli precizēts.

(2) Tikai dzīvnieka īpašniekam ir tiesības demonstrēt dzīvnieku publiskās izstādēs, dot atļauju tā izmantošanai par donoru un šajā likumā noteiktajos gadījumos - tā nogalināšanai vai izmantošanai eksperimentos un zinātniskos nolūkos.

         

6.pants. Dzīvnieka īpašnieks reģistrē un apzīmē dzīvnieku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

     

6.pants. Dzīvnieka īpašnieks reģistrē un apzīmē dzīvnieku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

         

7.pants. Ievainotam vai slimam dzīvniekam jāsniedz palīdzība, ja nepieciešams, pieaicinot praktizējošu veterinārārstu.

   

Redakcionāli precizēts.

7.pants. Ievainotam vai slimam dzīvniekam sniedzama palīdzība, ja nepieciešams, pieaicinot praktizējošu veterinārārstu.

         

8.pants. (1) Bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks (izņemot medību šķirņu suņus medību laikā) ir uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku.

     

8.pants. (1) Bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks (izņemot medību suņus medību laikā) ir uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku.

(2) Par klaiņojošu dzīvnieku nekavējoties jāziņo vietējai pašvaldībai.

     

(2) Par klaiņojošu dzīvnieku nekavējoties jāziņo vietējai pašvaldībai.

         

9.pants. (1) Dzīvnieku aizsardzības likuma prasību ievērošanu uzrauga un kontrolē:

     

9.pants. (1) Šā likuma prasību ievērošanu uzrauga un kontrolē:

1) Zemkopības ministrijas pakļautībā esošās iestādes - attiecībā uz savvaļas (medījamo) dzīvnieku aizsardzību;

     

1) Zemkopības ministrijas pakļautībā esošās iestādes - attiecībā uz savvaļas (medījamo) dzīvnieku aizsardzību;

2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošās iestādes - attiecībā uz savvaļas dzīvnieku aizsardzību;

     

2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošās iestādes - attiecībā uz savvaļas dzīvnieku aizsardzību;

3) Valsts veterinārais dienests - attiecībā uz šajā likumā minētajiem dzīvniekiem;

   

Redakcionāli precizēts.

3) Valsts veterinārais dienests - attiecībā uz šajā likumā minēto dzīvnieku aizsardzību;

4) Valsts meža dienests - attiecībā uz savvaļas (medījamiem) dzīvniekiem.

   

Redakcionāli precizēts.

4) Valsts meža dienests - attiecībā uz savvaļas (medījamo) dzīvnieku aizsardzību.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās institūcijas šā likuma prasību ievērošanas uzraudzībā var iesaistīt sabiedriskās dzīvnieku aizsardzības organizācijas.

     

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās institūcijas šā likuma prasību ievērošanas uzraudzībā var iesaistīt sabiedriskās dzīvnieku aizsardzības organizācijas.

         

10.pants. Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome ir konsultatīva institūcija, kas izglīto sabiedrību un dod ieteikumus valsts iestādēm dzīvnieku aizsardzības jomā. Tās sastāvā ir valsts, zinātnisko iestāžu un sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

     

10.pants. Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome ir konsultatīva institūcija, kas izglīto sabiedrību un dod ieteikumus valsts iestādēm dzīvnieku aizsardzības jomā. Tās sastāvā ir valsts, zinātnisko iestāžu un sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

         

11.pants. Ministru kabinets apstiprina:

     

11.pants. Ministru kabinets apstiprina:

1) mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzības noteikumus, nosakot labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, prasības mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecībai un izmantošanai publiskās izstādēs, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku turētāja tiesības un pienākumus;

   

Redakcionāli precizēts.

1) mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzības noteikumus un nosaka labturības prasības šo dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī mājas (istabas) dzīvnieka turētāja tiesības un pienākumus;

2) lauksaimniecības dzīvnieku sugu turēšanas un izmantošanas kārtību, nosakot labturības prasības katras lauksaimniecības dzīvnieku sugas turēšanai un izmantošanai, lauksaimniecības dzīvnieku tirdzniecības kārtību, prasības kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzībai, kā arī dzīvnieka turētāja tiesības un pienākumus;

   

Redakcionāli precizēts.

2) lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un izmantošanas kārtību un nosaka labturības prasības katras lauksaimniecības dzīvnieku sugas turēšanai un izmantošanai, lauksaimniecības dzīvnieku tirdzniecības kārtību, prasības kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzībai, kā arī lauksaimniecības dzīvnieka turētāja tiesības un pienākumus;

3) eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku turēšanas, izmantošanas un tirdzniecības kārtību, nosakot labturības prasības šo dzīvnieku izmantošanai, to nogalināšanas kārtību un metodes;

     

3) eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku turēšanas, izmantošanas un tirdzniecības kārtību un nosaka labturības prasības šo dzīvnieku izmantošanai, to nogalināšanas kārtību un metodes;

4) kārtību, kādā dzīvnieki izmantojami dienestam un sportam, nosakot labturības prasības dienesta un sporta dzīvnieku turēšanai, izmantošanai un tirdzniecībai, kā arī dzīvnieka īpašnieka tiesības un pienākumus;

     

4) kārtību, kādā dzīvnieki izmantojami darbam un sportam, un nosaka labturības prasības darba un sporta dzīvnieku turēšanai, izmantošanai un tirdzniecībai, kā arī dzīvnieka īpašnieka tiesības un pienākumus;

5) dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikumu, nosakot tās sastāvu, funkcijas un darbību;

     

5) Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikumu un nosaka tās sastāvu, funkcijas un darbību;

6) savvaļas dzīvnieku aizsardzības noteikumus, nosakot prasības savvaļas dzīvnieku ķeršanai, to turēšanai nebrīvē un savvaļas dzīvnieku kolekciju izveidošanai, kārtību, kādā valstī ieved savvaļas dzīvniekus, ievešanas atļaujas saņemšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek dzīvnieku populācijas atjaunošana (reintrodukcija) dabā un Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas dzīvnieku ieviešana (introdukcija);

   

Redakcionāli precizēts.

6) savvaļas dzīvnieku aizsardzības noteikumus un nosaka prasības savvaļas dzīvnieku ķeršanai, to turēšanai nebrīvē un savvaļas dzīvnieku kolekciju izveidošanai, kārtību, kādā valstī ieved savvaļas dzīvniekus un kādā saņemamas ievešanas atļaujas, kā arī kārtību, kādā notiek dzīvnieku populācijas atjaunošana (reintrodukcija) dabā un Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas dzīvnieku ieviešana (introdukcija);

7) dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās;

     

7) dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās;

8) dzīvnieku pārvadāšanas kārtību, nosakot dzīvnieku sugu labturības prasības pārvadāšanas laikā dažādos transportlīdzekļos, kā arī dzīvnieka īpašnieka un pārvadātāja tiesības un pienākumus pārvadāšanas laikā.

   

Redakcionāli precizēts.

8) dzīvnieku pārvadāšanas kārtību un nosaka labturības prasības dažādu sugu dzīvnieku pārvadāšanai dažādos transportlīdzekļos, kā arī dzīvnieka īpašnieka un pārvadātāja tiesības un pienākumus pārvadāšanas laikā;

 

4.

Dep. L.Bojārs,P.Salkazanovs, E.Baldzēns, A.Kalniņš

Papildināt 11. pantu ar 9. punktu šādā redakcijā:

“9) noteikumus par atrakciju dzīvnieku turēšanu, dresēšanu, demonstrēšanu.”

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

9) atrakciju dzīvnieku turēšanas, dresēšanas un demonstrēšanas noteikumus.

12.pants. (1) Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

     

12.pants. (1) Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(2) Personas saukšana pie administratīvās vai kriminālās atbildības neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt šā likuma pārkāpumu rezultātā nodarītos zaudējumus.

   

Redakcionāli precizēts.

(2) Personas saukšana pie administratīvās vai kriminālās atbildības neatbrīvo šo personu no pienākuma atlīdzināt likuma pārkāpumu rezultātā nodarītos zaudējumus.

(3) Ja dzīvnieka īpašnieks veic vai pieļauj šā likuma 3.pantā minētās darbības vai neveic 4.panta otrajā daļā minētās darbības, 9.panta pirmajā daļā minēto iestāžu amatpersonas savas kompetences ietvaros var dzīvnieku konfiscēt likumos noteiktā kārtībā.

