Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem"” (reģ.nr. 310) 3.lasījumam.

Likuma redakcija

 

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par vērtspapīriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14., 23.nr.; 1998, 22.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par vērtspapīriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14., 23.nr.; 1998, 22.nr.) šādus grozījumus:

Redakcija, pirms MK noteikumiem Nr.291, kas stājās spēkā ar 20.08.99:

5.pants. (2) Vērtspapīru otrreizējā publiskā apgrozība ir atļauta tikai ar brokeru sabiedrību vai to kredītiestāžu starpniecību, kurām ir licence darbībai vērtspapīru tirgū.

1. Papildināt 5.panta otro daļu pēc vārda “tirgū” ar vārdiem “izņemot šā likuma 65.panta devītajā daļā noteiktos gadījumus”.

 

 

 

 

1. Papildināt 5.panta otro daļu pēc vārda “tirgū” ar vārdiem “izņemot šā likuma 65.panta devītajā daļā noteiktos gadījumus”.

Spēkā esošā redakcija:

65.pants. (1) Jebkuram ieguldītājam, kurš vēlas iegādāties publiskās akciju sabiedrības akcijas tādā daudzumā, kas viņam akcionāru pilnsapulcē nodrošinātu vismaz vienu trešdaļu, pusi, divas trešdaļas, trīs ceturtdaļas un vairāk balsu, jāpaziņo par to Komisijai.

2. 65.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Jebkurš ieguldītājs, kurš vēlas iegādāties publiskās akciju sabiedrības akcijas tādā daudzumā, kas viņam akcionāru pilnsapulcē nodrošinātu vismaz pusi vai trīs ceturtdaļas balsu, iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā norāda:

1) ieguldītāja juridisko statusu;

2) akciju iegādei izmantoto ienākumu avotu;

3) akciju iegūšanas mērķi;

4) ieguldītājam jau piederošo attiecīgās akciju sabiedrības akciju skaitu, kā arī balsstiesības, ko šīs akcijas nodrošina;

5) jebkuras spēkā esošās līgumsaistības ar attiecīgo akciju sabiedrību, kuras akcijas ieguldītājs vēlas iegūt.”;

1

Finansu ministrs E.Krastiņš

aizstāt pirmajā daļā vārdus “kas viņam akcionāru pilnsapulcē nodrošinātu vismaz pusi vai trīs ceturtdaļas balsu” ar vārdiem “kuru iegūšanas rezultātā tā balsstiesības akcionāru pilnsapulcē sasniegs vai pārsniegs pusi vai trīs ceturtdaļas no kopējā balsu skaita”.

Atbalstīt

2. 65.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Jebkurš ieguldītājs, kurš vēlas iegādāties publiskās akciju sabiedrības akcijas tādā daudzumā, kuru iegūšanas rezultātā tā balsstiesības akcionāru pilnsapulcē sasniegs vai pārsniegs pusi vai trīs ceturtdaļas no kopējā balsu skaita, iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā norāda:

1) ieguldītāja juridisko statusu;

2) akciju iegādei izmantoto ienākumu avotu;

3) akciju iegūšanas mērķi;

4) ieguldītājam jau piederošo attiecīgās akciju sabiedrības akciju skaitu, kā arī balsstiesības, ko šīs akcijas nodrošina;

5) jebkuras spēkā esošās līgumsaistības ar attiecīgo akciju sabiedrību, kuras akcijas ieguldītājs vēlas iegūt.”;

Spēkā esošā redakcija:

(2) Ja ieguldītājs vēlas iegūt akcijas tādā daudzumā, kas viņam akcionāru pilnsapulcē nodrošinātu vismaz pusi, divas trešdaļas, trīs ceturtdaļas un vairāk balsu, viņam jāiesniedz Komisijai ziņojums, kurā jāuzrāda:

1) ieguldītāja juridiskais statuss;

2) akciju iegādei izmantotais ienākumu avots;

3) akciju iegūšanas mērķis;

4) ieguldītājam jau piederošo attiecīgās akciju sabiedrības akciju skaits, kā arī balsstiesības, ko šīs akcijas nodrošina;

5) jebkuras spēkā esošās līgumsaistības ar attiecīgo akciju sabiedrību, kuras akcijas ieguldītājs vēlas iegūt.

