Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi”

( reģ. nr. 306)

Likuma redakcija līdz Satversmes 81. panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem nr. 287

Otrā lasījuma redakcija (reģ. nr.306, dok. nr. 1031)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi likumā “Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi”

     

Grozījumi likumā “Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi”

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi”( Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5. nr., 20. nr.; 1997, 16. nr.; 1998, 6. nr..) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi”( Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5.., 20. nr.; 1997, 16. nr.; 1998, 6. nr..) šādus grozījumus:

2.pants. Latvijas labības tirgus un valsts ietekme uz to

---------------------------------------

(3) Valsts savu ietekmi labības tirgū realizē, izmantojot:

------------------------------------

7) valsts labības inspekciju.

1. Izteikt 2. panta trešās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

“7) Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienestu.”

     

1. Izteikt 2. panta trešās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

“7) Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienestu.”

 

 

 

3. pants. Valsts institūciju funkcijas, realizējot valsts labības politiku

----------------------------------

         

(3) Zemkopības ministrija:

------------------------------------

3) organizē Labības valsts inspekcijas darbību.

2. Izslēgt 3. panta trešās daļas 3. punktu.

     

2. Izslēgt 3. panta trešās daļas 3. punktu.

 

3. Papildināt likumu ar 3.` pantu šādā redakcijā:

“3.` pants. Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests

     

3. Papildināt likumu ar 3.` pantu šādā redakcijā:

“3.` pants. Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests

 

Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas labības tirgū:

     

(1) Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas labības tirgū:

 

1) kontrolē tirgus intervencē iepirktās labības atbilstību normatīvo aktu prasībām;

     

1) kontrolē tirgus intervencē iepirktās labības atbilstību normatīvo aktu prasībām;

 

2) kontrolē noliktavu atbilstību tirgus intervencē iepirktās labības pieņemšanai un uzglabāšanai;

     

2) kontrolē noliktavu atbilstību tirgus intervencē iepirktās labības pieņemšanai un uzglabāšanai;

 

3) veic references laboratorijas funkcijas un organizē ar labības kvalitātes noteikšanu saistīto laboratoriju salīdzinošo testēšanu;

1.

LR zemkopības ministrs A.Kalvītis

Izteikt 3. ` panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) saskaņā ar Ministru kabineta pilnvarojumu veic references laboratorijas funkcijas un organizē ar labības kvalitātes noteikšanu saistīto laboratoriju salīdzinošo testēšanu.”

Atbalstīt.

Izteikt

precizētā

redakcijā.

3) saskaņā ar Ministru kabineta pilnvarojumu var veikt references laboratorijas funkcijas un organizē ar labības kvalitātes noteikšanu saistīto laboratoriju salīdzinošo testēšanu;

 

4) saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi pēc pasūtījuma veic labības laboratoriskās analīzes;

     

4) saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi pēc pasūtījuma veic labības laboratoriskās analīzes;

 

5) nodrošina Baltijas graudu kontroles tīkla darbību;

     

5) nodrošina Baltijas graudu kontroles tīkla darbību;

 

6) veic augu izcelsmes pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam pilnvaru sadalījumam starp ministrijām, nodrošinot pārtikas uzņēmumu regulāro un neplānoto kontroli.”

     

6) veic augu izcelsmes pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli, nodrošinot pārtikas uzņēmumu regulāro un neplānoto kontroli atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam pilnvaru sadalījumam starp ministrijām.”

   

2.

LR zemkopības ministrs A.Kalvītis

Uzskatīt līdzšinējo 3. ` panta tekstu par šā panta pirmo daļu. Papildināt 3.` pantu ar otro, trešo, ceturto, un piekto daļu šādā redakcijā:

“(2) Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienestu vada direktors, kuru pēc zemkopības ministra ieteiktās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata zemkopības ministrs.

Atbalstīt.

(2) Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienestu vada direktors, kuru pēc zemkopības ministra ieteiktās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata zemkopības ministrs.

     

(3) Augkopības produkcijas kvalitātes kontroles funkcijas veic inspektori, kurus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta direktors.

 

(3) Augkopības produkcijas kvalitātes kontroles funkcijas veic inspektori, kurus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta direktors.

     

(4) Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta inspektoru pieņemtie lēmumi, izvirzītās prasības un dotie norādījumi šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros ir obligāti jāizpilda visām Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta kontrolei pakļautajām juridiskajām un fiziskajām personām.

 

(4) Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta inspektoru pieņemtie lēmumi, izvirzītās prasības un dotie norādījumi šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros ir obligāti jāizpilda visām Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta kontrolei pakļautajām juridiskajām un fiziskajām personām.

     

(5) Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta inspektori likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus un uzliek administratīvos sodus.

 

(5) Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta inspektori likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus un uzliek administratīvos sodus.”

 

4. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Līdz Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta izveidošanai tā funkcijas pilda Valsts labības inspekcija.”

     

4. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Līdz Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta izveidošanai tā funkcijas pilda Valsts labības inspekcija.”

   

3.

ĻR zemkopības ministrs A.Kalvītis

Papildināt likumprojektu ar jaunu pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinetam viena mēneša laikā no šā likuma spēkā stāšanās pilnvarot Augkopības produkcijas kvalitātes kontroles dienestu veikt references laboratorijas funkcijas un organizēt ar labības kvalitātes noteikšanu saistīto laboratoriju salīdzinošo testēšanu.”

Neatbalst.

 
 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 287 “Grozījumi likumā “Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi” “ ( Latvijas Vēstnesis, 1994, 268./269.nr.).

     

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 287 “Grozījumi likumā “Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi” “ ( Latvijas Vēstnesis, 1994, 268./269.nr.).