1999

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 20.augustā Noteikumi Nr. 290

Rīgā (prot. Nr. 42 12.§)

Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

"36. pants. Obligācijas

1. Akciju sabiedrība var izlaist obligācijas, ja tas paredzēts sabiedrības statūtos.

2. Ja tas paredzēts akciju sabiedrības obligāciju izlaides noteikumos, jaunu akciju izlaides gadījumā obligāciju īpašniekam ir priekšrocības tiesības iegādāties akcijas obligāciju vērtības ietvaros. Publiskās emisijas obligāciju īpašniekiem nav priekšrocības tiesību iegādāties publiskās akciju sabiedrības jauno publisko vai slēgto emisiju vērtspapīrus.

3. Ja tas paredzēts akciju sabiedrības obligāciju izlaides noteikumos vai publiskās akciju sabiedrības obligāciju emisijas prospektā un ja sabiedrības pilnsapulcē ar trīs ceturtdaļu balsu vairākumu tā izlemj akcionāri, iespējama arī visu pilnībā samaksāto obligāciju apmaiņa pret akcijām.

4. Akcionāru pilnsapulce drīkst pieņemt lēmumu par obligāciju apmaiņu pret akcijām tikai tad, ja pēc kārtējā gada pārskata apstiprināšanas akciju sabiedrības pamatlīdzekļi, ilgtermiņa finansu ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi un naudas līdzekļi kopā sedz esošo pamatkapitālu un pamatkapitāla palielinājuma vērtību, ko veidos samaksāto obligāciju nominālvērtību kopsumma.

5. Par obligāciju emisiju lemj akcionāru pilnsapulce. Lai pieņemtu lēmumu par obligāciju emisiju, nepieciešams pilnsapulcē klātesošo akcionāru balsu vairākums, ja sabiedrības statūtos nav noteikts lielāks kvalificētais vairākums.

6. Akciju sabiedrībā visas izlaižamās obligācijas ir vārda obligācijas. Tās reģistrējamas sabiedrības obligacionāru reģistrā. Reģistrā jāieraksta obligacionāra vārds un uzvārds vai nosaukums, adrese, obligāciju pārdošanas datums, katra obligacionāra obligāciju skaits, to numuri un vērtība.

7. Publiskajā akciju sabiedrībā visas izlaižamās obligācijas var būt uzrādītāja obligācijas, kuru izlaišanas, iegrāmatošanas un apgrozības kārtību nosaka likums "Par vērtspapīriem" un Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi."

2. Izteikt 56.panta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Akcionāru pilnsapulce ir tiesīga izlemt šā likuma 28.panta ceturtajā daļā, 29.panta devītajā daļā, 36.panta trešajā daļā un 43.panta pirmajā daļā paredzētos jautājumus, kā arī jautājumus par akciju publisko emisiju, statūtu grozīšanu, akciju sabiedrības likvidēšanu, sabiedrības reorganizāciju, to sadalot, vai sabiedrības reorganizāciju, to pievienojot citai sabiedrībai vai tai apvienojoties ar citu sabiedrību, ja pilnsapulcē ir pārstāvētas vismaz trīs ceturtdaļas no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla."

3. Aizstāt 61.panta otrajā daļā vārdus "obligāciju emisiju" ar vārdiem "izlaisto obligāciju pārveidošanu par akcijām".

 

Ministru prezidents A.Šķēle

 

Finansu ministrs E.Krastiņš