Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Antidempinga likums» (reģ. nr. 294) otrajam lasījumam

Pirmā lasījuma redakcija

( dok. nr. 877)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

Antidempinga likums

     

Antidempinga likums

         

I nodaļa

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

Vispārīgie noteikumi

         

1.pants. Likumā lietotie termini

     

1.pants. Likumā lietotie termini

         

Likumā ir lietoti šādi termini:

     

Likumā ir lietoti šādi termini:

 1. cenu labojumi - labojumi, kurus veic eksportētājs, pārskatot cenu, par kādu pārbaudāmā prece tiek eksportēta, vai pārtraucot tās eksportu uz Latviju par dempinga cenu;
   

Redakcionāli precizēts.

1) cenu labojumi — labojumi, kurus izdara eksportētājs, pārskatot cenu, par kādu pārbaudāmā prece tiek eksportēta, vai pārtraucot attiecīgās preces eksportu uz Latviju par dempinga cenu;

 • dempinga starpība - summa, par kādu normālā vērtība pārsniedz eksporta cenu;
 •      

  2) dempinga starpība — summa, par kādu normālā vērtība pārsniedz eksporta cenu;

 • dempings - pārbaudāmās preces eksports uz Latviju par cenu, kas ir zemāka par preces normālo vērtību parastajā tirdzniecības apritē eksportētājvalstī;
 •    

  Redakcionāli precizēts.

  3) dempings — pārbaudāmās preces eksports uz Latviju par cenu, kas ir zemāka par šīs preces normālo vērtību parastajā tirdzniecības apritē eksportētājvalstī;

 • eksporta cena - pārbaudāmās preces faktiskā pārdošanas cena, eksportējot preci no eksportētājvalsts;
 •    

  Redakcionāli precizēts.

  4) eksporta cena — pārbaudāmās preces faktiskā pārdošanas cena, eksportējot šo preci no eksportētājvalsts;

 • eksportētājvalsts - šī likuma izpratnē ir pārbaudāmās preces izcelsmes valsts, kura eksportē šo preci, vai starpniekvalsts. Starpniekvalsts nav eksportētājvalsts, ja pārbaudāmo preci transportē caur šo valsti vai tā nav ražota šajā valstī, vai nav iespējams noteikt līdzīgu preču normālo vērtību šajā valstī;
 • 1.

  (Juridiskais birojs)

  Izslēgt 1.panta 5. un 6.punktā vārdus ‘’šī likuma izpratnē’’.

  Atbalstīt, redakcionāli precizējot 5.punktu.

  5) eksportētājvalsts — pārbaudāmās preces izcelsmes valsts, kas eksportē šo preci, vai starpniekvalsts. Starpniekvalsts nav uzskatāma par eksportētājvalsti, ja pārbaudāmo preci transportē caur šo valsti vai attiecīgā prece nav ražota šajā valstī, vai nav iespējams noteikt līdzīgu preču normālo vērtību šajā valstī;

 • līdzīgas preces - šī likuma izpratnē ir preces, kuras ir identiskas, tas ir, visos aspektos līdzīgas pārbaudāmajai precei vai, ja nav šādu preču, citas preces, kuru īpašības, lai arī ne visos aspektos, ir tuvas pārbaudāmās preces īpašībām;
 •      

  6) līdzīgas preces — preces, kuras ir identiskas, tas ir, visos aspektos līdzīgas pārbaudāmajai precei, vai, ja nav šādu preču, citas preces, kuru īpašības, lai arī ne visos aspektos, ir tuvas pārbaudāmās preces īpašībām;

 • normālā vērtība - salīdzināmā cena parastajā tirdzniecības apritē esošajām līdzīgām precēm eksportētājvalstī;
 •    

  Redakcionāli precizēts.

  7) normālā vērtība — līdzīgu preču salīdzināmā cena parastajā tirdzniecības apritē eksportētājvalstī;

 • parastā tirdzniecības aprite - preces realizācija par komerciāli pamatotām cenām starp personām, kuras nav savstarpēji saistītas;
 •      

  8) parastā tirdzniecības aprite — preces realizācija par komerciāli pamatotām cenām starp personām, kuras nav savstarpēji saistītas;

 • pārbaudāmā prece - antidempinga pārbaudei pakļautā prece, kura aprakstīta paziņojumā par pārbaudes uzsākšanu.
 •    

  Redakcionāli precizēts.

  9) pārbaudāmā prece — antidempinga pārbaudei pakļautā prece, kas minēta paziņojumā par pārbaudes uzsākšanu.

           

  2.pants. Likuma mērķis

       

  2.pants. Likuma mērķis

           

  Likuma mērķis ir novērst dempingu, ja saskaņā ar pārbaudi, kas izdarīta atbilstoši šī likuma nosacījumiem, tiek noteikts, ka imports par dempinga cenām nodara zaudējumus vietējiem ražotājiem.

     

  Redakcionāli precizēts.

  Likuma mērķis ir novērst dempingu, ja saskaņā ar pārbaudi, kas izdarīta atbilstoši šā likuma prasībām, tiek konstatēts, ka imports par dempinga cenām nodara zaudējumus vietējiem ražotājiem.

  3.pants. Likuma realizācija

  2.

  (Juridiskais birojs)

  Izteikt 3. panta nosaukumu šādā redakcijā:

  ‘’Ekonomikas ministrijas loma pārbaudes veikšanā’’.

   

  Atbalstīt.

  3.pants. Ekonomikas ministrijas loma pārbaudes veikšanā

  Ekonomikas ministrija veic pārbaudi, lai konstatētu dempingu, zaudējumus, cēlonisko saikni starp dempingu un zaudējumiem, kā arī nepieciešamību veikt antidempinga pasākumus, ievērojot valsts intereses.

       

  Ekonomikas ministrija veic pārbaudi, lai konstatētu dempingu, zaudējumus, cēlonisko saikni starp dempingu un zaudējumiem, kā arī nepieciešamību veikt antidempinga pasākumus, ievērojot valsts intereses.

           

  II nodaļa

       

  II nodaļa

  Pārbaudes uzsākšana

       

  Pārbaudes uzsākšana

  4.pants. Pamats pārbaudes uzsākšanai

  (1) Pārbaudi var uzsākt, pamatojoties uz fiziskas vai juridiskas personas, kura darbojas vietējo ražotāju vārdā, rakstisku iesniegumu, izņemot šī panta otrajā daļā minēto gadījumu.

     

  Redakcionāli precizēts 4.pants.

  4.pants. Pamats pārbaudes uzsākšanai

  (1) Pārbaudi var uzsākt, pamatojoties uz tādas fiziskās vai juridiskās personas rakstveida iesniegumu, kura darbojas vietējo ražotāju vārdā, izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu.

  1. Ekonomikas ministrija var uzsākt pārbaudi arī tādā gadījumā, ja nav saņemts rakstisks iesniegums no vietējiem ražotājiem vai nav viņu vārdā iesniegta iesnieguma. Šādā gadījumā Ekonomikas ministrija drīkst virzīt šo procesu tikai tad, ja tās rīcībā ir pietiekami pierādījumi par dempingu, zaudējumiem un cēlonisko saikni, lai pamatotu pārbaudes uzsākšanu.
       

  (2) Ekonomikas ministrija pārbaudi var uzsākt arī tādā gadījumā, ja nav saņemts vietējo ražotāju vai viņu vārdā iesniegts rakstveida iesniegums. Šajā gadījumā Ekonomikas ministrija pārbaudi drīkst uzsākt vienīgi tad, ja tās rīcībā esošie pierādījumi par dempingu, zaudējumiem un to cēlonisko saikni ir pietiekami, lai pamatotu pārbaudes uzsākšanu.

 • Pārbaude notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuri reglamentē normālās vērtības un eksporta cenas noteikšanu, to salīdzināšanu dempinga starpības noteikšanai, noteiktas procedūras, ja ir pamats uzskatīt, ka eksportētājvalstī nav tirgus ekonomikas, zaudējumu noteikšanu, informācijas iegūšanu un pārbaudes procedūru ārvalstīs.
 •      

  (3) Pārbaude notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē preču normālās vērtības un eksporta cenas noteikšanu, to salīdzināšanu dempinga starpības konstatēšanai un konkrētas procedūras, ja ir pamats uzskatīt, ka eksportētājvalstī nav tirgus ekonomikas, kā arī zaudējumu noteikšanu, informācijas iegūšanu un pārbaudes procedūru ārvalstīs.

           

  5.pants. Vietējie ražotāji

  (1) Vietējie ražotāji ir līdzīgu preču ražotāju kopums vai ražotāji, kuru kopējā līdzīgu preču ražošana veido lielāko daļu no šo preču kopējās vietējās ražošanas apjoma Latvijas teritorijā. Ja vietējie ražotāji ir saistīti ar eksportētājiem vai importētājiem vai paši ir pārbaudāmās preces importētāji, termins "vietējie ražotāji" attiecināms uz pārējiem vietējiem ražotājiem.

     

  Redakcionāli precizēta.

  5.pants. Vietējie ražotāji

  (1) Vietējie ražotāji ir līdzīgu preču ražotāju kopums vai ražotāji, kuru ražoto preču apjoms veido lielāko daļu no līdzīgu preču kopējā ražošanas apjoma Latvijas teritorijā. Ja vietējais ražotājs ir saistīts ar eksportētājiem vai importētājiem vai pats ir pārbaudāmās preces importētājs, termins “vietējie ražotāji” attiecināms uz pārējiem vietējiem ražotājiem.

  (2) Vietējie ražotāji atzīstami par saistītiem ar eksportētājiem vai importētājiem tikai šādos gadījumos:

  3.

  (Juridiskais birojs)

  Aizstāt 5.panta 2.daļā vārdus “tikai šādos gadījumos” ar vārdiem “ja tie atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem”.

  Atbalstīt, redakcionāli precizējot 2.daļu.

  (2) Vietējie ražotāji atzīstami par saistītiem ar eksportētājiem vai importētājiem, ja tie atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

  1. viens no tiem tieši vai netieši kontrolē otru; vai
       

  1) viens no tiem tieši vai netieši kontrolē otru;

 • abus no tiem tieši vai netieši kontrolē trešā persona; vai
 •      

  2) abus tieši vai netieši kontrolē trešā persona;

 • abi kopā tieši vai netieši kontrolē trešo personu un ir pamats uzskatīt, ka šo attiecību rezultātā attiecīgais vietējais ražotājs rīkojas citādi nekā savā starpā nesaistītie ražotāji.
 •      

  3) abi kopā tieši vai netieši kontrolē trešo personu, un ir pamats uzskatīt, ka šo attiecību rezultātā vietējais ražotājs rīkojas citādi nekā savstarpēji nesaistīti ražotāji.

  (3) Šī likuma izpratnē uzskatāms, ka viens kontrolē otru, ja pirmais ir spējīgs ierobežot vai vadīt otro.

       

  (3) Šā likuma izpratnē uzskatāms, ka viens kontrolē otru, ja pirmais ir spējīgs ierobežot vai vadīt otro.

           

  6.pants. Iesnieguma saturs

       

  6.pants. Iesnieguma saturs

           

  Iesniegumā norāda pierādījumus par dempingu, zaudējumiem un cēlonisko saikni, kā arī šādu informāciju:

     

  Redakcionāli precizēts 6.pants.

  Iesniegumā min pierādījumus par dempingu, zaudējumiem un to cēlonisko saikni, kā arī sniedz šādu informāciju:

  1. iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs;
       

  1) iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs;

 • ražotāja, kurš iesniedz iesniegumu, nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, kā arī visu citu zināmo attiecīgo ražotāju nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs un tālruņa numurs;
 • 4.

  (Juridiskais birojs)

  Izslēgt 6. panta 2. punktā vārdus ‘’kurš iesniedz iesniegumu’’.

   

  Atbalstīt.

  2) ražotāja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, kā arī visu citu zināmo attiecīgo ražotāju nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs un tālruņa numurs;

 • vietējās līdzīgās preces kopējais apjoms un vērtība, kā arī iesniedzēja un katra attiecīgā ražotāja ražotās vietējās līdzīgās preces apjoms un vērtība;
 •      

  3) vietējās līdzīgās preces kopējais apjoms un vērtība, kā arī iesniedzēja un katra attiecīgā ražotāja ražotās vietējās līdzīgās preces apjoms un vērtība;

 • pilnīgs iespējamā dempinga apstākļos realizētās preces apraksts, tai skaitā preces kods pēc Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas, preces tehniskais apraksts un izmantošana;
 •      

  4) iespējamā dempinga apstākļos realizētās preces pilnīgs apraksts, arī preces kods pēc Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas, preces tehniskais apraksts un izmantojums;

 • iespējamā dempinga apstākļos realizētās preces eksportētājvalsts vai izcelsmes valsts;
 •      

  5) iespējamā dempinga apstākļos realizētās preces eksportētājvalsts vai izcelsmes valsts;

 • katra zināmā eksportētāja, ārvalstu ražotāja un importētāja identitāte un šīs preces kopējā eksporta proporcijas uz Latviju pēdējo 12 mēnešu laikā;
 •      

  6) katra zināmā attiecīgās preces eksportētāja, ārvalstu ražotāja un importētāja identitāte un īpatsvars šīs preces kopējā eksportā uz Latviju pēdējo 12 mēnešu laikā;

 • cena, par kādu attiecīgā prece tiek pārdota patēriņam eksportētājvalsts vai preces izcelsmes valsts iekšējā tirgū (vai attiecīgajos gadījumos - informācija par cenu, par kādu prece tiek pārdota no eksportētājvalsts, eksportētājvalstīm, izcelsmes valsts vai izcelsmes valstīm uz trešajām valstīm, vai iespējamā dempinga apstākļos realizētās preces saliktā vērtība) un informācija par eksporta cenām vai attiecīgos gadījumos - par cenu, par kādu prece tiek pirmo reizi tālākpārdota neatkarīgam pircējam Latvijas teritorijā, un par šo cenu salīdzinājumu;
 •      

  7) cena, par kādu attiecīgā prece tiek pārdota patēriņam eksportētājvalsts iekšējā tirgū [vai — attiecīgos gadījumos — cena, par kādu eksportētājvalsts (eksportētājvalstis) šo preci pārdod trešajām valstīm, vai iespējamā dempinga apstākļos realizētās preces saliktā vērtība], un eksporta cenas vai — attiecīgos gadījumos — cena, par kādu prece tiek pirmo reizi tālākpārdota neatkarīgam pircējam Latvijas teritorijā, kā arī šo cenu salīdzinājums;

 • iespējamā dempinga apstākļos realizētā preces importa apjoma attīstība, šī importa ietekme uz līdzīgās preces cenu iekšējā tirgū un turpmākā šī importa ietekme uz vietējo ražošanu, ko pierāda attiecīgie vietējās ražošanas stāvokli noteicošie faktori un rādītāji.
 •      

  8) iespējamā dempinga apstākļos realizētās preces importa apjoma attīstība, šā importa ietekme uz līdzīgas preces cenu iekšējā tirgū un šā importa turpmākā ietekme uz vietējo ražošanu, pamatojot ar attiecīgiem faktoriem un rādītājiem, kas raksturo vietējās ražošanas stāvokli.

   

  5.

  (Deputāti J.Jurkāns, A.Bartašēvičs, I.Solovjovs, O.Deņisovs, B.Rastopirkins)

  Papildināt 6.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

  “(2) Novērtējot iesniegumā uzrādītās informācijas pietiekamību pārbaudes uzsākšanai, Ekonomikas ministrija ņem vērā, vai iesniedzējam attiecīgā informācija ir pieejama, un nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību šīs informācijas iegūšanai, jo īpaši iesniedzējiem no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Neatbalstīt.

