1999

 

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 20.augustā Noteikumi Nr. 287

Rīgā (prot. Nr. 42 9.§)

Grozījumi likumā "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi"

Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5., 20.nr.; 1997, 16.nr.; 1998, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.panta trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienestu."

2. Izslēgt 3.panta trešās daļas 3.punktu.

3. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

"3.1 pants. Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests

Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas labības tirgū:

1) kontrolē tirgus intervencē iepirktās labības atbilstību normatīvo aktu prasībām;

2) kontrolē noliktavu atbilstību tirgus intervencē iepirktās labības pieņemšanai un uzglabāšanai;

3) veic references laboratorijas funkcijas un organizē ar labības kvalitātes noteikšanu saistīto laboratoriju starplaboratoriju testēšanu;

4) pēc pasūtījuma laboratoriski izmeklē labību saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi;

5) nodrošina Baltijas graudu kontroles tīkla darbību;

6) veic augu izcelsmes pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli at-bilstoši Ministru kabineta noteiktajam pilnvaru sadalījumam starp ministrijām, nodrošinot pārtikas uzņēmumu regulāro un neplānoto kontroli."

4. Papildināt likumu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Līdz Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta izveidošanai tā funkcijas pilda Valsts labības inspekcija."

 

Ministru prezidents A.Šķēle

 

Zemkopības ministrs A.Kalvītis