Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Iekļauts likumprojekts ar reģ.nr.190; dok.nr.490

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.295)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr. nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas piedāvāta redakcija trešajam lasījumam

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1984, 51. nr.) šādus grozījumus:

1.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Izslēgt ievaddaļā norādi uz publikācijas avotu.

Atbalstīt.

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

9.pants. Administratīvā pārkāpuma jēdziens

Par administratīvo pārkāpumu atzīstama prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura apdraud valsts vai sabiedrisko kārtību, īpašumu, pilsoņu tiesības un brīvības vai noteikto pārvaldes kārtību un par kuru likumā paredzēta administratīvā atbildība.

Administratīvā atbildība par šajā kodeksā norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja par šiem pārkāpumiem pēc to rakstura saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem nav paredzēta kriminālatbildība.

1. Papildināt 9. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka (valdītāja) administratīvās atbildības īpatnības var tikt noteiktas citos likumos.”

     

1. ...

12.pants. Vecums, ar kuru iestājas administratīvā atbildība

Pie administratīvās atbildības saucamas personas, kuras līdz administratīvā pārkāpuma izdarīšanas brīdim sasniegušas sešpadsmit gadu vecumu.

2. Aizstāt 12. pantā vārdus “sešpadsmit gadu” ar vārdiem “četrpadsmit gadu”.

     

2. ...

26.pants. Naudas sods

Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 61., 82., 82.1 un 82.2 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām, ir divsimt piecdesmit latu, bet juridiskajām personām - desmit tūkstoši latu.

Minimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir viens lats.

Rajonu padomes, pilsētu domes un pagastu padomes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus līdz piecdesmit latiem.

Amatpersonām uzliktos naudas sodus aizliegts maksāt no uzņēmumu, iestāžu vai organizāciju līdzekļiem.

Sods par pārkāpumiem, kas uzlikts juridiskajai personai, maksājams no juridiskās personas līdzekļiem.

 

2.

/Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra V.Baloža priekšlikums/

Izteikt 26. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 61., 82., 82.1, 82.2 un 87.1 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām ir divsimt piecdesmit latu, bet juridiskajām personām - desmit tūkstoši latu. Minimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir viens lats.”

Atbalstīt

3. Papildināt 26. pantu pēc skaitļa “82.2” ar vārdu un skaitli “un 87.1”.

 

28.pants. Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija

Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija nozīmē tā piespiedu bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā. Konfiscēt var

tikai pārkāpēja personiskajā īpašumā esošu priekšmetu, bet lietās par pārkāpumiem tirdzniecībā, uzņēmējdarbībā vai muitas jomā - arī citu personu īpašumā esošus priekšmetus.

Konfiskācijas piemērošanas kārtību un nekonfiscējamo priekšmetu sarakstu nosaka šis kodekss un citi normatīvie akti.

3. Izteikt 28.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Konfiscēt var tikai pārkāpēja personiskajā īpašumā esošu priekšmetu, bet lietās par pārkāpumiem tirdzniecībā, uzņēmējdarbībā, muitas jomā vai par pārkāpumiem saistībā ar precēm, kuras apliekamas ar akcīzes nodokli, – arī citu personu īpašumā esošus priekšmetus.”

     

4. ...

45.pants. Neatļauta ārstniecība

Par tādu personu nodarbošanos ar ārstniecību, kurām nav medicīniskās izglītības, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādu personu nodarbošanos ar ārstniecības privātpraksi, kuras nav reģistrējušās Labklājības ministrijā,-

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par Labklājības ministrijas neapstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas izmantošanu ārstniecībā -

uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vadītājam un ārstniecības personām līdz simt latiem.

Par tādu personu nodarbošanos ar ārstniecību, kurām nav speciālista prakses tiesību attiecīgajā specialitātē, ja nav tādas personas uzraudzības, kurai ir speciālista prakses tiesības attiecīgajā specialitātē, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par atļaušanu augstāko medicīniskās izglītības iestāžu un medicīniskās pamatizglītības iestāžu klausītājiem mācību programmu ietvaros nodarboties ar slimnieku ārstēšanu vai sniegt dzemdībpalīdzību, ja nav tādas ārstniecības personas tiešas uzraudzības, kurai ir speciālista prakses tiesības attiecīgajā specialitātē, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

4. Aizstāt 45. panta otrajā daļā vārdus “Labklājības ministrijā” ar vārdiem “likumā noteiktajā kārtībā”.

     

5. ...

 

5. Papildināt kodeksu ar 45.4 pantu šādā redakcijā:

“45.4 pants. Ārstniecības iestādes nelikumīga darbība bez sertifikāta

Par tādu ārstniecības iestādes darbību, kurai nav attiecīga sertifikāta, -

uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vadītājam līdz divsimt piecdesmit latiem.”

3.

/Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums/

Izslēgt 45.4 pantu.

Atbalstīt.

 
 

6. Papildināt kodeksu ar 45.5 pantu šādā redakcijā:

“45.5 pants. Medicīnisko ierīču un preču nelikumīga realizācija

Par Latvijas Republikā nereģistrētu medicīnisko ierīču un preču realizāciju-

uzliek naudas sodu realizētājam līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs ierīces un preces.”

4.

/Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums/

Izslēgt 45.5 pantu.

Atbalstīt.

 

 

   

5.

/Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra V.Baloža priekšlikums/

Papildināt kodeksu ar 87.1 pantu šādā redakcijā:

“87.1 pants. Radiācijas drošību un kodoldrošību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

(1) Par radiācijas drošību un kodoldrošību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, ja tie saistīti ar darbinieku aizsardzību pret jonizējošo starojumu starojumu,-

uzliek naudas sodu darba devējam, ar jonizējošā starojuma avotiem saistīto darbu vadītājam vai operātoram līdz divsimt piecdesmit latiem.

(2) Par neziņošanu par avāriju rūpniecībā, transportā, lauksaimniecībā vai citās taustaimniecības nozarēs, ja avārija saistīta ar radioaktīvajām vielām vai citiem jonizējošā starojuma avotiem, vai par šādas avārijas slēpšanu,-

uzliek naudas sodu ar jonizējošā starojuma avotiem saistīto darbu vadītājam vai operatoram līdz divsimt piecdesmit latiem.

(3) Par zemes, mežu, ūdeņu atmosfēras gaisa vai citu dabas objektu piesārņošanu ar radioaktīvajām vielām, pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot apstiprinātos noteikumus,-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

(4) Par neziņošanu Radiācijas drošības centram vai attiecīgajai pašvaldībai par radioaktīvo vielu izplūdi (novadīšanu) vidē, kā arī par faktiskās ekoloģiskās situācijas slēpšanu vai tās atspoguļošanu sagrozītā veidā -

uzliek naudas sodu ar jonizējošā starojuma avotiem saistīto darbu vadītājiem līdz simt latiem.

(5) Par raioaktīvo atkritumu savākšanas, šķirošanas, uzglabāšanas, transportēšanas un apglabāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

(6) Par radioaktīvo vielu pārvadāšanas, iekraušanas un izkraušanas noteikumu pārkāpšanu upju, jūras, dzelzceļa transportā, autotransportā un elektrotransportā, par radiokatīvo vielu kravu atstāšanu bez uzraudzības transportlīdzēkļos, kā arī par radioaktīvo vielu nodošanu bagāžā vai bagāžas glabātavās -

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt kodeksu ar 87.1 pantu šādā redakcijā:

“87.1 pants. Radiācijas drošību un kodoldrošību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

(1) Par radiācijas drošību un kodoldrošību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, ja tie saistīti ar darbinieku aizsardzību pret jonizējošo starojumu starojumu,-

uzliek naudas sodu darba devējam, ar jonizējošā starojuma avotiem saistīto darbu vadītājam vai operātoram līdz divsimt piecdesmit latiem.

(2) Par neziņošanu par avāriju rūpniecībā, transportā, lauksaimniecībā vai citās taustaimniecības nozarēs, ja avārija saistīta ar radioaktīvajām vielām vai citiem jonizējošā starojuma avotiem, vai par šādas avārijas slēpšanu,-

uzliek naudas sodu ar jonizējošā starojuma avotiem saistīto darbu vadītājam vai operatoram līdz divsimt piecdesmit latiem.

(3) Par zemes, mežu, ūdeņu atmosfēras gaisa vai citu dabas objektu piesārņošanu ar radioaktīvajām vielām, pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot apstiprinātos noteikumus,-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

(4) Par neziņošanu likumā noteiktajām institūcijām par radioaktīvo vielu izplūdi (novadīšanu) vidē, kā arī par faktiskās ekoloģiskās situācijas slēpšanu vai tās atspoguļošanu sagrozītā veidā -

uzliek naudas sodu ar jonizējošā starojuma avotiem saistīto darbu vadītājiem līdz simt latiem.

(5) Par raioaktīvo atkritumu savākšanas, šķirošanas, uzglabāšanas, transportēšanas un apglabāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

(6) Par radioaktīvo vielu pārvadāšanas, iekraušanas un izkraušanas noteikumu pārkāpšanu upju, jūras, dzelzceļa transportā, autotransportā un elektrotransportā, par radiokatīvo vielu kravu atstāšanu bez uzraudzības transportlīdzēkļos, kā arī par radioaktīvo vielu nodošanu bagāžā vai bagāžas glabātavās -

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

(7) Par radioaktīvo vielu, kodoklmateriālu un radioaktīvo atkritumu daudzuma, sastāvā vai fizikālo faktoru uzskaites noteikumu pārkāpšanu, neatbilstošu ziņu sniegšanu vai nepamatotu atteiksānos sniegt ziņas par vides kvalitāti -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

(8) Par Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskās zonas ūdeņu, teritoriālo un iekšējo ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar radioaktīvajām vielām no kuģiem un citiem peldošiem līdzekļiem, no mākslīgām salām un citām konstrukcijām, kā arī no gaisakuģiem-

uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz pieciem tūkstošiem latu.

(9) Par neziņošanu tuvākās ostas administrācijai par Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskās zonas ūdeņu, teritoriālo un iekšējo jūras ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar radiokatīvajām vielām no kuģiem un citiem peldošiem līdzekļiem, no mākslīgām salām un citām konstrukcijām, kā arī no gaisaķuģiem -

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz tūkstoš latiem.”

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Aizstāt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra V.Baloža priekšlikuma ceturtajā daļā vārdus “Radiācijas drošības centram vai attiecīgajai pašvaldībai” ar vārdiem “likumā noteiktajām institūcijām”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(7) Par radioaktīvo vielu, kodoklmateriālu un radioaktīvo atkritumu daudzuma, sastāvā vai fizikālo faktoru uzskaites noteikumu pārkāpšanu, neatbilstošu ziņu sniegšanu vai nepamatotu atteiksānos sniegt ziņas par vides kvalitāti -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

(8) Par Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskās zonas ūdeņu, teritoriālo un iekšējo ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar radioaktīvajām vielām no kuģiem un citiem peldošiem līdzekļiem, no mākslīgām salām un citām konstrukcijām, kā arī no gaisakuģiem-

uzliek naudas sodu no viena tūkstoša līdz pieciem tūkstošiem latu.

(9) Par neziņošanu tuvākās ostas administrācijai par Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskās zonas ūdeņu, teritoriālo un iekšējo jūras ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar radiokatīvajām vielām no kuģiem un citiem peldošiem līdzekļiem, no mākslīgām salām un citām konstrukcijām, kā arī no gaisaķuģiem -

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz tūkstoš latiem.”

102.1 pants. Selekcionāra tiesību pārkāpšana

Par selekcionāra tiesību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz simt piecdesmit latiem un amatpersonām

- līdz divsimt piecdesmit latiem.

7. Izteikt 102.1 panta sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

     

7. ...

 

103.3 pants. Lauksaimniecības produkcijas kvalitātes noteikumu

pārkāpšana

Par noteiktajām prasībām neatbilstošas lauksaimniecības produkcijas ražošanu pārdošanai un tās realizāciju, kā arī par neatbilstošu iepērkamās lauksaimniecības produkcijas kvalitātes vērtējumu -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

8. Izteikt 103.3 pantu šādā redakcijā:

“103.3 pants. Pārtikas aprites noteikumu pārkāpšana

Par noteikto pārtikas kvalitātes, nekaitīguma un higiēnas prasību pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie radījuši draudus vai zaudējumus cilvēka veselībai vai dzīvībai vai videi -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

7.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Izteikt 103.3 panta otro daļu šādā redakcijā:

“Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie rada apdraudējumu cilvēka veselībai vai dabas videi -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Atbalstīt

8. Izteikt 103.3 pantu šādā redakcijā:

“103.3 pants. Pārtikas aprites noteikumu pārkāpšana

Par noteikto pārtikas kvalitātes, nekaitīguma un higiēnas prasību pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie rada apdraudējumu cilvēka veselībai vai dabas videi -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

103.5 pants. Sēklkopības noteikumu pārkāpšana

Par sēklu standartu, sēklu audzēšanas, sagatavošanas, glabāšanas vai realizēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

9. Izteikt 103.5 pantu šādā redakcijā:

“103.5 pants. Sēklu aprites noteikumu pārkāpšana

Par sēklaudzēšanas, sēklu tirdzniecības, sagatavošanas un glabāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.”