(3) Ja Komisija uzskata par nepieciešamu, tā var pieprasīt šīs ziņas no ieguldītāja arī tādā gadījumā, kad viņš vēlas iegūt vairāk par vienu trešdaļu balsu akcionāru pilnsapulcē.

izslēgt otro un trešo daļu;

     

izslēgt otro un trešo daļu;

Spēkā esošā redakcija:

(4) Komisija piecu darba dienu laikā var aizliegt iegādāties akcijas, ja akciju iegādes rezultātā tiek pārkāpts likums "Par konkurenci un monopoldarbības ierobežošanu", šis likums un citi likumi vai arī tiek apdraudēta valsts ekonomiskā sistēma. Komisija izsniedz rakstveida aizliegumu iegādāties akcijas, norādot aizlieguma pamatu. Ja ieguldītājs var novērst un novērš Komisijas norādītās nepilnības, viņš var griezties Komisijā atkārtoti.

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “likums “Par konkurenci un monopoldarbības ierobežošanu”” ar vārdiem “Konkurences likums”;

     

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “likums “Par konkurenci un monopoldarbības ierobežošanu”” ar vārdiem “Konkurences likums”;

Spēkā esošā redakcija:

(5) Ja Komisija atļauj ieguldītājam iegādāties akcijas šajā pantā noteiktajā daudzumā un viņš tās iegūst īpašumā, ieguldītājam septiņu dienu laikā par to jāpaziņo akciju sabiedrībai.

papildināt piekto daļu aiz vārda “jāpaziņo” ar vārdiem “Komisijai un”;”

     

papildināt piekto daļu aiz vārda “jāpaziņo” ar vārdiem “Komisijai un”;”

Redakcija, pirms MK noteikumiem Nr.291, kas stājās spēkā ar 20.08.99:

(6) Ja ieguldītājs pārdod akcijas šajā pantā noteiktajā daudzumā vai tādu daļu no tām, kas samazina viņa balsu skaitu akcionāru pilnsapulcē vismaz par pieciem procentiem, ieguldītājam septiņu dienu laikā jāpaziņo par to Komisijai un akciju sabiedrībai. Kārtību, kādā ieguldītājs publiski piedāvā nopirkt no pārējiem akciju sabiedrības akcionāriem tiem piederošās akcijas, ja minētais ieguldītājs tieši vai netieši ir ieguvis publiskās akciju sabiedrības akcijas vismaz šā panta otrajā daļā noteiktajā apjomā, nosaka Komisija. Šis noteikums nav attiecināms uz Privatizācijas aģentūras apstiprinātajiem stratēģiskajiem ieguldītājiem astoņu gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas.

izslēgt sestās daļas otro un trešo teikumu;

     

izslēgt sestās daļas otro un trešo teikumu;

Redakcija, pirms MK noteikumiem Nr.291, kas stājās spēkā ar 20.08.99:

(7) Ja ieguldītājs šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā nepaziņo akciju sabiedrībai par noteiktā daudzuma akciju iegādāšanos vai šā panta sestajā daļā noteiktajā termiņā nepaziņo par noteiktā daudzuma akciju pārdošanu, viņš nevar izmantot balsstiesības, ko nodrošina akcijas virs šajā pantā noteiktajiem balsstiesību normatīviem.

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ieguldītājs nevar izmantot balsstiesības akcionāru pilnsapulcē, ja viņš:

1) šā panta piektajā vai sestajā daļā noteiktajos termiņos nepaziņo akciju sabiedrībai un Komisijai par šā panta pirmajā daļā noteiktā daudzuma akciju iegādāšanos vai atsavināšanu;

2) šā panta devītajā daļā noteiktajos gadījumos neizsaka akciju atpirkšanas piedāvājumu vai atpērk akcijas, neievērojot Komisijas noteikto kārtību;

3) šā panta divpadsmitajā daļā noteiktajos gadījumos izsaka akciju atpirkšanas piedāvājumu vai atpērk akcijas, neievērojot Komisijas noteikto kārtību.”;

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

Finansu ministrs E.Krastiņš

papildināt septīto daļu pēc “izmantot” ar vārdu “jauniegūtās”

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 2.pantā (likuma 65.pantā):

Ierosinām papildināt septītajā daļā pēc vārda “izmantot” ar vārdu “jauniegūtās”.

