Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par akciju sabiedrībām» » trešajam lasījumam

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par akciju sabiedrībām

Grozījumi likumā “Par akciju sabiedrībām”

     

Grozījumi likumā “Par akciju sabiedrībām”

 

Izdarīt likumā “Par akciju sabiedrībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17. nr.; 1995, 3., 20. nr.; 1996, 21. nr.; 1997, 13. nr.; 1998, 7. nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par akciju sabiedrībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17. nr.; 1995, 3., 20. nr.; 1996, 21. nr.; 1997, 13. nr.; 1998, 7. nr.) šādus grozījumus:

 

I nodaļa

Likumā lietotie termini un jēdzieni

         

..............................

         

Publiskā akciju sabiedrība ir akciju sabiedrība, kuras vērtspapīru izlaide ir jāreģistrē Vērtspapīru tirgus komisijā. Jebkura akciju sabiedrība, kas ir izlaidusi akcijas, izsludinot publisku parakstīšanos uz tām saskaņā ar šo likumu, kā arī jebkura akciju sabiedrība, kas bijusi valsts vai pašvaldību īpašuma objekts, kurš privatizēts, izmantojot privatizācijas sertifikātus, ir publiskā akciju sabiedrība.

1. Izslēgt I nodaļas otrās rindkopas otro teikumu

     

1. Izslēgt I nodaļas otrās rindkopas otro teikumu

........................................

         

7. pants. Akciju sabiedrības dokumenti un informācija, kurai jābūt atklāti pieejamai vai atklāti iegūstamai

   

 

   

1. Šā panta otrajā un trešajā daļā minētajām institūcijām ir jānodrošina, lai būtu atklāti pieejami vai atklāti iegūstami šādi akciju sabiedrības dokumenti un informācija:

         

1) dibināšanas līgums un statūti;

         

2) jebkuri dibināšanas līguma un statūtu grozījumi;

         

3) pilnīgs līguma un statūtu teksts pēc katras dibināšanas līguma vai statūtu grozīšanas;

 

 

 

         

4) padomes un valdes locekļu, locekļu kandidātu, zvērinātu revidentu un revīzijas komisijas locekļu vārds un uzvārds, amats un adrese;

         

5) visu to personu vārds un uzvārds, amats un adrese, kuras ir

pilnvarotas pārstāvēt akciju sabiedrību darījumos ar trešajām personām vai tiesā. Šajā informācijā ir jānorāda, vai minētās pilnvarotās personas var pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai tām jārīkojas kopīgi, kā arī visu to personu vārds un uzvārds, amats un adrese, kuras ir pilnvarotas parakstīt sabiedrības naudas dokumentus;

         

6) vismaz reizi gadā - reģistrētā, izsludinātā un apmaksātā pamatkapitāla lielums;

         

7) akciju sabiedrības gada pārskats un ziņojums, kā arī to personu vārds un uzvārds, amats un adrese, kuras parakstījušas šo pārskatu un ziņojumu;

         

8) jebkuras pārmaiņas akciju sabiedrības juridiskajā adresē;

 

 

 

 

 

 

         

9) jebkuras ziņas par akciju sabiedrības darbības apturēšanu, reorganizēšanu, likvidēšanu, sabiedrības pasludināšanu par neesošu, likvidācijas uzsākšanu un pabeigšanu, sabiedrības izslēgšanu no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra;

         

10) iecelto likvidatoru vārds un uzvārds, amats un adrese, likvidatoru

tiesības un pienākumi, izņemot gadījumus, kad šīs tiesības un pienākumi jau ir noteikti sabiedrības statūtos;

         

11) likvidācijas bilance un īpašie noteikumi par sabiedrības mantas izlietošanu pēc sabiedrības likvidācijas.

         
 

2. Papildināt 7. panta pirmo daļu ar 12. punktu šādā redakcijā:

“12) šā likuma 31. pantā paredzētais ekspertu atzinums pilnā apjomā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 7. panta pirmo daļu ar 12. punktu šādā redakcijā:

“12) šā likuma 31. pantā paredzētais ekspertu atzinums pilnā apjomā.”

 

 

21. pants. Parakstītā pamatkapitāla veidošana

         

2. Parakstīto pamatkapitālu var veidot, ieguldot tajā:

1) naudu (veidojot publiskās akciju sabiedrības pamatkapitālu publiskās emisijās, vērtspapīros var ieguldīt tikai naudu);

2) ķermeniskas lietas;

3) intelektuālo īpašumu;

4) valsts vērtspapīrus, kā arī vērtspapīrus, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos vai ārvalstu fondu biržu - Starptautiskās fondu biržu federācijas dalībnieku - oficiālajos sarakstos.

3. Izslēgt 21. panta otrās daļas 1. punktā vārdus “publiskās emisijās”.

     

3. Izslēgt 21. panta otrās daļas 1. punktā vārdus “publiskās emisijās”.

31. pants. Ķermenisko lietu un intelektuālā īpašuma novērtēšana

         

1. Ja akciju sabiedrība palielina pamatkapitālu lai iegūtu savā īpašumā kādu ķermenisku lietu vai intelektuālo īpašumu, šo ieguldījumu novērtē viens vai vairāki neatkarīgi eksperti, kurus ieceļ vai apstiprina Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Eksperti savā atzinumā nosaka šā ieguldījuma vērtību.

         

2. Ekspertu atzinumā ir jāietver katra ieguldījumu veidojoša īpašuma apraksts, kā arī izmantotās novērtēšanas metodes.

 

         

3. Ekspertu atzinuma daļa par ieguldījuma vērtību ir jāpublicē šā likuma 8.pantā paredzētajā kārtībā.

         

4. Pamatkapitāla palielināšana šajā pantā paredzētajā gadījumā notiek šā likuma 40.pantā paredzētajā kārtībā.

         

36. pants. Obligācijas

4. Izteikt 36. pantu šādā redakcijā:

“36. pants. Obligācijas

     

4. Izteikt 36. pantu šādā redakcijā:

“36. pants. Obligācijas

1. Akciju sabiedrība var izlaist obligācijas, ja tas paredzēts sabiedrības statūtos vai emisijas prospektā.

1. Akciju sabiedrība var izlaist obligācijas, ja tas paredzēts sabiedrības statūtos.

     

1. Akciju sabiedrība var izlaist obligācijas, ja tas paredzēts sabiedrības statūtos.

2. Obligāciju kopējā vērtība akciju sabiedrībā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no akciju sabiedrības pamatkapitāla obligāciju izlaišanas brīdī.

Publiskajās akciju sabiedrībās obligāciju kopējā vērtība nedrīkst vairāk kā divas reizes pārsniegt apmaksāto pamatkapitālu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ja tas paredzēts akciju sabiedrības obligāciju izlaides noteikumos, jaunu akciju izlaides gadījumā obligāciju īpašniekam ir priekšrocības tiesības iegādāties akcijas obligāciju vērtības ietvaros. Publiskās emisijas obligāciju īpašniekiem nav priekšrocības tiesību iegādāties publiskās akciju sabiedrības jauno publisko vai slēgto emisiju vērtspapīrus.

1.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 36. panta otrās daļas pirmajā un otrajā teikumā (grozījumu redakcijā) vārdus “obligāciju īpašniekam” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “obligacionāram”.

Atbalstīt

2. Ja tas paredzēts akciju sabiedrības obligāciju izlaides noteikumos, jaunu akciju izlaides gadījumā obligacionāram ir priekšrocības tiesības iegādāties akcijas obligāciju vērtības ietvaros. Publiskās emisijas obligacionāriem nav priekšrocības tiesību iegādāties publiskās akciju sabiedrības jauno publisko vai slēgto emisiju vērtspapīrus.

3. Ja tas paredzēts akciju sabiedrības obligāciju izlaides noteikumos, jaunu akciju izlaides gadījumā obligāciju īpašniekam ir priekšrocības tiesības iegādāties akcijas obligāciju vērtības ietvaros. Publiskās emisijas obligāciju īpašniekiem nav priekšrocības tiesību iegādāties publiskās akciju sabiedrības jauno publisko vai slēgto emisiju vērtspapīrus.

3. Ja tas paredzēts akciju sabiedrības obligāciju izlaides noteikumos vai publiskās akciju sabiedrības obligāciju emisijas prospektā un ja sabiedrības pilnsapulcē ar trīs ceturtdaļu balsu vairākumu tā izlemj akcionāri, iespējama arī visu pilnībā samaksāto obligāciju apmaiņa pret akcijām.

     

3. Ja tas paredzēts akciju sabiedrības obligāciju izlaides noteikumos vai publiskās akciju sabiedrības obligāciju emisijas prospektā un ja sabiedrības pilnsapulcē ar trīs ceturtdaļu balsu vairākumu tā izlemj akcionāri, iespējama arī visu pilnībā samaksāto obligāciju apmaiņa pret akcijām.

4. Ja tas paredzēts akciju sabiedrības obligāciju izlaides noteikumos vai publiskās akciju sabiedrības obligāciju emisijas prospektā un ja sabiedrības pilnsapulcē ar balsu vairākumu tā izlemj akcionāri, iespējama arī visu pilnībā samaksāto obligāciju apmaiņa pret akcijām.

4. Akcionāru pilnsapulce drīkst pieņemt lēmumu par obligāciju apmaiņu pret akcijām tikai tad, ja pēc kārtējā gada pārskata apstiprināšanas akciju sabiedrības pamatlīdzekļi, ilgtermiņa finansu ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi un naudas līdzekļi kopā sedz esošo pamatkapitālu un pamatkapitāla palielinājuma vērtību, ko veidos samaksāto obligāciju nominālvērtību kopsumma.

