1999

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 20.augustā Noteikumi Nr. 285

Rīgā (prot. Nr. 42 7.§)

 

Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par pašvaldībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24.nr.; 1998, 6., 15., 22.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.panta otrajā daļā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus "Ministru kabineta noteiktā ministrija (turpmāk - atbildīgā ministrija)" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktā institūcija";

aizstāt otrajā teikumā vārdus "atbildīgajai ministrijai" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajai institūcijai".

2. Izteikt 28.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Ministru kabineta pilnvarotais ministrs;".

3. Izslēgt 98.panta pēdējo teikumu.

 

Ministru prezidents A.Šķēle

 

Īpašu uzdevumu ministrs

valsts pārvaldes un

pašvaldību reformu lietās J.Bunkšs