Likumprojekts

Likumprojekts

"Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""

Izdarīt likumā "Par valsts pensijām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā tekstā vārdus "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izveidota institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle" (attiecīgā locījumā).

2. 11.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "60" ar skaitli "62";

izslēgt otro daļu.

  1. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošinātajām personām, kurām piešķirta vecuma pensija, sasniedzot šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu, pensijas apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem."

4. Izslēgt 17.panta otro daļu.

5. 24.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Ja pensionārs – vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs" ar vārdiem "Ja vecuma pensijas saņēmējs";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

6. Papildināt 30.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pensija, kura pārtraukta, atjaunojama ar dienu, kad no jauna iegūtas tiesības uz pārtraukto pensiju, ja no pensijas izmaksas pārtraukšanas dienas nav pagājuši vairāk kā trīs gadi. Atjaunotā pensija par laiku, kad tā bija pārtraukta, pārskatāma saskaņā ar šā likuma 26.pantu. Pēc triju gadu termiņa izbeigšanās valsts pensija piešķirama no jauna."

7. 32.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts pensija izmaksājama katru mēnesi. Pamatojoties uz valsts pensijas saņēmēja pieprasījumu, valsts pensija pārskaitāma viņa norādītajā Latvijas Republikas kredītiestādes kontā vai piegādājama viņa dzīvesvietā. Pieprasījums par pensijas pārskaitīšanu Latvijas Republikas kredītiestādes kontā atjaunojams reizi divpadsmit mēnešos.";

izslēgt trešo daļu.

8. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

"38.pants. Pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

Personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, valsts pensiju, kas piešķirta Latvijas Republikā pirms izbraukšanas uz ārvalstīm, izmaksā sešus mēnešus uz priekšu, skaitot ar nākamo mēnesi pēc izrakstīšanās, bet turpmāk pensijas izmaksu pārtrauc, ja starptautiskajos līgumos, ko apstiprinājusi Saeima, nav noteikta cita kārtība."

9. Pārejas noteikumu 8.punktā:

izslēgt tekstu un iekavas "(izņemot gadījumu, kas noteikts šā likuma 11.panta otrajā daļā)";

aizstāt skaitli "60" ar skaitli "62";

papildināt punktu ar tekstu šādā redakcijā:

"Pensionēšanās vecums vīriešiem no 60 līdz 62 gadiem ar 2000.gada 1.janvāri pieaug pakāpeniski – ar katra gada 1.janvāri par sešiem mēnešiem."

10. Aizstāt Pārejas noteikumu 10.punkta 1.apakšpunktā skaitli "60" ar skaitli "62".

11. Izteikt Pārejas noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Līdz 2002.gadam valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedz trīs minimālās darba algas, pārskatāmas reizi gadā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu."

12. Pārejas noteikumu 16.punktā:

aizstāt 1.apakšpunktā vārdus "ja papildināts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai uzkrātais apdrošināšanas stāžs" ar vārdiem "ja papildināts no 1991.gada 1.janvāra līdz 1996.gada 1.janvārim uzkrātais apdrošināšanas stāžs";

izteikt 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) sakarā ar apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts pēc šā likuma spēkā stāšanās, vecuma pensija un izdienas pensija pārrēķināma šā likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā."

13. Izslēgt Pārejas noteikumu 16.punkta 11.apakšpunktu.

14. Izteikt Pārejas noteikumu 16.punkta 12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12) apdrošinātā persona, kurai valsts pensija piešķirta līdz 1997.gada 1.janvārim un kurai, pēc 1996.gada 1.janvāra nostrādājot vismaz trīs gadus, līdz 1999.gada 1.septembrim no jauna piešķirta pensija, kuras apmērs pārsniedz divas minimālās darba algas, turpina atmaksāt vecuma vai izdienas pensiju valsts pensiju speciālajā budžetā līdz brīdim, kad no jauna tiek piešķirta valsts pensija."

15. Izslēgt Pārejas noteikumu 16.punkta 13.apakšpunktu.

16. Papildināt Pārejas noteikumus ar 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Ja tiek iegūtas tiesības uz pensijas palielināšanu sakarā ar apdrošināšanas iemaksu papildināšanu par periodu pirms pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas), pensija pārrēķināma ar tās piešķiršanas (pārrēķināšanas) dienu. Pensijas pārrēķins izdarāms ne biežāk kā vienu reizi trijos mēnešos."

17. Papildināt Pārejas noteikumus ar 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Ar 1999.gada 1.septembri apdrošinātajām personām - vecuma vai izdienas pensijas saņēmējām - no jauna nepiešķir vecuma vai izdienas pensiju."

18. Papildināt Pārejas noteikumus ar 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Ar 2000.gada 1.janvāri vecuma pensiju nepiešķir sievietēm, kuras nav sasniegušas šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu."

19. Papildināt Pārejas noteikumus ar 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Līdz 2005.gada 1.janvārim obligāti sociāli apdrošināmām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā pensijas saņēmējs kļuvis par obligāti sociāli apdrošināmo personu, pārtraucama valsts pensijas izmaksa, ja tā pārsniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršu apmēru. Pensija, kas piešķirta pēc 2000.gada 1.janvāra, sociāli apdrošināmām personām netiek izmaksāta. Pensijas izmaksa atjaunojama ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošināmās personas statuss."

20. Papildināt Pārejas noteikumus ar 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Obligāti sociāli apdrošināmām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) - sievietēm, kuras pensionējušās priekšlaicīgi un nav sasniegušas šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu (ievērojot pārejas noteikumu 8.punktu) - pārtraucama valsts pensijas izmaksa neatkarīgi no tās apmēra. Pensijas izmaksa atjaunojama ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā zaudēts obligāti sociāli apdrošināmās personas statuss."

21. Papildināt Pārejas noteikumus ar 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Latvijas Republikas pilsoņi, kuri līdz 1999.gada 1.septembrim izbraukuši uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, turpina saņemt Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju."

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 6., 8., 11., 13., 14., 17. un 21.pants stājas spēkā 1999.gada 1.septembrī.

2. Šā likuma 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10., 12., 15., 16., 18., 19. un 20.pants stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

3. Šā likuma 3.pants stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.