     

4. Akcionāru pilnsapulce drīkst pieņemt lēmumu par obligāciju apmaiņu pret akcijām tikai tad, ja pēc kārtējā gada pārskata apstiprināšanas akciju sabiedrības pamatlīdzekļi, ilgtermiņa finansu ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi un naudas līdzekļi kopā sedz esošo pamatkapitālu un pamatkapitāla palielinājuma vērtību, ko veidos samaksāto obligāciju nominālvērtību kopsumma.

5. Akcionāru pilnsapulce drīkst pieņemt lēmumu par obligāciju apmaiņu pret akcijām tikai tad, ja pēc kārtējā gada pārskata apstiprināšanas akciju sabiedrības pamatlīdzekļi, ilgtermiņa finansu ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi un naudas līdzekļi kopā sedz esošo pamatkapitālu un pamatkapitāla palielinājuma vērtību, ko veidos samaksāto obligāciju nominālvērtību kopsumma.

5. Par obligāciju emisiju lemj akcionāru pilnsapulce. Lai pieņemtu lēmumu par obligāciju emisiju, nepieciešams pilnsapulcē klātesošo akcionāru balsu vairākums, ja sabiedrības statūtos nav noteikts lielāks kvalificētais vairākums.

     

5. Par obligāciju emisiju lemj akcionāru pilnsapulce. Lai pieņemtu lēmumu par obligāciju emisiju, nepieciešams pilnsapulcē klātesošo akcionāru balsu vairākums, ja sabiedrības statūtos nav noteikts lielāks kvalificētais vairākums.

6. Pirmo obligāciju izlaidumu sabiedrība drīkst īstenot tikai pēc divu darbības gadu pārskatu apstiprināšanas akcionāru pilnsapulcē. Par obligāciju emisiju lemj akcionāru pilnsapulce.

6. Slēgtās emisijas veidā drīkst izlaist tikai vārda obligācijas. Tās reģistrējamas sabiedrības obligacionāru reģistrā. Tajā jāieraksta obligacionāra vārds un uzvārds vai nosaukums, adrese, obligāciju pārdošanas datums, katra obligacionāra obligāciju skaits, to numuri un vērtība.

     

6. Slēgtās emisijas veidā drīkst izlaist tikai vārda obligācijas. Tās reģistrējamas sabiedrības obligacionāru reģistrā. Tajā jāieraksta obligacionāra vārds un uzvārds vai nosaukums, adrese, obligāciju pārdošanas datums, katra obligacionāra obligāciju skaits, to numuri un vērtība.

7. Lai pieņemtu lēmumu par obligāciju emisiju, nepieciešams pilnsapulcē klātesošo akcionāru trīs ceturtdaļu balsu vairākums, ja sabiedrības statūtos nav noteikts lielāks kvalificētais vairākums.

7. Publiskās emisijas veidā drīkst izlaist gan vārda, gan uzrādītāja obligācijas. Publiskās emisijas veidā izlaižamo obligāciju izlaišanas, iegrāmatošanas un apgrozības kārtību nosaka likums “Par vērtspapīriem” un Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi.

     

7. Publiskās emisijas veidā drīkst izlaist gan vārda, gan uzrādītāja obligācijas. Publiskās emisijas veidā izlaižamo obligāciju izlaišanas, iegrāmatošanas un apgrozības kārtību nosaka likums “Par vērtspapīriem” un Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi.”

8. Akciju sabiedrībā visas izlaižamās obligācijas ir vārda obligācijas. Tās reģistrējamas sabiedrības obligacionāru reģistrā. Tajā jāieraksta obligacionāra vārds un uzvārds vai nosaukums, adrese, obligāciju pārdošanas datums, katra obligacionāra obligāciju skaits, to numuri un vērtība.

         

9. Publiskajās akciju sabiedrībās visas izlaižamās obligācijas var būt uzrādītāja obligācijas, kuru izlaišanas, iegrāmatošanas un apgrozības kārtību nosaka likums “Par vērtspapīriem” un Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi.

         

38. pants. Tiesības palielināt vai samazināt pamatkapitālu

         

1. Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt ar akciju sabiedrības pilnsapulces lēmumu, izņemot gadījumu, kas paredzēts šā panta ceturtajā daļā.

5. 38. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “izņemot gadījumu, kas paredzēts šā panta ceturtajā daļā”;

     

5. 38. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “izņemot gadījumu, kas paredzēts šā panta ceturtajā daļā”;

2. Ja akciju sabiedrībā ir vairāki akciju veidi vai akciju kategorijas, akcionāru pilnsapulcē lēmums par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu ir jānobalso atsevišķi katrā attiecīgā akciju veida vai attiecīgo akciju kategorijas akcionāru grupā, kuras tiesības skar šāda pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana.

         

3. Bankām un citām kredītiestādēm pamatkapitāla palielināšanai un samazināšanai ir nepieciešama Latvijas Bankas, bet apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem - Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļauja.

 

 

 

 

 

 

 

         

4. Akciju sabiedrības valdei ir tiesības reizi darbības gadā ar papildu

kapitāla iesaistīšanu vai aizstājot akciju sabiedrības parādus ar tās akcijām palielināt sabiedrības pamatkapitālu ne vairāk kā par 30 procentiem, nesasaucot pilnsapulci, ja tas paredzēts sabiedrības statūtos. Šajā gadījumā valdei par to ir jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram. Attiecīgos grozījumus sabiedrības statūtos izdara kārtējā pilnsapulce.

izslēgt ceturto daļu.

     

izslēgt ceturto daļu.

5. Ja akciju sabiedrība vai publiskā akciju sabiedrība veic slēgto emisiju, pilnsapulces lēmums nav jāpublicē, bet, ja publiskā akciju sabiedrība veic publisko emisiju, jāpublicē emisijas prospekts un cita informācija saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem".

 

         

40. pants. Pamatkapitāla palielināšana, iesaistot papildu kapitālu

         

1. Ja akciju sabiedrība palielina pamatkapitālu, iesaistot papildu kapitālu slēgtās emisijas veidā, tā izlaiž jaunas akcijas saskaņā ar akciju

laidiena noteikumiem un atklāj parakstīšanos uz tām.

         

2. Ja publiskā akciju sabiedrība palielina pamatkapitālu, iesaistot papildu kapitālu publiskās emisijas veidā, tā izlaiž jaunas akcijas pēc tam, kad saņemta atļauja Vērtspapīru tirgus komisijā saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem".

         

3. Pamatkapitālu var palielināt tikai pēc tam, kad iepriekšējais akciju laidiens ir pilnībā samaksāts. Ja nesamaksāto iepriekšējā laidiena akciju summa ir neliela (līdz 10 procentiem no laidiena vērtības), slēgtās emisijas gadījumā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs vai - publiskās emisijas gadījumā - Vērtspapīru tirgus komisija var atļaut pamatkapitālu palielināt arī tad, ja iepriekšējais akciju laidiens nav pilnībā samaksāts.

         

4. Ja akciju sabiedrība pamatkapitālu palielina, iesaistot papildu kapitālu, un akcijas tiek samaksātas ar naudas ieguldījumu, līdzšinējiem akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības jauno akciju iegādē šā likuma 46.pantā paredzētajos gadījumos un kārtībā. Publiskajā emisijā izlaisto akciju īpašniekiem pirmpirkuma tiesību nav.

 

6. 40. pantā:

izslēgt ceturtās daļas pēdējo teikumu;

     

6. 40. pantā:

izslēgt ceturtās daļas pēdējo teikumu;

5. Ja pamatkapitālu palielina, iesaistot papildu kapitālu, un akcijas tiek samaksātas ar citādu ieguldījumu, nevis ar naudu, šis ieguldījums ir jānovērtē un par to jāsniedz ekspertu atzinums šā likuma 31.pantā paredzētajā kārtībā.

papildināt piekto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Pārējie akciju sabiedrības akcionāri, kuri nepiedalās pamatkapitāla palielināšanā šajā daļā paredzētajā kārtībā, var proporcionāli savam ieguldījumam palielināt pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu.”

     

papildināt piekto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Pārējie akciju sabiedrības akcionāri, kuri nepiedalās pamatkapitāla palielināšanā šajā daļā paredzētajā kārtībā, var proporcionāli savam ieguldījumam palielināt pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu.”

6. Akciju sabiedrības, kuras palielina pamatkapitālu slēgtās emisijas veidā, neiesaistot trešo personu īpašumu, nepiemēro šā likuma 31.panta trešajā daļā un 42.panta otrās daļas 2.punktā paredzētos noteikumus.

         

41.1. pants. Pamatkapitāla palielināšana, aizstājot akciju sabiedrības parādus ar tās akcijām

         

1. Ja akciju sabiedrības pamatkapitālu palielina, aizstājot akciju sabiedrības parādus ar tās akcijām, pamatkapitālā ieskaita tos parādus, kurus ir izvēlējusies akciju sabiedrība un kuru aizstāšanai ar akcijām rakstveida piekrišanu ir devuši izraudzītie kreditori.

         

2. Šajā gadījumā akciju sabiedrība slēgtā emisijā izlaiž papildu akcijas, kuras nodod attiecīgajiem kreditoriem.

