Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā “Par pašvaldībām” (reģ. nr.304)

LR Satversmes 81.panta kārtībā pieņemtie MK noteikumi nr.285

Spēkā esošā likuma pantu redakcijas

1.lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija (dok. nr.911)

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā likumprojekta redakcija 2.lasījumam

 

Izdarīt likumā “Par pašvaldībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1994, 11.nr.; 19955, 14.nr; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24. nr.; 1998, 6., 15., 22.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par pašvaldībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1994, 11.nr.; 19955, 14.nr; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24. nr.; 1998, 6., 15., 22.nr.) šādus grozījumus:

5.pants. Pašvaldības savas kompetences un likumu ietvaros darbojas patstāvīgi.

Pašvaldību darbību šā likuma ietvaros pārrauga Ministru kabineta noteiktā ministrija (turpmāk - atbildīgā ministrija).

1. 5.panta otrajā daļā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus: “Ministru kabineta noteiktā ministrija (turpmāk - atbildīgā ministrija)” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktā institūcija”;

     

1. 5.panta otrajā daļā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus: “Ministru kabineta noteiktā ministrija (turpmāk - atbildīgā ministrija)” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktā institūcija”;

Valsts pārvaldes iestādēm un amatpersonām, kuras likumos paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā pārrauga pašvaldību darbības likumību un konstatē, ka pašvaldības dome (padome), tās priekšsēdētājs vai revīzijas komisija nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus vai arī nepilda tiesas spriedumus, ir pienākums par to ziņot atbildīgajai ministrijai.

Valsts kontrole savas kompetences ietvaros uzrauga pašvaldību rīcību ar finansu līdzekļiem un mantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā teikumā vārdus “atbildīgajai ministrijai” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajai institūcijai”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā teikumā vārdus “atbildīgajai ministrijai” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajai institūcijai”.

21.pants. Pilsētas dome (pagasta padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai pilsētas dome (pagasta padome) var:

1)... 25)...

26) ievēlēt tiesu piesēdētājus, pagasttiesu, bāriņtiesu, īrestiesu priekšsēdētājus un locekļus;

27)...

   

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 21.panta 26.punktā vārdu “īrestiesu”.

 

 

 

 

Atbalstīt, mainīt lik.proj. turpm.pantu numerāc.

 

 

 

 

2. Izslēgt 21.panta 26.punktā vārdu “īrestiesu”.

28.pants. Pilsētas domes (pagasta padomes) ārkārtas sēdes sasauc priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas. Pilsētas domes (pagasta padomes) priekšsēdētājam ir pienākums sasaukt ārkārtas sēdi, ja to pieprasa:

1) vismaz viena trešdaļa deputātu;

2) revīzijas komisija - šā likuma 71.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos;

3) Ministru kabineta noteiktās ministrijas attiecīgais ministrs (turpmāk - Ministru kabineta pilnvarotais ministrs);

4) Ministru kabinets.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 28.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Ministru kabineta pilnvarotais ministrs;”.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 28.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Ministru kabineta pilnvarotais ministrs;”.

98.pants. Pašvaldībām, kuru pārziņā nav nepieciešamo infrastruktūras objektu, ir pienākums slēgt līgumus ar citām pašvaldībām, lai nodrošinātu likumā paredzēto funkciju izpildi. Pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību nosaka Ministru kabinets. Atbildīgā ministrija pārrauga līgumu noslēgšanu un to izpildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 98.panta pēdējo teikumu.

     

 

 

 

 

 

 

 

4. Izslēgt 98.panta pēdējo teikumu.

Komisijas priekšsēdētājs

Kārlis Greiškalns