   

  7.pants. Iesnieguma izvērtēšana pārbaudes uzsākšanai

     

  Redakcionāli precizēts 7.pants.

  7.pants. Iesnieguma izvērtēšana pirms pārbaudes uzsākšanas

           

  Pārbaudi var uzsākt, ja:

       

  Pārbaudi var uzsākt, ja:

  1) iesniegumu iesnieguši vietējie ražotāji, kuru ražošanas apjoms ir lielāks par 50 procentiem no līdzīgu preču kopējā vietējā ražošanas apjoma, kuru ražo tā vietējo ražotāju daļa, kas atbalsta iesniegumu vai ir pret to;

       

  1) iesniegums saņemts no vietējiem ražotājiem, kuri ražo vairāk nekā 50 procentus no līdzīgām precēm, ko ražo tā vietējo ražotāju daļa, kas atbalsta iesniegumu vai ir pret to;

  2) ir pietiekami pierādījumi par dempingu, zaudējumiem un cēlonisko saikni.

       

  2) ir pietiekami pierādījumi par dempingu, zaudējumiem un to cēlonisko saikni.

  8.pants. Iesnieguma publiskošana

   

   

   

   

  Ja ir saņemts iesniegums, kurš pilnībā atbilst šī likuma 6.panta prasībām, Ekonomikas ministrija pirms pārbaudes uzsākšanas informē attiecīgās eksportētājvalsts valdību.

  6.

   

   

   

  7.

  (Juridiskais birojs)

  Izteikt 8. panta nosaukumu šādā redakcijā:

  ‘’Eksportētājvalsts informēšana’’.

  (Deputāti J.Jurkāns, A.Bartašēvičs, I.Solovjovs, O.Deņisovs, B.Rastopirkins)

  Izslēgt 8.pantā vārdu “pilnībā”.

   

  Atbalstīt.

   

  Atbalstīt. Izteikt 8.panta tekstu kā 1.daļu.

  8.pants. Eksportētājvalsts informēšana

   

   

   

   

  (1) Ja ir saņemts iesniegums, kas atbilst šā likuma 6.panta prasībām, Ekonomikas ministrija pirms pārbaudes uzsākšanas informē attiecīgās eksportētājvalsts valdību.

   

  8.

  (Deputāti J.Jurkāns, A.Bartašēvičs, I.Solovjovs, O.Deņisovs, B.Rastopirkins)

  Papildināt 8.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

  “(2) Līdz lēmuma pieņemšanai par antidempinga pārbaudes uzsākšanu iesniegumu par pārbaudi publiskot ir aizliegts, izņemot šā panta pirmajā daļā norādīto gadījumu.”

   

   

   

   

   

  Atbalstīt, redakcionāli precizējot.

   

   

   

   

   

  (2) Kamēr nav pieņemts lēmums par antidempinga pārbaudes uzsākšanu, iesniegumu par pārba udi publiskot aizliegts, izņemot šā panta pirmajā daļā minēto gadījumu.

  9.pants. Pārbaudes neuzsākšana

       

  9.pants. Pārbaudes neuzsākšana

           

  1. Pārbaudi neuzsāk, ja:
       

  (1) Pārbaudi neuzsāk, ja:

  1. ražotāji, kuri apliecinājuši atbalstu iesniegumam, ražo mazāk nekā 25 procentus no kopējā vietējā ražošanas apjoma;
     

  Redakcionāli precizēts 9.pants.

  1) vietējie ražotāji, kas atbalsta iesniegumu, ražo mazāk par 25 procentiem no kopējā vietējā līdzīgu preču apjoma;

 • dempinga apstākļos realizētā importa apjoms uzskatāms par nelielu, ja pārbaudāmās preces imports no noteiktas valsts sastāda mazāk par vienu procentu no līdzīgu preču tirgus kopējā apjoma, ja vien šādas valstis kopīgi neveido trīs vai vairāk procentus no līdzīgu preču iekšzemes tirgus patēriņa;
 •      

  2) dempinga apstākļos realizētā importa apjoms uzskatāms par nelielu, ja pārbaudāmās preces imports no noteiktas valsts ir mazāks par vienu procentu no līdzīgu preču tirgus kopējā apjoma, ja vien pārbaudāmās preces imports no vairākām valstīm kopā neveido trīs vai vairāk procentus no līdzīgu preču iekšzemes tirgus patēriņa;

 • dempinga starpība uzskatāma par minimālu, ja tā ir mazāka par diviem procentiem no eksporta cenas.
 •      

  3) dempinga starpība uzskatāma par minimālu — tā ir mazāka par diviem procentiem no eksporta cenas.

  1. Ja Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu neuzsākt pārbaudi, par šādu lēmumu un tā pieņemšanas iemesliem paziņo iesnieguma iesniedzējam.
       

  (2) Ja Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu pārbaudi neuzsākt, par šo lēmumu un tā pieņemšanas iemesliem tā paziņo iesnieguma iesniedzējam.

           

  10.pants. Iesnieguma atsaukšana pirms pārbaudes uzsākšanas

       

  10.pants. Iesnieguma atsaukšana pirms pārbaudes uzsākšanas

           

  Iesniegumu, kas iesniegts saskaņā ar šī likuma 4.pantu, iesniedzējs var atsaukt jebkurā laikā pirms pārbaudes uzsākšanas.

       

  Iesniegumu, kas iesniegts saskaņā ar šā likuma 4.pantu, iesniedzējs var atsaukt jebkurā laikā pirms pārbaudes uzsākšanas.

           

  11.pants. Lēmums par pārbaudes uzsākšanu

       

  11.pants. Lēmums par pārbaudes uzsākšanu

           

  Ekonomikas ministrija 45 dienu laikā pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas izlemj jautājumu par to, vai uzsākt lietas pārbaudi.

  9.

  (Juridiskais birojs)

  Papildināt 11. pantu ar šādu tekstu:

  ‘’Ekonomikas ministrija lēmumu par pārbaudes uzsākšanu pieņem un paziņo saskaņā ar 46. panta noteikumiem, bet ja pārbaude skar Eiropas Savienības dalībvalsti nekavējoši informē arī Asociācijas Padomi’’.

   

   

  Atbalstīt, redakcionāli precizējot.

  Ekonomikas ministrija 45 dienu laikā pēc rakstveida iesnieguma saņemšanas izlemj jautājumu par to, vai uzsākt pārbaudi. Ekonomikas ministrija lēmumu par pārbaudes uzsākšanu pieņem un paziņo saskaņā ar šā likuma 46.panta noteikumiem, bet, ja pārbaude skar Eiropas Savienības dalībvalsti, — nekavējoties informē arī Asociācijas Padomi.

           

  12.pants. Ieinteresēto personu informēšana

  (1) Pēc lēmuma par pārbaudes uzsākšanu pieņemšanas Ekonomikas ministrija nekavējoties informē zināmās ieinteresētās personas par pārbaudes uzsākšanu un nodrošina zināmos eksportētājus, ārvalstu ražotājus un eksportētājvalsts institūcijas ar atbilstoši šī likuma 4.panta nosacījumiem saņemtā rakstiska iesnieguma pilnu tekstu un pēc pieprasījuma nodrošina tā pieejamību citām ieinteresētām personām, ievērojot Informācijas atklātības likumu.

  10.

  (Juridiskais birojs)

  Aizstāt 12. panta nosaukumā un visā turpmākā likumprojekta tekstā vārdus ‘’ieinteresētās personas’’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ‘’ieinteresētās puses’’ (attiecīgā locījumā).

   

  Atbalstīt, redakcionāli precizējot 12.pantu.

  12.pants. Ieinteresēto pušu informēšana

  (1) Pēc tam, kad pieņemts lēmums par pārbaudes uzsākšanu, Ekonomikas ministrija nekavējoties informē zināmās ieinteresētās puses par to un nosūta zināmajiem eksportētājiem, ārvalstu ražotājiem un eksportētājvalsts (eksportētājvalstu) institūcijām atbilstoši šā likuma 4.panta nosacījumiem saņemtā rakstveida iesnieguma pilnu tekstu un pēc pieprasījuma nodrošina tā pieejamību arī citām ieinteresētajām pusēm, ievērojot Informācijas atklātības likumu.

  (2) Ja iesaistīto eksportētāju skaits ir liels, ar iesnieguma tekstu var nodrošināt eksportētājvalsts vai eksportētājvalstu institūcijas vai attiecīgo tirdzniecības asociāciju vai asociācijas.

       

  (2) Ja iesaistīto eksportētāju skaits ir liels, iesnieguma tekstu var nosūtīt eksportētājvalsts (eksportētājvalstu) institūcijām vai attiecīgajai tirdzniecības asociācijai (asociācijām).

           

  III nodaļa

       

  III nodaļa

  Pārbaudes veikšana

       

  Pārbaudes veikšana

           

  13.pants. Informācijas iegūšana

       

  13.pants. Informācijas iegūšana

           

  1. Līdz ar pārbaudes uzsākšanu Ekonomikas ministrija nosūta anketas visām personām, kuru rīcībā varētu būt pārbaudei nepieciešamā informācija, arī zināmajiem vietējiem ražotājiem, importētājiem, eksportētājiem un ārvalstu ražotājiem.

  11.

  (Deputāti J.Jurkāns, A.Bartašēvičs, I.Solovjovs, O.Deņisovs, B.Rastopirkins)

  Papildināt 13.panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

  “Eksportētājiem un ārvalstu ražotājiem, kas saņēmuši anketas, jādod vismaz 30 dienu termiņš atbildes sniegšanai, kā arī jāizskata šī termiņa pagarināšanas lūgumi, ja tiek uzrādīts motivēts iemesls.”

   

   

   

  Daļēji atbalstīts. Ietverts atbildīgās komisijas priekšlikumā (13.).

   
   

  12.

  (Juridiskais birojs)

  Papildināt 13.panta 1.daļu ar šādu tekstu:

  ‘’Eksportētājiem un ārvalstu ražotājiem, kas saņēmuši anketas, tiek dotas vismaz 30 dienas atbildes sniegšanai’’.

  Daļēji atbalstīts. Ietverts atbildīgās komisijas priekšlikumā (13.).

   
   

  13.

  (Atbildīgā komisija)

  Papildināt 13.panta 1.daļu ar šādu tekstu:

  ‘’ Eksportētājiem un ārvalstu ražotājiem, kas saņēmuši anketas, atbildes sniegšanai tiek dotas vismaz 37 dienas.”

   

   

  Atbalstīt.

  (1) Līdz ar pārbaudes uzsākšanu Ekonomikas ministrija nosūta anketas visām personām, kuru rīcībā varētu būt pārbaudei nepieciešamā informācija, arī zināmajiem vietējiem ražotājiem, importētājiem, eksportētājiem un ārvalstu ražotājiem. Eksportētājiem un ārvalstu ražotājiem, kas saņēmuši anketas, atbildes sniegšanai tiek dotas vismaz 37 dienas.

  1. Dempinga, zaudējumu un cēloniskās saiknes novērtējums pamatojas uz datiem, kas attiecas uz tiem noteiktajiem laika periodiem, par kuriem pieprasīta informācija anketās. Dempinga gadījumā apskatāmais periods aptver vismaz sešus mēnešus pirms pārbaudes ierosināšanas datuma.
     

  Redakcionāli precizēta.

  (2) Dempinga, zaudējumu un to cēloniskās saiknes novērtējuma pamatā ir dati, kas attiecas uz tiem laika periodiem, par kuriem pieprasīta informācija anketās. Dempinga gadījumā attiecīgais periods aptver vismaz sešus mēnešus pirms pārbaudes ierosināšanas datuma.

 • Ekonomikas ministrija pārbaudes gaitā var pieprasīt no ieinteresētajām personām precizēt vai sniegt papildu informāciju anketas vai rakstiska pieprasījuma veidā. Šādos pieprasījumos norādāms datums, līdz kuram informācija iesniedzama.
 •    

  Redakcionāli precizēta.

  (3) Ekonomikas ministrija pārbaudes gaitā var pieprasīt, lai ieinteresētās puses precizē vai sniedz papildu informāciju. Šādā nolūkā tā var izsūtīt anketas vai rakstveida pieprasījumus. Šādos pieprasījumos norādāms datums, līdz kuram informācija iesniedzama.

 • Ieinteresētās personas pēc savas iniciatīvas var rakstiski iesniegt jebkādu informāciju, kuru tās uzskata par būtisku pārbaudei. Ekonomikas ministrija izvērtē šādu informāciju, ja tas neapgrūtina vai nekavē pārbaudes virzību.
 • 14.

  (Juridiskais birojs)

  Papildināt 13.panta 4.daļu ar šādu tekstu:

  ‘’un ņem to vērā, ja tā ir pietiekami pamatota’’.

  Daļēji atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

  (4) Ieinteresētās puses pēc savas iniciatīvas var rakstveidā iesniegt jebkādu informāciju, kuru tās uzskata par būtisku pārbaudei. Ekonomikas ministrija izvērtē šādu informāciju, ja tas neapgrūtina vai nekavē pārbaudes gaitu, un ņem to vērā.

   

  15.

  (Deputāti J.Jurkāns, A.Bartašēvičs, I.Solovjovs, O.Deņisovs, B.Rastopirkins)

  Papildināt 13.pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

  “(5) Ievērojot Informācijas atklātības likumu, ieinteresēto personu rakstiski iesniegtos pierādījumus, nekavējoties nosūta pārējām ieinteresētajām personām, kas iesaistītas pārbaudē.”

   

   

   

   

  Neatbalstīt.

   
   

  16.

  (Deputāti J.Jurkāns, A.Bartašēvičs, I.Solovjovs, O.Deņisovs, B.Rastopirkins)

  Papildināt 13.pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

  “(6) Pārbaudes veikšana nedrīkst aizkavēt muitas procedūras.”

   

   

  Atbalstīt. Izteikt kā 5.daļu.

   

   

   

  (5) Pārbaudes veikšana nedrīkst aizkavēt muitas procedūras.

  14.pants. Mutiskas noklausīšanās

     

  Redakcionāli

  14.pants. Noklausīšanās

       

  precizēts

   

  1. Ieinteresētās personas pārbaudes gaitā var pieprasīt individuālu noklausīšanos, ja tās publiskajā paziņojumā par pārbaudes uzsākšanu noteiktajā laikā periodā iesniegušas rakstisku pieprasījumu, pamatojot pārbaudes rezultātu iespējamo ietekmi uz attiecīgās personas interesēm un šādas noklausīšanās nepieciešamību.
     

  14.pants.

  (1) Ieinteresētās puses pārbaudes gaitā var pieprasīt individuālu noklausīšanos, ja tās laika periodā, kāds noteikts publiskajā paziņojumā par pārbaudes uzsākšanu, iesniegušas rakstveida pieprasījumu un pamatojušas pārbaudes rezultātu iespējamo ietekmi uz attiecīgās personas interesēm un šādas noklausīšanās nepieciešamību.

 • Pēc ieinteresētās personas pieprasījuma, kas iesniegts ne vēlāk kā 30 dienas pēc iepriekšējā lēmuma par dempingu un zaudējumiem publicēšanas, tiek ieplānota noklausīšanās, kurā var piedalīties visas ieinteresētās personas. Noklausīšanās procesam jānotiek ne vēlāk kā 60 dienas pirms galīgā lēmuma par dempingu, zaudējumiem un antidempinga maksājumu piemērošanu pieņemšanas, kurš noteikts Ekonomikas ministrijas noteiktā kārtībā apstiprinātajā pārbaudes grafikā.
 •      

  (2) Pēc ieinteresētās puses pieprasījuma, kas iesniegts ne vēlāk kā 30 dienas pēc tam, kad publicēts iepriekšējs lēmums par dempingu un zaudējumiem, tiek sarīkota noklausīšanās, kurā var piedalīties visas ieinteresētās puses. Noklausīšanās procesam jānotiek ne vēlāk kā 60 dienas pirms tam, kad tiek pieņemts galīgais lēmums par dempingu, zaudējumiem un antidempinga maksājumu piemērošanu saskaņā ar Ekonomikas ministrijas noteiktajā kārtībā apstiprināto pārbaudes grafiku.