     

9. ...

103.6 pants. Graudu un labības produktu uzglabāšanas un uzskaites

noteikumu pārkāpšana

Par iepērkamo vai izsniedzamo graudu vai labības produktu kvalitātes vai svara nepareizu noteikšanu, nesavlaicīgu vai nepareizu norēķināšanos par

tiem uzņēmumos vai organizācijās, kas īsteno operācijas ar graudiem vai labības produktiem,-

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz divsimt piecdesmit latiem.

10. Izteikt 103.6 pantu šādā redakcijā:

“103.6 pants. Labības un tās pārstrādes produktu aprites noteikumu pārkāpšana

Par labības apriti regulējošo noteikumu un labības tirgus intervences noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

     

10. ...

 

 

11. Papildināt kodeksu ar 105.2 pantu šādā redakcijā:

“105.2 pants. Ciltsdarba pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par ciltsdarba pakalpojumu sniegšanu bez sertifikāta, kā arī par nekvalitatīvu un nolaidīgu pakalpojumu sniegšanu -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.”

     

11. ...

 

12. Papildināt kodeksu ar 105.3 pantu šādā redakcijā:

“105.3 pants. Bioproduktu pārdošanas noteikumu pārkāpšana

Par bioproduktu (spermas) pārdošanu personām, kuras nav saņēmušas sertifikātu vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.”

     

12. ...

 

13. Papildināt kodeksu ar 105.4 pantu šādā redakcijā:

“105.4 pants. Nekvalitatīva vaislas materiāla ievešana valstī un izmantošana

Par nekvalitatīva vaislas materiāla ievešanu valstī un izmantošanu -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.”

     

13. ...

 

14. Papildināt kodeksu ar 105.5 pantu šādā redakcijā:

“105.5 pants. Dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšanas un apzīmēšanas noteikumu pārkāpšana

Par dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšanas un apzīmēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem.”

     

14. ...

108.pants. Dzīvnieku turēšanas, ēdināšanas, izmantošanas, pārvadāšanas, izstādīšanas, tirdzniecības un izsolīšanas

zoohigiēnisko, veterinārsanitāro, pretepizootisko un citu noteikumu pārkāpšana

Dzīvnieku īpašniekam vai citai atbildīgai personai, kas pārkāpj dzīvnieku turēšanas, ēdināšanas, izmantošanas, pārvadāšanas, izstādīšanas, tirdzniecības vai izsolīšanas zoohigiēniskos, veterinārsanitāros, pretepizootiskos vai citus noteikumus, kas paredzēti Latvijas Republikas likumā "Par veterinārmedicīnu" vai Valsts veterinārā departamenta apstiprinātajos un publicētajos normatīvajos priekšrakstos, -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

15. Izteikt 108. panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“108. pants. Dzīvnieku turēšanas, ēdināšanas, izmantošanas, pārvadāšanas, izstādīšanas, tirdzniecības un izsolīšanas zoohigiēnisko, veterināro un pretepizootisko prasību pārkāpšana

(1) Par normatīvajos aktos noteikto dzīvnieku turēšanas, ēdināšanas, izmantošanas, pārvadāšanas, izstādīšanas, tirdzniecības un izsolīšanas zoohigiēnisko, veterināro un pretepizootisko prasību pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.”

     

15. ...

 

 

121.pants. Transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par drošības jostu vai aizsargķiveru lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļu vadītājiem līdz trim latiem.

Par tādu transportlīdzekļu vadīšanu, kuriem noteiktā kārtībā nav izdarīta valsts tehniskā apskate, kā arī par tādu transportlīdzekļu vadīšanu, kuri nav reģistrēti noteiktā kārtībā, -

uzliek naudas sodu no pieciem līdz desmit latiem.

Par tādu transportlīdzekļu vadīšanu, ar kuriem to bojājumu dēļ braukt ir aizliegts vai kuriem kaut viena valsts numura zīme nav nostiprināta šim nolūkam paredzētajā vietā,-

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecpadsmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem.

Par speciālu gaismas vai skaņu signālu (kas ir reģistrēti noteiktā kārtībā) lietošanu, ja tā nav saistīta ar neatliekamu dienesta uzdevumu izpildīšanu,-

uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku līdz trim mēnešiem.

Par tādu transportlīdzekļu vadīšanu, kuriem kaut viena valsts numura zīme ir apslēpta, viltota vai neatbilst reģistrācijas dokumentiem, kā arī par tādu transportlīdzekļu vadīšanu, kuriem nav kaut vienas valsts numura zīmes,-

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem.

Par tādu transportlīdzekļu vadīšanu, kuri ir aprīkoti ar speciālu gaismas vai skaņu signālu, kas nav reģistrēts noteiktā kārtībā, vai kuriem izmantots krāsojums, ko nosaka valsts standarts operatīvajiem transportlīdzekļiem, bet kuri nav reģistrēti noteiktā kārtībā kā operatīvie transportlīdzekļi,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem.

Par tādu transportlīdzekļu vadīšanu, kuri ir aprīkoti ar ierīcēm (antiradaru u.tml.), kas var uztvert braukšanas ātruma kontroles mērierīču raidītos signālus,-

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecpadsmit latiem.

Par tādu transportlīdzekļu vadīšanu, kuri ir aprīkoti ar ierīcēm (antiradaru u.tml.), kas var radīt traucējumus braukšanas ātruma kontroles mērierīču darbībai,-

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku līdz trim mēnešiem.

         

 

Par transportlīdzekļiem šajā pantā, šā kodeksa 122.- 126., 126.1 - 126.4 pantā, 130. panta pirmajā daļā un 131. pantā uzskatāmi automobiļi, traktori un pašgājējas mašīnas, tramvaji un trolejbusi, motocikli, kā arī piekabes savienojumā ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot mopēdus un velosipēdus.

16. 121.pantā:

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Par tālruņa lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājam, lai to lietotu, nav jāņem rokā tālruņa klausule,-

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.";

     

16. ...

 

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Par transportlīdzekļiem šajā pantā, šā kodeksa 122., 123., 124., 125., 126., 126.1, 126.2, 126.3, 126.4 pantā, 130.panta pirmajā daļā un 131.pantā uzskatāmi automobiļi, traktori un pašgājējas mašīnas, tramvaji un trolejbusi, motocikli, kā arī piekabes savienojumā ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot mopēdus un velosipēdus."

8.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt otrajā lasījumā pieņemto desmito daļu pēc skaitļa “122.” ar skatļiem “122.1, 122.2, 122.3” un aizstāt skaitļus un vārdus “130. panta pirmajā daļā un 131. pantā” ar skatļiem un vārdu “130. - 131.2 pantā”.

Atbalstīt.

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Par transportlīdzekļiem šajā pantā, šā kodeksa 122., 122.1, 122.2, 122.3, 123., 124., 125., 126., 126.1, 126.2, 126.3, 126.4 pantā, 130.- 131.2 pantā uzskatāmi automobiļi, traktori un pašgājējas mašīnas, tramvaji un trolejbusi, motocikli, kā arī piekabes savienojumā ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot mopēdus un velosipēdus."

 

122.1 pants. Ceļa zīmju prasību neievērošana, cilvēku vai kravas pārvadāšanas noteikumu un citu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Transportlīdzekļu vadītājiem par brīdinājuma signālu došanas noteikumu pārkāpšanu pirms pārkārtošanās, pagrieziena vai braukšanas virziena maiņas, kā arī par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

Transportlīdzekļu vadītājiem par braukšanu pa ietvēm vai gājēju celiņiem, par to, ka pārkāpti noteikumi, kas regulē braukšanas kārtību pa

automaģistrālēm, braukšanu gar sabiedriskā transporta pieturām vai pāri gājēju pārejām, par pasažieru vai kravas pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību neievērošanu, par apgaismošanas ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

Par luksofora aizlieguma signāla vai atbilstoša regulētāja žesta neievērošanu, par ceļa nedošanu operatīvajiem transportlīdzekļiem, par avārijas gaismas signalizācijas vai avārijas zīmes lietošanas noteikumu neievērošanu, kā arī par apdzīšanas noteikumu pārkāpšanu vai braukšanu pa

tramvaja pretējā virziena sliežu klātni -

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz divdesmit pieciem latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

17. 122.1 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Transportlīdzekļu vadītājiem par braukšanu pa ietvēm vai gājēju celiņiem, par braukšanas noteikumu gar sabiedriskā transporta pieturām vai pāri gājēju pārejām pārkāpšanu, par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, par transportlīdzekļu vadīšanu bez atbilstoša aprīkojuma, par ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību neievērošanu, kā arī par apgaismošanas ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.";

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Transportlīdzekļu vadītājiem par kravas pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz piecdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem."

     

17. ...

122.2 pants. Satiksmes noteikumu pārkāpums, kura dēļ radusies avārijas situācija

Par satiksmes noteikumu pārkāpumu, kura dēļ radusies avārijas situācija, tas ir, citi kustības dalībnieki bijuši spiesti krasi mainīt ātrumu, kustības virzienu vai veikt citus pasākumus savas drošības vai citu personu

drošības garantēšanai,-

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz divdesmit pieciem latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

18. Aizstāt 122.2 panta sankcijā vārdus "līdz divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "līdz simt latiem".

     

18. ...

 

124.pants. Transporta līdzekļu vadīšana alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā

Personām par transporta līdzekļu vadīšanu, kā arī par transporta līdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no divpadsmit līdz divdesmit četriem mēnešiem.

19. Aizstāt 124.panta sankcijā vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "līdz divsimt latiem".

     

19. ...

125.pants. Satiksmes noteikumu pārkāpumi, kuru dēļ bojāti transportlīdzekļi vai citāda manta, kā arī citi satiksmes noteikumu pārkāpumi

Par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuru dēļ bojāti transportlīdzekļi (izņemot gadījumus, kad transportlīdzeklis ir pārkāpēja īpašumā un kad satiksmes noteikumu pārkāpējs ir vienīgais satiksmes negadījuma dalībnieks), krava, ceļš, ceļa un citas būves vai citāda manta, kā arī cietušajam nodarīti viegli miesas bojājumi bez veselības satricinājuma,-

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, izņemot šajā kodeksā norādītos,-

uzliek naudas sodu no trim līdz pieciem latiem.

20. 125.pantā:

izslēgt pirmājā daļā vārdus "kad transportlīdzeklis ir pārkāpēja īpašumā un";

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz simt latiem".

     

20. ...

 

126.pants. Transporta līdzekļu vadīšana bez vadīšanas tiesībām

Personām, kurām nav līdzi transporta līdzekļa vadītāja apliecības vai transporta līdzekļa vadīšanas pagaidu atļaujas, vai transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apliecinoša dokumenta (polises), vai transporta līdzekļa reģistrācijas vai citu transporta līdzekļa dokumentu, par transporta līdzekļa vadīšanu -

uzliek naudas sodu viena lata apmērā.

Par transporta līdzekļa nodošanu vadīt personai, kurai nav šā transporta līdzekļa vadīšanas tiesību, -

uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit latiem.

Personām, kurām nav attiecīgo transporta līdzekļu vadīšanas tiesību, par šo transporta līdzekļu vadīšanu -

uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

Personām, kurām atņemtas transporta līdzekļu vadīšanas tiesības, par šo transporta līdzekļu vadīšanu -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētajām personām par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuru dēļ bojāti transporta līdzekļi (izņemot gadījumus, kad transporta līdzeklis ir pārkāpēja īpašumā un viņš ir vienīgais satiksmes negadījuma dalībnieks), krava, ceļš, ceļa vai citas būves vai citāda manta, kā arī cietušajam nodarīti viegli miesas bojājumi bez veselības satricinājuma, -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

21. 126.pantā:

aizstāt ceturtās daļas sankcijā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "no piecdesmit līdz simt latiem";

aizstāt piektajā daļā vārdus "izņemot gadījumus, kad transporta līdzeklis ir pārkāpēja īpašumā un viņš ir vienīgais satiksmes negadījuma dalībnieks" ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad satiksmes noteikumu pārkāpējs ir vienīgais satiksmes negadījuma dalībnieks";

aizstāt piektās daļas sankcijā vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem".

     

21. ...

126.1 pants. Transporta līdzekļu vadīšana bez vadīšanas tiesībām alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā

Personām, kurām nav transporta līdzekļu vadīšanas tiesību, par

transporta līdzekļu vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

22. Aizstāt 126.1 panta sankcijā vārdus "līdz divsimt latiem" ar vārdiem "no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem".

     

22. ...

