Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

aizstāt pirmās daļas 7.punktā skaitli un vārdu "2 latus" ar skaitli un vārdu "10 latu";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) iezīmētos (marķētos) naftas produktus, kas tiek aplikti ar nodokli kā kurināmais, akcīzes preču noliktavas turētājam aizliegts:

1) piegādāt citām personām, nevis šā panta otrajā daļā minētajām;

2) piegādāt citai akcīzes preču noliktavai;

3) izvest no Latvijas Republikas muitas teritorijas.";

uzskatīt līdzšinējo sesto daļu par septīto daļu.

2. 14.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā skaitli "40" ar skaitli "50";

aizstāt 2.punktā skaitli "60" ar skaitli "50".

3. Pārejas noteikumos:

papildināt 1.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktā likme stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.";

papildināt 2.punktu ar 7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilo-gramiem:

a) līdz 1999.gada 31.decembrim – 2 lati,

b) ar 2000.gada 1.janvāri – 4 lati,

c) ar 2001.gada 1.janvāri – 6 lati,

d) ar 2002.gada 1.janvāri – 8 lati."

4. Papildināt pielikuma 1.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

"270710

-benzols

270720

-toluols

270730

-ksilols

---neattīrītas eļļas:

270799110

----neattīrītas vieglās eļļas, no kuru tilpuma 90 % vai vairāk pārtvaicējami līdz 200 °C temperatūrā

270799190

----pārējās

290919000

--pārējie".