         

3. Šajā pantā paredzētajā veidā pamatkapitālu var palielināt tikai pēc tam, kad iepriekšējais akciju laidiens ir pilnībā samaksāts. Uzņēmumu reģistrs var atļaut palielināt pamatkapitālu, ja iepriekšējais akciju laidiens vēl nav pilnībā samaksāts (līdz 10 procentiem no laidiena vērtības). Publiskai akciju sabiedrībai šādu atļauju var dot Vērtspapīru tirgus komisija.

         

4. Palielināt pamatkapitālu šajā pantā paredzētajā veidā nedrīkst, ja kreditoru saistības vairāk nekā piecas reizes pārsniedz akciju sabiedrības pašas kapitālu. Sabiedrības pašas kapitāla bilancei jābūt pozitīvai.

 

2.

(Dep. I. Ūdre)

(Ekonomikas ministrijas Parlamentārais sekretārs A. Jirgens)

Izteikt likuma 41.1. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Palielinot pamatkapitālu šajā pantā paredzētajā veidā, pamatkapitāla palielinājums nedrīkst pārsniegt sabiedrības pašas kapitālu vairāk kā piecas reizes.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

7. Izteikt 41.1. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Palielinot pamatkapitālu šajā pantā paredzētajā veidā, pamatkapitāla palielinājums nedrīkst pārsniegt sabiedrības pašas kapitālu vairāk kā piecas reizes.”

42. pants. Kārtība, kādā emitējamas jaunas akcijas

         

1. Pieņemot lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu, akciju sabiedrības akcionāru pilnsapulce vai - šā likuma 38.panta ceturtajā daļā paredzētajā gadījumā - valde apstiprina jaunā slēgtās emisijas akciju laidiena noteikumus. Pieņemot lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu ar papildu kapitāla iesaistīšanu publiskajā emisijā, akcionāru pilnsapulce vai pilnsapulces pilnvarota institūcija apstiprina emisijas prospektu atbilstoši likumam "Par vērtspapīriem".

 

 

 

 

 

7. 42. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “vai - šā likuma 38. panta ceturtajā daļā paredzētajā gadījumā - valde”;

     

8. 42. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “vai - šā likuma 38. panta ceturtajā daļā paredzētajā gadījumā - valde”;

2. Akciju sabiedrības valdei jāpaziņo lēmums par pamatkapitāla

palielināšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, iesniedzot šādus dokumentus:

1) akcionāru pilnsapulces vai valdes sēdes protokola norakstu;

2) akciju sabiedrības prospekts;

3) apstiprinātos akciju laidiena noteikumus;

4) [Izslēgts ar 24.08.95. likumu];

5) statūtu grozījumu tekstu (izņemot gadījumu, kad pamatkapitālu palielina šā likuma 38.panta ceturtajā daļā paredzētajā kārtībā);

6) paziņojumu par agrāk izlaisto akciju pilnīgu samaksu vai - šā likuma 40.panta otrajā daļā un 41.1 panta otrajā daļā minētajos gadījumos - paziņojumu par to, kādas iemaksas pamatkapitālā vēl nav izdarītas un kādēļ tās nav izdarītas, bet publiskas akciju sabiedrības valdei - šajos pašos pantos paredzēto Vērtspapīru tirgus komisijas atļauju;

7) šā likuma 38.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - Latvijas Bankas vai Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļauju.

izslēgt otrās daļas 5. punktā vārdus “(izņemot gadījumu, kad pamatkapitālu palielina šā likuma 38. panta ceturtajā daļā paredzētajā kārtībā)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt otrās daļas 5. punktā vārdus “(izņemot gadījumu, kad pamatkapitālu palielina šā likuma 38. panta ceturtajā daļā paredzētajā kārtībā)”.

3. Publiskās akciju sabiedrības valdei jāpaziņo lēmums par pamatkapitāla

palielināšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram pēc tam, kad saņemta Vērtspapīru tirgus komisijas atļauja izlaist publiskās emisijas akcijas.

         

4. Ja pamatkapitāla palielināšanas rezultātā izlaistās akcijas tiek segtas ar citādu ieguldījumu, nevis ar naudu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram nav jāiesniedz akciju sabiedrības prospekts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

43.pants. Slēgtās emisijas akciju laidiena noteikumi un akciju sabiedrības prospekts

         

1. Lai veiktu jaunu slēgto emisiju, akcionāru pilnsapulce vai - šā likuma 38.panta ceturtajā daļā paredzētajā gadījumā - valde, pieņemot lēmumu par jaunu akciju laidienu, apstiprina šā akciju laidiena noteikumus.

Tajos jānorāda:

1) laidiena mērķis vai iemesli, kuru dēļ tiek palielināts pamatkapitāls;

2) līdzšinējais pamatkapitāls, akciju veidi, kategorijas un to skaits;

3) paredzētais palielinātā pamatkapitāla lielums, kāda veida un kādas kategorijas akcijas tiks izlaistas, izlaižamo akciju skaits un kategoriju raksturojums;

4) vai jaunā laidiena akcijām būs kādas priekšrocības, vai šīs priekšrocības tiks piešķirtas visam akciju laidienam vai tikai noteiktam akciju veidam vai kategorijai, kādas ir šīs priekšrocības;

5) akciju nominālvērtība, šā likuma 44. panta trešajā daļā paredzētajā gadījumā - papildmaksas lielums un minimālā iemaksa, kas jāizdara, parakstoties uz akcijām. Minimālā iemaksa nevar būt mazāka par šā likuma 45. panta otrajā daļā noteikto lielumu;

6) datums, kad atklās un beigs parakstīšanos uz akcijām;

7) termiņi, kādos līdzšinējiem akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības uz jaunā laidiena akcijām;

8) šā likuma 46. panta ceturtās daļas paredzētais parakstīšanās sākuma un beigu datums;

9) datums, ar kuru jaunās akcijas sāks piedalīties dividenžu saņemšanā;

10) vieta un laiks, kur un kad notiks parakstīšanās uz akcijām.

 

 

8. Izslēgt 43. panta pirmajā daļā vārdus “vai - šā likuma 38. panta ceturtajā daļā paredzētajā gadījumā - valde”.

3.

(Ekonomikas ministrijas Parlamentārais sekretārs A. Jirgens)

 

Papildināt 43. panta pirmo daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

“11) datums, uz kuru saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem tiek noteikti publisko emisiju akciju īpašnieki, lai realizētu šā likuma 46. panta pirmajā daļā paredzētās pirmpirkuma tiesības. Šis noteikums attiecināms uz publiskām akciju sabiedrībām.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli labots

9. 43. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “vai - šā likuma 38. panta ceturtajā daļā paredzētajā gadījumā - valde”;

papildināt pirmo daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

“11) datums, līdz kuram saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem tiek noteikti publiskās emisijas akciju īpašnieki, lai realizētu šā likuma 46. panta pirmajā daļā paredzētās pirmpirkuma tiesības. Šis noteikums attiecināms uz publiskajām akciju sabiedrībām.”;

2. Ja akciju sabiedrības pamatkapitālu palielina, daļu no sabiedrības uzkrātā kapitāla pārveidojot par tās pamatkapitālu, izlaistās obligācijas - par akcijām un aizstājot akciju sabiedrības parādus ar tās akcijām, laidiena noteikumos nav jānorāda pirmās daļas 6., 7., 8. un 10.punktā minētās ziņas.

         

3. Lai emitētu akcijas, akciju sabiedrībai jāsagatavo un jāizsūta katram akcionāram akciju sabiedrības prospekts, izņemot šā likuma 40. panta piektajā daļā un šā panta ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos. Prospektā jānorāda:

1) akciju sabiedrības nosaukums un juridiskā adrese;

2) galvenie akciju sabiedrības iepriekšējā pārskata gada darbības

rādītāji;

3) šā panta pirmajā daļā paredzētās ziņas;

4) akciju sabiedrības padomes, valdes, revīzijas komisijas locekļu un

zvērināto revidentu vārdi un uzvārdi, amati.

         

4. Akciju sabiedrības prospektā var būt ietvertas to dokumentu veidlapas, kuri nepieciešami, lai esošie sabiedrības akcionāri realizētu

savas šā likuma 46.pantā paredzētās akciju pirmpirkuma tiesības.

         

5. Ja akcijas tiek izlaistas, lai sabiedrība iegūtu savā īpašumā ķermeniskas lietas vai intelektuālo īpašumu, akcionāru pilnsapulces lēmumā un akciju laidiena noteikumos jānorāda, kādu ķermenisku lietu vai intelektuālo īpašumu un kādā vērtībā akciju sabiedrība iegūst, ar kādām akcijām un kādā skaitā tiek segta šī ieguldījuma vērtība. Šāds ieguldījums

jānovērtē šā likuma 31.pantā paredzētajā kārtībā. Šajā gadījumā nav jāsagatavo akciju sabiedrības prospekts.

         
   

4.

(Ekonomikas ministrijas Parlamentārais sekretārs A. Jirgens)

Papildināt 43. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“6. Ja sabiedrība ir publiska akciju sabiedrība, šā likuma 40. panta piektajā daļā un šā panta ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos akciju sabiedrība ievieto paziņojumu par slēgto akciju emisiju un piedāvājumu akcionāriem izmantot savas pirmpirkuma tiesības, norādot laiku un vietu, kur akcionāri var iepazīties ar akciju sabiedrības prospektu un jaunā akciju laidiena noteikumiem. Paziņojums tiek izsludināts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vēl vienā laikrakstā. Akciju sabiedrībai sabiedrības prospekts un jaunā akciju laidiena noteikumi jāizsūta arī Rīgas fondu biržai un Latvijas Centrālajam depozitārijam.”

