Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam.

 

Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā (reģ.nr.298)

1.

Ministru kabineta iekārtas likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

3.

Pr.

nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kurā likumprojektu trešajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt Ministru kabineta iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1994, 13.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Ministru kabineta iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1994, 13.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

3. Ministru prezidents papildus saviem tiešajiem pienākumiem var uzņemties arī vienas ministrijas pastāvīgu vadību.

1.Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

“3.1 Ministru prezidenta biedra un īpašu uzdevumu ministra kompetenci nosaka Ministru kabinets. Ministru kabinets var nodot Ministru prezidenta biedra un īpašu uzdevumu ministra pakļautībā vai pārraudzībā valsts pārvaldes iestādes un citas institūcijas.”

1.

/Juridiskā komisija/

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“1. Papildināt 3.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Ministru prezidenta biedra un īpašu uzdevumu ministra kompetenci nosaka Ministru kabinets.

Ministru kabinets savā padotībā esošās valsts pārvaldes un citas iestādes var nodot arī Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra un īpašu uzdevumu ministra pakļautībā vai pārraudzībā.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.”

Atbalstīt

1. Papildināt 3.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Ministru prezidenta biedra un īpašu uzdevumu ministra kompetenci nosaka Ministru kabinets.

Ministru kabinets savā padotībā esošās valsts pārvaldes un citas iestādes var nodot arī Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra un īpašu uzdevumu ministra pakļautībā vai pārraudzībā.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

26. Ministru prezidenta prombūtnes gadījumā vai ja viņš ir citādi aizkavēts pildīt savu amatu, viņa pienākumus izpilda Ministru prezidenta biedrs. Ja Ministru kabinetā ir vairāki Ministru prezidenta biedri, Ministru prezidents ikreiz vienu no viņiem ieceļ par savas vietas izpildītāju. Tas jādara zināms Valsts prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam. Ministru prezidenta biedra vai ministra prombūtnes gadījumā vai gadījumā, ja viņš ir citādi aizkavēts pildīt savu amatu, viņa pienākumus izpilda Ministru prezidenta iecelts vietas izpildītājs no ministru vidus.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.98. likumu, kas stājas spēkā no 10.07.98.]

2. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26. Ministru prezidenta prombūtnes gadījumā vai ja viņš citādi aizkavēts pildīt savu amatu, viņa vietu izpilda un Ministru kabineta sēdes vada tas Ministru kabineta loceklis, kuru Ministru prezidents iecēlis par vietas izpildītāju. Tas jādara zināms Valsts prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam.

Ministru prezidenta biedra vai ministra prombūtnes gadījumā vai ja viņš citādi aizkavēts pildīt savu amatu, viņa vietu izpilda tas Ministru kabineta loceklis, kuru Ministru prezidents iecēlis par vietas izpildītāju.”

   

Redakcionāli precizēt

2.Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26. Ministru prezidenta prombūtnes gadījumā vai ja viņš ir citādi aizkavēts pildīt savu amatu, viņa vietu izpilda un Ministru kabineta sēdes vada tas Ministru kabineta loceklis, kuru Ministru prezidents iecēlis par savas vietas izpildītāju. Tas jādara zināms Valsts prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam.

Ministru prezidenta biedra vai ministra prombūtnes gadījumā vai ja viņš ir citādi aizkavēts pildīt savu amatu, viņa vietu izpilda tas Ministru kabineta loceklis, kuru Ministru prezidents iecēlis par šīs vietas izpildītāju.”

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

   

2.

/Juridiskā komisija/

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1.Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.279 “Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999,18.nr.).”

Atbalstīt

Pārejas noteikumi

1.Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

2.Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.279 “Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999,18.nr.).