126.4 pants. Transportlīdzekļa vadīšana, ja nav apdrošināta

transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav izdarīta transportlīdzekļa

īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Personām, uz kurām attiecas šā panta pirmajā daļā minētais nosacījums, par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuru dēļ bojāti transportlīdzekļi

(izņemot gadījumus, kad transportlīdzeklis ir pārkāpēja īpašumā un pārkāpējs ir vienīgais satiksmes negadījuma dalībnieks), krava, ceļš, ceļa vai citādas būves vai citāda manta, kā arī cietušajam nodarīti viegli miesas bojājumi bez veselības satricinājuma, -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku līdz deviņiem mēnešiem.

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Aizstāt 126.4 panta otrajā daļā vārdus “transportlīdzeklis ir pārkāpēja īpašumā un” ar vārdiem “satiksmes noteikumu”.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Aizstāt 126.4 panta otrās daļas sankcijā vārdus “līdz simt latiem” ar vārdiem “no piecdesmit līdz simt divdesmit pieciem latiem”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

23. 126.4 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “transportlīdzeklis ir pārkāpēja īpašumā un” ar vārdiem “satiksmes noteikumu”;

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdus “līdz simt latiem” ar vārdiem “no piecdesmit līdz simt divdesmit pieciem latiem”.

129.pants. Satiksmes noteikumu neievērošana, ko izdara gājēji un citi satiksmes dalībnieki

Gājējiem par satiksmes regulēšanas signālu neievērošanu, brauktuves šķērsošanu vai virzīšanos pa to nenorādītās vietās, mopēdistiem vai

velosipēdistiem, pajūgu vadītājiem un citām personām, kas lieto ceļus, par satiksmes regulēšanas signālu, ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu

prasību, kā arī uz autoceļiem noteiktās kustības kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu viena lata apmērā.

Par to pašu personu izdarītajiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem, ja tie radījuši avārijas situāciju, kā arī transporta līdzekļu, kravu, ceļa, ceļa un citu būvju vai citādas mantas bojāšanu, kā arī nodarījuši cietušajam vieglus miesas bojājumus bez veselības satricinājuma, -

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.

23. 129.pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus "viena lata apmērā" ar vārdiem "līdz pieciem latiem";

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdus "līdz trīsdesmit latiem" ar vārdiem "no desmit līdz piecdesmit latiem".

     

24. ...

 

 

 

130.pants. Norīkojumu došana lietot transporta līdzekļus, kuriem ir bojājumi, un citi transporta līdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi

Par norīkojumu došanu lietot transporta līdzekļus, ja šiem transporta līdzekļiem ir bojājumi vai uz tiem attiecas nosacījumi, kuru dēļ tos aizliegts ekspluatēt, vai arī tie nav reģistrēti noteiktā kārtībā, vai tiem nav izdarīta valsts tehniskā apskate, -

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem personām, kuras atbildīgas par transporta līdzekļu tehnisko stāvokli un ekspluatāciju.

Par to, ka uzņēmumu, iestāžu vai organizāciju vadītāji atkārtoti nav izpildījuši Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieku norādījumus novērst to noteikumu, normatīvu vai standartu pārkāpumus, kuri attiecas uz satiksmes drošības garantēšanu, -

uzliek naudas sodu uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītājiem līdz piecdesmit latiem.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekļus, kuru īpašnieku civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta,-

uzliek naudas sodu līdz simt latiem personām, kuras ir atbildīgas par transportlīdzekļu ekspluatāciju.

24. 130.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"130. pants. Norīkojumu došana lietot transportlīdzekļus, neievērojot darba un atpūtas laika režīmu, vai lietot transportlīdzekļus, kuriem ir bojājumi, un citi transportlīdzekļu ekspluatācijas vai kontrolierīču lietošanas noteikumu pārkāpumi";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

25. ...

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, neievērojot autotransporta līdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīmu, vai par autotransporta līdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu līdz simt latiem uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītājiem vai citām amatpersonām, kuras ir atbildīgas par autotransporta līdzekļu ekspluatāciju."

11.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Izteikt otrajā lasījumā pieņemto 130. panta ceturto daļu šādā redakcija:

“Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, neievērojot autopārvadājumos nodarbinātajiem transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīmu vai, par darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju vadītājiem vai citām personām, kuras ir atbildīgas par transportlīdzekļu ekspluatāciju.’’

Atbalstīt.

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, neievērojot autopārvadājumos nodarbinātajiem transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīmu vai, par darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju vadītājiem vai citām personām, kuras ir atbildīgas par transportlīdzekļu ekspluatāciju.’’

 

131.1 pants. Autopārvadājumos nodarbinātajiem transporta līdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīma neievērošana

Par autopārvadājumos nodarbinātajiem transporta līdzekļu vadītājiem

noteiktā darba un atpūtas laika režīma neievērošanu -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

25. 131.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"131.1 pants. Autopārvadājumos nodarbinātajiem transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīma neievērošana un darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšana";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Autopārvadājumos nodarbinātajiem transportlīdzekļu vadītājiem par darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no desmit līdz septiņdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku līdz sešiem mēnešiem."

     

26. ...

 

26. Papildināt kodeksu ar 131.2 pantu šādā redakcijā:

"131.2 pants. Ziņu nesniegšana par personu, kas vadījusi transportlīdzekli, ja ar transportlīdzekli izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums

Transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam) par ziņu nesniegšanu, ja ar viņam piederošo (valdījumā esošo) transportlīdzekli izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums [izņemot gadījumus, kad transportlīdzeklis ir nozagts vai citā prettiesiskā ceļā izgājis no īpašnieka (valdītāja) valdījuma un par to noteiktā kārtībā paziņots Valsts policijai],-

uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

12.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Izteikt 131.2 panta tekstu šādā redakcijā:

“Par ziņu nesniegšanu par personu, kas vadījusi transportlīdzekli, ja ar to ir izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, (izņemot gadījumus, ja transportlīdzeklis nozagts vai citādi prettiesiski izgājis no īpašnieka (valdītāja) valdījuma un par to noteiktā kārtībā paziņots Valsts policijai) -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam).’’

Atbalstīt.

27. Papildināt kodeksu ar 131.2 pantu šādā redakcijā:

"131.2 pants. Ziņu nesniegšana par personu, kas vadījusi transportlīdzekli, ja ar transportlīdzekli izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums

Par ziņu nesniegšanu par personu, kas vadījusi transportlīdzekli, ja ar to ir izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, (izņemot gadījumus, ja transportlīdzeklis nozagts vai citādi prettiesiski izgājis no īpašnieka (valdītāja) valdījuma un par to noteiktā kārtībā paziņots Valsts policijai) -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam).’’

155.pants. Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un maksas pakalpojumu noteikumu pārkāpšana

 

27. 155.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“155.pants. Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana”;

 

 

 

 

 

 

 

28. ...

Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai maksas pakalpojumu noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

 

13.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Izslēgt 155. panta pirmajā daļā vārdu “maksas”.

Atbalstīt.

izslēgt pirmajā daļā vārdu “maksas”;

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

         

 

Par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgajiem -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem.

papildināt panta trešās daļas sankciju pēc vārdiem “naudas sodu” ar vārdu “pārdevējam”;

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(3) Par precēm un pakalpojumiem noteiktās cenu norādīšanas kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

(4) Par samaksas par pirkumu vai pakalpojumu vai svara vai mēra nepareizu noteikšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

(5) Par tādu preču piedāvāšanu vai pārdošanu, kurām nav iespējams identificēt ražotāju vai kuru marķējumā sniegtā informācija vai marķējuma izpildījums neatbilst normatīvo aktu prasībām, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.”;

uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par sesto un septīto daļu.

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

/Juridiskā biroja priekšlikumi/

Uzskatīt otrajā lasījumā pieņemto 155. panta trešo, ceturto un piekto daļu par piekto, sesto un septīto daļu.

Izslēgt otrajā lasījumā pieņemtos vārdus “uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par sesto un septīto daļu.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par precēm un pakalpojumiem noteiktās cenu norādīšanas kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

(6) Par samaksas par pirkumu vai pakalpojumu vai svara vai mēra nepareizu noteikšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

(7) Par tādu preču piedāvāšanu vai pārdošanu, kurām nav iespējams identificēt ražotāju vai kuru marķējumā sniegtā informācija vai marķējuma izpildījums neatbilst normatīvo aktu prasībām, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.”

 

155.1 pants. Preču uzskaites un preču pavadzīmju aprites kārtības neievērošana

Par noteiktās preču saņemšanas (iepirkšanas) dokumentu noformēšanas un preču (pakalpojumu) uzskaites kārtības neievērošanu tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par noteiktās preču pavadzīmju uzskaites, saglabāšanas, noformēšanas vai lietošanas kārtības neievērošanu, kā arī par normatīvajos aktos noteikto preču pavadzīmju aprites kārtību reglamentējošo prasību neievērošanu -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

 

 

       

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie saistīti ar precēm, kas apliekamas ar akcīzes nodokli,-

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem.

28. 155.1 pantā:

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.”;

16.

/Finansu ministra priekšlikums/

Izteikt 155.1 panta trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem”.

Atbalstīt.

29. 155.1 pantā:

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem”;

Par preču uzglabāšanu (atrašanos) tirdzniecības (realizācijas) vietās un visās to pārvadāšanas stadijās bez preču pavadzīmēm, izņemot normatīvajos aktos tieši paredzētus gadījumus,-

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot preces.

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.”

       

155.2 pants. Kases operāciju uzskaites kārtības neievērošana

Par noteiktās kases ieņēmumu un izdevumu reģistrēšanas (uzskaites) kārtības neievērošanu uzņēmumos, veikalos, sabiedriskās ēdināšanas

uzņēmumos un citās tirdzniecības (pakalpojumu sniegšanas) vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces,-

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības

(realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās.

29. Izteikt 155.2 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.”

17.

/Finansu ministra priekšlikums/

Izteikt 155.2 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās vai bez konfiskācijas”.

Atbalstīt.

30. Izteikt 155.2 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās vai bez konfiskācijas”.

155.3 pants. Alkoholisko dzērienu un spirta tirdzniecība neatļautās vietās

Par alkoholisko dzērienu un spirta tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un spirtu.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem,

konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un spirtu, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un spirtu.

30. 155.3 pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārda “spirtu” ar vārdiem “vai bez konfiskācijas”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un spirtu vai bez konfiskācijas, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un spirtu vai bez konfiskācijas.”

     

31. ...

 

155.5 pants. Preču realizācijas termiņa neievērošana

Par tādu preču realizāciju, kurām izbeidzies noteiktais realizācijas termiņš vai kurām nav paredzētā marķējuma ar realizācijas beigu termiņa

norādi, ja tā nepieciešamību nosaka tirdzniecību un preču drošumu reglamentējoši normatīvie akti, -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces.

31. Izteikt 155.5 pantu šādā redakcijā:

“155.5 pants. Preču derīguma termiņa neievērošana

Par tādu preču realizāciju, kurām beidzies derīguma termiņš vai kurām nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norādīts derīguma termiņš, -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.”

     

32. ...

155.6 pants. Benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecība neatļautās vietās

Par benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās - uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu.

32. 155.6 pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārda “dīzeļdegvielu” ar vārdiem “vai bez konfiskācijas”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu vai bez konfiskācijas, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu vai bez konfiskācijas.”

     

33. ...

155.7 pants. Labības vairumtirdzniecības noteikumu pārkāpšana

Par labības un tās pārstrādes produktu vairumtirdzniecības noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

33. Izslēgt 155.7 pantu.

     

34. ...

 

156.pants. Darījumu apliecinoša dokumenta neizsniegšana

Par darījumu apliecinoša dokumenta (kvīts) neizsniegšanu klientiem mazumtirdzniecības, sadzīves pakalpojumu, valūtas maiņas vai sabiedriskās

ēdināšanas uzņēmumos -

uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās.

34. Izteikt 156.pantu šādā redakcijā:

“156.pants. Darījumu apliecinoša dokumenta neizsniegšana

(1) Par darījumu apliecinoša dokumenta (čeka) neizsniegšanu klientiem, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus, -

uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem.

(2) Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.”

18.

 

 

 

 

 

19.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Aizstāt 156. panta otrajā daļā vārdus “tām pašām” ar vārdiem “tādām pašām”.

/Finansu ministra priekšlikums/

Izteikt 156. panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

35. Izteikt 156.pantu šādā redakcijā:

“156.pants. Darījumu apliecinoša dokumenta neizsniegšana

(1) Par darījumu apliecinoša dokumenta (čeka) neizsniegšanu klientiem, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus, -

uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.”

 

156.1 pants. Kases aparātu lietošanas noteikumu neievērošana

Par kases aparātu bojāšanu, bojātu kases aparātu izmantošanu, patvarīgu darba programmas maiņu vai citām darbībām, kas ir pretrunā ar kases aparātu

lietošanas noteikumiem, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās.