 • Nevienai no ieinteresētajām personām nav pienākuma piedalīties noklausīšanās procesā, un atteikums piedalīties nevar kaitēt ieinteresētajai personai. Ekonomikas ministrija, ja iespējams, noklausīšanos organizē tā, lai tiktu ievērotas ieinteresēto personu intereses.
 •      

  (3) Nevienai no ieinteresētajām pusēm nav pienākuma piedalīties noklausīšanās procesā, un atteikums piedalīties tajā nevar kaitēt ieinteresētajai pusei. Ekonomikas ministrija, ja iespējams, noklausīšanos organizē tā, lai tiktu ievērotas ieinteresēto pušu intereses.

 • Ieinteresētās personas, kuras izsaka vēlēšanos piedalīties noklausīšanās procesā, vismaz septiņas dienas pirms noklausīšanās dienas paziņo to savu pārstāvju un liecinieku vārdus, kuri piedalīsies noklausīšanās procesā.
 •      

  (4) Ieinteresētās puses, kuras izsaka vēlēšanos piedalīties noklausīšanās procesā, vismaz septiņas dienas pirms tā paziņo to savu pārstāvju un liecinieku vārdus, kuri piedalīsies šajā procesā.

 • Informācija, kas sniegta saskaņā ar šo pantu, tiek ņemta vērā tikai tad, ja ieinteresētās personas to iesniedz arī rakstiski.
 •      

  (5) Informācija, kas sniegta saskaņā ar šo pantu, tiek ņemta vērā tikai tad, ja ieinteresētās puses to iesniedz arī rakstveidā.

           

  15.pants. Pieejamā informācija

  17.

  (Juridiskais birojs)

  Izteikt 15. panta nosaukumu šādā redakcijā:

  ‘’Informācijas nesniegšanas un pārbaudes kavēšanas sekas’’

  Atbalstīt, redakcionāli precizējot

  15.pants. Informācijas nesniegšanas un pārbaudes aizkavēšanas sekas

           

  1. Ekonomikas ministrija var pieņemt apstiprinošu vai negatīvu iepriekšējo un galīgo lēmumu par dempingu, zaudējumiem un cēlonisko saikni, pamatojoties uz pieejamo informāciju, arī iesniegumu, ja ieinteresētā persona pārbaudes laikā:
     

  Redakcionāli precizēts 15.panta teksts.

  (1) Ekonomikas ministrija, pamatojoties uz pieejamo informāciju un iesniegumu, var pieņemt apstiprinošu vai noraidošu iepriekšēju un galīgo lēmumu par dempingu, zaudējumiem un to cēlonisko saikni, ja ieinteresētā puse pārbaudes laikā:

  1. atsaka piekļūšanu informācijai vai citā veidā nesniedz nepieciešamo informāciju noteiktajā laikā;
       

  1) liedz pieeju informācijai vai noteiktā laikā nesniedz nepieciešamo informāciju;

 • citādi būtiski kavē pārbaudi.
 •      

  2) citādi būtiski kavē pārbaudi.

  1. Ekonomikas ministrija rakstiski paziņo ieinteresētajām personām par šī panta pirmajā daļā minētās rīcības sekām.
       

  (2) Ekonomikas ministrija rakstveidā paziņo ieinteresētajām pusēm par šā panta pirmajā daļā minētās rīcības sekām.

           

  16.pants. Informācijas pārbaude

  (1) Ekonomikas ministrija var veikt apmeklējumus, lai iepazītos ar ieinteresēto personu rīcībā esošajiem oficiālajiem dokumentiem un pārbaudītu sniegtās informācijas par dempingu un zaudējumiem precizitāti.

     

  Redakcionāli precizēts 16.pants.

  16.pants. Informācijas pārbaude

  (1) Ekonomikas ministrija var apmeklēt ieinteresētās puses, lai iepazītos ar to rīcībā esošiem oficiālajiem dokumentiem un pārbaudītu par dempingu un zaudējumiem sniegtās informācijas precizitāti.

  (2) Lai pārbaudītu sniegto informāciju vai iegūtu papildu datus, var veikt pārbaudi citās valstīs ar noteikumu, ka tiek panākta vienošanās ar attiecīgo uzņēmumu un par to paziņots attiecīgās valsts valdībai, un tā neiebilst pret pārbaudes veikšanu.

       

  (2) Lai pārbaudītu sniegto informāciju vai iegūtu papildu datus, var veikt pārbaudi citās valstīs ar noteikumu, ka ir panākta vienošanās ar attiecīgo uzņēmumu, par to paziņots attiecīgās valsts valdībai un tā neiebilst pret pārbaudes veikšanu.

           

  17.pants. Individuālā dempinga starpība

       

  17.pants. Individuālā dempinga starpība

           

  1. Individuālo dempinga starpību nosaka katram zināmajam pārbaudāmās preces eksportētājam vai ražotājam, kurš sniedzis pārbaudei nepieciešamo informāciju, izņemot gadījumus, kad tiek izmantoti piemēri, kuri ir derīgi statistikai saskaņā ar šī panta otro daļu, vai eksportētājvalstī nav tirgus ekonomikas.
     

  Redakcionāli precizēts 17.pants.

  (1) Individuālo dempinga starpību nosaka katram zināmajam pārbaudāmās preces eksportētājam vai ražotājam, kurš sniedzis pārbaudei nepieciešamo informāciju, izņemot gadījumus, kad tiek izmantoti piemēri, kuri ir derīgi statistikai saskaņā ar šā panta otro daļu, vai eksportētājvalstī nav tirgus ekonomikas.

 • Ja eksportētāju, ražotāju vai importētāju, vai pārbaudē ietverto preču skaits ir pārāk liels un tādējādi nav iespējams noteikt individuālo dempinga starpību katram zināmajam pārbaudāmās preces eksportētājam vai ražotājam, Ekonomikas ministrija var ierobežot pārbaudi līdz attiecīgam ieinteresēto personu vai pārbaudāmo preču skaitam, izmantojot piemērus, kuri ir derīgi statistikai un kurus, pamatojoties uz pieejamo informāciju vai uz lielāko eksporta apjoma procentu no attiecīgās valsts, var attiecīgi pārbaudīt.
 •      

  (2) Ja eksportētāju, ražotāju vai importētāju, vai pārbaudāmo preču veidu skaits ir pārāk liels un tāpēc nav iespējams noteikt individuālo dempinga starpību katram zināmajam pārbaudāmās preces eksportētājam vai ražotājam, Ekonomikas ministrija var ierobežot pārbaudi līdz noteiktam ieinteresēto pušu vai pārbaudāmo preču veidu skaitam, izmantojot piemērus, kuri ir derīgi statistikai un kurus, pamatojoties uz pieejamo informāciju vai uz lielāko attiecīgās valsts preču eksporta īpatsvaru, var attiecīgi pārbaudīt.

 • Ekonomikas ministrija pieņem galīgo lēmumu par eksportētāju, ražotāju, importētāju vai preču veidu atlasi. Tomēr priekšroka dodama piemēru izvēlei, konsultējoties ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un saņemot to piekrišanu, ja attiecīgās personas trīs nedēļu laikā no pārbaudes uzsākšanas iesniegušas pietiekamu informāciju piemēru atlasei.
 •      

  (3) Ekonomikas ministrija pieņem galīgo lēmumu par eksportētāju, ražotāju, importētāju vai preču veidu atlasi. Tomēr priekšroka dodama piemēru izvēles metodei, konsultējoties ar ieinteresētajām pusēm un saņemot no tām piekrišanu, ja attiecīgās personas triju nedēļu laikā no pārbaudes uzsākšanas iesniegušas pietiekamu informāciju attiecībā uz piemēru atlasi.

 • Lai gan saskaņā ar šī panta otro un trešo daļu izdara pārbaudes ierobežošanu, individuālās dempinga starpības var noteikt eksportētājam vai ražotājam, kas brīvprātīgi iesniedzis nepieciešamo informāciju atlases laikā. Tomēr, ja eksportētāju vai ražotāju skaits ir tik liels, ka individuālās dempinga starpības noteikšana varētu būt apgrūtināta un kavēt pārbaudes pabeigšanu paredzētajā laikā, Ekonomikas ministrija var noraidīt individuālās dempinga starpības noteikšanu.
 •      

  (4) Lai gan saskaņā ar šā panta otro un trešo daļu pārbaude tiek ierobežota, individuālo dempinga starpību var noteikt eksportētājam vai ražotājam, kas brīvprātīgi iesniedzis nepieciešamo informāciju atlases laikā. Ja eksportētāju vai ražotāju skaits ir tik liels, ka individuālās dempinga starpības noteikšana varētu būt apgrūtināta un kavēt pārbaudes pabeigšanu paredzētajā laikā, Ekonomikas ministrija var noraidīt individuālās dempinga starpības noteikšanu.

           

  18.pants. Informācijas izmantošana

       

  18.pants. Informācijas izmantošana

           

  1. Jebkura ierobežotas pieejamības informācija vai informācija, kuru ieinteresētās personas sniedz uz konfidenciāla pamata, pienācīgi pamatojot konfidencialitātes nepieciešamību, izmantojama tikai mērķiem, kuriem tā tika pieprasīta, un šo informāciju ir aizliegts izpaust bez tās personas piekrišanas, kura informāciju sniegusi.
     

  Redakcionāli precizēts 18.pants.

  (1) Jebkura ierobežotas pieejamības informācija vai konfidenciāla rakstura informācija, kuru ieinteresētās puses sniedz, pienācīgi pamatojot konfidencialitātes nepieciešamību, izmantojama tikai tiem mērķiem, kuriem tā tika pieprasīta; šo informāciju aizliegts izpaust bez informācijas sniedzēja piekrišanas.

 • Personas, kuras sniedz informāciju uz konfidenciāla pamata, iesniedz Ekonomikas ministrijai arī vispārēju pārskatu, kuram nav konfidenciāla rakstura. Ja šīs personas vispārēja pārskata sniegšanu uzskata par neiespējamu, norādāmi šādas rīcības iemesli.
 •      

  (2) Personas, kuras sniedz konfidenciāla rakstura informāciju, iesniedz Ekonomikas ministrijai arī vispārēju pārskatu, kuram nav konfidenciāla rakstura. Ja šīs personas vispārēja pārskata sniegšanu uzskata par neiespējamu, norādāmi šādas rīcības iemesli.

 • Ja persona nevēlas informāciju publiskot vai pilnvarot tās atklāšanu vispārēja pārskata veidā un Ekonomikas ministrija konstatē, ka prasība saglabāt konfidencialitāti nav pamatota, šādu informāciju pārbaudē neizmanto un nosūta atpakaļ tās iesniedzējam.
 •      

  (3) Ja persona nevēlas informāciju publiskot vai ļaut to atklāt vispārēja pārskata veidā un Ekonomikas ministrija konstatē, ka prasība saglabāt konfidencialitāti nav pamatota, šādu informāciju pārbaudē neizmanto un nosūta atpakaļ tās iesniedzējam.

  19.pants. Informācijas pieejamība

  Ieinteresētās personas, kuras ir pieteikušas dalību pārbaudē saskaņā ar 46.panta otro daļu, pēc pamatota rakstiska pieprasījuma var iepazīties ar visu pārbaudē izmantojamo informāciju, izņemot konfidenciālu un ierobežotas pieejamības informāciju. Ieinteresētās personas var sniegt savus komentārus attiecībā uz šo informāciju un Ekonomikas ministrija tos ņem vērā, ja tie ir pietiekami pamatoti.

     

  Redakcionāli precizēts.

  19.pants. Informācijas pieejamība

  Ieinteresētās puses, kuras ir pieteikušās piedalīties pārbaudē saskaņā ar šā likuma 46.panta otro daļu, pēc pamatota rakstveida pieprasījuma var iepazīties ar visu pārbaudē izmantojamo informāciju, izņemot konfidenciāla rakstura un ierobežotas pieejamības informāciju. Ieinteresētās puses var sniegt savus komentārus attiecībā uz šo informāciju, un Ekonomikas ministrija tos ņem vērā, ja tie ir pietiekami pamatoti.

           

  20.pants. Pārbaudes ilgums

       

  20.pants. Pārbaudes ilgums

           

  Pārbaude pabeidzama viena gada laikā no tās uzsākšanas datuma. Izņēmuma gadījumos Ekonomikas ministrija var pieņemt lēmumu pārbaudi pagarināt par trim mēnešiem.

     

  Redakcionāli precizēts.

  Pārbaude pabeidzama viena gada laikā no tās uzsākšanas dienas. Izņēmuma gadījumā Ekonomikas ministrija var pieņemt lēmumu pagarināt pārbaudi par trim mēnešiem.

           

  IV nodaļa

       

  IV nodaļa

  Pagaidu pasākumi

       

  Pagaidu pasākumi

  21.pants. Iepriekšēja lēmuma pieņemšana

       

  21.pants. Iepriekšēja lēmuma pieņemšana

           

  Ekonomikas ministrija pieņem iepriekšēju lēmumu par dempingu un zaudējumiem ne agrāk kā 60 dienas un ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc pārbaudes uzsākšanas. Iepriekšējs lēmums pamatojas uz visu pārbaudes laikā pieejamo informāciju.

       

  Ekonomikas ministrija pieņem iepriekšēju lēmumu par dempingu un zaudējumiem ne agrāk kā 60 dienas un ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc pārbaudes uzsākšanas. Iepriekšējs lēmums pamatojas uz visu pārbaudes laikā pieejamo informāciju.

  22.pants. Pagaidu pasākumu veikšana

  (1) Pagaidu pasākumus var veikt tikai tad, ja uzsākta pārbaude saskaņā ar šī likuma II nodaļu, sniegts publisks paziņojums saskaņā ar šī likuma 46.pantu, ieinteresētajām personām dota iespēja sniegt informāciju un komentārus, pieņemts iepriekšējs apstiprinošs lēmums par dempingu un zaudējumiem vietējiem ražotājiem, kā arī ja šādu pasākumu veikšana ir valsts interesēs. Negatīva iepriekšēja lēmuma pieņemšana automātiski nepārtrauc pārbaudi, bet pasākumi šajā gadījumā netiek veikti.

     

  Redakcionāli precizēts.

  22.pants. Pagaidu pasākumu veikšana

  (1) Pagaidu pasākumus var veikt tikai tad, ja uzsākta pārbaude saskaņā ar šā likuma II nodaļu, sniegts publisks paziņojums saskaņā ar šā likuma 46.pantu, ieinteresētajām pusēm dota iespēja sniegt informāciju un komentārus, pieņemts iepriekšējs apstiprinošs lēmums par dempingu un zaudējumiem, kas radušies vietējiem ražotājiem, un ja šādu pasākumu veikšana ir valsts interesēs. Noraidoša iepriekšēja lēmuma pieņemšana nenozīmē to, ka pārbaude automātiski tiek pārtraukta, tomēr pagaidu pasākumi šajā gadījumā netiek veikti.

  1. Ministru kabinets noteiktā kārtībā pieņem lēmumu par pagaidu pasākumu veikšanu, pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju.
       

  (2) Ministru kabinets noteiktā kārtībā pieņem lēmumu par pagaidu pasākumu veikšanu, pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju.