     

(3) Ja dzīvnieka īpašnieks veic vai pieļauj šā likuma 3.pantā minētās darbības vai neveic 4.panta otrajā daļā minētās darbības, 9.panta pirmajā daļā minēto iestāžu amatpersonas savas kompetences ietvaros var dzīvnieku konfiscēt likumā noteiktajā kārtībā.

         

II nodaļa

     

II nodaļa

Lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzība

     

Lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzība

         

13.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku izmanto dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai darbam.

     

13.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku izmanto dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai darbam.

         

14.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku izmantot darbam drīkst persona, kura pārzina attiecīgās sugas un šķirnes dzīvnieku turēšanu, apmācīšanu un izmantošanu.

     

14.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku izmantot darbam drīkst persona, kura pārzina attiecīgās sugas un šķirnes dzīvnieku turēšanu, apmācīšanu un izmantošanu.

         

15.pants. Lauksaimniecības dzīvnieka slimības vai traumas gadījumā īpašniekam jāsaņem praktizējoša veterinārārsta slēdziens par nepieciešamo aprūpi un ārstēšanu.

     

15.pants. Lauksaimniecības dzīvnieka slimības vai traumas gadījumā īpašniekam jāsaņem praktizējoša veterinārārsta slēdziens par nepieciešamo aprūpi un ārstēšanu.

         

III nodaļa

     

III nodaļa

Mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzība

     

Mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzība

         

16.pants. Aizliegts turēt kā mājas (istabas) dzīvniekus savvaļas indīgos un plēsīgos dzīvniekus, pērtiķus, jūras zīdītājus, kā arī dzīvniekus, kuri jābaro ar dzīviem siltasiņu dzīvniekiem.

     

16.pants. Savvaļas indīgos un plēsīgos dzīvniekus, pērtiķus, jūras zīdītājus, kā arī dzīvniekus, kuri jābaro ar dzīviem siltasiņu dzīvniekiem, aizliegts turēt kā mājas (istabas) dzīvniekus.

         

17.pants. Aizliegts mājas (istabas) dzīvnieku:

     

17.pants. Mājas (istabas) dzīvnieku aizliegts:

1) izmantot darbam kā vilcējspēku (izņemot šim nolūkam piemērotas suņu šķirnes ar speciālu aizjūgu);

   

Redakcionāli precizēts.

1) izmantot darbam kā vilcējspēku (izņemot šim nolūkam piemērotas šķirnes suņus speciālā aizjūgā);

2) audzēt un izmantot pārtikas un kažokādu ražošanai.

   

Redakcionāli precizēts.

2) audzēt un izmantot pārtikas un kažokādu ieguvei.

         

18.pants. Aizliegts izdarīt ķirurģiskas operācijas mājas (istabas) dzīvniekam, tā ārējā izskata pārveidošanai vai citiem neārstnieciskiem nolūkiem, izņemot, ja to noteicis praktizējošs veterinārārsts.

   

Redakcionāli precizēts.

18.pants. Aizliegts izdarīt ķirurģiskas operācijas mājas (istabas) dzīvniekam , lai pārveidotu tā ārējo izskatu, vai citos neārstnieciskos nolūkos, izņemot gadījumus,kad operāciju noteicis praktizējošs veterinārārsts.

         

IV nodaļa

     

IV nodaļa

Sporta un dienesta dzīvnieku aizsardzība

     

Sporta un darba dzīvnieku aizsardzība

         

19.pants. (1) Sacensības ar dzīvnieku piedalīšanos atļauts rīkot tikai ar attiecīgā teritoriālā veterinārā dienesta vadītāja atļauju, bet starptautiska mēroga pasākumus - tikai ar valsts galvenā veterinārā inspektora atļauju.

     

19.pants. (1) Sacensības ar dzīvnieku piedalīšanos atļauts rīkot tikai ar attiecīgā teritoriālā veterinārā dienesta vadītāja atļauju, bet starptautiska mēroga pasākumus - tikai ar valsts galvenā veterinārā inspektora atļauju.

(2) Sacensībās atļauts piedalīties tikai dzīvniekiem, kuriem ir veterinārā apliecība vai eksportētājvalsts veterinārais (veselības) sertifikāts.