 

Atbalstīt

Redakcionāli labots

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“6. Ja sabiedrība ir publiska akciju sabiedrība, šā likuma 40. panta piektajā daļā un šā panta ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos akciju sabiedrība ievieto laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vēl vienā laikrakstā paziņojumu par slēgto akciju emisiju un piedāvājumu akcionāriem izmantot savas pirmpirkuma tiesības, norādot laiku un vietu, kur akcionāri var iepazīties ar akciju sabiedrības prospektu un jaunā akciju laidiena noteikumiem. Akciju sabiedrība savu prospektu un jaunā akciju laidiena noteikumus nosūta arī Rīgas fondu biržai un Latvijas Centrālajam depozitārijam.”

 

46.pants. Pirmpirkuma tiesības uz jaunajām slēgtās emisijas akcijām gadījumos, kad tiek iesaistīts papildu kapitāls

9. 46. pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus “slēgtās emisijas”;

     

10. 46. pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus “slēgtās emisijas”;

1. Akciju sabiedrības līdzšinējiem akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības

jaunu slēgtās emisijas akciju iegūšanā proporcionāli viņiem piederošo akciju skaitam, ja pamatkapitāls tiek palielināts ar naudas ieguldījumiem.

aizstāt pirmajā daļā vārdus “jaunu slēgtās emisijas” ar vārdiem “jaunu emisiju”;

izslēgt pirmajā daļā vārdus “ja pamatkapitāls tiek palielināts ar naudas ieguldījumiem”;

     

aizstāt pirmajā daļā vārdus “jaunu slēgtās emisijas” ar vārdiem “jaunu emisiju”;

izslēgt pirmajā daļā vārdus “ja pamatkapitāls tiek palielināts ar naudas ieguldījumiem”;

2. Ja pamatkapitāls tiek palielināts, izlaižot tikai viena veida vai vienas kategorijas akcijas, citu veidu vai citu kategoriju akciju īpašnieku pirmpirkuma tiesības tiek realizētas tikai pēc tam, kad ir īstenotas tā veida vai tās kategorijas akciju īpašnieku tiesības, pie kuras pieder izlaistās jaunās akcijas.

izslēgt otro daļu;

     

izslēgt otro daļu;

3. Lai realizētu akcionāru pirmpirkuma tiesības, akciju sabiedrībai ir jāizsūta visiem tās akcionāriem sabiedrības prospekts un jaunā akciju laidiena noteikumi. Pirmpirkuma tiesības šiem akcionāriem ir jārealizē akciju laidiena noteikumos norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi.

 

5.

(Ekonomikas ministrijas Parlamentārais sekretārs A. Jirgens)

Izteikt 46. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“3. Lai realizētu akcionāru pirmpirkuma tiesības, akciju sabiedrībai ir jāizsūta visiem tās akcionāriem sabiedrības prospekts un jaunā akciju laidiena noteikumi. Ja sabiedrība ir publiska akciju sabiedrība, sabiedrība var neizsūtīt prospektu un jaunā akciju laidiena noteikumus, bet tā ievieto paziņojumu par slēgto akciju emisiju un piedāvājumu akcionāriem izmantot savas pirmpirkuma tiesības, norādot laiku un vietu, kur akcionāri var iepazīties ar akciju sabiedrības prospektu un jaunā akciju laidiena noteikumiem. Paziņojums tiek izsludināts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vēl vienā laikrakstā. Akciju sabiedrībai sabiedrības prospekts un jaunā akciju laidiena noteikumi jāizsūta arī Rīgas fondu biržai un Latvijas Centrālajam depozitārijam. Pirmpirkuma tiesības šiem akcionāriem ir jārealizē akciju laidiena noteikumos norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi.”

Atbalstīt

Redakcionāli labots

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“3. Lai realizētu akcionāru pirmpirkuma tiesības, akciju sabiedrībai ir jānosūta visiem tās akcionāriem sabiedrības prospekts un jaunā akciju laidiena noteikumi. Ja sabiedrība ir publiska akciju sabiedrība, tā var nenosūtīt prospektu un jaunā akciju laidiena noteikumus, bet tai jāievieto laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vēl vienā laikrakstā paziņojums par slēgto akciju emisiju un piedāvājumu akcionāriem izmantot savas pirmpirkuma tiesības, norādot laiku un vietu, kur akcionāri var iepazīties ar akciju sabiedrības prospektu un jaunā akciju laidiena noteikumiem. Akciju sabiedrība savu prospektu un jaunā akciju laidiena noteikumus nosūta arī Rīgas fondu biržai un Latvijas Centrālajam depozitārijam. Pirmpirkuma tiesības šie akcionāri realizē akciju laidiena noteikumos norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi.”;

4. Ja visi akcionāri neizmanto savas pirmpirkuma tiesības šā panta

trešajā daļā noteiktajā termiņā, jaunās akcijas vismaz vienas nedēļas laikā piedāvājamas parakstīšanai līdzšinējiem akcionāriem, neierobežojot to skaitu, šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.

izslēgt ceturto daļu;

     

izslēgt ceturto daļu;

5. Akciju sabiedrības statūtos vai dibināšanas līgumā nedrīkst paredzēt

noteikumus, kas ierobežo vai atņem akcionāru pirmpirkuma tiesības. Akcionāru pirmpirkuma tiesības var ierobežot vai atņemt tikai akcionāru pilnsapulce, lemjot jautājumu par pamatkapitāla palielināšanu.

papildināt piekto daļu pēc vārdiem “sabiedrības statūtos” ar vārdiem “pilnsapulces lēmumos”;

 

izslēgt piektās daļas otro teikumu.

     

papildināt piekto daļu pēc vārdiem “sabiedrības statūtos” ar vārdiem “pilnsapulces lēmumos”;

 

izslēgt piektās daļas otro teikumu.

6. Šajā pantā paredzētās pirmpirkuma tiesības neattiecas uz vērtspapīru konversiju un parakstīšanās tiesību izmantošanu.

         

7. Akcionāru pilnsapulces lēmums par akciju parakstīšanās organizēšanas nodošanu šā likuma 45.panta pirmajā daļā minētajām institūcijām nav uzskatāms par pirmpirkuma tiesību ierobežošanu. Šīm institūcijām obligāti jānodrošina akcionāru pirmpirkuma tiesību ievērošana.

 

         

54. pants. Akcionāru pilnsapulces kompetence

         

1. Vienīgi akcionāru pilnsapulcei ir tiesības:

         

1) izskatīt akciju sabiedrības padomes un valdes ziņojumus, apstiprināt akciju sabiedrības gada pārskatu;

         

2) atbrīvot no atbildības valdes locekļus vai ierosināt saukt viņus pie

atbildības par aizvadīto darbības gadu;

         

3) sadalīt aizvadītā darbības gada peļņu;

         

4) apstiprināt akciju sabiedrības kārtējā gada budžetu un darbības plānu;

         

5) atcelt no amata un ievēlēt amatā padomes, valdes un revīzijas komisijas locekļus, padomes un valdes locekļu kandidātus, zvērinātus revidentus un likvidatorus, lemt par prasību vai sūdzību celšanu pret viņiem vai par prasību vai sūdzību izbeigšanu;

         

6) likumu ietvaros apstiprināt un grozīt padomei, valdei, direktoriem rīkotājiem, revīzijas komisijai un likvidatoriem paredzētās instrukcijas;

         

7) izveidot pastāvīgo mantas vērtēšanas komisiju, kā arī apstiprināt tās doto novērtējumu;

         

8) izlemt jautājumus par akciju sabiedrības statūtu grozīšanu;

         

9) izlemt jautājumus par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;

         

10) lemt par akciju sabiedrības pārveidošanu publiskajā akciju sabiedrībā, kā arī par akciju sabiedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu, tās turpināšanu vai par apvienošanos ar citām sabiedrībām;

10. 54. pantā:

izteikt pirmās daļas 10. punktu šādā redakcijā:

“10) lemt par akciju sabiedrības pārveidošanu publiskajā akciju sabiedrībā, kā arī par publiskās akciju sabiedrības statusa atcelšanu;”;

     

11. 54. pantā:

izteikt pirmās daļas 10. punktu šādā redakcijā:

“10) lemt par akciju sabiedrības pārveidošanu publiskajā akciju sabiedrībā, kā arī par publiskās akciju sabiedrības statusa atcelšanu;”;

11) izlemt jautājumus par akciju sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju;

papildināt pirmās daļas 11. punktu ar vārdiem “kā arī par publiskās emisijas pārveidošanu slēgtajā emisijā”;

     

papildināt pirmās daļas 11. punktu ar vārdiem “kā arī par publiskās emisijas pārveidošanu slēgtajā emisijā”;

12) noteikt valdes, padomes un revīzijas komisijas locekļu atalgojumu;

         

13) izveidot pastāvīgās vai pagaidu komisijas atsevišķu jautājumu noskaidrošanai vai kontrolēšanai.

         
 

papildināt pirmo daļu ar 14. punktu šādā redakcijā:

“14) par akciju sabiedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu, tās turpināšanu vai par apvienošanos ar citām sabiedrībām.”;

6.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 54. panta pirmās daļas 14. punkta grozījumu redakcijā vārdus “par apvienošanos ar citām sabiedrībām” ar vārdu “reorganizāciju;”.

Atbalstīt

papildināt pirmo daļu ar 14. punktu šādā redakcijā:

“14) par akciju sabiedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu, tās turpināšanu vai reorganizāciju;”;

2. Akciju sabiedrība savos statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kas ir vienīgi akcionāru pilnsapulces kompetencē.