35. Papildināt 156.1 panta otrās daļas sankciju pēc vārda “telpās” ar vārdiem “vai bez konfiskācijas”.

20.

/Finansu ministra priekšlikums/

Izteikt 156.1 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem,

konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās vai bez konfiskācijas”.

Atbalstīt.

36. Izteikt 156.1 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem,

konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās vai bez konfiskācijas”.

 

156.2 pants. Noteikumiem atbilstošu kases aparātu neuzstādīšana un neizmantošana

Par noteikumiem atbilstošu kases aparātu neuzstādīšanu un neizmantošanu kases un norēķinu operāciju veikšanai tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu uzņēmumos un citās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās, kur to nepieciešamību nosaka likumi vai attiecīgi lēmumi, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par noteikumiem atbilstošu kases aparātu neuzstādīšanu un neizmantošanu kases un norēķinu operāciju veikšanai valūtas maiņas punktos -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās.

36. Papildināt 156.2 panta trešās daļas sankciju pēc vārda “telpās” ar vārdiem “vai bez konfiskācijas”.

21.

/Finansu ministra priekšlikums/

Izteikt 156.2 panta trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās vai bez konfiskācijas”.

Atbalstīt

37. Izteikt 156.2 panta trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās vai bez konfiskācijas”.

 

 

37. Papildināt kodeksu ar 159.4 pantu šādā redakcijā:

“159.4 pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana iezīmēto (marķēto) naftas produktu izmantošanā

(1) Par iezīmēto (marķēto) naftas produktu izmantošanu par degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos vai izmantošanu citādi, nevis par kurināmo -

uzliek naudas sodu fiziskajai personai, kuras transportlīdzeklī atrasti iezīmēti (marķēti) naftas produkti, līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot transportlīdzeklī atrastos iezīmētos (marķētos) naftas produktus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajai personai, kuras transportlīdzeklī atrasti iezīmēti (marķēti) naftas produkti,- no tūkstoš līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot transportlīdzeklī atrastos iezīmētos (marķētos) naftas produktus vai bez konfiskācijas.

(2) Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā,-

uzliek naudas sodu fiziskajai personai, kuras transportlīdzeklī atrasti iezīmēti (marķēti) naftas produkti, - līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot transportlīdzeklī atrastos iezīmētos (marķētos) naftas produktus vai bez konfiskācijas, kā arī konfiscējot transportlīdzekli, kurā iezīmētie (marķētie) naftas produkti tiek izmantoti, vai bez konfiskācijas, bet juridiskajai personai, kuras transportlīdzeklī atrasti iezīmēti (marķēti) naftas produkti, - no divtūkstoš līdz četrtūkstoš latiem, konfiscējot transportlīdzeklī atrastos iezīmētos (marķētos) naftas produktus vai bez konfiskācijas, kā arī konfiscējot transportlīdzekli, kurā iezīmētie (marķētie) naftas produkti tiek izmantoti, vai bez konfiskācijas.”

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

/Juridiskā biroja priekšlikumi/

Izteikt 159.4 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, - no tūkstoš līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas.”

Izteikt 159.4 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus, kā arī transportlīdzekli, kurā tie izmantoti, vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, - no divtūkstoš līdz četrtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus, kā arī transportlīdzekli, kurā tie izmantoti vai bez konfiskācijas.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

38. Papildināt kodeksu ar 159.4 pantu šādā redakcijā:

“159.4 pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana iezīmēto (marķēto) naftas produktu izmantošanā

(1) Par iezīmēto (marķēto) naftas produktu izmantošanu par degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos vai izmantošanu citādi, nevis par kurināmo -

uzliek naudas sodu fiziskām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, - no tūkstoš līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas.

(2) Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā,-

uzliek naudas sodu fiziskām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus, kā arī transportlīdzekli, kurā tie izmantoti, vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, - no divtūkstoš līdz četrtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus, kā arī transportlīdzekli, kurā tie izmantoti vai bez konfiskācijas.”

 

 

38. Papildināt kodeksu ar 159.5 pantu šādā redakcijā:

“159.5 pants. Iezīmēto (marķēto) naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) vielu slēpšana, likvidēšana vai citāda neitralizēšana (iznīcināšana)

(1) Par iezīmēto (marķēto) naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) vielu slēpšanu, likvidēšanu vai citādu neitralizēšanu (iznīcināšanu) nolūkā iezīmētos ( marķētos) naftas produktus izmantot vai nodot citām personām citādai izmantošanai, nevis par kurināmo-

uzliek naudas sodu fiziskajai personai, pie kuras atrasti minētie naftas produkti, līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajai personai, pie kuras atrasti minētie naftas produkti, - līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas.

(2) Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā,-

uzliek naudas sodu juridiskajai personai, pie kuras atrasti minētie naftas produkti, - līdz četrtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas.”

     

39. ...

 

39. Papildināt kodeksu ar 159.6 pantu šādā redakcijā:

“159.6 pants. Par iezīmēto

(marķēto) naftas produktu glabāšanu neatļautās tvertnēs

(1) Par iezīmēto (marķēto) naftas produktu glabāšanu tvertnēs, kuras nav savienotas ar attiecīgo katlumāju, krāsni, citu iekārtu vai ierīci, kurā naftas produktus izmanto par kurināmo,-

uzliek naudas sodu fiziskajai personai, pie kuras atrasti minētie naftas produkti, līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajai personai, pie kuras atrasti minētie naftas produkti - līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas.

(2) Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā,-

uzliek naudas sodu juridiskajai personai, pie kuras atrasti minētie naftas produkti, - līdz četrtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas.”

     

40. ...

 

 

163.1 pants. Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšana un realizācija bez noteiktajiem zīmogiem (zīmēm) un kvalitātes apliecībām

Par tādām dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu, kuriem nav proves zīmoga un valsts garantijas zīmes vai kuriem ir neatbilstošs vai viltots zīmogs (zīme), uzglabāšanu (atrašanos) izgatavošanas vai tirdzniecības (realizācijas) vietās, bet mazumtirdzniecībā - arī ar tirdzniecības telpām iekšēji saistītajās telpās, kā arī par šo izstrādājumu realizāciju vai

nodošanu realizācijai -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

Par realizējamo dārgmetālu un dārgakmeņu nenodrošināšanu ar kvalitātes apliecībām -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot izgatavošanas un tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus.

40. Papildināt 163.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot nemarķētos dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus vai bez konfiskācijas.”

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

/Juridiskā biroja priekšlikumi/

Izteikt 163.1 panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Dārgmetālu, dārgakmeņu un to zistrādājumu uzglabāšanas, realizācijas un marķēšanas noteikumu pārkāpšana”.

Aizstāt 163.1 panta pirmajā daļā vārdu “tādām” ar vārdu “tādu”.

Papildināt 163.1 pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“Par dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem konfiscējot nemarķētus dārgmetālu, dārgakmeņus un to izstrādājumus vai bez konfiskācijas.”

Uzskatīt 163.1 panta līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu un aizstāt tajā vārdus “un otrajā” ar vārdiem “otrajā un trešajā”.

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

41. 163.1 pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

“Dārgmetālu, dārgakmeņu un to zistrādājumu uzglabāšanas, realizācijas un marķēšanas noteikumu pārkāpšana”;

aizstāt pirmajā daļā vārdu “tādām” ar vārdu “tādu”;

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“Par dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem konfiscējot nemarķētus dārgmetālu, dārgakmeņus un to izstrādājumus vai bez konfiskācijas.”;

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu un aizstāt tajā vārdus “un otrajā” ar vārdiem “otrajā un trešajā”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot nemarķētos dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus vai bez konfiskācijas.”

165.2 pants. Nodokļu maksātāju reģistrēšanas kārtības neievērošana

Par savlaicīgu nereģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā, par nepareizu ziņu sniegšanu, kā arī par neizstāšanos no nodokļu maksātāju reģistra normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

41. Papildināt 165.2 pantu pēc vārda “reģistrā” ar vārdiem “par ziņu nesniegšanu”.

     

42. ...

165.3 pants. Kredītiestāžu darbības noteikumu neievērošana

Par kredītiestāžu darbību regulējošo likumu, Ministru kabineta noteikumu

vai Latvijas Bankas saistošo noteikumu vai norādījumu neievērošanu -

uzliek naudas sodu kredītiestādes valdes locekļiem, valdes priekšsēdētājam vai direktoram rīkotājam nosimt līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt šos amatus vai bez tā.

42. Izslēgt 165.3 pantā vārdus "atņemot tiesības ieņemt šos amatus vai bez tā".

     

43. ...

166.9 pants. Preču un maksas pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšana

Par tādu preču izgatavošanu vai realizāciju vai maksas pakalpojumu sniegšanu, kas neatbilst normatīvtehniskajos dokumentos vai līgumos izvirzītajām kvalitātes prasībām, bet, ja tādu nav, - parasti izvirzāmajām prasībām, izņemot gadījumus, kad pārdevējs vai maksas pakalpojumu sniedzējs

informējis patērētāju par zemāku kvalitāti un patērētājs tai ir piekritis,-

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

43. Izteikt 166.9pantu šādā redakcijā:

“166.9 pants. Preču un pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšana

Par nepienācīgas kvalitātes preces vai pakalpojuma piedāvāšanu vai pārdošanu, izņemot likumā noteikto gadījumu, kad pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir informējis patērētāju par zemāku kvalitāti un patērētājs ir piekritis iegādāties šādu preci vai pakalpojumu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.

(2) Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošas kvalitātes degvielas realizāciju -

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz diviem tūkstošiem latu, konfiscējot degvielu, kuras kvalitāte neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai bez konfiskācijas.”

     

44. ...

 

166.10 pants. Kaitīgo vielu pieļaujamā daudzuma pārsniegšana pārtikas precēs

Par tādu pārtikas preču izgatavošanu vai pārdošanu, kurās ķīmisko vielu vai elementu daudzums vai radiācijas līmenis pārsniedz valsts noteiktās normas, -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces.

44. Izteikt 166.10 pantu šādā redakcijā:

“166.10 pants. Kaitīgo vielu pieļaujamā daudzuma pārsniegšana precēs

Par tādu preču izgatavošanu, piedāvāšanu vai pārdošanu, kurās ķīmisko vielu vai elementu daudzums vai radiācijas līmenis pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās normas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem, konfiscējot šīs preces.

 

 

 

45. ...

166.11 pants. Preču un maksas pakalpojumu garantijas saistību neizpildīšana

Par preču vai maksas pakalpojumu garantijas saistību neizpildīšanu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs vai maksas pakalpojumu sniedzējs pierāda, ka patērētājs pārkāpis preces lietošanas vai maksas pakalpojuma izmantošanas noteikumus vai ka nelabvēlīgas sekas iestājušās nepārvaramas varas dēļ, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

45. Izteikt 166.11pantu šādā redakcijā:

“166.11pants. Patērētāja prasījuma pieņemšanas un izskatīšanas kārtības neievērošana, preču un pakalpojumu garantijas nosacījumu nepildīšana

(1) Par patērētāja prasījuma attiecībā uz nepienācīgas kvalitātes preci vai pakalpojumu pieņemšanas vai izskatīšanas kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz trīssimt latiem.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz piecsimt latiem.

(3) Par preču vai pakalpojumu garantijas saistību nepildīšanu vai garantijas apjoma samazināšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.

(4) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.”

     

46. ...

 

166.12 pants. Informācijas nesniegšana par preci, pakalpojumiem, ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju, nepilnīgas vai nepatiesas informācijas sniegšana

Par normatīvajos aktos noteiktās informācijas nesniegšanu par preci, pakalpojumiem, ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju, kā arī par

tās nepilnīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas

sniegšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

46. Izteikt 166.12 pantu šādā redakcijā:

“166.12 pants. Informācijas nesniegšana par preci, pakalpojumu, ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju

(1) Par normatīvajos aktos noteiktās informācijas nesniegšanu par preci, pakalpojumu, ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju vai par nepilnīgas vai nepatiesas informācijas sniegšanu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.

(2) Par šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.

(3) Par šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām attiecībā uz degvielu -

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz diviem tūkstošiem latu.”

 

28.

 

 

 

 

 

 

29.

/Juridiskā biroja priekšlikumi/

Aizstāt 166.12 panta otrajā daļā vārdus “minētajām darbībām, ja tās izdarītas” ar vārdiem “paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti”.

Aizstāt 166.12 panta trešajā daļā vārdus “minētajām darbībām” ar vārdiem “paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti”.

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

47. Izteikt 166.12 pantu šādā redakcijā:

“166.12 pants. Informācijas nesniegšana par preci, pakalpojumu, ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju

(1) Par normatīvajos aktos noteiktās informācijas nesniegšanu par preci, pakalpojumu, ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju vai par nepilnīgas vai nepatiesas informācijas sniegšanu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti attiecībā uz degvielu -

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz diviem tūkstošiem latu.”