Finansu ministrs E.Krastiņš

papildināt septītās daļas 2.punktu pēc vārda “piedāvājumu” ar vārdiem “vai arī izsaka akciju atpirkšanas piedāvājumu”

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ieguldītājs nevar izmantot jauniegūtās balsstiesības akcionāru pilnsapulcē, ja viņš:

1) šā panta piektajā vai sestajā daļā noteiktajos termiņos nepaziņo akciju sabiedrībai un Komisijai par šā panta pirmajā daļā noteiktā daudzuma akciju iegādāšanos vai atsavināšanu;

2) šā panta devītajā daļā noteiktajos gadījumos neizsaka akciju atpirkšanas piedāvājumu vai arī izsaka akciju atpirkšanas piedāvājumu vai atpērk akcijas, neievērojot Komisijas noteikto kārtību;

3) šā panta divpadsmitajā daļā noteiktajos gadījumos izsaka akciju atpirkšanas piedāvājumu vai atpērk akcijas, neievērojot Komisijas noteikto kārtību.”;

Spēkā esošā redakcija:

(8) Ja akcionāra balsstiesības akcionāru pilnsapulcē pārsniedz pusi, divas trešdaļas vai trīs ceturtdaļas no visām akcionāru pilnsapulces balsīm vai tās ir attiecīgi samazinājušās, akciju sabiedrībai deviņu dienu laikā no dienas, kad saņemts ieguldītāja oficiāls paziņojums par izmaiņām akcionāru balsstiesībās, jāpublicē minētais paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā vietējā laikrakstā.

izslēgt astotajā daļā vārdus “divas trešdaļas”;

papildināt astoto daļu pēc vārdiem “akcionāru balsstiesībās” ar vārdiem “vai kad akciju sabiedrība citā veidā uzzinājusi par izmaiņām akcionāru balsstiesībās”;

     

izslēgt astotajā daļā vārdus “divas trešdaļas”;

papildināt astoto daļu pēc vārdiem “akcionāru balsstiesībās” ar vārdiem “vai kad akciju sabiedrība citā veidā uzzinājusi par izmaiņām akcionāru balsstiesībās”;

 

papildināt pantu ar devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(9) Persona, kas tieši vai netieši iegūst publiskās akciju sabiedrības akcijas šā panta pirmajā daļā noteiktajā apjomā, piedāvā atpirkt no pārējiem akciju sabiedrības akcionāriem tiem piederošās akcijas. Piedāvājumu pārējiem akcionāriem atpirkt akcijas izsaka arī ieguldītāji, kas akciju sabiedrības pilnsapulcē jautājumā par akciju publiskās emisijas pārveidošanu slēgtā emisijā ir balsojuši “par”;

     

papildināt pantu ar devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(9) Persona, kas tieši vai netieši iegūst publiskās akciju sabiedrības akcijas šā panta pirmajā daļā noteiktajā apjomā, piedāvā atpirkt no pārējiem akciju sabiedrības akcionāriem tiem piederošās akcijas. Piedāvājumu pārējiem akcionāriem atpirkt akcijas izsaka arī ieguldītāji, kas akciju sabiedrības pilnsapulcē jautājumā par akciju publiskās emisijas pārveidošanu slēgtā emisijā ir balsojuši “par”;

 

(10) Piedāvājumu atpirkt akcijas drīkst izteikt bez brokeru sabiedrības vai tādas kredītiestādes starpniecības, kurai ir licence starpniekdarbībai vērtspapīru publiskajā apgrozībā.

     

(10) Piedāvājumu atpirkt akcijas drīkst izteikt bez brokeru sabiedrības vai tādas kredītiestādes starpniecības, kurai ir licence starpniekdarbībai vērtspapīru publiskajā apgrozībā.

 

(11) Komisija izdod noteikumus, kuros paredz akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas un akciju atpirkšanas kārtību, kā arī to cenu noteikšanas mehānismu, par kurām akcijas tiek atpirktas.

     

(11) Komisija izdod noteikumus, kuros paredz akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas un akciju atpirkšanas kārtību, kā arī to cenu noteikšanas mehānismu, par kurām akcijas tiek atpirktas.

