Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts pirmajam lasījumam

Grozījumi likumā

«Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi»

Izdarīt likumā "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5., 20.nr.; 1997, 16.nr.; 1998, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra ir Ministru kabineta izveidota valsts bezpeļņas akciju sabiedrība, kas atrodas Zemkopības ministrijas pārziņā. Šī aģentūra realizē augkopības produkcijas tirgus intervences pasākumus un valsts labības politiku, kā arī valsts vārdā rīkojas ar valsts labības rezervi, nodrošinot tās regulāru nomaiņu un saglabāšanu attiecīgā kvalitātē. Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūras statūtus apstiprina Ministru kabinets.”

2. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “Labības tirdzniecības aģentūra” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra” (attiecīgā locījumā).

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.