 

166.13 pants. Reklāmas noteikumu pārkāpšana

Par noteiktās kārtības pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai izplatīšanā -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par likumā aizliegtas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

47. 166.13 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz desmit tūkstošiem latu.”

     

48. ...

166.14 pants. Preču un maksas pakalpojumu drošuma prasību neievērošana

Par normatīvajos aktos, normatīvtehniskajos dokumentos vai attiecīgi pilnvarotu valsts institūciju apstiprinātajos normatīvos noteikto preču vai

pakalpojumu drošuma prasību neievērošanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem, konfiscējot šīs preces.

Par viltotu vai normatīvi tehnisko dokumentu prasībām neatbilstošu alkoholisko dzērienu uzglabāšanu vai tirdzniecību -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latu, konfiscējot uzglabāšanas vai tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos attiecīgā veida

(nosaukuma) alkoholiskos dzērienus.

48. 166.14 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“166.14 pants. Preču un pakalpojumu drošuma prasību neievērošana”;

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz trim tūkstošiem latu, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.”

 

 

 

 

 

 

 

   

49. ...

 

166.15 pants. Atbilstības novērtēšanai pakļauto preču

nenodrošināšana ar atbilstības apliecinājumie vai apstiprinājumiem un to realizēšana bez atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem

Par atbilstības novērtēšanai pakļauto preču nenodrošināšanu ar atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem un to realizēšanu bez atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem, izņemot ārstniecības līdzekļu realizēšanu, -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

Par alkoholisko dzērienu uzglabāšanu bez to kvalitāti apliecinošiem dokumentiem un atbilstoša marķējuma realizācijas vietās un ar tām saistībā esošajās telpās, kā arī par atbilstoši noteikumiem nemarķētu alkoholisko dzērienu realizāciju vai nodošanu realizācijai -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot alkoholiskos dzērienus.

49. 166.15 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juri diskajām personām - līdz piecsimt latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.”;

izteikt panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par alkoholisko dzērienu uzglabāšanu bez to kvalitāti apliecinošiem dokumentiem vai bez norādes uz tiem un atbilstoša marķējuma realizācijas vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, kā arī par normatīvo aktu prasībām neatbilstoši marķētu alkoholisko dzērienu realizāciju vai nodošanu realizācijai -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos alkoholiskos dzērienus vai bez konfiskācijas.”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par tabakas izstrādājumu nenodrošināšanu ar atbilstības sertifikātu vai tabakas izstrādājumu realizēšanu bez atbilstības sertifikāta vai bez norādes uz to -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot tabakas izstrādājumus, kuriem nav izsniegts atbilstības sertifikāts, vai bez konfiskācijas.”

     

50. ...

 

166.16 pants. Jaunu (modernizētu) preču ekspertīzes nenodrošināšana

Par sertifikācijai pakļautu jaunu (modernizētu) preču kvalitātes,

drošuma un derīguma ekspertīzes nenodrošināšanu, kā arī jaunas preces izlaidi bez pozitīva ekspertīzes atzinuma -

uzliek naudas sodu no no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās saistītas ar alkoholiskajiem dzērieniem,-

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ražošanas vietā esošos attiecīgā veida vai nosaukuma (receptūras) alkoholiskos dzērienus.

50. Izteikt 166.16 pantu šādā redakcijā:

“166.16 pants. Rakstveida līguma neslēgšana ar patērētāju un atteikuma tiesību nenodrošināšana patērētājam

(1) Par rakstveida līguma neslēgšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai par noteiktās kārtības neievērošanu, slēdzot līgumu vai izpildot noslēgtu līgumu ar patērētāju, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.

(2) Par likumā noteikto atteikuma tiesību nenodrošināšanu patērētājiem normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.”

30.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Izslēgt 166.16 panta otrajā daļā vārdus “likumā noteikto”.

Atbalstīt.

51. Izteikt 166.16 pantu šādā redakcijā:

“166.16 pants. Rakstveida līguma neslēgšana ar patērētāju un atteikuma tiesību nenodrošināšana patērētājam

(1) Par rakstveida līguma neslēgšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai par noteiktās kārtības neievērošanu, slēdzot līgumu vai izpildot noslēgtu līgumu ar patērētāju, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.

(2) Par atteikuma tiesību nenodrošināšanu patērētājiem normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.”

 

166.20 pants. Tabakas izstrādājumu realizācija bez noteiktā marķējuma

Par tabakas izstrādājumu uzglabāšanu (atrašanos) tirdzniecības (realizācijas) vietās, bet mazumtirdzniecībā - arī ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās - bez noteiktā marķējuma, kā arī par atbilstoši noteikumiem

nemarķētu tabakas izstrādājumu realizāciju, nodošanu realizācijai (vai ar citiem nosacījumiem) -

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot tabakas izstrādājumus, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas)

vietās, bet mazumtirdzniecībā - arī ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās.

 

51. Izteikt 166.20 pantu šādā redakcijā:

“166.20 pants. Tabakas izstrādājumu uzglabāšana vai realizācija bez noteiktā marķējuma

(1) Par nemarķētu vai normatīvo aktu prasībām neatbilstoši marķētu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu, realizāciju un nodošanu realizācijai (vai nodošanu realizācijai ar citiem nosacījumiem), izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, -

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot nemarķētus vai normatīvo aktu prasībām neatbilstoši marķētus tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Juridiskā biroja priekšlikumi/

Izteikt 166.20 panta nosaukumu šadā redakcijā:

“166.20 pants. Tabakas izstrādājumu uzglabāšanas un realizācijas noteikumu pārkāpšana”.

Izteikt 166.20 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

‘’uzliek naudas sodu fiziskām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.’’

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Izteikt 166.20 pantu šādā redakcijā:

“166.20 pants. Tabakas izstrādājumu uzglabāšanas un realizācijas noteikumu pārkāpšana

(1) Par nemarķētu vai normatīvo aktu prasībām neatbilstoši marķētu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu, realizāciju un nodošanu realizācijai (vai nodošanu realizācijai ar citiem nosacījumiem), izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, -

uzliek naudas sodu fiziskām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

 

 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem,

konfiscējot tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos tabakas izstrādājumus, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos tabakas izstrādājumus.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, -

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu līdz tūkstoš latiem, konfiscējot tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.”

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

/Juridiskā biroja priekšlikumi/

Izteikt 166.20 panta otro daļu šādā redakcijā:

‘’Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem latu, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.’’

Papildināt 166.20 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

‘’Par tabakas izstrādājumu realizāciju, neievērojot nosacījumu tos realizēt tikai slēgtā iepakojumā -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.’’

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem latu, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

(3) Par tabakas izstrādājumu realizāciju, neievērojot nosacījumu tos realizēt tikai slēgtā iepakojumā -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.’’

169.3 pants. Spirta un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par spirta un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot nelikumīgi uzglabāto vai pārvadāto spirtu un alkoholiskos dzērienus un to

pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus.

52. Izteikt 169.3 pantu šādā redakcijā:

“169.3 pants. Akcīzes preču uzglabāšanas vai pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par akcīzes preču uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot nelikumīgi uzglabātās vai pārvadātās akcīzes preces un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.”

 

35.

 

 

 

 

 

36.

/Juridiskā biroja priekšlikumi/

Aizstāt 169.3 panta nosaukumā un dispozīcījā vārdu “akcīzes” ar vārdiem “ar akcīzes nodokli apliekamo”.

Izslēgt 169.3 panta sankcijā vārdu “akcīzes”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

53. Izteikt 169.3 pantu šādā redakcijā:

“169.3 pants. Ar akcīzes nodokli apliekamo preču uzglabāšanas vai pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par ar akcīzes nodokli apliekamo preču uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot nelikumīgi uzglabātās vai pārvadātās preces un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.”

173.2 pants. Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas vai reklamēšanas noteikumu pārkāpšana

Par erotiska rakstura materiālu (sacerējumu, iespiedizdevumu, attēlu, datorprogrammu, filmu, videoierakstu un audioierakstu, televīzijas un radio raidījumu) ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas vai reklamēšanas noteikumu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem, konfiscējot šos materiālus vai bez konfiskācijas.

Par pornogrāfiska rakstura materiālu (sacerējumu, iespiedizdevumu, attēlu, datorprogrammu, filmu, videoierakstu un audioierakstu, televīzijas un radio raidījumu) ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, publiskas

demonstrēšanas vai reklamēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos materiālus.

53. 173.2 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos materiālus vai bez konfiskācijas.”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no tūkstoš līdz divtūkstoš piecsimt latiem, konfiscējot šos materiālus vai bez konfiskācijas.”

 

   

54. ...

174.3 pants. Sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšana

Par sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu noteiktās organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm.

(1998.gada 14.oktobra likuma redakcijā - Ziņotājs, 1998, nr.23)

54. 174.3 pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus “divdesmit pieciem latiem” ar vārdiem “simt latiem”;

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdus “piecdesmit latiem” ar vārdiem “divsimt piecdesmit latiem”.

     

55. ...

   

37.

 

 

 

 

 

 

 

38.

/Deputāta J.Dobeļa priekšlikums/

Papildināt kodeksu ar 174.4 pantu šādā redakcijā:

“174.4 pants. Prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpošana

Par prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu,-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izslēgt deputāta J.Dobeļa piedāvātā panta sankcijā vārdus “izsaka brīdinājumu vai”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

56. Papildināt kodeksu ar 174.4 pantu šādā redakcijā:

“174.4 pants. Prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpošana

Par prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu,-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

 

 

190.6 pants. Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšana plašākā apjomā, nekā paredz likums, šo ziņu prettiesiska iznīcināšana vai izsniegšana personām, kurām nav tiesību tādas saņemt

Par Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanu plašākā apjomā, nekā paredz likums "Par Iedzīvotāju reģistru" un citi normatīvie akti, par šo ziņu prettiesisku iznīcināšanu vai ziņu izsniegšanu personām, kurām nav tiesību tādas saņemt, -

uzliek naudas sodu amatpersonām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

55. Izteikt 190.6 pantu šādā redakcijā:

“190.6 pants. Prettiesiska rīcība ar ziņām, kas saņemtas no Iedzīvotāju reģistra

(1) Par Iedzīvotāju reģistra ziņu izmantošanu pretēji norādītajam mērķim, ja tās saņemtas no Iedzīvotāju reģistra pēc rakstiska pieprasījuma vai rakstiskas vienošanās, -

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi juridiskā persona,-

uzliek naudas sodu no piecsimt līdz tūkstoš latiem.”

39.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Apvienot 190.6 panta pirmo un otro daļu, izsakot pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz tūkstoš latiem.”

Atbalstīt.

57. Izteikt 190.6 pantu šādā redakcijā:

“190.6 pants. Prettiesiska rīcība ar ziņām, kas saņemtas no Iedzīvotāju reģistra

Par Iedzīvotāju reģistra ziņu izmantošanu pretēji norādītajam mērķim, ja tās saņemtas no Iedzīvotāju reģistra pēc rakstiska pieprasījuma vai rakstiskas vienošanās, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz tūkstoš latiem.”

 

201.5 pants. Masu informācijas līdzekļu darbības noteikumu

pārkāpšana

Par masu informācijas līdzekļa izgatavošanu vai izplatīšanu, arī

raidorganizācijas programmas sagatavošanu vai izplatīšanu, ja šis masu informācijas līdzeklis vai raidorganizācija nav reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā vai ir izbeiguši savu darbību, -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par raidorganizācijas darbības neatbilstību vispārējai programmas

koncepcijai, par Radioun televīzijas likumā paredzētās informācijas nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu Nacionālajai radio un televīzijas

padomei, par programmu veidošanas un uzskaites noteikumu pārkāpumiem - uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura jau ir administratīvi sodīta par šā panta otrajā daļā paredzēto pārkāpumu, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

56. 201.5 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš piecsimt latiem.”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz tūkstoš piecsimt latiem.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

(3) Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tos izdarījusi persona, kura jau ir administratīvi sodīta par šā panta otrajā daļā paredzēto pārkāpumu,-

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz divtūkstoš piecsimt latiem.”

     

58. ...

201.34 pants. Televīzijas raidījumu un publiski demonstrēto filmu

nenodrošināšana ar dublāžu vai subtitriem valsts valodā

Par televīzijas raidījumu (izņemot tiešās pārraides, retranslāciju, raidījumus ārzemēm, ziņu unvalodas mācību raidījumus, kā arī

kabeļtelevīzijas raidījumus) nenodrošināšanu ar subtitriem latviešu valodā, par publiski demonstrēto filmu nenodrošināšanu ar dublāžu vai ar oriģinālo skaņas pavadījumu un subtitriem latviešu valodā, par bērniem paredzēto filmu nenodrošināšanu ar dublāžu vai ieskaņojumu latviešu valodā

amatpersonām vai citām personām, kuru pienākums ir šādus pasākumus veikt, -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc

administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

57. 201.34 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš piecsimt latiem.”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz divtūkstoš piecsimt latiem.”