 • Veicot pagaidu pasākumus, ievēro šī likuma 32. un 44.panta nosacījumus.
 •      

  (3) Veicot pagaidu pasākumus, ievēro šā likuma 32. un 44.panta noteikumus.

           

  23.pants. Pagaidu pasākumi

       

  23.pants. Pagaidu pasākumi

           

  Pagaidu pasākumi var izpausties kā importētāja galvojums atbildības apdrošināšanas polises vai bankas galvojuma veidā. Pagaidu pasākuma vērtība nepārsniedz iepriekšēja lēmuma pieņemšanas rezultātā noteikto dempinga starpību. Pagaidu pasākums var būt mazāks par dempinga starpību, ja tiek noteikts, ka mazāks maksājums ir pietiekams, lai novērstu vietējo ražotāju zaudējumus.

  18.

   

   

   

  19.

  (Juridiskais birojs)

  Aizstāt 23.panta pirmajā teikumā vārdus “var izpausties” ar vārdu “izpaužas”.

  (Juridiskais birojs)

  Aizstāt 23.panta trešajā teikumā vārdu ‘’pasākums’’ ar vārdiem ‘’pasākuma vērtība’’.

  Atbalstīt.

   

   

   

   

  Atbalstīt.

  Pagaidu pasākumi izpaužas kā importētāja galvojums atbildības apdrošināšanas polises vai bankas galvojuma veidā. Pagaidu pasākuma vērtība nepārsniedz iepriekšēja lēmuma pieņemšanas rezultātā noteikto dempinga starpību. Pagaidu pasākuma vērtība var būt mazāka par dempinga starpību, ja tiek noteikts, ka mazāks maksājums ir pietiekams, lai novērstu vietējo ražotāju zaudējumus.

           

  24.pants. Pagaidu pasākumu ilgums

  (1) Ministru kabinets pieņem lēmumu par pagaidu pasākumu veikšanu uz sešiem mēnešiem un pagarināšanu vēl uz trīs mēnešiem vai sākotnēju pagaidu pasākumu veikšanu uz deviņiem mēnešiem.

  20.

  (Deputāti J.Jurkāns, A.Bartašēvičs, I.Solovjovs, O.Deņisovs, B.Rastopirkins)

  Iestarpināt 24.panta pirmajā un otrajā daļā pēc vārdiem “uz” vārdus “laiku līdz”.

  Neatbalstīt, bet redakcionāli precizēt 24.panta tekstu.

  24.pants. Pagaidu pasākumu ilgums

  (1) Ministru kabinets pieņem lēmumu par pagaidu pasākumu veikšanu sešus mēnešus ilgā periodā un tā pagarināšanu vēl par trim mēnešiem vai par pagaidu pasākumu veikšanu deviņus mēnešus ilgā periodā.

  1. Pagaidu pasākumu veikšana var tikt pagarināta vai sākotnēji noteikta uz deviņiem mēnešiem tikai tad, ja eksportētāji, kuri pārstāv būtisku pārbaudē iesaistītās tirdzniecības daļu, to pieprasa vai neiebilst pret to pēc Ekonomikas ministrijas paziņojuma saņemšanas.
       

  (2) Pagaidu pasākumu veikšanu var pagarināt vai uzreiz noteikt deviņus mēnešus ilgam periodam tikai tad, ja eksportētāji, kuri pārstāv būtisku pārbaudē iesaistītās tirdzniecības daļu, to pieprasa vai neiebilst pret to pēc Ekonomikas ministrijas paziņojuma saņemšanas.

           

  V nodaļa

       

  V nodaļa

  Cenu labojumi

       

  Cenu labojumi

           

  25.pants. Cenu labojumu principi

       

  25.pants. Cenu labojumu principi

           

  1. Pārbaudi var izbeigt bez pagaidu pasākumiem vai antidempinga maksājuma piemērošanas, ja no eksportētāja saņemts brīvprātīgs solījums pārskatīt cenas vai pārtraukt eksportu par dempinga cenām uz Latviju un dempinga kaitējošā ietekme ir likvidēta.
     

  Redakcionāli precizēts.

  (1) Pārbaudi var izbeigt, neveicot pagaidu pasākumus vai nepiemērojot antidempinga maksājumu, ja no eksportētāja saņemts labprātīgs solījums pārskatīt cenas vai pārtraukt eksportu uz Latviju par dempinga cenām un dempinga kaitējošā ietekme tiek likvidēta.

 • Cenu palielinājums saskaņā ar šādiem labojumiem nedrīkst būt lielāks par to, kas nepieciešams, lai likvidētu dempinga starpību. Šim palielinājumam jābūt mazākam par dempinga starpību, ja Ekonomikas ministrija nosaka, ka mazāks cenu palielinājums ir pietiekams, lai novērstu vietējo ražotāju zaudējumus.
 •      

  (2) Cenu palielinājums saskaņā ar šādiem labojumiem nedrīkst būt lielāks par to, kas nepieciešams, lai likvidētu dempinga starpību. Šim palielinājumam jābūt mazākam par dempinga starpību, ja Ekonomikas ministrija atzīst, ka mazāks cenu palielinājums ir pietiekams, lai novērstu vietējo ražotāju zaudējumus.

 • Cenu labojumus var ierosināt Ekonomikas ministrija, bet neviens eksportētājs nav spiests uzņemties šos labojumus. Pārbaudi nedrīkst ietekmēt tas, ka eksportētāji nepiedāvā vai nepieņem ierosinājumu uzņemties cenu labojumus.
 •      

  (3) Cenu labojumus var ierosināt Ekonomikas ministrija, bet neviens eksportētājs nav spiests izdarīt šos labojumus. Pārbaudi nedrīkst ietekmēt tas, ka eksportētāji nepiedāvā vai nepieņem ierosinājumu izdarīt cenu labojumus.

 • Eksportētājs, kurš piedāvā cenu labojumus, sniedz Ekonomikas ministrijai vispārēju pārskatu par cenu labojumiem, kuram nav konfidenciāla rakstura. Ieinteresētās personas var iepazīties ar šo pārskatu.
 •      

  (4) Eksportētājs, kurš piedāvā cenu labojumus, iesniedz Ekonomikas ministrijai vispārēju pārskatu par cenu labojumiem. Šādam pārskatam nav konfidenciāla rakstura, un ieinteresētās puses var ar to iepazīties.

  26.pants. Cenu labojumu pieņemšana

  Ekonomikas ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ierosina vai pieņem no eksportētājiem cenu labojumus, ja vien tā ir pieņēmusi apstiprinošu iepriekšēju lēmumu attiecībā uz dempingu, zaudējumiem un cēlonisko saikni. Cenu labojumi piedāvājami ne vēlāk kā 10 dienas pēc pārbaudes grafikā paredzētā galīgā lēmuma pieņemšanas datuma.

     

  Redakcionāli precizēts.

  26.pants. Cenu labojumu pieņemšana

  Ekonomikas ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ierosina vai pieņem eksportētāju ierosinātos cenu labojumus, ja vien tās iepriekšējais lēmums par dempingu, zaudējumiem un to cēlonisko saikni ir bijis apstiprinošs. Cenu labojumi ierosināmi ne vēlāk kā 10 dienas pēc pārbaudes grafikā paredzētā galīgā lēmuma pieņemšanas datuma.

  27.pants. Cenu labojumu noraidīšana

  Ekonomikas ministrija nepieņem piedāvātos cenu labojumus, ja to pieņemšana uzskatāma par nepraktisku tajos gadījumos, kad faktisko vai potenciālo eksportētāju skaits ir pārāk liels, vai arī citu iemeslu dēļ. Ja Ekonomikas ministrija nolemj nepieņemt piedāvātos cenu labojumus, tai jāpaskaidro eksportētājiem iemesli, kuru dēļ labojumu pieņemšana uzskatīta par neatbilstošu. Eksportētājiem dod iespēju sniegt komentārus par šādu lēmumu.

     

  Redakcionāli precizēts.

  27.pants. Cenu labojumu noraidīšana

  Ekonomikas ministrija nepieņem ierosinātos cenu labojumus, ja to pieņemšana uzskatāma par nepraktisku, tajos gadījumos, kad faktisko vai potenciālo eksportētāju skaits ir pārāk liels, vai arī citu iemeslu dēļ. Ja Ekonomikas ministrija nolemj nepieņemt ierosinātos cenu labojumus, tai jāpaskaidro eksportētājiem iemesli, kuru dēļ labojumi uzskatīti par neatbilstošiem. Eksportētājiem dod iespēju sniegt komentārus par šo lēmumu.

           

  28.pants. Pārbaudes izbeigšana, ja ir pieņemti cenu labojumi

     

  Redakcionāli precizēts

  28.pants. Pārbaudes izbeigšana, ja cenu labojumi ir pieņemti

       

  28.pants.

   

  1. Ja ir pieņemti cenu labojumi, dempinga un zaudējumu pārbaude attiecībā uz konkrēto eksportētāju tiek izbeigta.
       

  (1) Ja cenu labojumi ir pieņemti, pārbaudi attiecībā uz konkrēto eksportētāju izbeidz.

 • Ja izņēmuma gadījumos Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu par pārbaudes neizbeigšanu, tā paziņo par to eksportētājam un saņem tā piekrišanu. Šādā gadījumā, ja Ekonomikas ministrijas lēmums par dempingu vai zaudējumiem ir negatīvs, cenu labojumi tūlīt zaudē spēku, izņemot gadījumus, kad šādu lēmumu lielā mērā ietekmējusi cenu labojumu esamība. Ja Ekonomikas ministrijas lēmums par dempingu un zaudējumiem ir pozitīvs, labojumi turpina pastāvēt.
 • 21.

  (Juridiskais birojs)

  Papildināt 28. panta 2.daļu pēc vārda ‘’piekrišanu’’ ar vārdiem ‘’pārbaudes turpināšanai’’.

   

   

  Atbalstīt.

  (2) Ja izņēmuma gadījumā Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu, ka pārbaude nav izbeidzama, tā paziņo par to eksportētājam un saņem tā piekrišanu pārbaudes turpināšanai. Ja Ekonomikas ministrijas lēmums par dempingu vai zaudējumiem ir noraidošs, cenu labojumi tūlīt zaudē spēku, izņemot gadījumu, kad šādu lēmumu lielā mērā ietekmējuši izdarītie cenu labojumi. Ja Ekonomikas ministrijas lēmums par dempingu un zaudējumiem ir apstiprinošs, cenu labojumi paliek spēkā.

 • Ekonomikas ministrija pieprasa no eksportētāja, no kura pieņemti cenu labojumi, periodiski sniegt informāciju par cenu labojumu pildīšanu, kā arī pieprasīt atļaut attiecīgo datu pārbaudi. Uz šo datu izplatīšanu attiecas attiecīgie šī likuma 18.panta nosacījumi par konfidencialitāti. Šīs daļas prasību nepildīšana uzskatāma par cenu labojumu pārkāpšanu, un stājas spēkā 29.panta nosacījumi.
 •      

  (3) Ekonomikas ministrija pieprasa, lai eksportētājs, kura ierosinātie cenu labojumi ir pieņemti, periodiski sniedz informāciju par cenu labojumu ievērošanu, kā arī pieprasa atļauju veikt attiecīgo datu pārbaudi. Uz šo datu publiskošanu attiecas šā likuma 18.panta noteikumi par konfidencialitāti. Šīs daļas prasību nepildīšana uzskatāma par cenu labojumu pārkāpšanu, un spēkā stājas šā likuma 29.panta noteikumi.

  29.pants. Cenu labojumu pārkāpšana

  Ja cenu labojumi ir pārkāpti vai anulēti, galīgais lēmums par dempingu un zaudējumiem tika pieņemts un eksportētājam tika dota iespēja izteikt savus komentārus, saskaņā ar šī likuma nosacījumiem nekavējoties piemērojami antidempinga maksājumi. Ja ir iemesls uzskatīt, ka cenu labojumi ir pārkāpti vai cenu labojumi pārkāpti, kad pārbaude, kas novedusi pie cenu labojuma, vēl nav pabeigta, veicami tūlītēji pagaidu pasākumi saskaņā ar šī likuma 23.panta nosacījumiem un pamatojoties uz pieejamo informāciju.

     

  Redakcionāli precizēts.

  29.pants. Cenu labojumu pārkāpšana

  Ja cenu labojumi ir pārkāpti vai anulēti, galīgais lēmums par dempingu un zaudējumiem pieņemts un eksportētājam dota iespēja izteikt savus komentārus, saskaņā ar šā likuma noteikumiem nekavējoties piemērojami antidempinga maksājumi. Ja ir iemesls uzskatīt, ka cenu labojumi ir pārkāpti vai pārkāpti laikā, kad attiecīgā pārbaude vēl nav pabeigta, veicami tūlītēji pagaidu pasākumi saskaņā ar šā likuma 23.panta noteikumiem un pamatojoties uz pieejamo informāciju.

           

  VI nodaļa

  Pārbaudes pārtraukšana bez antidempinga maksājumu piemērošanas

  22.

  (Atbildīgā komisija)

  Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

  “Pārbaudes izbeigšana, nepiemērojot antidempinga maksājumus”.

   

   

  Atbalstīt.

  VI nodaļa

  Pārbaudes izbeigšana, nepiemērojot antidempinga maksājumus

           

  30.pants. Iesnieguma atsaukšana pārbaudes laikā

       

  30.pants. Iesnieguma atsaukšana pārbaudes laikā

           

  Iesniegumu, kas iesniegts saskaņā ar šī likuma 4.pantu, iesniedzējs var atsaukt jebkurā laikā pēc pārbaudes uzsākšanas. Tādā gadījumā pārbaudi pārtrauc bez pasākumu veikšanas, ja vien netiek noteikts, ka valsts interesēs ir turpināt pārbaudi.

     

  Redakcionāli precizēts.

  Iesniegumu, kas iesniegts saskaņā ar šā likuma 4.pantu, iesniedzējs var atsaukt jebkurā laikā pēc pārbaudes uzsākšanas. Tādā gadījumā pārbaudi izbeidz un attiecīgus pasākumus neveic, ja vien netiek konstatēts, ka valsts interesēs pārbaude ir turpināma.

           

  31.pants. Nepietiekami pierādījumi, minimālā dempinga starpība un neliela apjoma imports

  23.

  (Juridiskais birojs)

  Iizteikt 31. panta nosaukumu šādā redakcijā:

  ‘’Pārbaudes pārtraukšana’’.

  Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

  31.pants. Pārbaudes izbeigšana

           

  1. Pārbaudi nekavējoties pārtrauc, ja Ekonomikas ministrija konstatē, ka nav pietiekamu pierādījumu par dempingu vai zaudējumiem, lai pamatotu lietas izskatīšanas turpināšanu.
     

  Redakcionāli precizēts.

  (1) Pārbaudi nekavējoties izbeidz, ja Ekonomikas ministrija konstatē, ka nav pietiekamu pierādījumu par dempingu vai zaudējumiem, lai pamatotu lietas tālāku izskatīšanu.

 • Pārbaudi nekavējoties pārtrauc, ja Ekonomikas ministrija nosaka, ka dempinga starpība ir minimāla vai faktiskais vai iespējamais dempinga preces apjoms vai zaudējumi ir nelieli saskaņā ar šī likuma 9.pantu. Tomēr pārskatīšanas procedūra, kas attiecībā uz konkrēto valsti veikta saskaņā ar šī likuma VIII nodaļu, ir attiecināma arī uz eksportētājiem, kuriem noteikta minimālā dempinga starpība.
 •      

  (2) Pārbaudi nekavējoties izbeidz, ja Ekonomikas ministrija konstatē, ka dempinga starpība ir minimāla vai ka faktiskais vai iespējamais pārbaudāmās preces apjoms vai zaudējumi, ņemot vērā šā likuma 9.pantu, ir nel ieli. Tomēr pārskatīšanas procedūra, kas attiecībā uz konkrēto valsti veikta saskaņā ar šā likuma VIII nodaļu, ir attiecināma arī uz eksportētājiem, kuriem noteikta minimālā dempinga starpība.

