Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

 

Likumprojekts trešajam lasījumam

(teksta redakcija)

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt likuma 20.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “38.panta ceturtā daļa”.

2. 21.pantā:

izslēgt ceturto daļu;

uzskatīt līdzšinējo piekto daļu par ceturto daļu.

3. 23.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc skaitļa “10.” ar skaitli “14.”;

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Lēmumus Likuma 54.panta pirmās daļas 10. un 14.punktā minētajos jautājumos pieņem akciju turētājs.”

4. 29.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības padomes (turpmāk — padome) sastāvu ieceļ pārvaldošā institūcija šā likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā, ja Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) ir uzdevusi pārvaldošajai institūcijai iecelt padomes locekļus, tādēļ uz valsts (pašvaldības) akciju sabiedrībām neattiecas Likuma 65.panta otrā daļa.”;

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Valsts akciju sabiedrības padomes sastāvu atsevišķos gadījumos ieceļ Ministru kabinets.”

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Grozījums likuma 20.panta pirmajā daļā stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.”

 

 

 

 

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.288 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 268./269.nr.).