Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās» » (reģ. nr. 307) otrajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

( dok. nr. 914)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

           

Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”

       
 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.) šādus grozījumus:

21. pants. Pilnvarnieks (pilnvarnieki) valsts (pašvaldības) akciju sabiedrībā

         

(1) Pilnvarnieks vai pilnvarnieki (turpmāk - pilnvarnieks) veic akcionāru pilnsapulces funkcijas.

         

(2) Pilnvarnieks darbojas saskaņā ar šo likumu un likumu “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās”.

         

(3) Valsts (pašvaldības) akciju sabiedrība var neveidot padomi, un uz to neattiecas Likuma 48. panta otrās daļas nosacījums. Minētajā gadījumā padomes funkcijas veic pilnvarnieks.

 

         

(4) Valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības padomes locekļi nevar pildīt pilnvarnieka funkcijas.

1. 21. pantā:

izslēgt ceturto daļu;

     

1. 21. pantā:

izslēgt ceturto daļu;

(5) Pilnvarojuma līgumā noteiktie jautājumi, pirms par tiem lemj akcionāru pilnsapulce, pilnvarniekam iepriekš jāsaskaņo ar akciju turētāju.

uzskatīt līdzšinējo piekto daļu par ceturto daļu.

     

uzskatīt līdzšinējo piekto daļu par ceturto daļu.

29. pants. Valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības padome

         

(1) Pirmo valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības padomes (turpmāk - padome) sastāvu ieceļ pārvaldošā institūcija šā likuma 7. pantā noteiktajā kārtībā, tādēļ uz valsts (pašvaldības) akciju sabiedrībām neattiecas Likuma 65. panta otrā daļa.

2. 29. pantā:

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Valsts akciju sabiedrības padomes sastāvu atsevišķos gadījumos ieceļ Ministru kabinets.”

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

(Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāti - J. Urbanovičs, B. Cilevičs, O. Deņisovs, B. Rastopirkins, M. Bekasovs)

Izslēgt likumprojekta 2. punktu

 

(Ekonomikas ministrijas Parlamentārais sekretārs A. Jirgens)

Izteikt likuma 29. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Valsts (pašvaldību) akciju sabiedrības padomes (turpmāk - padome) sastāvu ieceļ pārvaldošā institūcija šā likuma 7. pantā noteiktajā kārtībā, ja Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) ir uzdevusi pārvaldošajai institūcijai iecelt padomes locekļus, tādēļ uz valsts (pašvaldību) akciju sabiedrībām neattiecas Likuma 65. panta otrā daļa.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. 29.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Valsts (pašvaldību) akciju sabiedrības padomes (turpmāk - padome) sastāvu ieceļ pārvaldošā institūcija šā likuma 7. pantā noteiktajā kārtībā, ja Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome) ir uzdevusi pārvaldošajai institūcijai iecelt padomes locekļus, tādēļ uz valsts (pašvaldību) akciju sabiedrībām neattiecas Likuma 65. panta otrā daļa.”;

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Valsts akciju sabiedrības padomes sastāvu atsevišķos gadījumos ieceļ Ministru kabinets.”

 

(2) Uz valsts (pašvaldības) akciju sabiedrībām neattiecas Likuma 66. panta piecpadsmitā daļa.

         

(3) Padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kuri ir valdes kompetencē. Tomēr valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanā:

         

1) līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās uzņēmējsabiedrībās;

         

2) valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības uzņēmumu dibināšana, pārdošana, iznomāšana, to darbības apturēšana vai likvidēšana;

         

3) citu uzņēmumu pirkšana;

         

4) valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības filiāļu un pārstāvniecību atvēršana un slēgšana;

         

5) valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības uzņēmumu, filiāļu un pārstāvniecību statūtu vai nolikumu apstiprināšana un grozīšana;

         

6) nekustamās mantas pirkšana, pārdošana vai apgrūtināšana ar parādiem;

         

7) kredītu izsniegšana, ja tā nav saistīta ar valsts (pašvaldības) akciju sabiedrības kārtējo darbību;

         

8) jaunu darbības virzienu uzsākšana un esošo darbības virzienu pārtraukšana;

         

9) vispārīgo darbības principu noteikšana.

         

(4) Uz valsts (pašvaldības) akciju sabiedrībām neattiecas Likuma 70. panta otrā daļa.

         

(5) Padomes locekļiem, kā arī padomes izveidoto komisiju locekļiem atalgojumu nosaka akcionāru pilnsapulce. Noteikt, ka padomes locekļi var saņemt daļu no akciju sabiedrības peļņas, akcionāru pilnsapulce var tikai ar akciju turētāja piekrišanu un tā noteiktajā apmērā.

         

(6) Uz valsts (pašvaldības) akciju sabiedrībām neattiecas Likuma 72. pants.

         
   

3.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt likumprojektu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 288 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”” ( Latvijas Vēstnesis, 1999, 268./269. nr.).

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 288 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”” ( Latvijas Vēstnesis, 1999, 268./269. nr.).