     

(2) Sacensībās atļauts piedalīties tikai dzīvniekiem, kuriem ir veterinārā apliecība vai eksportētājvalsts veterinārais (veselības) sertifikāts.

         

20.pants. Sacensībās aizliegts izmantot apdraudēto un aizsargājamo sugu dzīvniekus, kuru aizsardzību nosaka Latvijas Republikai saistošie starptautiskie līgumi.

     

20.pants. Sacensībās aizliegts izmantot apdraudēto un aizsargājamo sugu dzīvniekus, kuru aizsardzību nosaka Latvijas Republikai saistošie starptautiskie līgumi.

         

21.pants. Sporta dzīvniekam apmācībās un sacensībās aizliegts izmantot zāļu līdzekļus (dopingu), kas ietekmē tā dabiskās spējas.

   

Redakcionāli precizēts.

21.pants. Apmācībās un sacensībās sporta dzīvniekam aizliegts ievadīt zāļu līdzekļus (dopingu), kas ietekmē tā dabiskās spējas.

         

22.pants. Dienesta dzīvnieku izvēlas atbilstoši izmantošanas veidam un darba apstākļiem, to apmāca un izmanto noteiktu funkciju veikšanai.

     

22.pants. Darba dzīvnieku izvēlas atbilstoši tā izmantošanas veidam un darba apstākļiem, to apmāca un izmanto noteiktu funkciju veikšanai.

         

23.pants. Dienesta dzīvnieku drīkst izmantot persona, kura:

     

23.pants. Darba dzīvnieku drīkst izmantot persona, kas:

1) pārzina attiecīgās sugas un šķirnes dzīvnieku turēšanu un apmācīšanu;

     

1) pārzina attiecīgās sugas un šķirnes dzīvnieku turēšanu un apmācīšanu;

2) spēj kontrolēt dzīvnieku un, ja nepieciešams, apturēt tā uzbrukumu cilvēkam vai dzīvniekam.

     

2) spēj kontrolēt dzīvnieku un, ja nepieciešams, apturēt tā uzbrukumu cilvēkam vai dzīvniekam.

         

V nodaļa

     

V nodaļa

Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo

     

Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo

dzīvnieku aizsardzība

     

dzīvnieku aizsardzība

         

 

24.pants. (1) Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmanto šim nolūkam audzētus dzīvniekus (laboratorijas dzīvniekus) vai citus dzīvniekus ar īpašnieka atļauju.

 

 

5.

 

 

Dep. L.Bojārs,P.Salkazanovs, E.Baldzēns, A.Kalniņš

Izteikt 24. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmanto tikai šim nolūkam audzētus dzīvniekus (laboratorijas dzīvniekus).”

 

 

Neatbalst.

 

24.pants. (1) Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmanto šim nolūkam audzētus dzīvniekus (laboratorijas dzīvniekus) vai citus dzīvniekus ar īpašnieka atļauju.

(2) Savvaļas dzīvniekus eksperimentos un zinātniskos nolūkos drīkst izmantot, ja izvirzīto mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem līdzekļiem.

     

(2) Savvaļas dzīvniekus eksperimentos un zinātniskos nolūkos drīkst izmantot, ja izvirzīto mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem līdzekļiem.

(3) Jāparedz eksperimentos un citos zinātniskos nolūkos izmantoto dzīvnieku skaita samazināšana, pilnveidojot eksperimentālās metodes un, ja iespējams, eksperimenti ar dzīvniekiem jāaizvieto ar alternatīvām pētījumu metodēm.

   

Redakcionāli precizēts.

(3) Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantoto dzīvnieku skaits samazināms, pilnveidojot eksperimentālās metodes ,un, ja iespējams, eksperimenti ar dzīvniekiem jāaizstāj ar alternatīvām pētījumu metodēm.

         

25.pants. Valsts veterinārais dienests pēc Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes atzinuma izvērtēšanas izsniedz atļauju eksperimentos un citos zinātniskos pētījumos izmantot dzīvniekus.

     

25.pants. Valsts veterinārais dienests pēc Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes atzinuma izvērtēšanas izsniedz atļauju izmantot dzīvniekus eksperimentos un zinātniskos pētījumos.