     

59. ...

 

205.pants. Institūcijas (amatpersonas), kas pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas

Administratīvo pārkāpumu lietas izskata:

1) pašvaldību administratīvās komisijas;

2) pašvaldību domju (padomju) priekšsēdētāji, viņu vietnieki un

izpilddirektori;

3) pašvaldību amatpersonas, kas pašvaldību domju (padomju) izdotajos saistošajos noteikumos pilnvarotas uzlikt sodus par šo noteikumu pārkāpšanu;

4) rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši;

5) policija un citas valsts iestādes, kas tam pilnvarotas šajā kodeksā.

58. Papildināt 205. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) pašvaldību amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.”

     

60. ...

 

210. pants. Administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata to administratīvo pārkāpumu

lietas, kuri paredzēti šā kodeksa 44., 53.1 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96. - 98., 98.1, 98.2 pantā, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106.-108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā

(par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 138.pantā (par pārkāpumiem autotransportā), 140.-142.pantā (par pārkāpumiem, kas saistīti ar apdzīvoto vietu ielām), 144., 148.-150., 152.pantā, 155., 155.5 pantā,

156. panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietu), 172., 172.1

pantā, 173.panta pirmajā daļā, 176., 185.-187.,188.-190., 197.pantā (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts iestādes amatpersona) un 202.-204.pantā.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī tādu pārkāpumu lietas, par kuriem administratīvā atbildība tiek noteikta saskaņā ar šā kodeksa 5.pantu.

59. Izteikt 210.pantu šādā redakcijā:

"210. pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 53.1 (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96., 97., 98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106., 107., 108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 138. (par pārkāpumiem autotransportā), 140., 141., 142. (par pārkāpumiem, kas saistīti ar apdzīvoto vietu ielām), 144., 148., 149., 149.1, 149.2, 150., 152., 155., 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietu), 172., 172.1 pantā, 173.panta pirmajā daļā, 176., 185., 186., 187., 188., 189., 190., 197. (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts iestādes amatpersona) 202., 203. un 204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem."

40.

/Deputāta J.Dobeļa priekšlikums/

Papildināt 210. pantu aiz skaitļa un vārdiem “173. panta pirmajā daļā” ar skaitli “174.4”.

Neatbalstīt (skat. 41. priekšlikumu).

61. ...

 

 

60. Papildināt kodeksu ar 211.3 pantu šādā redakcijā:

“211.3 pants. Pašvaldību amatpersonas, kas kontrolē transportlīdzekļu apstāšanos vai stāvēšanu

(1) Kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem realizē pašvaldības domes (padomes) pilnvarotas institūcijas (amatpersonas).

(2) Amatpersonas, izskatot lietas par minēto noteikumu pārkāpšanu, var uzlikt naudas sodu līdz pieciem latiem.”

     

62. ...

213. pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata to administratīvo pārkāpumu lietas, kuri paredzēti šā kodeksa 46., 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā,156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1, 160.1 panta otrajā daļā, 165.3., 165.4, 165.5, 165.6 panta otrajā daļā, 166.2 līdz 166.4, 166.7, 166.8, 166.17, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21, 166.22, 166.23, 166.24, 166.25, 166.28, 166.29, 166.30 pantā, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 176.1., 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5,190.6, 190.9 panta pirmajā daļā, 194.1., 200., 201.1, 201.2-201.9, 201.39-201.41, 201.42- 201.48, 204.1, 204.2- 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā.

61. Izteikt 213.pantu šādā redakcijā:

"213. pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5 pantā, 165.6 panta otrajā daļā, 166.2, 166.3, 166.4, 166.7, 166.8, 166.17 pantā, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21, 166.22, 166.23, 166.24, 166.25, 166.28, 166.29, 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194.1, 200., 201.1, 201.2, 201.3, 201.4, 201.5, 201.6, 201.7, 201.8, 201.9, 201.39, 201.40, 201.41, 201.42, 201.43, 201.44, 201.45, 201.46, 201.47, 201.48, 204.1, 204.2, 204.3, 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

     

63. ...

 

 

214.pants. Valsts policijas iestādes

Valsts policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1, 46., 109.-114., 121.,

122., 122.1, 122.2, 122.3, 123., 124., 125., 126. [izņemot lietas par transportlīdzekļu vadīšanu bez transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apliecinoša dokumenta (polises)], 126.1

pantā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.3, 129., 131., 134., 135.-136., 138.-139.pantā, 139.1 panta pirmajā daļā, 140., 155.3 panta pirmajā daļā, 155.4 panta pirmajā daļā, 155.6 panta pirmajā daļā, 166.20 panta pirmajā daļā, 167., 171.panta pirmajā daļā, 173. panta otrajā daļā, 181. un

183.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

62. 214. pantā:

izslēgt pirmajā daļā un otrās daļas 2. un 3. punktā vārdus “[izņemot lietas par transportlīdzekļu vadīšanu bez transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apliecinoša dokumenta (polises)]”;

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa “126.3” ar skaitli “126.4”, pēc skaitļa "131." - ar skaitļiem "131.1, 131.2" un pēc skaitļa un vārdiem “155.6 panta pirmajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem “159.4, 159.5 un 159.6 pantā”;

41.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt 214. panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem “173. panta otrajā daļā” ar skaitli “174.4”.

Atbalstīt.

64. 214. pantā:

izslēgt pirmajā daļā un otrās daļas 2. un 3. punktā vārdus “[izņemot lietas par transportlīdzekļu vadīšanu bez transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apliecinoša dokumenta (polises)]”;

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa “126.3” ar skaitli “126.4”, pēc skaitļa "131." ar skaitļiem "131.1, 131.2", pēc skaitļa un vārdiem “155.6 panta pirmajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem “159.4, 159.5 un 159.6 pantā un pēc skaitļa un vārdiem “173. panta otrajā daļā” ar skaitli - “174.4”;

 

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) attiecīgo policijas nodaļu (pārvalžu) priekšnieki un viņu vietnieki, ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Dežūrdaļas maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem

administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas

administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;

2) policijas iecirkņu vecākie inspektori un inspektori laukos un policijas iecirkņu vecākie inspektori rajonu un republikas pilsētās - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā daļā, 122.panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā daļā, 125.panta otrajā daļā, 126.panta pirmajā [izņemot lietas par transportlīdzekļu vadīšanu bez transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības

obligātās apdrošināšanas apliecinoša dokumenta (polises)] un otrajā daļā, 129., 136., 171.pantā;

3) ceļu policijas apakšvienību komandieri un viņu vietnieki, ceļu policijas galvenie speciālisti, ceļu policijas inspektori - par

administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā daļā, 122.panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā daļā, 125.panta otrajā daļā, 126.panta pirmajā [izņemot lietas par transportlīdzekļu vadīšanu bez transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apliecinoša dokumenta (polises)], otrajā un trešajā daļā un 129.pantā;

4) [izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu].

aizstāt otrās daļas 2. punktā skaitli un vārdu “171. pantā” ar skaitli un vārdiem “171. panta pirmajā daļā”;

aizstāt otrās daļas 3.punktā skaitli un vārdus "122.1 panta pirmajā daļā" ar skaitli un vārdiem "122.1 panta pirmajā, otrajā daļā".

       

 

215.1 pants. Valsts ieņēmumu dienesta iestādes

Valsts ieņēmumu dienesta iestādes izskata šā kodeksa 155.1, 155.2, 156., 156.1, 156.2, 156.3 pantā, 156.4 panta pirmajā daļā, 159.pantā, 160.1 panta pirmajā daļā, 165.2, 166. un 166.6 pantā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15

panta otrajā daļā, 166.16 panta otrajā daļā, 166.20 panta pirmajā daļā, 166.27, 166.28, 166.29, 166.30 un 166.31 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

63. Izteikt 215.1 pantu šādā redakcijā:

“215.1 pants. Valsts ieņēmumu dienests

(1) Valsts ieņēmumu dienests izskata šā kodeksa 155.1, 155.2, 155.3, 155.5, 155.6, 155.9, 156., 156.1, 156.2, 156.3.pantā, 156.4panta pirmajā daļā, 159., 159.4, 159.5, 159.6 pantā, 160.1panta pirmajā daļā, 163.1, 165.2, 166., 166.2, 166.6 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.12 panta trešajā daļā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā un trešajā daļā, 166.20 pantā, 166.27, 166.28, 166.29, 166.30, 166.31, 169.3, 190.7 un 201.10 – 201.18 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

42.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Izslēgt 215.1 panta pirmajā daļā skaitli “155.9”.

Atbalstīt.

65. Izteikt 215.1 pantu šādā redakcijā:

“215.1 pants. Valsts ieņēmumu dienests

(1) Valsts ieņēmumu dienests izskata šā kodeksa 155.1, 155.2, 155.3, 155.5, 155.6, 156., 156.1, 156.2, 156.3.pantā, 156.4panta pirmajā daļā, 159., 159.4, 159.5, 159.6 pantā, 160.1panta pirmajā daļā, 163.1, 165.2, 166., 166.2, 166.6 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.12 panta trešajā daļā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā un trešajā daļā, 166.20 pantā, 166.27, 166.28, 166.29, 166.30, 166.31, 169.3, 190.7 un 201.10 – 201.18 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

 

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ieņēmumu dienesta iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu administrēšanas iestāžu un struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki -

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem un piemērot konfiskāciju;

2) pārējās nodokļu administrēšanas iestāžu amatpersonas, kuras pilnvarojuši šo iestāžu vadītāji,-

naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

(2) Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ieņēmumu dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktori, viņu vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, -

naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktora vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitu priekšnieki un viņu vietnieki – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 190.7 un 201.10 – 201.18 pantā, -

naudas sodu līdz seštūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora pilnvarotas amatpersonas –

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

43.

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Izslēgt 215.1 panta otrās daļas 1. punktā vārdus “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas”.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Aizstāt 215.1 panta otrās daļas 1. punktā vārdus “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki”.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Papildināt 215.1 panta otrās daļas 2. punktu aiz vārdiem “muitas pārvaldes” ar vārdiem “direktors un”.

Atbalstīt daļēji.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ieņēmumu dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktori, viņu vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, -

naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktors un direktora vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitu priekšnieki un viņu vietnieki – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 190.7 un 201.10 – 201.18 pantā, -

naudas sodu līdz seštūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora pilnvarotas amatpersonas –

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

215.4 pants. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata šā kodeksa 155.panta pirmajā un otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem sastādījušas centra amatpersonas, kā arī 155.5 pantā, 156. panta pirmajā daļā, 166.9, 166.11, 166.12, 166.13 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā, 166.15 panta pirmajā daļā un 166.16 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, izņemot lietas par pārkāpumiem pārtikas un ārstniecības līdzekļu apritē, sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus

Patērētāju tiesību aizsardzības centra vārdā ir tiesīgi:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors un viņa vietnieki, daļu vadītāji, reģionālo struktūrvienību vadītāji - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Patērētāju tiesību aizsardzības centra vecākie inspektori un inspektori - naudas sodu līdz simt latiem.

64. Izteikt 215.4 pantu šādā redakcijā:

“215.4 pants. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata šā kodeksa 155.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem sastādījušas centra amatpersonas, kā arī 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 166.9 panta pirmajā daļā, 166.10, 166.11 pantā, 166.12 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.13 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā un 166.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, izņemot lietas par pārkāpumiem pārtikas un ārstniecības līdzekļu apritē, sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā, un 166.16 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

(2) Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Patērētāju tiesību aizsardzības centra vārdā ir tiesīgi:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors un viņa vietnieki - naudas sodu līdz desmit tūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Patērētāju tiesību aizsardzības centra daļu vadītāji un reģionālo struktūrvienību vadītāji - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem un piemērot konfiskāciju;

3) Patērētāju tiesību aizsardzības centra vecākie inspektori un inspektori - naudas sodu līdz simt latiem.”

46.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Aizstāt 215.4 panta pirmajā daļā skaitli un vārdus ‘’155.panta pirmajā, otrajā, trešajā un piektajā’’ ar skaitli un vārdiem ‘’155. panta pirmajā, otrajā, piektajā, sestajā un septītajā’’.

Atbalstīt.