         

3. Citus šajā likumā un akciju sabiedrības statūtos neparedzētus saimnieciskās darbības un pārvaldes jautājumus akcionāru pilnsapulce var

izlemt tikai tad, ja to pieprasa valde, ja to izskatīšanu akcionāru pilnsapulcē paredz spēkā esošie likumdošanas akti vai ja to izskatīšana pārsniedz citu sabiedrības institūciju kompetenci.

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “ja to pieprasa valde” ar vārdiem “padome vai akcionāri, kuri pārstāv vismaz 10 procentus no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla”.

 

 

 

 

 

 

 

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “ja to pieprasa valde” ar vārdiem “padome vai akcionāri, kuri pārstāv vismaz 10 procentus no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla”.

55. pants. Akcionāru pilnsapulces sasaukšanas kārtība

         

1. Paziņojums par akcionāru pilnsapulces sasaukšanu jāizsludina tikai publiskajām akciju sabiedrībām. Paziņojums tiek izsludināts Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā un vismaz vēl vienā laikrakstā ne vēlāk kā 30 dienas pirms akcionāru pilnsapulces sasaukšanas.

         

2. Sludinājumā jānorāda pilnsapulces vieta, laiks un darba kārtība, kā arī jānorāda, kur (adrese), kurās dienās, kādā laikā un pie kā akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem pilnsapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos.

         

3. Vārda akciju un pagaidu apliecību īpašnieki neatkarīgi no sludinājuma

publicēšanas uzaicināmi uz akcionāru pilnsapulci ar ierakstītām vēstulēm, kuras izsūtāmas vismaz 25 dienas pirms pilnsapulces pēc akcionāru reģistrā uzrādītajām adresēm. Paziņojumu var izsūtīt arī ar telesakaru līdzekļu (telegrāfs, telekss, telefakss u.c.) palīdzību.

11. Aizstāt 55. panta trešajā daļā skaitli un vārdu “25 dienas” ar skaitli un vārdu “30 dienas”.

     

12. Aizstāt 55. panta trešajā daļā skaitli un vārdu “25 dienas” ar skaitli un vārdu “30 dienas”.

4. Paziņojumā, kuru nosūta ierakstītā vēstulē vai ar telesakaru līdzekļu palīdzību, jānorāda akcionāru pilnsapulces vieta, laiks un darba kārtība, kā arī lēmumu projekti un citas nepieciešamās ziņas. Ja pilnsapulces lēmuma projektu un citas ziņas to lielā apjoma dēļ nav iespējams nosūtīt, paziņojumā jānorāda, kur (adrese), kurās dienās, kādā laikā un pie kā var iepazīties ar šiem lēmumu projektiem un citām ziņām.

         

5. Ja akcionāru pilnsapulcē paredzēts grozīt sabiedrības statūtus, pilnsapulces lēmuma projektā jānorāda, kurus statūtu punktus ierosināts grozīt, atcelt vai atzīt par spēku zaudējušiem un kāda būs šo punktu jaunā redakcija.

         

6. Akcionāru pilnsapulces darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka institūcija, kas ierosina sasaukt pilnsapulci.

         

7. Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz desmito daļu no sabiedrības

apmaksātā pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma

publicēšanas vai paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt, lai institūcija, kas sasauc akcionāru pilnsapulci, iekļauj jebkuru jautājumu pilnsapulces darba kārtībā.

         

8. Publiskās akciju sabiedrības valde ar Latvijas Centrālā depozitārija starpniecību un saskaņā ar tā noteikumiem var organizēt vārda akciju īpašnieku apzināšanu; viņi tiek uzaicināti uz akcionāru pilnsapulci šā panta pirmajā vai trešajā daļā noteiktajā kārtībā.

         

56. pants. Akcionāru pilnsapulces tiesīgums

         

1. Akcionāru pilnsapulce ir tiesīga, ja tajā pārstāvēta vismaz puse no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

         

2. Akcionāru pilnsapulce ir tiesīga izlemt šā likuma 28. panta ceturtajā daļā, 29. panta devītajā daļā, 36. panta septītajā daļā un 43. panta pirmajā daļā paredzētos jautājumus, kā arī jautājumus par publisko emisiju, statūtu grozīšanu, akciju sabiedrības likvidēšanu, sabiedrības reorganizāciju, to sadalot, vai sabiedrības reorganizāciju, to pievienojot citai sabiedrībai vai tai apvienojoties ar citu sabiedrību, ja pilnsapulcē pārstāvētas vismaz trīs ceturtdaļas no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

12. 56. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“2. Akcionāru pilnsapulce ir tiesīga izlemt jautājumus par publiskās akciju sabiedrības akciju publisko un slēgto emisiju, vērtspapīru konversiju, publiskās akciju sabiedrības statusa pieņemšanu, par publiskās akciju sabiedrības statusa atcelšanu, par publiskās emisijas pārveidošanu slēgtajā emisijā, statūtu grozīšanu, akciju sabiedrības likvidēšanu, sabiedrības reorganizāciju, to sadalot, vai sabiedrības reorganizāciju, to pievienojot citai sabiedrībai vai tai apvienojoties ar citu sabiedrību, ja pilnsapulcē pārstāvētas vismaz trīs ceturtdaļas no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.”

     

13. 56. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“2. Akcionāru pilnsapulce ir tiesīga izlemt jautājumus par publiskās akciju sabiedrības akciju publisko un slēgto emisiju, vērtspapīru konversiju, publiskās akciju sabiedrības statusa pieņemšanu, par publiskās akciju sabiedrības statusa atcelšanu, par publiskās emisijas pārveidošanu slēgtajā emisijā, statūtu grozīšanu, akciju sabiedrības likvidēšanu, sabiedrības reorganizāciju, to sadalot, vai sabiedrības reorganizāciju, to pievienojot citai sabiedrībai vai tai apvienojoties ar citu sabiedrību, ja pilnsapulcē pārstāvētas vismaz trīs ceturtdaļas no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.”;

3. Ja laikus izsludināta kārtējā akcionāru pilnsapulce nav pilntiesīga tāpēc, ka nav kvoruma, ne vēlāk kā 15 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota pilnsapulce ar to pašu darba kārtību, un šī atkārtotā pilnsapulce ir jāizsludina ne vēlāk kā 10 dienas pirms tās sasaukšanas. Atkārtotā pilnsapulce ir tiesīga izlemt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus neatkarīgi no pilnsapulcē pārstāvētā akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“3. Ja laikus izsludināta kārtējā akcionāru pilnsapulce nav pilntiesīga tāpēc, ka nav kvoruma, ne vēlāk kā mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota pilnsapulce ar to pašu darba kārtību un šī atkārtotā pilnsapulce ir jāizsludina ne vēlāk kā 20 dienas pirms tās sasaukšanas. Atkārtotā pilnsapulce ir tiesīga izlemt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus neatkarīgi no pilnsapulcē pārstāvētā akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.”

   

Redakcionāli labots

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“3. Ja laikus izsludināta kārtējā akcionāru pilnsapulce nav pilntiesīga tāpēc, ka nav kvoruma, ne vēlāk kā mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota pilnsapulce ar to pašu darba kārtību, un šī atkārtotā pilnsapulce ir jāizsludina ne vēlāk kā 20 dienas pirms tās datuma. Atkārtotā pilnsapulce ir tiesīga izlemt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus neatkarīgi no pilnsapulcē pārstāvētā akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.”;

4. Ja laikus izsludinātā ārkārtas pilnsapulce nav pilntiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā 15 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota ārkārtas pilnsapulce ar to pašu darba kārtību, un tā ir tiesīga lemt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus, ja tajā pārstāvēta vismaz ceturtā daļa no apmaksātā pamatkapitāla. Gadījumā, ja šī kvoruma nav, sapulce jāatliek un tā no jauna jāsasauc divu mēnešu laikā no sākotnējās sapulces sasaukšanas dienas.

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “ne vēlāk kā 15 dienu laikā” ar vārdiem “ne vēlāk kā mēneša laikā”.

     

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “ne vēlāk kā 15 dienu laikā” ar vārdiem “ne vēlāk kā mēneša laikā”.

5. Šā panta ceturtajā daļā paredzētajā kārtībā otrreiz atkārtoti sasauktā akcionāru ārkārtas pilnsapulce ir tiesīga izlemt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus neatkarīgi no tajā pārstāvētā akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

         

57. pants. Akcionāru pilnsapulcē izskatāmie jautājumi

         

1. Akcionāru pilnsapulce var apspriest un pieņemt lēmumus tikai tajos darba kārtības jautājumos, kas norādīti publikācijā vai paziņojumā par pilnsapulces sasaukšanu, izņemot šā panta trešajā daļā paredzēto gadījumu.

         

2. Ja tiek sasaukta atkārtota akcionāru pilnsapulce šā likuma 56. panta otrajā un trešajā daļā norādītajos gadījumos, atkārtotajā pilnsapulcē izskatāmi tikai tie darba kārtības jautājumi, kas bija iekļauti sākotnējās pilnsapulces sludinājumā.

         

3. Ja akcionāru pilnsapulcē pārstāvēts viss apmaksātais pamatkapitāls, tā uzskatāma par likumīgu neatkarīgi no sasaukšanas laika un veida. Šī sapulce var apspriest arī darba kārtībā neiekļautos jautājumus, ja tam vienbalsīgi piekrīt visi balsstiesīgie akcionāri.