         

26.pants. Mācību procesā bioloģiskās, medicīniskās un veterinārmedicīniskās izglītības apgūšanai atļauts izmantot laboratorijas dzīvniekus un citus dzīvniekus, ja izvirzīto mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem līdzekļiem.

6.

Dep. L.Bojārs,P.Salkazanovs, E.Baldzēns, A.Kalniņš

Papildināt 26. panta tekstu pēc vārdiem “Mācību procesā” ar vārdu “profesionālās”.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

26.pants. Mācību procesā bioloģiskās, medicīniskās un veterinārmedicīniskās profesionālās izglītības apgūšanai atļauts izmantot laboratorijas dzīvniekus un citus dzīvniekus, ja izvirzīto mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem līdzekļiem.

         

VI nodaļa

     

VI nodaļa

Savvaļas dzīvnieku aizsardzība

     

Savvaļas dzīvnieku aizsardzība

         

27.pants. Savvaļas dzīvnieku sagūstīt un turēt nebrīvē ir atļauts tikai zinātniskos, izglītojošos un sugu saglabāšanas nolūkos, ja saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauja.

   

Redakcionāli precizēts.

27.pants. Savvaļas dzīvnieku sagūstīt un turēt nebrīvē ir atļauts tikai zinātniskos, izglītojošos un sugas saglabāšanas nolūkos, ja saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauja.

         

28.pants. Savvaļas dzīvnieku aizliegts apmācīt vai izmantot izklaides nolūkos.

     

28.pants. Savvaļas dzīvnieku aizliegts apmācīt vai izmantot izklaides nolūkos.

         

29.pants. Pieradinātu un dzīvei savvaļā nepielāgotu savvaļas dzīvnieku aizliegts izlaist brīvā dabā.

     

29.pants. Pieradinātu un dzīvei savvaļā nepielāgotu savvaļas dzīvnieku aizliegts izlaist brīvā dabā.

         

30.pants. Saglabājamas savvaļas dzīvnieku dabiskās dzīves vietas (alas, migas, ligzdas u.c.).

     

30.pants. Saglabājamas savvaļas dzīvnieku dabiskās dzīves vietas (alas, migas, ligzdas u.c.).

         

31.pants. Izzudušo dzīvnieku populācijas atjaunošanai (reintrodukcijai) dabā un Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas dzīvnieku ieviešanai (introdukcijai) nepieciešama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauja.

     

31.pants. Izzudušo dzīvnieku populācijas atjaunošanai (reintrodukcijai) dabā un Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas dzīvnieku ieviešanai (introdukcijai) nepieciešama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauja.

         

32.pants. (1) Savvaļas dzīvnieku kolekcijas (zooloģiskos dārzus, dzīvnieku parkus, akvārijus, terārijus u.c.) veido zinātniskos, izglītojošos un sugu saglabāšanas nolūkos.

     

32.pants. (1) Savvaļas dzīvnieku kolekcijas (zooloģiskos dārzus, dzīvnieku parkus, akvārijus, terārijus u.c.) veido zinātniskos, izglītojošos un sugu saglabāšanas nolūkos.

(2) Savvaļas dzīvnieku kolekcijas drīkst veidot tikai ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauju un Valsts veterinārā dienesta atļauju.

     

(2) Savvaļas dzīvnieku kolekcijas drīkst veidot tikai ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauju un Valsts veterinārā dienesta atļauju.

         

33.pants. Savvaļas dzīvnieka īpašniekam nepieciešams attiecīgajos normatīvajos aktos paredzēts dokuments par katra dzīvnieka izcelsmi (likumīgu iegūšanu).

     

33.pants. Savvaļas dzīvnieka īpašniekam nepieciešams normatīvajos aktos paredzēts dokuments par katra dzīvnieka izcelsmi (likumīgu iegūšanu).

         

34.pants. Savvaļas dzīvnieku kolekcijas īpašnieka pienākums ir radīt katras dzīvnieku sugas dabiskajai videi tuvinātus apstākļus un nodrošināt katras sugas dzīvnieku fizioloģiskās vajadzības.

7.

Dep. L.Bojārs,P.Salkazanovs, E.Baldzēns, A.Kalniņš

Papildināt 34. pantu aiz vārdiem “dzīvnieku fizioloģiskās”ar vārdu “zoopsiholoģiskās”.

