1999

 

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada .augustā Noteikumi Nr.

Rīgā (prot. Nr. .§)

Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par vērtspapīriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14., 23.nr.; 1998, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.panta otro daļu aiz vārda "tirgū" ar vārdiem "izņemot šā likuma 65.panta devītajā daļā noteiktos gadījumus".

2. 65.pantā:

izslēgt sestās daļas otro un trešo teikumu;

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ieguldītājs nevar izmantot savas balsstiesības akcionāru pilnsapulcē, ja viņš šā panta piektajā un sestajā daļā noteiktajos termiņos nepaziņo akciju sabiedrībai un Komisijai par šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktā daudzuma akciju iegādāšanos vai atsavināšanu vai šā panta devītajā un divpadsmitajā daļā noteiktajos gadījumos attiecīgā persona neizsaka akciju atpirkšanas piedāvājumu vai neatpērk akcijas Komisijas noteiktajā kārtībā.";

papildināt pantu ar devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Persona, kas tieši vai netieši iegūst publiskās akciju sabiedrības akcijas šā panta otrajā daļā noteiktajā apjomā, piedāvā pārējiem akcionāriem atpirkt tiem piederošās attiecīgās akciju sabiedrības akcijas. Līdz 2003.gada 26.septembrim piedāvājumu atpirkt akcijas no pārējiem akcionāriem var neizteikt ieguldītājs, kurš ir ieguvis publiskās akciju sabiedrības akcijas šā panta otrajā daļā noteiktajā apjomā saskaņā ar uzņēmuma privatizācijas noteikumiem. Piedāvājumu pārējiem akcionāriem atpirkt akcijas izsaka arī ieguldītāji, kas akciju sabiedrības pilnsapulcē jautājumā par akciju publiskās emisijas pārveidošanu slēgtā emisijā ir balsojuši "par".

(10) Piedāvājumu atpirkt akcijas drīkst izteikt bez brokeru sabiedrības vai tās kredītiestādes starpniecības, kurai ir licence starpniekdarbībai vērtspapīru publiskajā apgrozībā.

(11) Komisija izdod noteikumus, kuros nosaka akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas kārtību un akciju atpirkšanas kārtību, kā arī to cenu noteikšanas mehānismu, par kurām akcijas tiek atpirktas.

(12) Ja kāda persona izsaka piedāvājumu atpirkt sabiedrības akcijas no pārējiem akcionāriem normatīvajos aktos neparedzētā gadījumā, persona akciju atpirkšanas piedāvājumu izsaka un akcijas atpērk Komisijas noteikumos noteiktajā kārtībā."

 

Ministru prezidents A.Šķēle

 

Finansu ministrs E.Krastiņš