           

  VII nodaļa

       

  VII nodaļa

  Antidempinga maksājumu piemērošana

       

  Antidempinga maksājumu piemērošana

  32.pants. Antidempinga maksājums un tā apjoms

  (1) Antidempinga maksājumi var būt procentuāli vai fiksēti. Antidempinga maksājumus piemēro papildus citiem muitas maksājumiem, kas noteikti attiecīgajai importa precei. Antidempinga maksājumus iekasē muitas iestādes attiecīgos apmēros katrā gadījumā bez atšķirības attiecībā uz šādas preces importu, kas pakļauts dempingam un rada zaudējumus, no visām valstīm, uz kurām attiecas pārbaude, izņemot importu no tām valstīm, no kurām pieņemti cenu labojumi saskaņā ar šī likuma nosacījumiem. Nevienai precei nevar piemērot antidempinga un kompensācijas maksājumus vienlaicīgi, lai kompensētu vienus un tos pašus zaudējumus, kas radušies no dempinga vai eksporta subsidēšanas.

  24.

  (Atbildīgā komisija)

  Papildināt 32.panta pirmo daļu ar jaunu 4.teikumu šādā redakcijā:

  “Antidempinga maksājumi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.”

   

   

   

  Atbalstīt.

   

   

   

   

  Redakcionāli precizēts 32.panta nosaukums un 1. - 3. daļas.

  32.pants. Antidempinga maksājumi un to apjoms

  (1) Antidempinga maksājumi var būt procentuāli vai fiksēti. Antidempinga maksājumus piemēro papildus citiem muitas maksājumiem, kas noteikti attiecīgajai importa precei. Attiecībā uz tādas preces importu, kas pakļauts dempingam un rada zaudējumus, muitas iestādes iekasē antidempinga maksājumus attiecīgos apmēros no visām valstīm, uz kurām attiecas pārbaude, izņemot importu no tām valstīm, kuru ierosinātie cenu labojumi ir pieņemti saskaņā ar šā likuma noteikumiem. Antidempinga maksājumi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā. Nevienai precei nedrīkst vienlaikus piemērot antidempinga un kompensācijas maksājumus nolūkā kompensēt vienus un tos pašus zaudējumus, kas radušies dempinga vai eksporta subsidēšanas dēļ.

  1. Antidempinga maksājuma lielums nedrīkst pārsniegt dempinga starpību. Ekonomikas ministrija izvērtē, vai maksājums, kas mazāks par pilnu dempinga starpību, varētu būt pietiekams, lai novērstu zaudējumus vietējiem ražotājiem. Pēc tam, kad tiek noteikts, ka šāds mazāks maksājums var būt pietiekams zaudējumu novēršanai, galīgā antidempinga maksājuma apjoms nedrīkst pārsniegt mazāko maksājumu.
       

  (2) Antidempinga maksājuma lielums nedrīkst pārsniegt dempinga starpību. Ekonomikas ministrija izvērtē, vai maksājums, kas ir mazāks par pilnu dempinga starpību, ir pietiekams, lai novērstu zaudējumus vietējiem ražotājiem. Kad tiek konstatēts, ka šāds mazāks maksājums ir pietiekams zaudējumu novēršanai, galīgā antidempinga maksājuma apjoms nedrīkst pārsniegt mazāko maksājumu.

  (3) Ja Ekonomikas ministrija ir ierobežojusi savu pārbaudi saskaņā ar šī likuma 16.panta otrās un trešās daļas nosacījumiem, antidempinga maksājums, kas piemērots importam no eksportētājiem un ārvalstu ražotājiem, kuri nav iekļauti pārbaudē, nedrīkst pārsniegt vidējo svērto dempinga starpību, kas noteikta attiecībā uz izvēlētajiem eksportētājiem vai ārvalstu ražotājiem. Turklāt paredzot, ka Ekonomikas ministrija šīs daļas mērķiem neievēro nulles un minimālo starpību un starpības, kas noteiktas šī likuma 15.pantā minētajos apstākļos. Izņemot citādi noteikto šī likuma 17.panta ceturtajā daļā, individuālos maksājumus piemēro importam no pārbaudē neiekļautā eksportētāja vai ražotāja, kas sniedzis nepieciešamo informāciju pārbaudes laikā.

  25.

   

   

   

   

   

  26.

   

   

  27.

   

   

   

   

  28.

  (Deputāti J.Jurkāns, A.Bartašēvičs, I.Solovjovs, O.Deņisovs, B.Rastopirkins)

  Precizēt 32.panta 3.daļas atsauci uz 16.panta 2. un 3.daļu, jo 16.pantam nav 3.daļas.

  (Juridiskais birojs)

  Izslēgt 32.panta 3.daļā atsauci uz 16.panta 3.daļu.

  (Atbildīgā komisija)

  Aizstāt 32.panta 3.daļā vārdus “16.panta otrās un trešās daļas” ar vārdiem “17.panta otrās un trešās daļas”.

  (Juridiskais birojs)

  Aizstāt vārdus ‘’Izņemot citādi noteikto šī likuma 17.panta ceturtajā daļā’’ ar vārdiem ‘’Izņemot šā likuma 17.panta ceturtajā daļā noteikto’’.

  Atbalstīt. Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā (27.).

  Atbalstīt. Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā (27.).

  Atbalstīt.

   

   

   

  Atbalstīt.

  (3) Ja Ekonomikas ministrija ir ierobežojusi pārbaudi saskaņā ar šā likuma 17.panta otrās un trešās daļas noteikumiem, antidempinga maksājums, kas piemērots importam no pārbaudē neiekļautiem eksportētājiem un ārvalstu ražotājiem, nedrīkst pārsniegt vidējo svērto dempinga starpību, kas noteikta attiecībā uz izraudzītajiem eksportētājiem vai ārvalstu ražotājiem. Turklāt jāparedz, ka Ekonomikas ministrija šīs daļas mērķiem neievēro nulles un minimālo starpību un starpības, kas noteiktas šā likuma 15.pantā minētajos apstākļos. Izņemot šā likuma 17.panta ceturtajā daļā noteikto, individuālos maksājumus piemēro importam no pārbaudē neiekļautā eksportētāja vai ražotāja, kas sniedzis nepieciešamo informāciju pārbaudes laikā.

  (4) Pēc galīgās noteikšanas importam no nezināmiem eksportētājiem un ārvalstu ražotājiem var piemērot atlikušo antidempinga maksājuma likmi.

     

  Redakcionāli precizēta.

  (4) Pēc galīgās konstatācijas importam no nezināmiem eksportētājiem un ārvalstu ražotājiem var piemērot atlikušo antidempinga maksājuma likmi.

  33.pants. Antidempinga maksājumu piemērošanas kārtība un valsts interešu izvērtēšana

  (1) Kad Ekonomikas ministrija pieņēmusi galīgo lēmumu par dempinga zaudējumiem un cēlonisko saikni un ir noteikts, ka pastāv visi nosacījumi antidempinga maksājumu piemērošanai, Ekonomikas ministrija izvērtē, vai šādu maksājumu piemērošana ir valsts interesēs. Ja Ekonomikas ministrija, pamatojoties uz visu saņemto informāciju, pieņem lēmumu, ka antidempinga maksājumu piemērošana nav valsts interesēs, šādi maksājumi netiek piemēroti.

     

   

   

  Redakcionāli precizēts 33.pants.

  33.pants. Antidempinga maksājumu piemērošanas kārtība un valsts interešu izvērtēšana

  (1) Kad Ekonomikas ministrija pieņēmusi galīgo lēmumu par dempingu, zaudējumiem un to cēlonisko saikni un ir konstatējusi, ka pastāv visi nosacījumi antidempinga maksājumu piemērošanai, tā izvērtē, vai šādu maksājumu piemērošana ir valsts interesēs. Ja Ekonomikas ministrija, pamatojoties uz visu saņemto informāciju, pieņem lēmumu, ka antidempinga maksājumu piemērošana nav valsts interesēs, šādi maksājumi netiek piemēroti.

  1. Nosakot, vai antidempinga maksājumu piemērošana ir valsts interesēs, Ekonomikas ministrija izvērtē visu dažādo interešu kopumu, tai skaitā vietējo ražotāju un patērētāju intereses, kā arī citas valsts iekšpolitikas un ārpolitikas intereses.
       

  (2) Nosakot, vai antidempinga maksājumu piemērošana ir valsts interesēs, Ekonomikas ministrija izvērtē visu dažādo interešu kopumu, tai skaitā vietējo ražotāju un patērētāju intereses, kā arī citas valsts iekšpolitikas un ārpolitikas intereses.

 • Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu par valsts interesēm tikai pēc tam, kad ieinteresētajām personām tika dota iespēja paust savu viedokli šajā jautājumā, iesniedzot informāciju vai pieprasot noklausīšanos publiskajā paziņojumā par pārbaudes uzsākšanu noteiktajā termiņā.
 •      

  (3) Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu par atbilstību valsts interesēm tikai pēc tam, kad ieinteresētajām pusēm tikusi dota iespēja paust savu viedokli šajā jautājumā, iesniedzot informāciju vai pieprasot noklausīšanos termiņā, kāds noteikts publiskajā paziņojumā par pārbaudes uzsākšanu.

 • Ieinteresētās personas, kuras saskaņā ar šī likuma 46.pantu pieteikušas savu dalību pārbaudē, mēneša laikā pēc pagaidu pasākumu veikšanas var iesniegt Ekonomikas ministrijā savus komentārus jautājumā par to, vai šādu pasākumu veikšana ir valsts interesēs.
 •      

  (4) Ieinteresētās puses, kuras saskaņā ar šā likuma 46.pantu pieteikušās piedalīties pārbaudē, mēneša laikā pēc pagaidu pasākumu veikšanas var iesniegt Ekonomikas ministrijai savus komentārus jautājumā par to, vai šādu pasākumu veikšana ir valsts interesēs.

 • Ministru kabinets pieņem lēmumu par antidempinga maksājuma piemērošanu, pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju, un nosaka antidempinga maksājumu piemērošanas un iekasēšanas kārtību.
 • 29.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  30.

  (Juridiskais birojs)

  Izteikt 33. panta 5.daļu šādā redakcijā:

  “(5) Lēmumu par antidempinga maksājumu piemērošanu pieņem Saeima, pamatojoties uz Ministru kabineta sniegto informāciju. Antidempinga maksājumu iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.’’

  (Atbildīgā komisija)

  Izteikt 33. panta 5.daļu šādā redakcijā:

  “Saeima lemj par antidempinga maksājumu piemērošanu, pamatojoties uz Ministru kabineta sniegto informāciju. Antidempinga maksājumu iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

   

   

  Atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas redakcijā (30.).

   

   

   

   

   

  Atbalstīt.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (5) Saeima lemj par antidempinga maksājumu piemērošanu, pamatojoties uz Ministru kabineta sniegto informāciju. Antidempinga maksājumu iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

           

  34.pants. Antidempinga maksājumu piemērošanas nosacījumi

       

  34.pants. Antidempinga maksājumu piemērošanas nosacījumi

           

  Izņemot šī likuma 29., 35. un 36.pantā paredzētos gadījumus, antidempinga maksājumus piemēro tikai precēm, kuras ievestas patēriņam tajā datumā vai pēc tam, kad publicēts apstiprinošs iepriekšējais vai galīgais lēmums pārbaudē vai pārskatīšanā, kas veikta saskaņā ar šī likuma VIII nodaļā noteikto.

     

  Redakcionāli precizēts.

  Izņemot šā likuma 29., 35. un 36.pantā paredzētos gadījumus, antidempinga maksājumus piemēro tikai precēm, kuras ievestas patēriņam tajā datumā vai pēc tam, kad publicēts apstiprinošs iepriekšējs vai galīgais lēmums attiecībā uz pārbaudi vai saskaņā ar šā likuma VIII nodaļu veikto pārskatīšanu.

  35.pants. Pagaidu maksājumu galīgā iekasēšana

  (1) Ja ir veikti pagaidu pasākumi un pieņemts galīgais lēmums par dempingu un zaudējumiem, Ministru kabinets neatkarīgi no tā, vai tiek piemēroti galīgie antidempinga maksājumi, izlemj, kāds pagaidu maksājumu apmērs tiks galīgi iekasēts. Pagaidu maksājumu galīgās iekasēšanas nolūkiem zaudējumi neietver kādas nozares izveidošanās materiālo kavēšanu un zaudējumu draudus, izņemot gadījumus, kad tiek noteikts, ka dempinga apstākļos realizētā importa ietekme, neveicot pagaidu pasākumus, varētu novest pie zaudējumu noteikšanas.

  31.

  (Juridiskais birojs)

  1) Aizstāt 35.panta 1.daļā vārdus ‘’Ministru kabinets’’ ar vārdu ‘’Saeima’’.

  Atbalstīt, redakcionāli precizējot 1.daļu.

  35.pants. Pagaidu maksājumu galīgā iekasēšana

  (1) Ja ir veikti pagaidu pasākumi un pieņemts galīgais lēmums par dempingu un zaudējumiem, Saeima neatkarīgi no tā, vai tiek piemēroti galīgie antidempinga maksājumi, izlemj, kāds pagaidu maksājumu apmērs tiks iekasēts. Pagaidu maksājumu galīgās iekasēšanas nolūkiem zaudējumi neietver kādas nozares izveidošanās materiālo kavēšanu un zaudējumu draudus, izņemot gadījumus, kad tiek konstatēts, ka dempinga apstākļos realizētā importa ietekme, neveicot pagaidu pasākumus, varētu novest pie zaudējumu noteikšanas.

  1. Ja galīgais antidempinga maksājums ir lielāks par aprēķināto galvojumu, starpība netiek iekasēta. Ja galīgais maksājums ir mazāks par aprēķināto galvojumu, maksājums tiek pārrēķināts un starpība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek atmaksāta.
       

  (2) Ja galīgais antidempinga maksājums ir lielāks par aprēķināto galvojumu, starpība netiek iekasēta. Ja galīgais maksājums ir mazāks par aprēķināto galvojumu, maksājums tiek pārrēķināts un starpība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek atmaksāta.

 • Ja tiek pieņemts lēmums par zaudējumu draudiem vai materiālo kavēšanu (bet zaudējumi vēl nav radušies), galīgo antidempinga maksājumu var piemērot tikai sākot ar dienu, kad pieņemts lēmums par zaudējumu draudiem vai materiālo kavēšanu, izņemot šī panta pirmajā daļā noteiktos gadījumus. Galvojums, kas sniegts pagaidu pasākumu veikšanas laikā, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek anulēts 45 dienu laikā.
 •    

  Redakcionāli precizētas 3. un 4.daļas.

  (3) Ja tiek pieņemts lēmums par zaudējumu draudiem vai materiālo kavēšanu (bet zaudējumi vēl nav radušies), galīgo antidempinga maksājumu var piemērot, tikai sākot ar dienu, kad pieņemts attiecīgais lēmums, izņemot šā panta pirmajā daļā noteiktos gadījumus. Galvojums, kas sniegts pagaidu pasākumu veikšanas laikā, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek anulēts 45 dienu laikā.