         

4. Ja akcionāru pilnsapulce ir sasaukta atbilstoši šā likuma 55. panta noteikumiem, tā ir tiesīga atcelt no amata padomes un valdes locekļus un ievēlēt jaunus arī tajos gadījumos, ja šis jautājums nav iekļauts pilnsapulces darba kārtībā.

         

5. Ja akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru pilnsapulces

iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valdei ir jādod viņam visa nepieciešamā informācija par visiem darba kārtībā paredzētajiem jautājumiem. Valde var atteikties dot šādu informāciju tikai tad, ja ar to tiktu izpausts komercnoslēpums. Strīdus starp akcionāriem un valdi šajos jautājumos izšķir akcionāru pilnsapulce.

13. Izteikt 57. panta piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ja akcionārs vismaz 10 dienas pirms akcionāru pilnsapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valdei ne vēlāk kā piecas dienas pirms akcionāru pilnsapulces ir jādod viņam visa nepieciešamā publiskā informācija par visiem darba kārtībā paredzētajiem jautājumiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli labots

14. Izteikt 57. panta piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ja akcionārs vismaz 10 dienas pirms akcionāru pilnsapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valdei ne vēlāk kā piecas dienas pirms akcionāru pilnsapulces ir jāsniedz viņam visa nepieciešamā publiskā informācija par visiem darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.”

58. pants. Akcionāru piedalīšanās akcionāru pilnsapulcē

         

1. Akcionāri var piedalīties akcionāru pilnsapulcē gan personiski, gan ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarai jābūt noformētai rakstveidā, un tā pievienojama pilnsapulces protokolam.

14. 58. pantā:

papildināt pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Publisko emisiju akcionāri par pilnsapulces jautājumiem var balsot neklātienē - saskaņā ar Vērtspapīru tirgus komisijas apstiprinātajiem normatīvajiem aktiem.”;

     

15. 58. pantā:

papildināt pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Publisko emisiju akcionāri par pilnsapulces jautājumiem var balsot neklātienē - saskaņā ar Vērtspapīru tirgus komisijas apstiprinātajiem normatīvajiem aktiem.”;

2. Akciju sabiedrības padomes, valdes, revīzijas komisijas locekļi un likvidatori, kā arī sabiedrības zvērināti revidenti nevar būt cita akcionāra pārstāvji vai pilnvarnieki.

         

3. Akciju sabiedrības, kurās ir liels akcionāru skaits, savos statūtos var paredzēt nevis visu akcionāru personisku piedalīšanos akcionāru pilnsapulcē, bet gan akcionāru grupu pilnvarnieku piedalīšanos. Tādā gadījumā statūtos jāparedz, cik akcionārus pārstāv viens grupas pilnvarnieks, kā arī pilnvarnieku ievēlēšanas un pilnvaru izbeigšanas kārtība un katra pilnvarnieka balsu skaits. Nosakot, cik akcionārus pārstāv viens pilnvarnieks, jānodrošina, lai katrai akciju kategorijai būtu vismaz viens pilnvarnieks.

         

4. Ja vairākām personām kopā pieder viena akcija, balsstiesības akcionāru pilnsapulcē ir tikai vienai no šīm personām, ko pārējās pilnvaro kā savu pārstāvi.

         

5. Valde sastāda to akcionāru sarakstu, kuriem ir tiesības piedalīties

akcionāru pilnsapulcē. Sarakstā jānorāda akcionāra vai viņa pārstāvja vārds un uzvārds vai personas kods, akcionāram piederošo vai viņa pārstāvēto akciju skaits un numuri un balsu skaits.

         

6. Akcionāru sarakstu paraksta valdes locekļi, un ne vēlāk kā trīs dienas pirms akcionāru pilnsapulces tam jābūt atklāti pieejamam akcionāriem.

         

7. Pirms akcionāru pilnsapulces atklāšanas revīzijas komisija vai zvērināti revidenti pārbauda valdes sastādīto akcionāru sarakstu. Ja klātesošie akcionāri, kuri pārstāv vismaz divdesmito daļu no apmaksātā pamatkapitāla, to pieprasa, saraksts jāpārbauda arī pašā akcionāru pilnsapulcē. Šajā nolūkā akcionāri ievēlē komisiju, kurā ir ne mazāk par trim locekļiem, turklāt vismaz vienu no tiem ir tiesības deleģēt tai akcionāru grupai, kura pieprasījusi akcionāru saraksta pārbaudīšanu pilnsapulcē.

aizstāt septītās daļas otrajā teikumā vārdus “Ja klātesošie akcionāri, kuri pārstāv” ar vārdiem “Ja akcionāri, kuri akcionāru pilnsapulcē pārstāv”.

     

aizstāt septītās daļas otrajā teikumā vārdus “Ja klātesošie akcionāri, kuri pārstāv” ar vārdiem “Ja akcionāri, kuri akcionāru pilnsapulcē pārstāv”.

8. Akcionāru pilnsapulcē bez balsstiesībām ir tiesības piedalīties padomes, valdes un revīzijas komisijas locekļiem, kuri nav akcionāri, kā arī zvērinātiem revidentiem.

         

59. pants. Akcionāru balsstiesības

         

1. Vārda akciju un pagaidu apliecību īpašniekiem ir balsstiesības akcionāru pilnsapulcē tikai tad, ja viņi ierakstīti akcionāru reģistrā vismaz 10 dienas pirms pilnsapulces. Publiskās emisijas balsstiesīgo akciju īpašnieki iegūst balsstiesības akcionāru pilnsapulcē līdz ar īpašuma tiesību iegūšanu uz šīm akcijām. Akcionāra balsstiesības var ierobežot, ja netiek ievērotas likuma "Par vērtspapīriem" 64. un 65.panta prasības.

         

2. Katra minimālās nominālvērtības akcija, kurai ir balsstiesības, pilnsapulcē dod tiesības uz vienu balsi. Ikviens akcionārs bauda balsstiesības atbilstoši viņam piederošo balsstiesīgo akciju nominālvērtību kopsummai.

         

3. Akciju sabiedrība savos statūtos var paredzēt, ka tiesības uz vienu balsi dod noteikta akciju nominālvērtību summa.

         

4. Statūtos var paredzēt balsstiesības tikai pilnīgi samaksātām akcijām vai arī balsstiesības proporcionāli samaksātajai akciju daļai.

         

5. Padomes un valdes locekļiem, kuri nav akcionāri, akcionāru pilnsapulcē ir padomdevēja balsstiesības.

         

6. Padomes, valdes, revīzijas komisijas locekļiem un likvidatoriem nav balsstiesību, kad izlemjami jautājumi par viņu saukšanu pie atbildības vai atcelšanu no amata vai par viņu parakstīto dokumentu apstiprināšanu.

         

7. Ja akcionāru pilnsapulce apspriež jautājumu par līguma slēg šanu starp akciju sabiedrību un tās akcionāru vai lemj par prasības vai sūdzības celšanu vai izbeigšanu starp viņu un akciju sabiedrību, šim akcionāram

attiecīgajā jautājumā nav ne personisku, ne pilnvarotu, ne likumiskas pārstāvības balsstiesību.

15. Papildināt 59. panta septīto daļu pēc vārdiem “un tās akcionāru” ar vārdiem “vai ar akcionāra saistīto personu likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē”.

   

 

 

16. Papildināt 59. panta septīto daļu pēc vārdiem “un tās akcionāru” ar vārdiem “vai ar akcionāra saistīto personu likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē”.

8. Ja akcionāru pilnsapulcē jāizlemj jautājumi, kas paredzēti šā likuma 38.panta otrajā daļā, šo jautājumu lemšanā tiesības balsot ir arī to akciju

īpašniekiem, kurām nav balsstiesību.

 

 

         

61. pants. Akcionāru pilnsapulces lēmumu pieņemšana

         

1. Akcionāru pilnsapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu.

16. 61. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “klātesošo” ar vārdu “pārstāvēto”;

 

papildināt pirmo daļu ar vārdiem “izņemot šā panta otrajā un ceturtajā daļā paredzētos gadījumus”;

     

17. 61. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “klātesošo” ar vārdu “pārstāvēto”;

 

papildināt pirmo daļu ar vārdiem “izņemot šā panta otrajā un ceturtajā daļā paredzētos gadījumus”;

2. Lēmumu par publiskas akciju sabiedrības statusa pieņemšanu, par obligāciju emisiju, akciju sabiedrības likvidēšanu, sabiedrības reorganizāciju, to sadalot vai tai apvienojoties ar citu sabiedrību, akcionāru pilnsapulce pieņem ar trim ceturtdaļām no pilnsapulcē klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“2. Lai pieņemtu lēmumu par publiskās akciju sabiedrības statusa pieņemšanu , par publiskās akciju sabiedrības statusa atcelšanu, par publiskās akciju sabiedrības akciju publisku un slēgto emisiju, par publiskās emisijas pārveidošanu slēgtajā emisijā, par vērtspapīru konversiju, ja tās rezultātā palielinās vai samazinās akciju sabiedrības pamatkapitāls, kapitāla samazināšanu, statūtu grozīšanu, akciju sabiedrības likvidēšanu, sabiedrības reorganizāciju, to sadalot vai tai apvienojoties ar citu sabiedrību, akcionāru pilnsapulcei par šāda lēmuma pieņemšanu jābalso vismaz ar trim ceturtdaļām balsu vairākumu no pilnsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsīm .”

