Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi likumā “Par pašvaldībām” (reģ. nr.304)

LR Satversmes 81.panta kārtībā pieņemtie MK noteikumi nr.285

Spēkā esošā likuma pantu (to daļu) redakcijas

2.lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija (dok. nr.1052)

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā likumprojekta redakcija 3.lasījumam

 

Izdarīt likumā “Par pašvaldībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1994, 11.nr.; 1995, 14.nr; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24. nr.; 1998, 6., 15., 22.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par pašvaldībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1994, 11.nr.; 1995, 14.nr; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24. nr.; 1998, 6., 15., 22.nr.) šādus grozījumus:

5.pants. Pašvaldības savas kompetences un likumu ietvaros darbojas patstāvīgi.

Pašvaldību darbību šā likuma ietvaros pārrauga Ministru kabineta noteiktā ministrija (turpmāk - atbildīgā ministrija).

1. 5.panta otrajā daļā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus: “Ministru kabineta noteiktā ministrija (turpmāk - atbildīgā ministrija)” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktā institūcija”;

     

1. 5.panta otrajā daļā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus “Ministru kabineta noteiktā ministrija (turpmāk - atbildīgā ministrija)” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktā institūcija”;

Valsts pārvaldes iestādēm un amatpersonām, kuras likumos paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā pārrauga pašvaldību darbības likumību un konstatē, ka pašvaldības dome (padome), tās priekšsēdētājs vai revīzijas komisija nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus vai arī nepilda tiesas spriedumus, ir pienākums par to ziņot atbildīgajai ministrijai.

Valsts kontrole savas kompetences ietvaros uzrauga pašvaldību rīcību ar finansu līdzekļiem un mantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā teikumā vārdus “atbildīgajai ministrijai” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajai institūcijai”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā teikumā vārdus “atbildīgajai ministrijai” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajai institūcijai”.

14.pants. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības:

1) veidot pašvaldību iestādes, uzņēmumus un ar saviem līdzekļiem piedalīties uzņēmējsabiedrībās;

2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības;

3) ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas;

4) iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs;

5) saņemt informāciju no valsts iestādēm.

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Deputāts O.Deņisovs

Papildināt 14.panta pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) noteikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā maksimālo īres maksas līmeni valsts un pašvaldību dzīvojamam fondam.”

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

15.pants. Pašvaldību pastāvīgās funkcijas ir šādas:

1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu savākšana, izvešana, glabāšana vai pārstrāde; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana);

2)... 21)....

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

Deputāts O.Deņisovs

Izteikt 15.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi un kanalizāciju; siltumapgādi; sadzīves atkritumu savākšanu un citus), noteikt attiecīgo pakalpojumu sniegšanas un norēķinu kārtību;”

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 15.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu savākšana, izvešana, glabāšana vai pārstrāde; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;”.

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, mainīt lik.proj. turpmāko pantu numerāciju

2. Izteikt 15.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu savākšana, izvešana, glabāšana vai pārstrāde; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;”.

2)... 21)....

Šā panta 1. - 18.punktā noteiktās funkcijas pilda rajonu pilsētu un pagastu pašvaldības, 18. - 21.punktā noteiktās funkcijas - rajonu pašvaldības, bet 1. - 21.punktā noteiktās funkcijas - republikas pilsētu pašvaldības.

 

4.

Deputāts O.Deņisovs

Papildināt 15.panta pirmo daļu ar 22.punktu šādā redakcijā:

“22) organizēt īres valžu darbību.”

Noraidīt

 

21.pants. Pilsētas dome (pagasta padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai pilsētas dome (pagasta padome) var:

1)... 25)...

26) ievēlēt tiesu piesēdētājus, pagasttiesu, bāriņtiesu, īrestiesu priekšsēdētājus un locekļus;

27)...

 

 

 

 

 

 

 

2. Izslēgt 21.panta 26.punktā vārdu “īrestiesu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts O.Deņisovs

Papildināt 21.panta pirmo daļu ar 28.punktu šādā redakcijā:

“28) izveidot īres valdes.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 21.panta 26.punktā vārdu “īrestiesu”.

28.pants. Pilsētas domes (pagasta padomes) ārkārtas sēdes sasauc priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas. Pilsētas domes (pagasta padomes) priekšsēdētājam ir pienākums sasaukt ārkārtas sēdi, ja to pieprasa:

1) vismaz viena trešdaļa deputātu;

2) revīzijas komisija - šā likuma 71.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos;

3) Ministru kabineta noteiktās ministrijas attiecīgais ministrs (turpmāk - Ministru kabineta pilnvarotais ministrs);

4) Ministru kabinets.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 28.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Ministru kabineta pilnvarotais ministrs;”.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 28.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Ministru kabineta pilnvarots ministrs;”.

43.pants. Pilsētas dome un pagasta padome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos:

1) par pilsētas (pagasta) teritorijas apbūvi;

2) par publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu, kā arī par pagasta vai pilsētas īpaši aizsargājamo dabas un kultūras objektu aizsardzību un uzturēšanu;

3) par tirdzniecību publiskajās vietās;

4) par sabiedrisko kārtību;

5) par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu;

6) par sanitārās tīrības uzturēšanu;

7) par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās;

8) par sabiedriskā transporta lietošanu;

9) par pilsētas (pagasta) teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību;

10) par mājdzīvnieku uzturēšanu;

11) par pilsētas (pagasta) inženierkomunikāciju aizsardzību;

12) par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 43.panta pirmās daļas 5.punktu ar vārdiem “un izmantošanu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts O.Deņisovs

Papildināt 43.panta pirmo daļu ar jaunu 12.punktu šādā redakcijā:

“12) par dzīvojamo un nedzīvojamo telpu apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem”;

uzskatīt līdzšinējo 12.punktu par 13.punktu.

Atbildīgā komisija

Papildināt 43.panta pirmo daļu ar jaunu 12.punktu šādā redakcijā:

“12) par dzīvojamo māju (dzīvokļu) pārveidošanu par nedzīvojamām mājām (nedzīvojamām telpām), atbilstoši pašvaldības teritoriālās attīstības plānam;”;

uzskatīt līdzšinējo 12.punktu par 13.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, papildināt lik.proj. ar jaunu pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 43.panta pirmajā daļā:

papildināt 5.punktu ar vārdiem “un izmantošanu”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt daļu ar jaunu 12.punktu šādā redakcijā:

“12) par dzīvojamo māju (dzīvokļu) pārveidošanu par nedzīvojamām mājām (nedzīvojamām telpām), atbilstoši pašvaldības teritoriālās attīstības plānam;”;

uzskatīt līdzšinējo 12.punktu par 13.punktu.

98.pants. Pašvaldībām, kuru pārziņā nav nepieciešamo infrastruktūras objektu, ir pienākums slēgt līgumus ar citām pašvaldībām, lai nodrošinātu likumā paredzēto funkciju izpildi. Pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību nosaka Ministru kabinets. Atbildīgā ministrija pārrauga līgumu noslēgšanu un to izpildi.

 

 

 

 

 

 

 

4. Izslēgt 98.panta pēdējo teikumu.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izslēgt 98.panta pēdējo teikumu.

   

9.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 1999.gada 20.augusta noteikumi nr.285 “Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 18.nr.).

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.285 “Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 18.nr.).