Atbalstīt.

 

Redakcionāli precizēts.

34.pants. Savvaļas dzīvnieku kolekcijas īpašnieka pienākums ir radīt katras sugas dzīvniekiem to dabiskajai videi tuvinātus apstākļus un nodrošināt katras sugas dzīvnieku fizioloģisko un zoopsiholoģisko vajadzību apmierināšanu.

         

35.pants. Savvaļas dzīvnieku drīkst ievest valstī un izvest no valsts tikai ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauju, kā arī ievērojot Valsts veterinārā dienesta prasības.

     

35.pants. Savvaļas dzīvnieku drīkst ievest valstī un izvest no valsts tikai ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauju, kā arī ievērojot Valsts veterinārā dienesta prasības.

         

VII nodaļa

     

VII nodaļa

Dzīvnieku aizsardzība, tos pārvadājot

     

Dzīvnieku aizsardzība, tos pārvadājot

         

36.pants. (1) Dzīvnieku pārvadā piemērotos transportlīdzekļos, nodrošinot tā veselībai nekaitīgus apstākļus.

     

36.pants. (1) Dzīvnieku pārvadā piemērotos transportlīdzekļos, nodrošinot tā veselībai nekaitīgus apstākļus.

(2) Ja nepieciešams, pirms pārvadāšanas vai pārvadāšanas laikā dzīvniekam var lietot nomierinošus zāļu līdzekļus, ievērojot praktizējoša veterinārārsta norādījumus.

   

Redakcionāli precizēts.

(2) Ja nepieciešams, pirms pārvadāšanas vai pārvadāšanas laikā dzīvniekam drīkst ievadīt nomierinošus zāļu līdzekļus, ievērojot praktizējoša veterinārārsta norādījumus.

         

37.pants. Dzīvnieka īpašnieks vai tā pilnvarota persona atbild par šā likuma prasību ievērošanu dzīvnieka pārvadāšanas laikā.

     

37.pants. Dzīvnieka īpašnieks vai tā pilnvarota persona atbild par šā likuma prasību ievērošanu dzīvnieka pārvadāšanas laikā.

         

38.pants. (1) Pārvadājamā dzīvnieka muitas kontrole veicama ārpus kārtas.

     

38.pants. (1) Pārvadājamā dzīvnieka muitas kontrole veicama ārpus kārtas.

(2) Pārvadājamā dzīvnieka aizkavēšana ir pieļaujama tikai dzīvnieku labā vai, ja radušās aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar infekcijas slimību.

   

Redakcionāli precizēts.

(2) Aizkavēt dzīvnieka pārvadāšanu ir pieļaujams tikai dzīvnieka labā vai gadījumos, kad radušās aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar infekcijas slimību.

         

VIII nodaļa

     

VIII nodaļa

Dzīvnieku patversmes un viesnīcas

   

Redakcionāli precizēts.

Dzīvnieku patversmes un dzīvnieku viesnīcas< /TD>

         

39.pants. Klaiņojošu vai konfiscētu dzīvnieku izmitināšanai un aprūpei pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku patversmes.

8.

Dep. K.Leiškalns

Papildināt 39. pantu ar šādu tekstu: “slēdz līgumus ar citu organizāciju pārraudzībā esošajām patversmēm par klaiņojošo dzīvnieku izmitināšanu un aprūpi.”

Atbalstīt.

39.pants. Klaiņojošu vai konfiscētu dzīvnieku izmitināšanai un aprūpei pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku patversmes, kā arī slēdz līgumus ar citu organizāciju pārraudzībā esošajām dzīvnieku patversmēm par klaiņojošo dzīvnieku izmitināšanu un aprūpi.

         

40.pants. Patversmē nedrīkst pieļaut dzīvnieku vairošanos.

     

40.pants. Patversmē nedrīkst pieļaut dzīvnieku vairošanos.

         

41.pants. (1) Patversme drīkst atdot dzīvnieku personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un apņemas nodrošināt attiecīgā dzīvnieka labturību.

     

41.pants. (1) Patversme drīkst atdot dzīvnieku personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un apņemas nodrošināt attiecīgā dzīvnieka labturību.