66. Izteikt 215.4 pantu šādā redakcijā:

“215.4 pants. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata šā kodeksa 155. panta pirmajā, otrajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem sastādījušas centra amatpersonas, kā arī 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 166.9 panta pirmajā daļā, 166.10, 166.11 pantā, 166.12 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.13 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā un 166.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, izņemot lietas par pārkāpumiem pārtikas un ārstniecības līdzekļu apritē, sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā, un 166.16 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

(2) Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Patērētāju tiesību aizsardzības centra vārdā ir tiesīgi:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors un viņa vietnieki - naudas sodu līdz desmit tūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Patērētāju tiesību aizsardzības centra daļu vadītāji un reģionālo struktūrvienību vadītāji - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem un piemērot konfiskāciju;

3) Patērētāju tiesību aizsardzības centra vecākie inspektori un inspektori - naudas sodu līdz simt latiem.”

215.5 pants. Akcizēto preču pārvalde

Akcizēto preču pārvalde izskata šā kodeksa 155.1 panta trešajā un ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.3, 155.5, 155.6 pantā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 156.3, 163.1, 166.2 pantā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā daļā, 166.16 panta otrajā daļā, 166.20 un 169.3 pantā paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kuras pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Akcizēto preču pārvaldes vārdā ir tiesīgi Akcizēto preču pārvaldes direktors un viņa pilnvarotas Akcizēto preču pārvaldes amatpersonas.

65. Izslēgt 215.5 pantu.

     

67. ...

215.7 pants. Valsts sociālās apdrošināšanas fonda nodokļu kontroles iestādes

Valsts sociālās apdrošināšanas fonda nodokļu kontroles iestādes izskata šā kodeksa 159., 166. un 166.6 (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par

šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas) pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts sociālās apdrošināšanas fonda kontroles iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts sociālās apdrošināšanas fonda direktors un viņa vietnieks, rajonu (republikas pilsētu) sociālās apdrošināšanas pārvalžu vadītāji un viņu vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Valsts sociālās apdrošināšanas fonda un rajonu (republikas pilsētu) sociālās apdrošināšanas pārvalžu vecākie revidenti un revidenti - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

 

47.

/Labklājības ministra priekšlikums/

Izslēgt 215.7 pantu.

Atbalstīt.

68. Izslēgt 215.7 pantu.

221.3 pants. Satiksmes birojs

Satiksmes birojs izskata šā kodeksa 126.panta pirmajā daļā paredzētās lietas par transportlīdzekļa vadīšanu bez transportlīdzekļa īpašnieka

civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apliecinoša dokumenta (polises) un 126.4 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus

Satiksmes biroja vārdā ir tiesīgi Satiksmes biroja valdes priekšsēdētājs un viņa vietnieks.

66. Izslēgt 221.3 pantu.

     

69. ...

 

226.pants. Muitas iestādes

Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes izskata šā kodeksa 190.7, 201.10 - 201.18 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus muitas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, Valsts ieņēmumu dienesta

Muitas pārvaldes direktors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktori, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā.

67. Izslēgt 226. pantu.

     

70. ...

226.1 pants. Robežsardze

Robežsardze izskata šā kodeksa 114.2, 124.pantā, 126.panta pirmajā daļā un 126.2 panta pirmajā daļā (par pārkāpumiem, kas izdarīti uz valsts robežas, robežas šķērsošanas vietās vai pierobežā), 194., 194.1 un 194.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Robežsardzes vārdā ir tiesīgi Robežsardzes priekšnieks, Robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšnieks, Robežsardzes Galvenās pārvaldes Robežapsardzības pārvaldes priekšnieks, Robežsardzes teritoriālo pārvalžu priekšnieki un robežapsardzības daļu priekšnieki, kā arī pirmās kategorijas

robežkontroles punktu priekšnieki.

68. Izteikt 226.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Robežsardze izskata šā kodeksa 114.2, 124. pantā, 126. panta pirmajā daļā,126.2 panta pirmajā daļā, 126.4 panta pirmajā daļā, 194., 194.1 un 194.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.”

     

71. ...

 

 

 

 

228. pants. Institūcijas, kas realizē valsts sanitāro uzraudzību

Institūcijas, kas realizē valsts sanitāro uzraudzību, izskata šā kodeksa 42. un 43. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī 62., 63., 64., 72., 75., 76., 83. un 84.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir sanitāri higiēnisko noteikumu pārkāpumi) lietas, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5 un 166.9 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir pārkāpumi pārtikas apritē un sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā) lietas, 166.10 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, 166.12 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā, 166.15 panta pirmajā daļā un 166.16 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir pārkāpumi pārtikas apritē un sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā) lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts sanitāro uzraudzību realizējošo institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) galvenais valsts sanitārais inspektors un viņa vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Valsts sanitārās inspekcijas daļu vadītāji un viņu vietnieki - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

3) vecākie valsts sanitārie inspektori - naudas sodu līdz simt latiem;

4) valsts sanitārie inspektori un jaunākie valsts sanitārie inspektori -

naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas naudas sodu līdz divdesmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vai atklāšanas vietā.

69. 228. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa “166.10” ar vārdu un skaitli “un 166.11”;

izslēgt pirmajā daļā skaitli un vārdus “un 166.16 panta pirmajā daļā”;

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) galvenais valsts sanitārais inspektors un viņa vietnieki - naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju.”

     

72. ...

 

228.1 pants. Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija

Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija izskata šā kodeksa 45. - 45.3 un 46.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas valsts galvenais eksperts un viņa vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas valsts eksperti - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

70. Izteikt 228.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija izskata šā kodeksa 45. - 45.5 un 46.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.”

     

73. ...

230.1 pants. Lauksaimniecības produkcijas kvalitātes valsts uzraudzības iestādes

Lauksaimniecības produkcijas kvalitātes valsts uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 103.3 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus lauksaimniecības produkcijas kvalitātes valsts uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Zemkopības ministrijas Pārtikas produkcijas kvalitātes valsts inspekcijas priekšnieks - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

2) Zemkopības ministrijas Pārtikas produkcijas kvalitātes valsts inspekcijas inspektori un rajonu lauksaimniecības pārvalžu (departamentu) produkcijas kvalitātes valsts inspektori - naudas sodu līdz simt latiem.

71. Izslēgt 230.1 pantu.

     

74. ...

230.2 pants. Sēklu kvalitātes valsts uzraudzības iestādes

Sēklu kvalitātes valsts uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 103.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus sēklu kvalitātes valsts uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts sēklu inspekcijas priekšnieks, viņa vietnieki un inspektori -

naudas sodu līdz piecdesmit latiem;

2) rajonu sēklu kvalitātes uzraudzības agronomi inspektori un inspektori

- naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

72. Izslēgt 230.2 pantu.

     

75. ...

230.3 pants. Ciltsdarba noteikumu ievērošanas valsts kontroles un uzraudzības iestādes

Ciltsdarba noteikumu ievērošanas valsts kontroles un uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 105.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus ciltsdarba noteikumu ievērošanas valsts kontroles un uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Ciltsdarba valsts inspekcijas priekšnieks un inspektori - naudas sodu līdz simt latiem;

2) rajonu lauksaimniecības pārvalžu (departamentu) ciltsdarba valsts inspektori - naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem.

73. Izteikt 230.3 pantu šādā redakcijā:

“230.3 pants. Ciltsdarba valsts inspekcija

(1) Ciltsdarba valsts inspekcija izskata šā kodeksa 105.1, 105.2, 105.3, 105.4 un 105.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

(2) Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Ciltsdarba valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Ciltsdarba valsts inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieks - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

2) Ciltsdarba valsts inspekcijas inspektori - naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem.”

     

76. ...

230.4 pants. Valsts labības inspekcija

Valsts labības inspekcija izskata šā kodeksa 103.6 un 155.7 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts labības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts labības inspekcijas priekšnieks - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Valsts labības inspekcijas galvenie speciālisti inspektori un speciālisti inspektori - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

74. Izslēgt 230.4 pantu.

     

77. ...

 

230.5 pants. Augu aizsardzības valsts iestādes

Augu aizsardzības valsts iestādes izskata šā kodeksa 101., 102., 102.2 un 103. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus augu aizsardzības valsts iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts augu aizsardzības stacijas direktors un viņa vietnieki - naudas sodu līdz divsimt latiem;

2) rajonu augu aizsardzības agronomi inspektori un augu karantīnas inspektori - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

75. Izteikt 230.5 pantu šādā redakcijā:

“230.5 pants. Valsts augu aizsardzības dienests

Valsts augu aizsardzības dienests izskata šā kodeksa 101., 102., 102.1, 102.2, 103. un 103.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts augu aizsardzības dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts augu aizsardzības dienesta galvenie inspektori - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Valsts augu aizsardzības dienesta vecākie inspektori un inspektori - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.”

     

78. ...

230.7 pants. Valsts augu šķirņu salīdzināšanas centrs

Valsts augu šķirņu salīdzināšanas centrs izskata šā kodeksa 102.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts augu šķirņu salīdzināšanas centra vārdā ir tiesīgi:

Valsts augu šķirņu salīdzināšanas centra direktors - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

Valsts augu šķirņu salīdzināšanas centra galvenie agronomi - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

76. Izslēgt 230.7 pantu.

     

79. ...

 

230.9 pants. Sanitārā robežinspekcija

Sanitārā robežinspekcija izskata šā kodeksa 42.2, 102., 102.2,108.-108.4 un 204.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kuras pilnvarotas izskatīt

attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus

Sanitārās robežinspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) galvenais valsts sanitārais robežinspektors - naudas sodu līdz

divsimt piecdesmit latiem;

2) vecākie valsts sanitārie robežinspektori - naudas sodu līdz simt

piecdesmit latiem;

3) valsts sanitārie robežinspektori - naudas sodu līdz simt latiem.

77. Izteikt 230.9 pantu šādā redakcijā:

“230.9 pants. Sanitārā robežinspekcija

Sanitārā robežinspekcija izskata šā kodeksa 42.2, 102., 102.2, 108., 108.1, 108.3, 108.4 un 175.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sanitārās robežinspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Sanitārās robežinspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Sanitārās robežinspekcijas kontroles punktu priekšnieki un viņu vietnieki - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

3) vecākie valsts sanitārie robežinspektori un valsts sanitārie robežinspektori - naudas sodu līdz simt latiem.”

48.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Aizstāt 230.9 pantā skaitļus un vārdu “108.4 un 175.2” ar vārdu un skaitli “un 108.4”.

Atbalstīt

80. Izteikt 230.9 pantu šādā redakcijā:

“230.9 pants. Sanitārā robežinspekcija

Sanitārā robežinspekcija izskata šā kodeksa 42.2, 102., 102.2, 108., 108.1, 108.3, un 108.4 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sanitārās robežinspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Sanitārās robežinspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Sanitārās robežinspekcijas kontroles punktu priekšnieki un viņu vietnieki - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

3) vecākie valsts sanitārie robežinspektori un valsts sanitārie robežinspektori - naudas sodu līdz simt latiem.”

 

 

 

78. Papildināt kodeksu ar 230.10 pantu šādā redakcijā:

“230.10 pants. Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests

Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests izskata šā kodeksa 103.3 un 103.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta direktors - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta vecākie inspektori un inspektori - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.”

     

81. ...

   

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

/Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra V.Baloža priekšlikums/

Papildināt kodeksu ar 231.3 pantu šādā redakcijā:

“231.3 pants. Radiācijas drošības centrs

(1) Radiācijas drošības centrs izskata šā kodeksa 87.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

(2) Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Radiācijas drošības centra vārdā ir tiesīgas šādas amatpersonas:

1) Radiācijas drošības centra direktors, viņa vietnieks un galvenais radiācijas drošības inspektors - uzlikt naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem latu;

2) Radiācijas drošības centra radiācijas drošības valsts inspektori - uzlikt naudas sodu līdz tūkstoš altiem.

(3) Radiācijas drošības centra amatpersonas sastāda protokolu par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem. Ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, naudas sodu līdz divdesmit latiem var ieksēt pārkāpuma izdarīšanas vai atklāšanas vietā.”

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izslēgt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra V.Baloža priekšlikuma trešo daļu.

Atbalstīt daļēji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

82. Papildināt kodeksu ar 231.3 pantu šādā redakcijā:

“231.3 pants. Radiācijas drošības centrs

(1) Radiācijas drošības centrs izskata šā kodeksa 87.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

(2) Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Radiācijas drošības centra vārdā ir tiesīgas šādas amatpersonas:

1) Radiācijas drošības centra direktors, viņa vietnieks un galvenais radiācijas drošības inspektors - uzlikt naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem latu;

2) Radiācijas drošības centra radiācijas drošības valsts inspektori - uzlikt naudas sodu līdz tūkstoš altiem.”

