1999

 

 

 

 

 

 

1999.gada 20.augustā Noteikumi Nr. 284

Rīgā (prot. Nr. 42 6.§)

Grozījumi likumā "Par valsts civildienestu"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par valsts civildienestu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.; 1995, 12.nr.; 1996, 9., 14., 22.nr.; 1997, 9., 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Valsts civildienesta pārvalde ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša iestāde, un tās pārraudzību veic Ministru kabineta pilnvarots ministrs."

2. Izteikt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Valsts civildienesta ierēdņu amatu paraugaprakstus, ierēdņu amatu aprakstu izstrādāšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā pārbaudāma pretendenta atbilstība attiecīgajam amatam un kārtojami valsts civildienesta ierēdņu kvalifikācijas eksāmeni, nosaka Ministru kabinets."

3. Papildināt Pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Personas, kas līdz 1999.gada 13.martam ierēdņa amata pienākumus kā ierēdņa kandidāts ir pildījušas ne mazāk kā trīs, bet ne vairāk kā piecus gadus, ierēdņa statusu var iegūt, ja tās līdz 2001.gada 13.martam ir nokārtojušas valsts civildienesta ierēdņa kvalifikācijas eksāmenu."

 

Ministru prezidents A.Šķēle

 

Īpašu uzdevumu ministrs

valsts pārvaldes un

pašvaldību reformu lietās J.Bunkšs