 

 

 

Redakcionāli labots

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“2. Lai pieņemtu lēmumu par publiskās akciju sabiedrības statusa pieņemšanu , par publiskās akciju sabiedrības statusa atcelšanu, par publiskās akciju sabiedrības akciju publisko un slēgto emisiju, par publiskās emisijas pārveidošanu slēgtajā emisijā, par vērtspapīru konversiju, ja tās rezultātā palielinās vai samazinās akciju sabiedrības pamatkapitāls, par kapitāla samazināšanu, statūtu grozīšanu, akciju sabiedrības likvidēšanu, sabiedrības reorganizāciju, to sadalot vai tai apvienojoties ar citu sabiedrību, ir nepieciešams balsu vairākums, kas nav mazāks par trim ceturtdaļām no pilnsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsu kopskaita .”

3. Ja akciju sabiedrībā ir vairāki akciju veidi vai vairākas akciju kategorijas, lēmumi jautājumos, kas skar attiecīgo akcionāru intereses, tiek pieņemti, ja par tiem nobalso attiecīgā akciju veida vai akciju kategorijas akcionāri ar šajā pantā paredzēto balsu vairākumu.

         
 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Balsojot par padomes locekļu ievēlēšanu, par ievēlētiem padomes locekļiem uzskatāmas tās personas, par kuru ievēlēšanu, ievērojot statūtos noteikto padomes locekļu maksimālo skaitu, akcionāri ir nodevuši visvairāk balsu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli labots

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Balsojot par padomes locekļu ievēlēšanu, par ievēlētiem padomes locekļiem uzskatāmas tās personas, par kurām, ievērojot statūtos noteikto padomes locekļu maksimālo skaitu, akcionāri ir nodevuši visvairāk balsu.”

 

 

66. pants. Akciju sabiedrības padomes sastāvs

         

1. Minimālais akciju sabiedrības padomes locekļu skaits ir trīs.

17. 66. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“1. Minimālais publiskās akciju sabiedrības padomes locekļu skaits ir pieci.”;

     

18. 66. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“1. Minimālais publiskās akciju sabiedrības padomes locekļu skaits ir pieci.”;

2. Maksimālais akciju sabiedrības padomes locekļu skaits ir divdesmit viens.

aizstāt otrajā daļā vārdus “divdesmit viens” ar vārdu “divdesmit”;

     

aizstāt otrajā daļā vārdus “divdesmit viens” ar vārdu “divdesmit”;

3. Akciju sabiedrība savos statūtos var paredzēt arī padomes locekļu kandidātus, vienlaikus nosakot to skaitu.

papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Uz padomes locekļu kandidātiem un viņu ievēlēšanu attiecas tie paši noteikumi, kas paredzēti attiecībā uz padomes locekļiem.”;

     

papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Uz padomes locekļu kandidātiem un viņu ievēlēšanu attiecas tie paši noteikumi, kas paredzēti attiecībā uz padomes locekļiem.”;

4. Akciju sabiedrības padomē var ievēlēt gan akcionārus, gan arī citas personas.

papildināt ceturto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus pārstāvjus. Izvirzīt drīkst tādu pārstāvju daudzumu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo pārstāvju skaitu, uz katru no viņiem būtu ne mazāk kā 5 procenti no akciju sabiedrības pilnsapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Akcionāru pilnsapulce iekļauj katru šādu izvirzīto pārstāvi padomes locekļu kandidātu sarakstā. Balsojot par padomes locekļiem, katrs balsstiesīgais akcionārs ir tiesīgs nodot visas sev piederošās balsis par vienu vai vairākiem sarakstā iekļautajiem pārstāvjiem jebkādā proporcijā veselos skaitļos. Par visiem sarakstā iekļautajiem padomes locekļu kandidātiem balsošana notiek vienlaicīgi.”

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dep. P. Maksimovs)

Papildināt 66. panta 4. daļas tekstu pēc pirmā teikuma ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Par padomes locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziska persona.”

Neatbalstīt

Redakcionāli labots

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt ceturto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus pārstāvjus. Izvirzīt drīkst tādu pārstāvju skaitu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo pārstāvju skaitu, katram no pārstāvjiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akciju sabiedrības pilnsapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Akcionāru pilnsapulce iekļauj katru šādu izvirzīto pārstāvi padomes locekļu kandidātu sarakstā. Balsojot par padomes locekļiem, katrs balsstiesīgais akcionārs ir tiesīgs nodot visas sev piederošās balsis par vienu vai vairākiem sarakstā iekļautajiem pārstāvjiem jebkādā proporcijā veselos skaitļos. Par visiem sarakstā iekļautajiem padomes locekļu kandidātiem balso vienlaicīgi.”;

5. Ievēlot akciju sabiedrības padomes locekļus, piemērojami šā likuma 76. pantā paredzētie noteikumi.

         

6. Par akciju sabiedrības padomes locekli nevar būt ne valdes, ne revīzijas komisijas loceklis, ne arī akciju sabiedrības zvērināts revidents.

         

7. Viena persona vienlaikus nevar būt par padomes locekli vairāk nekā sešās akciju sabiedrībās.

         

8. Akciju sabiedrības padomes locekli vai locekļa kandidātu ievēlē amatā ne ilgāk kā uz trim gadiem.

         

9. [Izslēgta ar 19.09.96. likumu].

         

10. Akciju sabiedrības padomes loceklis nevar uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai personai.

         

11. Ja kāds padomes loceklis atstāj amatu pirms termiņa, viņa vietā akcionāru pilnsapulces noteiktajā kārtībā stājas padomes locekļa kandidāts, ja tāds ir ievēlēts.

         

12. Akciju sabiedrības padomes locekļus var jebkurā laikā atcelt no amata uz akcionāru pilnsapulces lēmuma pamata. Padomes locekļa atcelšana neatņem viņam tiesības prasīt, lai akciju sabiedrība atlīdzina viņam sakarā ar tādu atcelšanu nodarītos zaudējumus, ja atcelšana bijusi nepamatota.

         

13. Par pārmaiņām akciju sabiedrības padomes locekļu sastāvā jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, un tās ir spēkā ar reģistrācijas brīdi.

         

14. Vismaz trešajai daļai no akciju sabiedrības padomes sastāva jābūt Latvijas Republikas pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kas Latvijā nodzīvojuši ne mazāk kā 21 gadu.

 

8.

(Dep. P. Maksimovs)

Izslēgt 66. panta 14. daļā vārdus “kas Latvijā nodzīvojuši ne mazāk kā 21 gadu.”

Atbalstīt

izslēgt četrpadsmitajā daļā vārdus “kas Latvijā nodzīvojuši ne mazāk kā 21 gadu”.

15. Šā panta četrpadsmitās daļas prasības nav spēkā akciju sabiedrībās, kurās piedalās ārvalstu kapitāls, ja vismaz 30 procenti no šo sabiedrību pamatkapitāla ir ieguldīti brīvi konvertējamā valūtā.

         

70. pants. Akciju sabiedrības valdes darbības uzraudzība

         

1. Akciju sabiedrības padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir valdes kompetencē.

         

2. Akciju sabiedrība savos statūtos var noteikt, ka valdei svarīgu jautājumu izlemšanā vajadzīga padomes piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāma:

1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;

2) uzņēmumu pirkšana, pārdošana vai to darbības apturēšana;

3) nekustamo īpašumu pirkšana, pārdošana vai apgrūtināšana ar parādiem;

4) filiāļu (nodaļu) un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

5)kapitālieguldījumu palielināšana virs akcionāru pilnsapulces noteiktajām summām;

6) aizņēmuma līguma noslēgšana virs akcionāru pilnsapulces noteiktajām summām;

7) kredītu izsniegšana, ja tie nav saistīti ar akciju sabiedrības kārtējo darbību;

8) jaunu nozaru un darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;

9) kredītu piešķiršana sabiedrības darbiniekiem;

10) vispārīgo darbības principu noteikšana.

         

3. Akciju sabiedrība savos statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanā valdei jāsaņem padomes piekrišana.

         

4. Ja padome noraida valdes priekšlikumu šā panta otrajā daļā minētajos jautājumos, valdei ir tiesības sasaukt ārkārtas akcionāru pilnsapulci.

         

5. Akcionāriem, kuri pārstāv ne mazāk par 10 procentiem no akciju

sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla, ir tiesības rakstveidā, norādot iemeslus, pieprasīt, lai padome pārbauda valdes darbu sabiedrības komercdarbības vadīšanā. Ja padome šādu pārbaudi mēneša laikā neizdara, akcionāriem ir tiesības šo jautājumu nodot izskatīšanai akcionāru pilnsapulcē.

18. Izteikt 70. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“5. Akcionāriem, kuri pārstāv ne mazāk par 10 procentiem no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla, ir tiesības rakstveidā, norādot iemeslus, pieprasīt, lai padome veic akciju sabiedrības pieņemtā lēmuma vai noslēgtā darījuma pārbaudi. Ja padome šādu pārbaudi mēneša laikā neizdara vai nesniedz atbildi akcionāriem, kuri to pieprasījuši, vai padomes sniegtā atbilde neapmierina pieprasījumu iesniegušos akcionārus, viņiem ir tiesības jautājumu nodot izskatīšanai akcionāru pilnsapulcē. Ja jautājuma izskatīšana akcionāru pilnsapulcē neapmierina pieprasījumu iesniegušos akcionārus, viņiem ir tiesības pieaicināt uz sava rēķina auditorsabiedrību pieņemtā lēmuma vai noslēgtā darījuma pārbaudei. Attiecīgā pārvaldes institūcija sniedz pieaicinātajai auditorsabiedrībai visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami šāda lēmuma vai darījuma pārbaudei.”