(2) Patversme drīkst atdot tikai sterilizētus dzīvniekus, izņemot šķirnes dzīvniekus ar šķirni apliecinošiem dokumentiem.

   

Redakcionāli precizēts.

(2) Patversme drīkst atdot tikai sterilizētus dzīvniekus, izņemot šķirnes dzīvniekus , kuru šķirni apliecina attiecīgi dokumenti.

(3) Patversme saglabā informāciju par dzīvnieka nākamo īpašnieku ne mazāk kā vienu gadu.

     

(3) Patversme informāciju par dzīvnieka nākamo īpašnieku saglabā ne mazāk par vienu gadu.

42.pants. Patversme sniedz dzīvnieka nākamajam īpašniekam informāciju par dzīvnieka uzvedības un kopšanas īpatnībām.

     

42.pants. Patversme sniedz dzīvnieka nākamajam īpašniekam informāciju par dzīvnieka uzvedības un kopšanas īpatnībām.

         

43.pants. Dzīvnieka īpašnieks uz noteiktu laiku var dzīvnieku atstāt dzīvnieku viesnīcas aprūpē.

     

43.pants. Dzīvnieka īpašnieks uz noteiktu laiku var dzīvnieku atstāt dzīvnieku viesnīcas aprūpē.

         

IX nodaļa

     

IX nodaļa

Dzīvnieku nogalināšana

     

Dzīvnieku nogalināšana

         

44.pants. Dzīvnieku aizliegts nogalināt, izņemot:

   

Redakcionāli precizēts.

44.pants. Dzīvnieku aizliegts nogalināt.Aizliegums neattiecas uz:

1) lauksaimniecības dzīvnieka nokaušanu;

     

1) lauksaimniecības dzīvnieka nokaušanu;

2) dzīvnieka eitanāziju;

   

Redakcionāli precizēts.

2) dzīvnieka eitanāziju (nesāpīgu, humānu nogalināšanu);

3) medības;

     

3) medībām;

4) zveju;

     

4) zveju;

5) kaitīgo grauzēju un kukaiņu iznīcināšanu;

     

5) kaitīgo grauzēju un kukaiņu iznīcināšanu;

6) ja tas tieši apdraud citu dzīvnieku un cilvēku veselību vai dzīvību;

   

Redakcionāli precizēts.

6) gadījumiem, kad dzīvnieks tieši apdraud cilvēku un citu dzīvnieku veselību vai dzīvību;

7) ja tas paredzēts infekcijas slimības apkarošanas programmā;

   

Redakcionāli precizēts.

7) gadījumiem, kad dzīvnieka nogalināšana paredzēta infekcijas slimību apkarošanas programmā;

8) eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku nogalināšanu, ja to paredz eksperimenta mērķis.

     

8) eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku nogalināšanu, ja to paredz eksperimenta mērķi.

         

45.pants. Dzīvnieku drīkst nogalināt tikai ar dzīvnieka īpašnieka atļauju (eitanāzijas gadījumos - ar rakstisku atļauju), izņemot šā likuma 44.panta 6. un 7.punktā noteiktos gadījumus.

     

45.pants. Dzīvnieku drīkst nogalināt tikai ar dzīvnieka īpašnieka atļauju (eitanāzijas gadījumos - rakstveida atļauju), izņemot šā likuma 44.panta 6. un 7.punktā noteiktos gadījumus.

         

46.pants. Izvēlas tādu nogalināšanas veidu, kas dzīvniekam rada mazāk ciešanu.

   

Redakcionāli precizēts.

46.pants. Dzīvnieka nogalināšanai izraugāms veids, kas dzīvniekam rada mazāk ciešanu.

         

47.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku drīkst nokaut, ja:

     

47.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku drīkst nokaut, ja:

1) tas audzēts dzīvnieku izcelsmes produkcijas iegūšanai cilvēka uzturam un rūpniecības izejvielu ieguvei;

   

Redakcionāli precizēts.

1) tas audzēts cilvēka uzturam paredzētas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkcijas un rūpniecības izejvielu ieguvei;

2) dzīvnieka turēšana tā neproduktivitātes dēļ kļuvusi ekonomiski neizdevīga;

     

2) dzīvnieka turēšana tā neproduktivitātes dēļ kļuvusi ekonomiski neizdevīga;

3) dzīvniekam draud bojāeja slimības vai traumas dēļ;

     

3) dzīvniekam draud bojāeja slimības vai traumas dēļ;

4) tas paredzēts dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmā.