 • Ja galīgais lēmums ir negatīvs, pagaidu pasākumi netiek apstiprināti un galvojums, kas iesniegts pagaidu pasākumu laikā, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek anulēts 45 dienu laikā.
 •      

  (4) Ja galīgais lēmums ir noraidošs, pagaidu pasākumi netiek apstiprināti un galvojums, kas iesniegts pagaidu pasākumu veikšanas laikā, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek anulēts 45 dienu laikā.

           

  36.pants. Galīgo antidempinga maksājumu piemērošana ar atpakaļejošu datumu īpašos apstākļos (1) Galīgos antidempinga maksājumus var piemērot precēm, kuras ievestas patēriņam ne vairāk kā 90 dienu pirms pagaidu pasākumu sākšanas datuma, ja šīs preces pakļautas reģistrācijas procedūrai saskaņā ar šī panta otro daļu un attiecībā uz dempingu tiek noteikts, ka:

  32.

  (Juridiskais birojs)

  Sakārtot 36. pantā daļu numerāciju.

  Atbalstīt. Izteikt 1.lasīj. redakcijas 3.daļu kā 2.daļu un 4.daļu kā 3.daļu.

  Redakcionāli precizēts 36.pants.

  36.pants. Galīgo antidempinga maksājumu piemērošana ar atpakaļejošu datumu īpašos apstākļos

  (1) Galīgos antidempinga maksājumus var piemērot precēm, kuras ievestas patēriņam ne agrāk kā 90 dienas pirms pagaidu pasākumu sākšanas datuma, ja šīs preces pakļautas reģistrācijas procedūrai saskaņā ar šā panta otro daļu, attiecīgajiem importētājiem bija dota iespēja izteikt savu viedokli un attiecībā uz dempingu tiek konstatēts, ka:

  1. pastāv dempinga fakts, kas radījis zaudējumus, vai importētājs zināja vai viņam vajadzēja zināt, ka eksportētājs preci eksportē par dempinga cenām un šāds dempings var radīt zaudējumus;
       

  1) pastāv dempinga fakts, kas radījis zaudējumus, vai importētājs zināja vai viņam vajadzēja zināt, ka eksportētājs preci eksportē par dempinga cenām un ka šāds dempings var radīt zaudējumus;

 • papildus importa līmenim, kurš radīja zaudējumus pārbaudes laikā, pastāv turpmāks būtisks importa pieaugums, kurš šī laikposma un dempinga apstākļos realizētā importa apjoma un citu apstākļu, tai skaitā, importētās preces uzkrājumu straujas palielināšanās ziņā, var nopietni apdraudēt piemērojamā galīgā antidempinga maksājuma uzlabojošu ietekmi, ar nosacījumu, ka attiecīgajiem importētājiem ir bijusi dota iespēja izteikt savu viedokli.
 •      

  2) papildus tam importa apjomam, kas radījis zaudējumus pārbaudes laikā, pastāv turpmāks būtisks importa pieaugums, kas šajā laikposmā dempinga apstākļos realizētā importa apjoma un citu apstākļu dēļ, tai skaitā importētās preces uzkrājumu straujas palielināšanās dēļ, var nopietni apdraudēt piemērojamā galīgā antidempinga maksājuma pozitīvo ietekmi.

  1. Muitas iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uz laiku līdz deviņiem mēnešiem veic pārbaudāmo preču reģistrāciju, lai pēc tam antidempinga pasākumus varētu veikt attiecībā pret šīm precēm no šādas reģistrācijas datuma.
       

  (2) Muitas iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā laikā, kas nepārsniedz deviņus mēnešus, izdara pārbaudāmo preču reģistrāciju, lai pēc tam varētu veikt antidempinga pasākumus attiecībā uz šīm precēm no šīs reģistrācijas sākšanas datuma.

 • Šī likuma 29.pantā noteiktajos gadījumos saskaņā ar šī likuma nosacījumiem galīgie maksājumi var tikt piemēroti precēm, kuras nonākušas patēriņā ne vairāk kā 90 dienu pirms pagaidu pasākumu veikšanas, izņemot to, ka šāds atpakaļejošs novērtējums neattiecas uz importu, kas ievests pirms labojumu pārkāpšanas.
 •      

  (3) Šā likuma 29.pantā minētajos gadījumos saskaņā ar šā likuma noteikumiem galīgos maksājumus var piemērot precēm, kuras nonākušas patēriņā ne agrāk kā 90 dienas pirms pagaidu pasākumu sākšanas datuma, taču šāds atpakaļejošs novērtējums neattiecas uz importu, kas ievests pirms labojumu pārkāpšanas.

           

  37.pants. Informācijas sniegšana

       

  37.pants. Informācijas sniegšana

           

  1. Ieinteresētās personas var prasīt sniegt informāciju, uz kuras pamata Ekonomikas ministrija ir pieņēmusi iepriekšēju lēmumu par pagaidu pasākumu veikšanu. Ieinteresētās personas uzreiz pēc pagaidu pasākumu veikšanas iesniedz rakstisku iesniegumu par informācijas pieprasījumu. Ekonomikas ministrija informāciju sniedz rakstiski.
     

  Redakcionāli precizēts 37.pants.

  (1) Ieinteresētās puses var pieprasīt, lai tām tiek sniegta informācija, uz kuras pamata Ekonomikas ministrija ir pieņēmusi iepriekšēju lēmumu par pagaidu pasākumu veikšanu. Ieinteresētās puses tūlīt pēc pagaidu pasākumu veikšanas rakstveidā iesniedz informācijas pieprasījumu. Ekonomikas ministrija informāciju sniedz rakstveidā.

 • Ieinteresētās personas var pieprasīt sniegt informāciju, pamatojoties uz kuru pieņemts lēmums par galīgo antidempinga maksājumu nepieciešamību vai pārbaudes izbeigšanu bez pasākumu veikšanas, īpašu uzmanību veltot faktiem vai apsvērumiem, kuri atšķiras no tiem, kas izmantoti pagaidu pasākumu gadījumā. Ieinteresētās personas iesniedz iesniegumu par informācijas pieprasījumu rakstiski ne vēlāk kā mēnesi pēc paziņojuma par pagaidu pasākumu veikšanu publicēšanas. Ja pagaidu pasākumi nav veikti, ieinteresētās personas var iesniegt iesniegumu par informācijas sniegšanu Ekonomikas ministrijas noteiktajā termiņā.
 •      

  (2) Ieinteresētās puses var pieprasīt, lai tām tiek sniegta informācija, uz kuras pamata pieņemts lēmums par galīgo antidempinga maksājumu nepieciešamību vai pārbaudes izbeigšanu bez pasākumu veikšanas, īpašu uzmanību veltot faktiem vai apsvērumiem, kuri atšķiras no tiem, kas izmantoti pagaidu pasākumu veikšanas gadījumā. Ieinteresētās puses ne vēlāk kā mēnesi pēc tam, kad publicēts paziņojums par pagaidu pasākumu veikšanu, rakstveidā iesniedz iesniegumu par informācijas pieprasījumu. Ja pagaidu pasākumi nav veikti, ieinteresētās puses var iesniegt informācijas pieprasījumu Ekonomikas ministrijas noteiktajā termiņā.

  VIII nodaļa

       

  VIII nodaļa

  Antidempinga maksājumu un cenu labojumu ilgums un pārskatīšana

     

  Redakcionāli precizēts.

  Antidempinga maksājumu un cenu labojumu spēkā esamības termiņš un pārskatīšana

           

  38.pants. Principi

  33.

  (Juridiskais birojs)

  Izteikt 38. panta nosaukumu šādā redakcijā :

  ‘’Antidempinga maksājuma piemērošanas ilgums’’.

  Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

   

  38.pants. Antidempinga maksājumu piemērošana

           

  Antidempinga maksājums paliek spēkā tikai tik ilgi un tādā apmērā, kas nepieciešams, lai novērstu dempingu, kurš rada zaudējumus.

       

  Antidempinga maksājumi paliek spēkā tikai tik ilgi un tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai novērstu dempingu, kas rada zaudējumus.

  39.pants. Pārskatīšana pirms antidempinga maksājumu veikšanas termiņa beigām

  Galīgo antidempinga maksājumu pārtrauc ne vēlāk kā piecus gadus pēc tā veikšanas dienas vai piecus gadus no pašas pēdējās pārskatīšanas dienas saskaņā ar šī likuma 40.pantu, ietverot gan dempingu, gan zaudējumus. Tomēr galīgo pasākumu veikšanas termiņš netiek izbeigts, ja Ekonomikas ministrija, veicot pārskatīšanu, kas uzsākta pirms termiņa beigu dienas, pēc savas iniciatīvas vai pēc pienācīgi pamatota lūguma, kuru iesnieguši vietējie ražotāji ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms piecu gadu perioda beigām, nolemj, ka maksājuma iekasēšanas izbeigšana varētu izraisīt dempinga vai zaudējumu turpināšanos vai atkārtošanos. Maksājums paliek spēkā, līdz noskaidrojas pārskatīšanas rezultāti.

     

  Redakcionāli precizēts.

  39.pants. Pārskatīšana pirms galīgo antidempinga maksājumu piemērošanas termiņa beig ām

  Galīgo antidempinga maksājumu izbeidz piemērot ne vēlāk kā piecus gadus pēc tā uzsākšanas dienas vai piecus gadus pēc dienas, kad veikta pēdējā pārskatīšana saskaņā ar šā likuma 40.pantu, ņemot vērā gan dempingu, gan zaudējumus. Tomēr galīgo pasākumu piemērošana netiek izbeigta, ja Ekonomikas ministrija, pēc savas iniciatīvas vai pēc pienācīgi pamatota lūguma, kuru iesnieguši vietējie ražotāji ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms piecu gadu perioda beigām, izdara pārskatīšanu, kas uzsākta pirms pasākumu piemērošanas termiņa beigām, un nolemj, ka maksājuma iekasēšanas izbeigšana varētu izraisīt dempinga vai zaudējumu turpināšanos vai atkārtošanos. Antidempinga maksājums paliek spēkā, līdz noskaidrojas pārskatīšanas rezultāti.

           

  40.pants. Pārskatīšana apstākļu maiņas gadījumā

       

  40.pants. Pārskatīšana apstākļu maiņas gadījumā

  1. Ekonomikas ministrija pārskata antidempinga maksājuma turpmākās piemērošanas nepieciešamību, kur tas attaisnojams, pēc savas iniciatīvas vai, ja ir pagājis vismaz gads pēc galīgo antidempinga maksājumu piemērošanas, - pēc ieinteresētās personas rakstiska iesnieguma, kas pamato pārskatīšanas nepieciešamību.
     

  Redakcionāli precizēts 40.pants.

  (1) Ekonomikas ministrija pārskata antidempinga maksājuma turpmākas piemērošanas nepieciešamību pēc savas iniciatīvas vai, ja ir pagājis vismaz gads pēc galīgo antidempinga maksājumu piemērošanas, — pēc ieinteresētās puses rakstveida iesnieguma, kurā pamatota pārskatīšanas nepieciešamība.

 • Pārskatīšanu apstākļu maiņas gadījumā uzsāk, ja iesniegums satur pietiekami daudz pierādījumu, ka turpmākā maksājuma piemērošana vairs nav nepieciešama, lai kompensētu dempingu, un nav iespējama zaudējumu turpināšanās vai atkārtošanās, ja maksājumu atceltu vai grozītu, vai spēkā esošais maksājums vairs nav pietiekams, lai kompensētu dempingu, kurš rada zaudējumus.
 •      

  (2) Apstākļu maiņas gadījumā pārskatīšanu uzsāk, ja iesniegumā minēts pietiekami daudz pierādījumu, ka turpmāka maksājuma piemērošana vairs nav nepieciešama, lai kompensētu dempingu, un nav iespējama zaudējumu turpināšanās vai atkārtošanās, ja maksājumu atceltu vai grozītu, vai spēkā esošais maksājums vairs nav pietiekams, lai kompensētu dempingu, kas rada zaudējumus.

 • Ekonomikas ministrija, veicot pārskatīšanu saskaņā ar šī panta nosacījumiem, izvērtē, vai apstākļi attiecībā uz dempingu un zaudējumiem ir būtiski mainījušies, kā arī to, vai spēkā esošais antidempinga maksājums dod paredzētos rezultātus zaudējumu atlīdzināšanai.
 •      

  (3) Ekonomikas ministrija, izdarot pārskatīšanu saskaņā ar šā panta noteikumiem, izvērtē, vai dempingu un zaudējumus izraisošie apstākļi ir būtiski mainījušies, kā arī to, vai spēkā esošais antidempinga maksājums dod paredzētos rezultātus zaudējumu atlīdzināšanai.

 • Ja Ekonomikas ministrija pārskatīšanas rezultātā nosaka, ka antidempinga maksājums vairs ilgāk nav attaisnojams, Ministru kabinets pēc Ekonomikas ministrijas priekšlikuma pieņem lēmumu par antidempinga maksājuma atcelšanu.
 •      

  (4) Ja Ekonomikas ministrija pārskatīšanas rezultātā nosaka, ka antidempinga maksājums ilgāk nav nepieciešams, Ministru kabinets pēc Ekonomikas ministrijas priekšlikuma pieņem lēmumu par antidempinga maksājuma atcelšanu.

           

  41.pants. Eksportētāji vai ārvalstu ražotāji, kuri nav eksportējuši preci pārbaudes laikā

  34.

  (Juridiskais birojs)

  Izteikt 41. panta nosaukumu šādā redakcijā:

  ‘’Pārskatīšana attiecībā uz eksportētājiem vai ārvalstu ražotājiem, kuri nav eksportējuši preci pārbaudes laikā’’.

   

   

  Atbalstīt.

   

   

  41.pants. Pārskatīšana attiecībā uz eksportētājiem vai ārvalstu ražotājiem, kuri nav eksportējuši preci pārbaudes laikā

  1. Ja prece ir pakļauta galīgajam antidempinga maksājumam, Ekonomikas ministrija nekavējoties veic pārskatīšanu, lai noteiktu individuālās dempinga starpības eksportētājam vai ražotājam attiecīgajā eksportējošā valstī, kurš nav eksportējis preci uz Latviju pārbaudes laikā, ar nosacījumu, ka šie eksportētāji vai ārvalstu ražotāji var pierādīt, ka nav saistīti ar eksportētājiem vai ārvalstu ražotājiem eksportētājvalstī, kuri ir pakļauti importētās pārbaudāmās preces antidempinga maksājumiem, un ka šie eksportētāji vai ārvalstu ražotāji eksportējuši preci uz Latviju pēc pārbaudes perioda vai uzņēmušies līgumiskas saistības eksportēt ievērojamu daudzumu preces uz Latviju. Šādu pārskatīšanu veic paātrināti, pirms pārskatīšanas uzsākšanas konsultējoties ar vietējiem ražotājiem. Pārskatīšanu pabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pārskatīšanas uzsākšanas.
     

  Redakcionāli precizēts 41.pants.

  (1) Ja prece ir pakļauta galīgajam antidempinga maksājumam, Ekonomikas ministrija nekavējoties izdara pārskatīšanu, lai noteiktu individuālās dempinga starpības eksportētājiem vai ražotājiem, kuri no attiecīgās eksportētājvalsts nav eksportējuši preci uz Latviju pārbaudes laikā, ar nosacījumu, ka šie eksportētāji vai ārvalstu ražotāji var pierādīt, ka nav saistīti ar tiem eksportētājiem vai ārvalstu ražotājiem, kuri šajā eksportētājvalstī ir pakļauti importētās pārbaudāmās preces antidempinga maksājumiem, un ka šie eksportētāji vai ārvalstu ražotāji eksportējuši preci uz Latviju pēc pārbaudes perioda vai uzņēmušies līgumsaistības eksportēt ievērojamu daudzumu preces uz Latviju. Šādu pārskatīšanu izdara paātrināti, pirms pārskatīšanas uzsākšanas konsultējoties ar vietējiem ražotājiem. Pārskatīšanu pabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pārskatīšanas uzsākšanas.

