Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 12.panta tekstu šādā redakcijā:

"Pie administratīvas atbildības saucamas personas, kuras līdz administratīvā pārkāpuma izdarīšanas brīdim sasniegušas četrpadsmit gadu vecumu."

2. 121.pantā:

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"Par tālruņa lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājam, lai to lietotu, nav jāņem rokā tālruņa klausule,-

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"Par transportlīdzekļiem šajā pantā, šā kodeksa 122., 123., 124., 125., 126., 126.1, 126.2, 126.3, 126.4 pantā, 130.panta pirmajā daļā un 131.pantā uzskatāmi automobiļi, traktori un pašgājējas mašīnas, tramvaji un trolejbusi, motocikli, kā arī piekabes savienojumā ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot mopēdus un velosipēdus."

3. 122.1 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Transportlīdzekļu vadītājiem par braukšanu pa ietvēm vai gājēju celiņiem, par braukšanas noteikumu gar sabiedriskā transporta pieturām vai pāri gājēju pārejām pārkāpšanu, par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, par transportlīdzekļu vadīšanu bez atbilstoša aprīkojuma, par ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību neievērošanu, kā arī par apgaismošanas ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.";

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Transportlīdzekļu vadītājiem par kravas pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz piecdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trīs līdz sešiem mēnešiem."

4. Aizstāt 122.2 panta sankcijā vārdus "līdz divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "līdz simt latiem".

5. Aizstāt 124.panta sankcijā vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "līdz divsimt latiem".

6. 125.pantā:

izslēgt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "kad transportlīdzeklis ir pārkāpēja īpašumā un";

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz simt latiem".

7. 126.pantā:

aizstāt ceturtās daļas sankcijā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "no piecdesmit līdz simt latiem";

aizstāt piektās daļas pirmajā teikumā vārdus "izņemot gadījumus, kad transporta līdzeklis ir pārkāpēja īpašumā un viņš ir vienīgais satiksmes negadījuma dalībnieks" ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad satiksmes noteikumu pārkāpējs ir vienīgais satiksmes negadījuma dalībnieks";

aizstāt piektās daļas sankcijā vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem".

8. Aizstāt 126.1 panta sankcijā vārdus "līdz divsimt latiem" ar vārdiem "no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem".

9. 129.pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus "viena lata apmērā" ar vārdiem "līdz pieciem latiem";

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdus "līdz trīsdesmit latiem" ar vārdiem "no desmit līdz piecdesmit latiem".

 

10. 130.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Norīkojumu došana lietot transportlīdzekļus, neievērojot darba un atpūtas laika režīmu, vai lietot transportlīdzekļus, kuriem ir bojājumi, un citi transportlīdzekļu ekspluatācijas vai kontrolierīču lietošanas noteikumu pārkāpumi";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, neievērojot autotransportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīmu, vai par autotransportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu,-

uzliek naudas sodu līdz simt latiem uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītājiem vai citām amatpersonām, kuras ir atbildīgas par autotransportlīdzekļu ekspluatāciju."

11. 131.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Autopārvadājumos nodarbinātajiem transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīma neievērošana un darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšana";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Autopārvadājumos nodarbinātajiem transportlīdzekļu vadītājiem par darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu,-

uzliek naudas sodu no desmit līdz septiņdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku līdz sešiem mēnešiem."

12. Papildināt kodeksu ar 131.2 pantu šādā redakcijā:

"131.2 pants. Ziņu nesniegšana par personu, kas vadījusi transportlīdzekli, ja ar transportlīdzekli izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums

Transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam) par ziņu nesniegšanu, ja ar viņam piederošo (valdījumā esošo) transportlīdzekli izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums (izņemot gadījumus, ja transportlīdzeklis ir nozagts vai citā prettiesiskā ceļā izgājis no īpašnieka (valdītāja) valdījuma un par to noteiktā kārtībā paziņots Valsts policijai),-

uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

13. 174.3 pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus "divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "simt latiem";

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt piecdesmit latiem".

14. Izteikt 190.6 pantu šādā redakcijā:

"190.6 pants. Prettiesiska rīcība ar ziņām, kas saņemtas no Iedzīvotāju reģistra

Par Iedzīvotāju reģistra ziņu izmantošanu pretēji norādītajam mērķim, ja tās saņemtas no Iedzīvotāju reģistra pēc rakstiska pieprasījuma vai rakstiskas vienošanās, personai -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi juridiska persona, -

uzliek naudas sodu no piecsimt līdz tūkstoš latiem."

15. 214.pantā:

papildināt panta pirmo daļu aiz skaitļa "131." ar skaitļiem "131.1, 131.2";

aizstāt panta otrās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "171.pantā" ar skaitli un vārdiem "171.panta pirmajā daļā";

aizstāt panta otrās daļas 3.punktā skaitli un vārdus "122.1 panta pirmajā daļā" ar skaitli un vārdiem "122.1 panta pirmajā, otrajā daļā".

16. Aizstāt 239.pantā vārdu "sešpadsmit" ar vārdu "četrpadsmit".

17. Izteikt 257.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"Ja transportlīdzeklis tiek vadīts alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai bez vadīšanas tiesībām vai ja transportlīdzekļa piederību nav iespējams noskaidrot, transportlīdzekli var novietot speciālā maksas stāvvietā. Amatpersona, kas veikusi pasākumus transportlīdzekļa novietošanai speciālajā maksas stāvvietā, par to nekavējoties paziņo Valsts policijas teritoriālajai dežūrdaļai (dežurantam) (pēc vietas, kur atrasts transportlīdzeklis), kā arī divdesmit četru stundu laikā nosūta paziņojumu personai, uz kuras vārda attiecīgais transportlīdzeklis reģistrēts, par tā novietošanu speciālajā maksas stāvvietā."

18. Aizstāt 299.panta otrajā daļā vārdu "sešpadsmit" ar vārdu "četrpadsmit".