 

239.pants. Apstākļi, kas nepieļauj lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā

Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā nevar iesākt, bet iesāktā lietvedība jāizbeidz, ja ir šādi apstākļi:

1) ja nav bijis notikuma vai tajā nav administratīvā pārkāpuma sastāva;

2) ja persona administratīvā pārkāpuma izdarīšanas brīdī nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu;

3) ja persona, kas izdarījusi prettiesisko darbību vai bezdarbību, ir nepieskaitāma;

4) ja persona ir darbojusies galējās nepieciešamības vai nepieciešamās aizstāvēšanās stāvoklī;

5) ja izdots amnestijas akts, kas novērš administratīvā soda piemērošanu;

6) ja atcelts akts, kas nosaka administratīvo atbildību;

7) ja līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas brīdimir pagājuši šā kodeksa 37.pantā paredzētie termiņi;

8) ja par to pašu faktu attiecībā uz personu, kuru sauc pie administratīvās atbildības, jau ir kompetentas institūcijas (amatpersonas) lēmums par administratīvā soda uzlikšanu vai neatcelts lēmums par

administratīvā pārkāpuma lietas izbeigšanu, kā arī a par šo faktu ir ierosināta krimināllieta;

9) ja persona, pret kuru uzsākta lietvedība, mirusi.

79. Aizstāt 239. pantā vārdu “sešpadsmit” ar vārdu “četrpadsmit”.

     

83. ...

247.pants. Amatpersonu un speciāli pilnvarotu personu saraksts, kuras ir tiesīgas sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu

Amatpersonu un speciāli pilnvaroto personu sarakstu, kurām ir tiesības sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu, nosaka likumdošanas akts, kurā paredzēta administratīvā atbildība par attiecīgo noteikumu pārkāpšanu.

Ja aktā tas nav paredzēts, tad šo sarakstu nosaka Ministru kabinets, Valsts kontrole vai attiecīgā ministrija vai Latvijas Banka.

Protokolu ir tiesīgas sastādīt arī tam pilnvarotas pašvaldību amatpersonas.

80. 247. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “likumdošanas” ar vārdu “normatīvais”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Ja aktā tas nav paredzēts, tad šo sarakstu nosaka Ministru kabinets, Valsts kontrole, attiecīgā ministrija, Latvijas Banka vai institūcija, kura saskaņā ar šo likumu ir pilnvarota izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas.”

     

84. ...

 

257.pants. Mantu un dokumentu izņemšana

Mantas un dokumentus, kuri ir pārkāpuma priekšmets vai izdarīšanas rīks un kuri atrasti pie aizturēšanas, personas vai mantu apskates, izņem šā kodeksa 254. un 256.pantā norādīto institūciju amatpersonas, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotas amatpersonas. Izņemtās mantas un dokumenti turpmāk līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai glabājas vietās, kuras nosaka institūcijas (amatpersonas), kuriem ir tiesības izņemt mantas un dokumentus, bet pēc lietas izskatīšanas, atkarībā no lietas izskatīšanas rezultātiem, tās noteiktā kārtībā konfiscējamas, atdodamas īpašniekam, iznīcināmas vai realizējamas.

Ja muitas noteikumu pārkāpējam Latvijas Republikā nav pastāvīgas dzīvesvietas vai adreses, ir atļauta mantu, valūtas un vērtslietu izņemšana tādos apmēros, kas nodrošinātu naudas soda vai preču un citu priekšmetu vērtības piedziņu.

Par mantu un dokumentu izņemšanu sastāda protokolu vai izdara attiecīgu ierakstu protokolos par administratīvo pārkāpumu, par mantu apskati vai administratīvo aizturēšanu.

Ja izdarīts pārkāpums, par kuru saskaņā ar šo kodeksu var uzlikt administratīvo sodu - naudas sodu vai atņemt transporta līdzekļa vadīšanas tiesības, - transporta līdzekļa vadītājam atņem vadītāja apliecību uz laiku līdz naudas soda samaksāšanai šajā lietā, par to tiek izdarīts ieraksts tiesībpārkāpumu protokolā, kā arī transporta līdzekļa vadīšanas tiesību pagaidatļaujā, ko vadītājam izsniedz vadītāja apliecības vietā.

81. 257.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda “apskates” ar vārdiem “kā arī pārkāpuma konstatācijas brīdī”;

     

85. ...

 

Stāvēšanas noteikumu pārkāpšanas gadījumā (vadītāja prombūtnē), ja ar to tiek traucēta transporta līdzekļu kustība vai gājēju pārvietošanās, var pielietot transporta līdzekļu riteņu speciālās bloķēšanas ierīces, kā arī transporta līdzekļus var novietot speciālā maksas stāvvietā. Ja transporta

līdzeklis tiek vadīts alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai bez vadīšanas tiesībām un transporta līdzekļa reģistrācijas dokumentiem vai ja transportlīdzekļa piederību nav iespējams noskaidrot, transporta līdzekli var novietot speciālā maksas stāvvietā.

Amatpersonai, kas veikusi pasākumus transporta līdzekļa novietošanai speciālajā maksas stāvvietā, par to nekavējoties jāpaziņo ceļu policijas dežūrdaļai un policijas teritoriālajai apakšvienībai (pēc vietas, kur atrasts transporta līdzeklis), kā arī divdesmit četru stundu laikā jānosūta paziņojums personai, uz kuras vārda attiecīgais transporta līdzeklis reģistrēts, par tā novietošanu speciālajā maksas stāvvietā. Minēto pārkāpumu gadījumos kārtību, kādā lietojamas speciālas bloķēšanas ierīces un transportlīdzekļi pārvietojami uz maksas stāvvietu, reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

Ja transportlīdzekļa vadītājs atrodas alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai viņam nav vadītāja apliecības, transportlīdzeklis uz maksas stāvvietu nav jāpārvieto, ja konkrētā transportlīdzekļa pasažierim ir attiecīgās kategorijas vadītāja apliecība un transportlīdzekļa īpašnieks pilnvaro pasažieri tālāk vadīt šo transportlīdzekli. Minētais fakts tiek rakstveidā fiksēts administratīvajā protokolā.

Ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 181.pantā, policijas darbiniekiem ir tiesības līdz lietas izskatīšanai izņemt šaujamieroci un munīciju, par ko izdara ierakstu protokolā, norādot izņemamā ieroča marku vai modeli, kalibru, sēriju un numuru, munīcijas daudzumu un veidu. Personai, kas izdarījusi pārkāpumu, izpildot dienesta pienākumus, izņemšanu, personas un mantu apskati piemēro tikai neatliekamos gadījumos.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja transportlīdzeklis tiek vadīts alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai bez vadīšanas tiesībām vai ja transportlīdzekļa piederību nav iespējams noskaidrot, transportlīdzekli var novietot speciālā maksas stāvvietā. Amatpersona, kas veikusi pasākumus transportlīdzekļa novietošanai speciālajā maksas stāvvietā, par to nekavējoties paziņo Valsts policijas teritoriālajai dežūrdaļai (dežurantam pēc transportlīdzekļa atrašanas vietas), kā arī divdesmit četru stundu laikā nosūta paziņojumu personai, uz kuras vārda attiecīgais transportlīdzeklis reģistrēts, par tā novietošanu speciālajā maksas stāvvietā."

       

 

299.pants. Lēmuma par naudas soda uzlikšanu izpildes termiņš un kārtība

Pārkāpējam naudas sods jāsamaksā ne vēlāk kā desmit dienu laikā no dienas, kad viņam izsniegts lēmums par naudas soda uzlikšanu, bet, ja šāds lēmums pārsūdzēts vai iesniegts protests par to, - ne vēlāk kā desmit dienu laikā no dienas, kad paziņots, ka sūdzība vai protests noraidīts.

Ja personai vecumā no sešpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kas izdarījusi sīko huligānismu, nav patstāvīgas izpeļņas, naudas sodu piedzen no vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj.

Naudas sodu, kas uzlikts par administratīvo pārkāpumu, pārkāpuma izdarītājs iemaksā bankas iestādē, ja likumdošanā nav paredzēts citādi.

82. Aizstāt 299. panta otrajā daļā vārdu “sešpadsmit” ar vārdu “četrpadsmit”.

     

86. ...

 

304.pants. Institūcijas un iestādes, kas izpilda lēmumus par konfiskāciju

Lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju izpilda:

1) rajonu (pilsētu) tiesu izpildītāji - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 156.panta otrajā daļā, 173.2 pantā, 201.36 panta ceturtajā daļā, 204.4, 204.5 pantā, kā arī ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 201.10 - 201.15 pantā, ja Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas nevar izpildīt lēmumu par konfiskāciju;

2) policijas iestāžu pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.3 - 155.6 pantā, 155.8 pantā, 156. panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 163.1 panta trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14, 166.15 pantā, 166.16 panta otrajā daļā, 166.20, 169.3 un 178. pantā, 201.36 panta ceturtajā daļā;

3) Vides valsts inspekcijas un reģionālo vides aizsardzības komiteju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 79., 80., 80.1, 80.2 pantā;

4) meža dienesta un Vides valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 69. panta otrajā un trešajā daļā;

5) valsts veterinārā dienesta iestāžu pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 108.1 un 108.3 pantā;

6) Farmācijas inspekcijas amatpersonas vai Valsts veterinārā departamenta pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 46.1 pantā;

7) civilās aviācijas institūciju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 112.pantā;

83. 304. pantā:

papildināt 2. punktu pēc vārdiem “šā kodeksa” ar skaitli un vārdiem “155. panta piektajā daļā”;

izslēgt 2. punktā skaitli un vārdus “166.16 panta otrajā daļā”;

 

 

51.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Papildināt 304. panta 2. punktu pēc vārdiem “šā kodeksa” ar skaitli un vārdiem “155. panta septītajā daļā” un pēc skaitļa un vārdiem “156.2 panta trešajā daļā” ar skaitļiem “159.4, 159.5, 159.6”.

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. 304. pantā:

papildināt 2. punktu pēc vārdiem “šā kodeksa” ar skaitli un vārdiem “155. panta septītajā daļā”, pēc skaitļa un vārdiem “156.2 panta trešajā daļā” ar skaitļiem “159.4, 159.5, 159.6” un izslēgt skaitli un vārdus “166.16 panta otrajā daļā”;

 

 

 

8) Valsts ieņēmumu dienesta priekšnieka pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 156. panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 166.2 pantā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā daļā, 166.16 panta otrajā daļā, 166.20, 166.31, 169.3, 201.10 - 201.15 pantā;

9) Valsts elektrosakaru inspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1 panta otrajā un trešajā daļā un 149.2 pantā;

10) Valsts augu aizsardzības dienesta pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 102.2 pantā;

11) Sanitārās robežinspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.2, 102.2, 108.1 un 108.3 pantā.

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.9 pantā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 163.1, 166.2 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā un trešajā daļā, 166.20, 166.31, 169.3 un 201.10 - 201.15 pantā.”

 

 

 

52.

 

 

 

53.

/Juridiskā biroja priekšlikumi/

Izslēgt 304. panta 8. punktā skaitli un vārdu “155.9 pantā”.

Papildināt 304. panta 8. punktu pēc skaitļa un vārdiem “156.2 panta trešajā daļā” ar skaitļiem “159.4, 159.5, 159.6”.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4, 159.5, 159.6, 163.1, 166.2 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā un trešajā daļā, 166.20, 166.31, 169.3 un 201.10 - 201.15 pantā.”

 

 

Pārejas noteikumi

1.Grozījumi 215.1, 215.5, 226. pantā un 304.panta 8.punktā stājas spēkā vienlaikus ar likuma “Grozījumi Alkohola aprites likumā” spēkā stāšanos.

2. Naudas sods par transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu tiek iekasēts attiecīgās pašvaldības budžetā.

3. Pašvaldības uz publiskā lietojumā esošiem ceļiem nav tiesīgas izveidot privātas transportlīdzekļu stāvvietas.

4. Maksu par pšvaldību publisko transportlīdzekļu stāvvietu izmantošanu nosaka pašvaldības atbilstoši rajonam, ievērojot samērīguma un taisnīguma principu.

54.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 1. punktu (mainot turpimāko punktu numerāciju) šādā redakcijā:

“1. 87.1 un 231.3 pants stājas spēkā vienlaikus ar likuma “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” spēkā stāšanos.”

/Finansu ministrijas valsts sekretāra vietnieces priekšlikums/

Izteikt pārejas noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Maksu par pašvaldību publisko transportlīdzekļu stāvvietu izmantošanu nosaka pašvaldības atbilstoši tās administratīvās teritorijas zonām.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Pārejas noteikumi

1. 87.1 un 231.3 pants stājas spēkā vienlaikus ar likuma “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” spēkā stāšanos.

2.Grozījumi 215.1, 215.5, 226. pantā un 304.panta 8.punktā stājas spēkā vienlaikus ar likuma “Grozījumi Alkohola aprites likumā” spēkā stāšanos.

3. Naudas sods par transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu tiek iekasēts attiecīgās pašvaldības budžetā.

4. Pašvaldības uz publiskā lietojumā esošiem ceļiem nav tiesīgas izveidot privātas transportlīdzekļu stāvvietas.

5. Maksu par pašvaldību publisko transportlīdzekļu stāvvietu izmantošanu nosaka pašvaldības atbilstoši tās administratīvās teritorijas zonām.