   

Redakcionāli precizēts.

4) tas paredzēts infekcijas slimību apkarošanas programmā.

         

48.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku drīkst nokaut bez apdullināšanas galējas nepieciešamības gadījumā, kā arī, ja slimības vai traumas rezultātā iespējama dzīvnieka nobeigšanās.

   

Redakcionāli precizēts.

48.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku drīkst nokaut bez apdullināšanas galējas nepieciešamības gadījumā, kā gadījumā, kad slimības vai traumas dēļ iespējama dzīvnieka nobeigšanās.

         

49.pants. Aizliegta grūsna lauksaimniecības dzīvnieka nokaušana, izņemot praktizējoša veterinārārsta noteiktajos gadījumos.

   

Redakcionāli precizēts.

49.pants. Grūsna lauksaimniecības dzīvnieka nokaušana ir aizliegta, izņemot praktizējoša veterinārārsta noteiktos gadījumus.

         

50.pants. Dzīvniekam atļauts izdarīt eitanāziju (nesāpīgu, humānu nogalināšanu), ja:

   

Redakcionāli precizēts.

50.pants. Atļauts izdarīt dzīvnieka eitanāziju, ja:

1) dzīvniekam ir neizārstējama slimība;

     

1) tam ir neizārstējama slimība;

2) novecošanas procesā radušās neatgriezeniskas veselības izmaiņas;

     

2) novecošanas procesā radušās neatgriezeniskas veselības izmaiņas;

3) dzīvnieks savas agresivitātes dēļ kļuvis bīstams citam dzīvniekam vai cilvēkam;

     

3) dzīvnieks savas agresivitātes dēļ kļuvis bīstams cilvēkam vai citam dzīvniekam ;

4) tas paredzēts dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmā;

   

Redakcionāli precizēts.

4) tas paredzēts infekcijas slimību apkarošanas programmā;

5) to pieprasa dzīvnieka īpašnieks.

     

5) to pieprasa dzīvnieka īpašnieks.

 

9.

Dep. K.Leiškalns

Papildināt 50. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

”6)14 dienu laikā neizdodas atrast klaiņojošā vai konfiscētā dzīvnieka iepriekšējo īpašnieku vai jaunu saimnieku.”

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

6)tas ir klaiņojošs vai konfiscēts dzīvnieks un 14 dienu laikā neizdodas atrast tā iepriekšējo īpašnieku vai jaunu saimnieku.

51.pants. Dzīvnieka eitanāziju izdara praktizējošs veterinārārsts.

     

51.pants. Dzīvnieka eitanāziju izdara praktizējošs veterinārārsts.

         

52.pants. (1) Eitanāzijai izmanto zāļu līdzekļus, kuri izraisa tūlītēju un neatgriezenisku samaņas zudumu un nāvi.

     

52.pants. (1) Eitanāzijai izmanto zāļu līdzekļus, kuri izraisa tūlītēju un neatgriezenisku samaņas zudumu un nāvi.

(2) Pēc eitanāzijas jāpārliecinās, ka iestājusies dzīvnieka bioloģiskā nāve.

     

(2) Pēc eitanāzijas jāpārliecinās, ka iestājusies dzīvnieka bioloģiskā nāve.

         

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikums

         

1. Personas, kuru īpašumā šā likuma spēkā stāšanās brīdī ir 16.pantā minētie dzīvnieki, nedrīkst pieļaut šo dzīvnieku vairošanos un līdz 2000.gada 1.jūlijam nodrošina dzīvnieku turēšanu savvaļas dzīvnieku kolekcijās, bet, ja tas nav iespējams, - eitanāziju.

     

Personas, kuru īpašumā šā likuma spēkā stāšanās brīdī ir 16.pantā minētie dzīvnieki, nedrīkst pieļaut šo dzīvnieku vairošanos un līdz 2000.gada 1.jūlijam nodrošina dzīvnieku turēšanu savvaļas dzīvnieku kolekcijās, bet, ja tas nav iespējams, - eitanāziju.

         

2. Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.