 • Šādu eksportētāju vai ražotāju importam atceļ spēkā esošos antidempinga maksājumus, kamēr notiek pārskatīšana, kā arī pakļauj šo importu reģistrācijas procedūrai, lai galīgos antidempinga maksājumus varētu piemērot ar atpakaļejošu datumu.
 •      

  (2) Attiecībā uz šādu eksportētāju vai ražotāju importu atceļ spēkā esošos antidempinga maksājumus, kamēr notiek pārskatīšana, kā arī pakļauj šo importu reģistrācijas procedūrai, lai galīgos antidempinga maksājumus varētu piemērot ar atpakaļejošu datumu.

 • Šī panta nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad maksājumi piemēroti saskaņā ar šī likuma 32.panta ceturto daļu.
 •      

  (3) Šā panta noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad maksājumi piemēroti saskaņā ar šā likuma 32.panta ceturto daļu.

  42.pants. Cenu labojumu ilgums un pārskatīšana

  Šī likuma 38., 39. un 40.panta nosacījumi piemērojami ar attiecīgām izmaiņām cenu labojumiem, kuri pieņemti atbilstoši šī likuma V nodaļā paredzētajam.

  35.

  (Juridiskais birojs)

  Izteikt 42. panta tekstu šādā redakcijā:

  ‘’Šā likuma 38., 39., un 40. panta noteikumi piemērojami arī attiecībā uz cenu labojumiem, kas pieņemti atbilstoši šā likuma V nodaļai’’.

   

  Atbalstīt, redakcionāli precizējot panta nosaukumu.

   

  42.pants. Cenu labojumu spēkā esamības termiņš un pārskatīšanas kārtība

  Šā likuma 38., 39., un 40.panta noteikumi piemērojami arī attiecībā uz cenu labojumiem, kas pieņemti atbilstoši šā likuma V nodaļai.

  43.pants. Pārskatīšanas kārtība

  (1) Šī likuma 13., 14., 15., 17., 18., 27., 37. un 46.panta nosacījumi ar attiecīgām izmaiņām piemērojami pārskatīšanai, kas veikta saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem.

  36.

  (Juridiskais birojs)

  Izteikt 43. panta 1.daļu šādā redakcijā:

  ‘’(1) Antidempinga maksājumu un cenu labojumu pārskatīšana veicama saskaņā ar šā likuma 13., 14., 15., 17., 18., 27., 37., un 46. panta nosacījumiem’’.

   

   

  Atbalstīt, redakcionāli precizējot.

  43.pants. Pārskatīšanas kārtība

  (1) Antidempinga maksājumi un cenu labojumi pārskatāmi saskaņā ar šā likuma 13., 14., 15., 17., 18., 27., 37. un 46.panta noteikumiem.

  1. Pārskatīšanā, kas veikta saskaņā ar šī likuma 39.pantu, spēkā esošie maksājumi var tikt atcelti vai saglabāti, bet nevar tikt mainīti. Pārskatīšanas, kas veikta saskaņā ar šī likuma 40. un 41.pantu, spēkā esošie maksājumi var tikt atcelti, saglabāti un mainīti.
     

  Redakcionāli precizētas 2. - 4. daļas.

  (2) Izdarot pārskatīšanu saskaņā ar šā likuma 39.pantu, spēkā esošos maksājumus var atcelt vai saglabāt, bet tos nedrīkst mainīt. Izdarot pārskatīšanu saskaņā ar šā likuma 40. un 41.pantu, spēkā esošos maksājumus var atcelt, saglabāt vai mainīt.

 • Šī likuma 12.panta nosacījumi piemērojami pārskatīšanai, kas veikta saskaņā ar šī likuma 39. un 40.pantu. Šādu pārskatīšanu pabeidz 12 mēnešu laikā no pārskatīšanas sākšanas.
 •      

  (3) Šā likuma 12.panta noteikumi piemērojami pārskatīšanai, ko veic saskaņā ar šā likuma 39. un 40.pantu. Šādu pārskatīšanu pabeidz 12 mēnešu laikā no pārskatīšanas uzsākšanas.

 • Ja pārskatīšana, kas veikta saskaņā ar šī likuma 40.pantu, notiek attiecīgo maksājumu piemērošanas beigu posmā, kā noteikts šī likuma 39.pantā, uz to attiecināmi šī likuma 39.panta nosacījumi.
 •      

  (4) Ja pārskatīšana, kas izdarīta saskaņā ar šā likuma 40.pantu, notiek attiecīgo maksājumu piemērošanas beigu posmā, kā noteikts šā likuma 39.pantā, uz to attiecināmi šā likuma 39.panta noteikumi.

  44.pants. Antidempinga maksājumu atmaksāšana, ja tie pārsniedz dempinga starpību

  (1) Importētājam iekasētos antidempinga maksājumus atmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ja Ekonomikas ministrija nosaka, ka dempinga starpība, uz kuras pamata maksājumi maksāti, ir likvidēta vai samazināta līdz līmenim, kas ir zemāks par spēkā esošā maksājuma līmeni.

     

  Redakcionāli precizēts 44.pants.

  44.pants. Antidempinga maksājumu atmaksāšana, ja tie pārsniedz dempinga starpību

  (1) No importētāja iekasētos antidempinga maksājumus tam atmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ja Ekonomikas ministrija konstatē, ka dempinga starpība, uz kuras pamata maksājumi noteikti, ir likvidēta vai samazināta līdz līmenim, kas ir zemāks par spēkā esošā maksājuma līmeni.

  (2) Importētājs iesniedz Ekonomikas ministrijā pieteikumu par iekasētā antidempinga maksājuma atmaksāšanu sešu mēnešu laikā no galīgo antidempinga maksājumu piemērošanas datuma vai datuma, kad pieņemts lēmums par pagaidu maksājumu galīgo iekasēšanu. Pieteikumā iekļauj informāciju par atmaksājamo antidempinga maksājuma apmēru pieprasītajā periodā un tam pievieno dokumentus par antidempinga maksājuma apmēra aprēķināšanu un maksājumu. Eksportētāji vai ārvalstu ražotāji, kuru precēm piemēroti maksājumi, pieteikumā ietver pierādījumus par normālo vērtību un eksporta cenām uz Latviju nosūtītajām precēm. Ja importētājs nav saistīts ar ražotāju vai eksportētāju un šāda informācija nav pieejama vai ražotājs vai eksportētājs nevēlas to paziņot importētājam, pieteikumā iekļauj ražotāja vai eksportētāja paziņojumu, ka dempinga starpība ir samazināta vai likvidēta un atbilstoši apstiprinoši pierādījumi tiks tieši iesniegti Ekonomikas ministrijā. Ja šādi pierādījumi no eksportētāja vai ražotāja netiek saņemti, pieteikumu noraida.

       

  (2) Importētājs iesniedz Ekonomikas ministrijai pieteikumu par iekasētā antidempinga maksājuma atmaksāšanu sešu mēnešu laikā no galīgo antidempinga maksājumu piemērošanas dienas vai dienas, kad pieņemts lēmums par pagaidu maksājumu iekasēšanu. Pieteikumā iekļauj informāciju par atmaksājamo antidempinga maksājuma apmēru pieprasītajā periodā un tam pievieno dokumentus par antidempinga maksājuma apmēra aprēķināšanu un šā maksājuma izdarīšanu. Eksportētāji vai ārvalstu ražotāji, kuru precēm piemēroti antidempinga maksājumi, pieteikumā ietver pierādījumus par normālo vērtību un eksporta cenām uz Latviju nosūtītajām precēm. Ja importētājs nav saistīts ar ražotāju vai eksportētāju un šāda informācija nav pieejama vai ražotājs vai eksportētājs nevēlas to paziņot importētājam, pieteikumā iekļauj ražotāja vai eksportētāja paziņojumu, ka dempinga starpība ir samazināta vai likvidēta, un atbilstošus apstiprinošus pierādījumus iesniedz Ekonomikas ministrijai. Ja šādi pierādījumi no eksportētāja vai ražotāja netiek saņemti, pieteikumu noraida.

  (3) Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu par to, vai un kādā apmērā veicama atmaksāšana, vai uzsāk pārskatīšanu saskaņā ar šī likuma 40.pantu. Maksājumu atmaksāšana notiek 12 mēnešu laikā un ne vēlāk kā 18 mēnešus no datuma, kad iesniegts pieteikums par atmaksāšanu, kas pilnībā atbilst šī panta otrās daļas prasībām. Maksājumi tiek atmaksāti 90 dienu laikā no brīža, kad pieņemts lēmums par maksājumu atmaksāšanu. Šajā daļā noteikto laika ierobežojumu ievērošana nav iespējama, ja apņemšanās piemērot attiecīgos maksājumus ir pakļauta pārsūdzēšanas procedūrai saskaņā ar šī likuma 48.pantu.

       

  (3) Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu par to, vai un kādā apmērā veicama atmaksāšana, vai uzsāk pārskatīšanu saskaņā ar šā likuma 40.pantu. Maksājumus atmaksā 12 mēnešu laikā un ne vēlāk kā par 18 mēnešiem no dienas, kad atbilstoši šā panta otrās daļas prasībām iesniegts pieteikums par atmaksāšanu. Maksājumi tiek atmaksāti 90 dienu laikā no brīža, kad pieņemts lēmums par maksājumu atmaksāšanu. Šajā daļā noteikto laika ierobežojumu nav iespējams ievērot, ja apņemšanās piemērot attiecīgos maksājumus ir pakļauta pārsūdzēšanas procedūrai saskaņā ar šā likuma 48.pantu.

  (4) Ekonomikas ministrija ņem vērā visas izmaiņas normālajā vērtībā, izmaksās, kas radušās starp importu un tālākpārdošanu, un visas izmaiņas tālākpārdošanas cenā, kas ir pilnībā atspoguļotas tam sekojošajās pārdošanas cenās, nosakot, vai un kādā apmērā izdara atmaksāšanu, ja eksporta cena ir aprēķināta, pamatojoties uz cenu, par kādu importētās preces pirmoreiz pārdotas neatkarīgam pircējam, jo nepastāv eksporta cena, vai tāpēc, ka eksporta cena nav patiesa. Ekonomikas ministrija aprēķina eksporta cenu bez jebkādas atlaides antidempinga maksājumam, kas maksāts, kad apmierinoši pierādījumi par to, ka maksājums pilnībā atspoguļots tālākpārdošanas cenās un tam sekojošajās pārdošanas cenās Latvijas iekšējā tirgū, ir nodrošināti. Ekonomikas ministrija informē importētāju par lēmuma, kas pieņemts atmaksāšanas pieprasījuma sakarā, iemesliem.

       

  (4) Ekonomikas ministrija ņem vērā visas izmaiņas normālajā vērtībā un izmaksās, kas radušās laikposmā starp importu un tālākpārdošanu, kā arī visas izmaiņas tālākpārdošanas cenā, kas ir pilnībā atspoguļotas turpmākās pārdošanas cenās, un nosaka, vai un kādā apmērā ir izdarāma atmaksāšana, ja eksporta cena ir aprēķināta, pamatojoties uz cenu, par kādu importētās preces pirmoreiz pārdotas neatkarīgam pircējam, tāpēc, ka nav noteikta eksporta cena, vai tāpēc, ka eksporta cena nav patiesa. Ekonomikas ministrija aprēķina eksporta cenu bez jebkādas atlaides antidempinga maksājumam, kas maksāts, kad ir nodrošināti apmierinoši pierādījumi par to, ka maksājums pilnībā atspoguļots tālākpārdošanas cenās un turpmākās pārdošanas cenās Latvijas iekšējā tirgū. Ekonomikas ministrija informē importētāju par atmaksāšanas pieprasījuma sakarā pieņemtā lēmuma iemesliem.

  1. Visās pārskatīšanas vai atmaksāšanas pārbaudēs saskaņā ar šo nodaļu Ekonomikas ministrija, ja apstākļi nav mainījušies, piemēro tos pašus nosacījumus, saskaņā ar kuriem tika noteikti antidempinga maksājumi.
       

  (5) Ja apstākļi nav mainījušies, visās pārskatīšanas vai atmaksāšanas pārbaudēs, kas veiktas saskaņā ar šo nodaļu, Ekonomikas ministrija piemēro tos pašus noteikumus, saskaņā ar kuriem tika noteikti antidempinga maksājumi.

  45.pants. Pārbaudes atsākšana

  (1) Ja vietējie ražotāji iesniedz pamatotus pierādījumus par to, ka piemērotie antidempinga maksājumi nav radījuši izmaiņas vai radījuši nepietiekamas izmaiņas tālākpārdošanas cenās vai sekojošajās pārdošanas cenās, pārbaudi likumā noteiktajā kārtībā var atsākt no jauna, lai izvērtētu attiecīgā maksājuma ietekmi uz šīm cenām.

     

  Redakcionāli precizēts 45.pants.

  45.pants. Pārbaudes atsākšana

  (1) Ja vietējie ražotāji iesniedz pamatotus pierādījumus par to, ka piemērotie antidempinga maksājumi nav radījuši izmaiņas vai radījuši nepietiekamas izmaiņas tālākpārdošanas cenās vai turpmākās pārdošanas cenās, pārbaudi likumā noteiktajā kārtībā var atsākt no jauna, lai izvērtētu attiecīgā maksājuma ietekmi uz šīm cenām.

  1. Pārbaudē, kura atsākta saskaņā ar šī panta pirmo daļu, ieinteresētajām personām dod iespēju paust savu viedokli attiecībā uz tālākpārdošanas cenām un sekojošajām pārdošanas cenām. Ja Ekonomikas ministrija nolemj, ka attiecīgais maksājums varēja radīt izmaiņas šajās cenās, eksporta cenas pārskata un dempinga robežas pārrēķina, ņemot vērā pārskatītās eksporta cenas, lai novērstu iepriekš noteiktos zaudējumus. Ja nolemj, ka izmaiņu trūkums cenās radies eksporta cenu pazemināšanās dēļ, kura notikusi pirms vai pēc maksājumu piemērošanas, dempinga robežas var pārrēķināt, ņemot vērā šādas zemākas eksporta cenas.
       

  (2) Pārbaudē, kura atsākta saskaņā ar šā panta pirmo daļu, ieinteresētajām pusēm tiek dota iespēja paust savu viedokli attiecībā uz tālākpārdošanas cenām un turpmākās pārdošanas cenām. Ja Ekonomikas ministrija nolemj, ka attiecīgais maksājums varēja radīt izmaiņas šajās cenās, eksporta cenas pārskata un, ņemot vērā pārskatītās eksporta cenas, dempinga robežas pārrēķina, lai novērstu iepriekš noteiktos zaudējumus. Ja Ekonomikas ministrija konstatē, ka sakarā ar eksporta cenu pazemināšanos pirms vai pēc maksājumu piemērošanas, tālākpārdošanas un turpmākās pārdošanas cenas nav mainījušās, dempinga robežas var pārrēķināt, ņemot vērā šīs zemākās eksporta cenas.

 • Ja pēc pārbaudes, kas veikta saskaņā ar šo pantu, atklājies pieaugošs dempings, likumā noteiktajā kārtībā izdara grozījumus spēkā esošajos antidempinga maksājumos, ņemot vērā jaunos secinājumus attiecībā uz eksporta cenām.
 •      

  (3) Ja pēc pārbaudes, kas veikta saskaņā ar šo pantu, atklājies pieaugošs dempings, likumā noteiktajā kārtībā izdara grozījumus spēkā esošajos antidempinga maksājumos, ņemot vērā jaunos secinājumus attiecībā uz eksporta cenām.