 

(12) Ja persona izsaka piedāvājumu atpirkt no pārējiem akciju sabiedrības akcionāriem viņiem piederošās akcijas šā panta devītajā daļā neparedzētajos gadījumos, šī persona akciju atpirkšanas piedāvājumu izsaka un akcijas atpērk Komisijas noteiktajā kārtībā.”

     

(12) Ja persona izsaka piedāvājumu atpirkt no pārējiem akciju sabiedrības akcionāriem viņiem piederošās akcijas šā panta devītajā daļā neparedzētajos gadījumos, šī persona akciju atpirkšanas piedāvājumu izsaka un akcijas atpērk Komisijas noteiktajā kārtībā.”

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

“9. Persona, kas tieši vai netieši ieguvusi publiskās akciju sabiedrības akcijas likuma “Par vērtspapīriem” 65.panta pirmajā daļā noteiktajā apjomā pirms 1999.gada 25.septembra, izsaka šā likuma 65.panta devītās daļas pirmajā teikumā paredzēto akciju atpirkšanas piedāvājumu līdz 2001.gada 1.jūlijam.

10. Līdz 2003.gada 26.septembrim šā likuma 65.panta devītās daļas pirmajā teikumā paredzēto piedāvājumu atpirkt akcijas no pārējiem akcionāriem var neizteikt:

1) ieguldītājs, kurš ir ieguvis publiskās akciju sabiedrības akcijas šā likuma 65.panta pirmajā daļā noteiktajā apjomā saskaņā ar valsts vai pašvaldības uzņēmuma vai statūtsabiedrības privatizācijas noteikumiem (projektu, konkursa noteikumiem);

2) ieguldītājs, kurš ar privatizāciju veicošās institūcijas atļauju publiskās akciju sabiedrības akcijas nopircis no pārejas noteikumu 10.punkta 1.apakšpunktā minētā ieguldītāja;

3) pārejas noteikumu 10.punkta 1. un 2.apakšpunktā minētais ieguldītājs, ja viņš akcijas šā likuma 65.panta pirmajā daļā noteiktajā apjomā ir ieguvis virs privatizācijas noteikumos (projektā, konkursa noteikumos) paredzētā apjoma.”

     

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

“9. Persona, kas tieši vai netieši ieguvusi publiskās akciju sabiedrības akcijas likuma “Par vērtspapīriem” 65.panta pirmajā daļā noteiktajā apjomā pirms 1999.gada 25.septembra, izsaka šā likuma 65.panta devītās daļas pirmajā teikumā paredzēto akciju atpirkšanas piedāvājumu līdz 2001.gada 1.jūlijam.

10. Līdz 2003.gada 26.septembrim šā likuma 65.panta devītās daļas pirmajā teikumā paredzēto piedāvājumu atpirkt akcijas no pārējiem akcionāriem var neizteikt:

1) ieguldītājs, kurš ir ieguvis publiskās akciju sabiedrības akcijas šā likuma 65.panta pirmajā daļā noteiktajā apjomā saskaņā ar valsts vai pašvaldības uzņēmuma vai statūtsabiedrības privatizācijas noteikumiem (projektu, konkursa noteikumiem);

2) ieguldītājs, kurš ar privatizāciju veicošās institūcijas atļauju publiskās akciju sabiedrības akcijas nopircis no pārejas noteikumu 10.punkta 1.apakšpunktā minētā ieguldītāja;

3) pārejas noteikumu 10.punkta 1. un 2.apakšpunktā minētais ieguldītājs, ja viņš akcijas šā likuma 65.panta pirmajā daļā noteiktajā apjomā ir ieguvis virs privatizācijas noteikumos (projektā, konkursa noteikumos) paredzētā apjoma.”

   

5

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar Pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi.

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 291 “Grozījumi likumā “Par vērtspapīriem”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, nr.18) “.

2. Vērtspapīru tirgus komisijas 1999.gada 16.septembrī izdotie Noteikumi par akciju atpirkšanu ir piemērojami līdz 2000.gada 1.septembrim.”

Atbalstīt

Pārejas noteikumi.

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 291 “Grozījumi likumā “Par vērtspapīriem”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, nr.18) “.

2. Vērtspapīru tirgus komisijas 1999.gada 16.septembrī izdotie Noteikumi par akciju atpirkšanu ir piemērojami līdz 2000.gada 1.septembrim.