Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā “Par valsts civildienestu” (reģ. nr.303)

LR Satversmes 81.panta kārtībā pieņemtie MK noteikumi nr.284

Spēkā esošā likuma pantu redakcija

Saeimā 1.lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

(dok. nr.910)

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā “Par valsts civildienestu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.; 1995, 12.nr; 1996, 9., 14., 22.nr.; 1997, 9., 22.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par valsts civildienestu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.; 1995, 12.nr; 1996, 9., 14., 22.nr.; 1997, 9., 22.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Valsts civildienesta pārvalde Ministru kabinets izveido Valsts civildienesta pārvaldi un apstiprina tās nolikumu, kā arī ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieku.

Valsts civildienesta pārvalde pakļauta Ministru kabinetam un ir juridiskā persona.

...

...

 

 

 

1. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Valsts civildienesta pārvalde ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša iestāde, un tās pārraudzību veic Ministru kabineta pilnvarots ministrs.”

 

 

1.

 

Juridiskā komisija

Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Valsts civildienesta pārvalde ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras pārraudzību veic Ministru kabineta pilnvarots ministrs.”

 

 

Atbalstīt

 

1. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Valsts civildienesta pārvalde ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras pārraudzību veic Ministru kabineta pilnvarots ministrs.”

5.pants. Valsts administrācijas skola

Ministru kabinets izveido Valsts administrācijas skolu un apstiprina tās nolikumu, kā arī ieceļ amatā un atbrīvo no amata skolas direktoru.

Valsts administrācijas skolas galvenie uzdevumi ir šādi:

1) izstrādāt ierēdņu sagatavošanas, kvalifikācijas celšanas un kvalifikācijas eksāmenu saturu un noteikumus;

2) pieņemt valsts civildienesta ierēdņu kvalifikācijas eksāmenus.

Prasības, kādas izvirzāmas atsevišķu valsts civildienesta kvalifikācijas kategoriju amatu pretendentiem attiecībā uz vispārīgo, speciālo un profesionālo sagatavotību, kā arī kārtību, kādā pārbaudāmas pretendentu spējas, dienesta specifikai atbilstošās zināšanas un sagatavotība attiecīgajam amatam vai kārtojami valsts civildienesta ierēdņu kvalifikācijas eksāmeni, nosaka Ministru kabineta noteikumi, ja tas nav reglamentēts šajā likumā un īpašos likumos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Valsts civildienesta ierēdņu amatu paraugaprakstus, ierēdņu amatu aprakstu izstrādāšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā pārbaudāma pretendenta atbilstība attiecīgajam amatam un kārtojami valsts civildienesta ierēdņu kvalifikācijas eksāmeni, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 5.panta trešajā daļā vārdus “Ministru kabinets” ar vārdiem “šis likums un Ministru kabineta noteikumi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Valsts civildienesta ierēdņu amatu paraugaprakstus, ierēdņu amatu aprakstu izstrādāšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā pārbaudāma pretendenta atbilstība attiecīgajam amatam un kārtojami valsts civildienesta ierēdņu kvalifikācijas eksāmeni, nosaka šis likums un Ministru kabineta noteikumi.”

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Personas, kas līdz 1999.gada 13.martam ierēdņa amata pienākumus kā ierēdņa kandidāts ir pildījušas ne mazāk kā trīs, bet ne vairāk kā piecus gadus, ierēdņa statusu var iegūt, ja tās līdz 2001.gada 13.martam ir nokārtojušas valsts civildienesta ierēdņa kvalifikācijas eksāmenu.”

     

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Personas, kas līdz 1999.gada 13.martam ierēdņa amata pienākumus kā ierēdņa kandidāts ir pildījušas ne mazāk kā trīs, bet ne vairāk kā piecus gadus, ierēdņa statusu var iegūt, ja tās līdz 2001.gada 13.martam ir nokārtojušas valsts civildienesta ierēdņa kvalifikācijas eksāmenu.”

Komisijas priekšsēdētāja biedrs

Guntis Dambergs