Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 62.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) No valsts budžeta mērķdotācijām sedz pedagogu un tiem attiecībā uz darba samaksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pielīdzināto ar pedagoģisko procesu saistīto speciālistu darba samaksas izdevumus pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, izņemot pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes."

2. Svītrot Pārejas noteikumu 4.punktu.