 • Pārbaudi, kas atsākta saskaņā ar šo pantu, pabeidz sešu mēnešu laikā pēc tās ierosināšanas.
 •      

  (4) Pārbaudi, kas atsākta saskaņā ar šo pantu, pabeidz sešu mēnešu laikā pēc tās ierosināšanas.

 • Iespējamās izmaiņas normālajā vērtībā saskaņā ar šo pantu ņem vērā tikai tad, ja Ekonomikas ministrijai paziņojumā par pārbaudes uzsākšanu noteiktajos termiņos ir pieejama pilnīga, ar pierādījumiem pamatota informācija attiecībā uz pārskatītajām normālajām vērtībām. Ja pārbaude ietver normālo vērtību pārskatīšanu, imports līdz pārbaudes beigām var tikt pakļauts reģistrācijas procedūrai, kas veikta saskaņā ar šī likuma 36.pantu.
 •      

  (5) Iespējamās izmaiņas normālajā vērtībā saskaņā ar šo pantu ņem vērā tikai tad, ja Ekonomikas ministrijai paziņojumā par pārbaudes uzsākšanu noteiktajā termiņā ir pieejama pilnīga, ar pierādījumiem pamatota informācija attiecībā uz pārskatītajām normālajām vērtībām. Ja pārbaude ietver normālo vērtību pārskatīšanu, importu līdz pārbaudes beigām var pakļaut reģistrācijas procedūrai, kas veicama saskaņā ar šā likuma 36.pantu.

           

  46.pants. Paziņojumi

       

  46.pants. Paziņojumi

           

  1. Ekonomikas ministrija sniedz paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un paziņo ieinteresētajām personām par:
     

  Redakcionāli precizēts 46.pants.

  (1) Ekonomikas ministrija sniedz ieinteresētajām pusēm paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par:

  1. pārbaudes uzsākšanu;
       

  1) pārbaudes uzsākšanu;

 • iepriekšējā un galīgā lēmuma pieņemšanu;
 •      

  2) iepriekšējā un galīgā lēmuma pieņemšanu;

 • pārbaudes turpināšanu vai izbeigšanu;
 •      

  3) pārbaudes turpināšanu vai izbeigšanu;

 • antidempinga maksājumu piemērošanu ar atpakaļejošu datumu;
 •      

  4) antidempinga maksājumu piemērošanu ar atpakaļejošu datumu;

 • antidempinga maksājumu un cenu labojumu pārskatīšanu;
 •      

  5) antidempinga maksājumu un cenu labojumu pārskatīšanu;

 • antidempinga maksājumu un cenu labojumu termiņa beigšanos.
 •      

  6) antidempinga maksājumu un cenu labojumu termiņa beigšanos.

  1. Paziņojumā par pārbaudes uzsākšanu ietver šādu informāciju:
       

  (2) Paziņojumā par pārbaudes uzsākšanu tiek ietverta šāda informācija:

  1. pārbaudāmas preces eksportētājvalsti vai valstis un, ja atšķiras, izcelsmes valsti vai valstis;
       

  1) pārbaudāmas preces eksportētājvalsts (eksportētājvalstis);

 • pārbaudāmās preces aprakstu un kodu saskaņā ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, kā arī preces tehnisko aprakstu un izmantošanas mērķi;
 •      

  2) pārbaudāmās preces apraksts un kods saskaņā ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, kā arī preces tehniskais apraksts un izmantošanas mērķis;

 • iespējamā dempinga aprakstu un šāda pieņēmuma pamatojumu;
 •      

  3) iespējamā dempinga apraksts un šāda pieņēmuma pamatojums;

 • faktoru kopsavilkumu, uz kuriem pamatojas pieņēmumi par zaudējumiem un cēlonisko saikni;
 •      

  4) to faktoru kopsavilkums, uz kuriem pamatojas pieņēmumi par zaudējumiem un cēlonisko saikni;

 • adresi, kur sniedzama informācija un komentāri;
 •      

  5) adrese, kur sniedzama informācija un komentāri;

 • pārbaudes uzsākšanas datumu.
 •      

  6) pārbaudes uzsākšanas datums;

 • paredzēto pārbaudes grafiku, tai skaitā termiņus, kuros ieinteresētās personas var pieteikt dalību pārbaudē, iesniedzot rakstiskus argumentus.
 •      

  7) paredzētais pārbaudes grafiks, tai skaitā termiņš, kurā ieinteresētās personas var pieteikt piedalīšanos pārbaudē, rakstveidā iesniedzot argumentus.

  1. Paziņojums par iepriekšēja lēmuma pieņemšanu satur pietiekami detalizētu iegūtās informācijas un secinājumu izklāstu, arī:
       

  (3) Paziņojumā par iepriekšēja lēmuma pieņemšanu iekļauj pietiekami detalizētu iegūtās informācijas un secinājumu izklāstu, kā arī:

  1. zināmo eksportētāju un ražotāju vārdus, kuru preces pakļautas pārbaudei;

  37.

  (Juridiskais birojs)

  Aizstāt 46.panta 3.daļas 1.punktā vārdu ‘’vārdus’’ ar vārdu ‘’nosaukumus’’.

   

  Atbalstīt.

  1) to zināmo eksportētāju un ražotāju nosaukumus, kuru prece pakļauta pārbaudei;

 • pārbaudei pakļautās preces aprakstu, kas ir būtisks muitai, arī esošo preces kodu saskaņā ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu;
 •      

  2) pārbaudāmās preces aprakstu, kas ir būtisks muitai, un preces kodu saskaņā ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu;

 • dempinga starpības lielumu, ja ir noteikts, ka tāds pastāv, un informāciju, pamatojoties uz kuru šī dempinga starpība tika noteikta, arī normālās vērtības un eksporta cenas noteikšanai izmantotās metodoloģijas aprakstu, visas korekcijas, kas veiktas, tās salīdzinot, un salīdzināšanas metodi;
 •      

  3) dempinga starpības lielumu, ja noteikts, ka tāds ir, un informāciju, pamatojoties uz kuru šī dempinga starpība noteikta, arī normālās vērtības un eksporta cenas noteikšanai izmantotās metodoloģijas aprakstu, visas korekcijas, kas veiktas, salīdzinot normālo vērtību un eksporta cenu, kā arī salīdzināšanas metodi;

 • šāda lēmuma pamatojumu, ja Ekonomikas ministrija ir atteikusies noteikt individuālo dempinga starpību, pamatojoties uz brīvprātīgi iesniegto informāciju, kā tas noteikts šī likuma 17.panta ceturtajā daļā;
 •      

  4) lēmuma pamatojumu, ja Ekonomikas ministrija ir atteikusies noteikt individuālo dempinga starpību atbilstoši labprātīgi iesniegtajai informācijai, kā tas noteikts šā likuma 17.panta ceturtajā daļā;

 • vērā ņemtos faktorus, kas noveduši pie zaudējumu un cēloniskās saiknes noteikšanas, arī informāciju par citiem faktoriem, neskaitot dempingu;
 •      

  5) faktorus, kas bijuši par pamatu zaudējumu un cēloniskās saiknes noteikšanai, kā arī informāciju par citiem faktoriem, neskaitot dempingu;

 • lietoto pagaidu pasākumu apjomu un iemeslus, kādēļ šādi pagaidu pasākumi ir nepieciešami, lai novērstu zaudējumus pārbaudes laikā.
 •      

  6) piemēroto pagaidu pasākumu apjomu un iemeslus, kādēļ šādi pagaidu pasākumi nepieciešami zaudējumu novēršanai pārbaudes laikā.

  1. Paziņojums par galīgo lēmumu satur visu būtisko informāciju, kas attiecas uz konkrēto lietu un lēmuma pieņemšanas iemesliem, arī:
       

  (4) Paziņojumā par galīgo lēmumu iekļauj visu būtisko informāciju, kas attiecas uz konkrēto lietu un lēmuma pieņemšanas iemesliem, arī:

  1. zināmo eksportētāju un ražotāju vārdus, kuru preces pakļautas pārbaudei;

  38.

  (Juridiskais birojs)

  Aizstāt 46.panta 4.daļas 1.punktā vārdu ‘’vārdus’’ ar vārdiem ‘’nosaukumus’’.

   

  Atbalstīt.

  1) to zināmo eksportētāju un ražotāju nosaukumus, kuru prece pakļauta pārbaudei;

 • pārbaudāmās preces aprakstu un kodu saskaņā ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu;
 •      

  2) pārbaudāmās preces aprakstu un preces kodu saskaņā ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu;

 • dempinga starpības lielumu, ja noteikts, ka tāds ir, un informāciju, pamatojoties uz kuru šī dempinga starpība noteikta, arī normālās vērtības un eksporta cenas noteikšanai izmantotās metodoloģijas aprakstu, visas korekcijas, kas veiktas, salīdzinot normālo vērtību un eksporta cenu, kā arī salīdzināšanas metodi;
 •      

  3) dempinga starpības lielumu, ja noteikts, ka tāds ir, un informāciju, pamatojoties uz kuru šī dempinga starpība noteikta, arī normālās vērtības un eksporta cenas noteikšanai izmantotās metodoloģijas aprakstu, visas korekcijas, kas veiktas, salīdzinot normālo vērtību un eksporta cenu, kā arī salīdzināšanas metodi;

 • lēmuma pamatojumu, ja Ekonomikas ministrija atteikusies noteikt individuālo dempinga starpību, atbilstoši brīvprātīgi iesniegtajai informācijai, kā tas noteikts šī likuma 17.panta ceturtajā daļā;
 •      

  4) lēmuma pamatojumu, ja Ekonomikas ministrija ir atteikusies noteikt individuālo dempinga starpību atbilstoši labprātīgi iesniegtajai informācijai, kā tas noteikts šā likuma 17.panta ceturtajā daļā;

 • faktorus, kas bijuši par pamatu zaudējumu un cēloniskās saiknes noteikšanai, arī informāciju par citiem vērā ņemtajiem faktoriem, neskaitot dempingu;
 •      

  5) faktorus, kas bijuši par pamatu zaudējumu un cēloniskās saiknes noteikšanai, kā arī informāciju par citiem faktoriem, neskaitot dempingu;

 • citus iemeslus, uz kuru pamata pieņemts galīgais lēmums;
 •      

  6) citus iemeslus, uz kuru pamata pieņemts galīgais lēmums;

 • eksportētāju un importētāju būtisku pamatojumu vai prasību pieņemšanas vai noraidīšanas iemeslus;
 •      

  7) eksportētāju un importētāju būtisku pamatojumu vai prasību pieņemšanas vai noraidīšanas iemeslus;

 • piemērojamo antidempinga maksājumu apmēru, arī apsvērumus, kas ir būtiski valsts interešu izvērtēšanai, un to, vai maksājums, kurš ir mazāks par dempinga starpību, būtu pietiekams, lai novērstu zaudējumus vietējiem ražotājiem;
 •      

  8) piemērojamo antidempinga maksājumu apmēru, arī apsvērumus, kas ir būtiski valsts interešu izvērtēšanai, un to, vai maksājums, kas ir mazāks par dempinga starpību, būtu pietiekams, lai novērstu zaudējumus vietējiem ražotājiem;

 • šāda lēmuma iemeslu, ja galīgais antidempinga maksājums tiek piemērots importam, attiecībā pret kuru veikti pagaidu pasākumi.
 •      

  9) šāda lēmuma pieņemšanas iemeslu, ja galīgais antidempinga maksājums tiek piemērots importam, attiecībā uz kuru veikti pagaidu pasākumi.

  1. Paziņojums par pārbaudes pārtraukšanu, turpināšanu vai izbeigšanu satur pārbaudes gaitā izdarītos secinājumus un attiecīgo lēmumu pieņemšanas iemeslus.
       

  (5) Paziņojumā par pārbaudes pārtraukšanu, turpināšanu vai izbeigšanu tiek iekļauti pārbaudes gaitā izdarītie secinājumi un attiecīgā lēmuma pieņemšanas iemesli.

 • Paziņojums par cenu labojumu pieņemšanu satur cenu labojumu daļu, kura nav konfidenciāla, un detalizētu iegūtās informācijas un secinājumu izklāstu par konkrēto lietu.
 •      

  (6) Paziņojumā par cenu labojumu pieņemšanu ietverama tā cenu labojumu daļa, kura nav konfidenciāla, un detalizēts iegūtās informācijas un secinājumu izklāsts par konkrēto lietu.

  47.pants. Atlikšana

  Valsts interesēs uz laiku līdz deviņiem mēnešiem var atlikt uzlikto pasākumu veikšanu saskaņā ar šī likuma nosacījumiem. Atlikšana var tikt pagarināta līdz vienam gadam. Pasākumu veikšanu var atlikt vienīgi tajos gadījumos, kad tirgus apstākļi ir īslaicīgi mainījušies un Ekonomikas ministrija nosaka, ka pasākumu veikšana nav valsts interesēs un dod vietējiem ražotājiem iespēju izteikt savu viedokli. Pasākumi var tikt atjaunoti, ja apstākļi, kuru dēļ notikusi atlikšana, vairs nav spēkā.

  39.

  (Juridiskais birojs)

  Izteikt 47. panta nosaukumu šādā redakcijā:

  ‘’Antidempinga pasākuma atlikšana’’.

   

  Atbalstīt, redakcionāli precizējot panta tekstu.

  47.pants. Antidempinga pasākuma atlikšana

  Valsts interesēs uz laiku līdz deviņiem mēnešiem var atlikt attiecīgo pasākumu veikšanu saskaņā ar šā likuma noteikumiem. Atlikšanu var pagarināt līdz vienam gadam. Pasākumu veikšanu var atlikt vienīgi tajos gadījumos, kad tirgus apstākļi ir īslaicīgi mainījušies un Ekonomikas ministrija konstatē, ka pasākumu veikšana nav valsts interesēs, un dod iespēju vietējiem ražotājiem izteikt savu viedokli. Pasākumus var atjaunot, ja apstākļi, kuru dēļ notikusi atlikšana, vairs nav spēkā.

           

  48.pants. Pārsūdzēšana

       

  48.pants. Pārsūdzēšana

           

  1. Ieinteresētā persona, kas piedalās pārbaudē, pārskatīšanā vai atmaksāšanas procedūrā, var pārsūdzēt pilsētas (rajona) tiesā Ekonomikas ministrijas galīgo lēmumu par antidempinga maksājumu piemērošanu, kā arī ar pārskatīšanu un atmaksāšanu saistītos lēmumus mēneša laikā pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas.

  40.

  (Juridiskais birojs)

  Izslēgt 48.panta pirmajā daļā vārdus ‘’pilsētas (rajona)’’.

   

  Atbalstīt.

  Ieinteresētā puse, kas piedalās pārbaudē, pārskatīšanā vai atmaksāšanas procedūrā, var pārsūdzēt tiesā Ekonomikas ministrijas galīgo lēmumu par antidempinga maksājumu piemērošanu, kā arī ar pārskatīšanu un atmaksāšanu saistītos lēmumus mēneša laikā pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas.

 • Ar Ekonomikas ministrijas galīgo lēmumu par antidempinga maksājumu piemērošanu saistītās darbības ietver starpposmu lēmumus un darbības, kuras veic Ekonomikas ministrija pārbaudes laikā, arī darbības attiecībā uz pārbaudes uzsākšanu, iepriekšēja lēmuma pieņemšanu, cenu labojumu pieņemšanu vai noraidīšanu un pārbaudes veikšanu.
 • 41.

  (Juridiskais birojs)

  Izslēgt 48.panta otro daļu.

   

  Atbalstīt.