   

Redakcionāli labots

19. Izteikt 70. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“5. Akcionāriem, kuri pārstāv ne mazāk par 10 procentiem no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla, ir tiesības rakstveidā, norādot iemeslus, pieprasīt, lai padome veic akciju sabiedrības pieņemtā lēmuma vai noslēgtā darījuma pārbaudi. Ja padome mēneša laikā šādu pārbaudi neveic vai nesniedz atbildi akcionāriem, kuri to pieprasījuši, vai padomes sniegtā atbilde neapmierina pieprasījumu iesniegušos akcionārus, viņiem ir tiesības nodot jautājumu izskatīšanai akcionāru pilnsapulcē. Ja jautājuma izskatīšana akcionāru pilnsapulcē neapmierina pieprasījumu iesniegušos akcionārus, viņiem ir tiesības uz sava rēķina pieaicināt auditorsabiedrību pieņemtā lēmuma vai noslēgtā darījuma pārbaudei. Attiecīgā pārvaldes institūcija sniedz pieaicinātajai auditorsabiedrībai visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami šāda lēmuma vai darījuma pārbaudei.”

6. Padome var uzdot valdei sasaukt akcionāru pilnsapulci, ja to prasa akciju sabiedrības intereses.

         

7. Padome iesniedz akcionāru pilnsapulcei ziņojumu, kurā novērtēta akciju sabiedrības darbība un valdes ziņojums, kā arī izsaka priekšlikumus par sabiedrības darbības uzlabošanu.

         

74. pants. Akciju sabiedrības valdes sastāvs

         

1. Akcionāru pilnsapulce ievēlē akciju sabiedrības valdi 3 līdz 12 locekļu sastāvā, no kuriem vismaz pusei jābūt Latvijas Republikas pilsoņiem vai tās pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kas Latvijā nodzīvojuši ne mazāk kā 21 gadu.

 

9.

(Dep. P. Maksimovs)

Izslēgt 74. panta 1. daļā vārdus “kas Latvijā nodzīvojuši ne mazāk kā 21 gadu.”

Atbalstīt

20. Izslēgt 74. panta pirmajā daļā vārdus “kas Latvijā nodzīvojuši ne mazāk kā 21 gadu”.

2. Šā panta pirmās daļas prasības nav spēkā akciju sabiedrībās, kurās piedalās ārvalstu kapitāls, ja vismaz 30 procenti no šo sabiedrību pamatkapitāla ir ieguldīti brīvi konvertējamā valūtā.

         

3. Akcionāru pilnsapulce ievēlē vienu vai vairākus valdes locekļu kandidātus, kas stājas bijušo valdes locekļu vietā. Uz kandidātiem attiecas

tie paši noteikumi, kas attiecas uz valdes locekļiem.

         

4. Par valdes locekļiem var ievēlēt gan akciju sabiedrības akcionārus, gan citas personas.

 

10.

(Dep. P. Maksimovs)

Papildināt 74. panta 4. daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Par valdes locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziska persona.”

Neatbalstīt

 

5. Ievēlētajiem valdes locekļiem mēneša laikā no ievēlēšanas dienas jāiegādājas statūtos noteiktais akciju sabiedrības akciju daudzums un šīs akcijas kā nodrošinājums jāiesniedz glabāšanai sabiedrības valdē. Šīs akcijas pilnā to vērtības apjomā atpērkamas no valdes locekļiem pēc tam, kad viņi atstājuši amatu un atbrīvoti no atbildības. Ja valdes loceklis mēneša laikā neiesniedz valdei statūtos noteikto sabiedrības akciju daudzumu, jāuzskata, ka viņš izstājies no valdes. Valdes rezerves akcijas ir bezbalss akcijas. Statūtos jāparedz, ka šim nolūkam valdes rīcībā ir attiecīga akciju rezerve. Šajā panta daļā paredzētie noteikumi neattiecas uz akciju sabiedrībām - bezpeļņas organizācijām.

         

6. Valdes locekļiem, kuri pārstāv sabiedriskās institūcijas vai organizācijas, vai citas akciju sabiedrības akciju kapitālu, akcijas par personiskajiem līdzekļiem jāiegādājas tāpat kā visiem citiem valdes locekļiem.

         

7. Valdes loceklis vai locekļa kandidāts paliek amatā nepārvēlēts ne

ilgāk par trim gadiem.

         

8. Valdes priekšsēdētāju (prezidentu) un viņa vietnieku (viceprezidentu), ja akciju sabiedrības statūti nenoteic citādi, ievēlē valdes locekļi no sava vidus.

         

9. Par visām pārmaiņām valdes sastāvā, kā arī par pārmaiņām valdes locekļu un direktoru rīkotāju paraksta tiesībās jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, un tie ir spēkā ar šo pārmaiņu reģistrācijas brīdi.

         

10. Valdes locekļi saņem atalgojumu akcionāru pilnsapulces noteiktā kārtībā.

 

 

 

 

         

Pārejas noteikumi

19. Papildināt likumprojektu ar Pārejas noteikumiem

Pārejas noteikumi

       
 

1. Visām akciju sabiedrībām, kas neatbilst 66. panta pirmās un otrās daļas prasībām, tās jāizpilda, pieņemot attiecīgus grozījumus akciju sabiedrības statūtos par padomes locekļu skaitu ne vēlāk kā nākamajā kārtējā akcionāru pilnsapulcē, kas seko pēc šā likuma pieņemšanas.

11.

(Atbildīgā komisija)

 

Izslēgt līdzšinējo likuma Pārejas noteikumu 2. punktu un uzskatīt līdzšinējo 3. punktu par 2. punktu;

Papildināt likumu “Par akciju sabiedrībām” ar Pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“3. Akciju sabiedrībām, kuru pamatdokumenti neatbilst šā likuma 66. panta pirmās un otrās daļas prasībām, attiecīgi grozījumi pamatdokumentos jāizdara ne vēlāk kā līdz 2000. gada 1. augustam.

Atbalstīt

21. Pārejas noteikumos:

izslēgt līdzšinējo 2. punktu un uzskatīt līdzšinējo 3. punktu par 2. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

“3. Akciju sabiedrībām, kuru pamatdokumenti neatbilst šā likuma 66. panta pirmās un otrās daļas prasībām, attiecīgi grozījumi pamatdokumentos jāizdara ne vēlāk kā līdz 2000. gada 1. augustam.

 

2. Grozījumi likuma 38. panta pirmajā un ceturtajā daļā, 42. panta pirmajā daļā un otrās daļas 5. punktā un 43. panta pirmajā daļā stājas spēkā 2001. gada 1. janvārī.

 

12.

(Atbildīgā komisija)

4. Grozījumi likuma 38. panta pirmajā un ceturtajā daļā, 42. panta pirmajā daļā un otrās daļas 5. punktā kā arī 43. panta pirmajā daļā (atsauce uz 38. panta ceturtās daļas izslēgšanu) stājas spēkā 2001. gada 1. janvārī.

Atbalstīt

4. Grozījumi likuma 38. panta pirmajā un ceturtajā daļā, 42. panta pirmajā daļā un otrās daļas 5. punktā kā arī 43. panta pirmajā daļā ( atsauce uz 38. panta ceturtās daļas izslēgšanu) stājas spēkā 2001. gada 1. janvārī.

   

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

(Ekonomikas ministrijas Parlamentārais sekretārs A. Jirgens)

 

Papildināt likumprojekta Pārejas noteikumus ar jaunu 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Grozījumi likuma 58. panta pirmajā daļā un septītajā daļā un 61. panta pirmajā daļā, kā arī 61. panta otrajā daļā, aizstājot vārdu “klātesošo” ar vārdu “pārstāvēto”, stājas spēkā 2000. gada 1. jūlijā.”

(Atbildīgā komisija)

Papildināt likumu “Par akciju sabiedrībām” ar Pārejas noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Grozījumi likuma 58. panta pirmajā un septītajā daļā, kā arī 61. panta pirmajā un otrajā daļā (aizstājot vārdu “klātesošo” ar vārdu “pārstāvēto”) stājas spēkā 2000. gada 1. jūlijā.”

Daļēji atbalstīt

(iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā nr. 15.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5. Grozījumi likuma 58. panta pirmajā un septītajā daļā, kā arī 61. panta pirmajā un otrajā daļā (aizstājot vārdu “klātesošo” ar vārdu “pārstāvēto”) stājas spēkā 2000. gada 1. jūlijā.”

1. Grozījumi šā likuma 14.panta pirmās daļas 12.punktā un 79.panta

otrajā daļā stājas spēkā 1997.gada 1.janvārī.

         

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 1996.gada 5.janvāra noteikumi nr.10 "Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 4.nr.) un Satversmes 81.panta kārtībā izdotie

Ministru kabineta 1996.gada 23.jūlija noteikumi nr.269 "Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 127.nr.).

         

3. Šā likuma 1.panta septītā daļa stājas spēkā vienlaikus ar likuma par privātajiem pensiju fondiem spēkā stāšanos.

         
 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 290 “Grozījumi likumā “Par akciju sabiedrībām”” ( “Latvijas Vēstnesis”, 1999, 268./269. nr., Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1999., 18. nr. ).”

     

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 290 “Grozījumi likumā “Par akciju sabiedrībām”” ( Latvijas Vēstnesis, 1999, 268./269. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1999, 18. nr. ).