Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem"

Izdarīt likumā "Par vērtspapīriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14., 23.nr.; 1998, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "speciālā atļauja (licence)" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "licence" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. Izslēgt visā likumā vārdu "memorands" (attiecīgā locījumā), izņemot Pārejas noteikumu 3.punktā.

3. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) vērtspapīrs - dokuments, kas apliecina emitenta saistību pret dokumenta valdītāju;";

aizstāt 2.punktā vārdus "skripturāla iegrāmatojuma veidā" ar vārdiem "kā ieraksts likumā noteiktajā veidā";

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) vērtspapīru sērija – vērtspapīru kopums, kuru veido visi vienā emisijā izlaisti savstarpēji atvietojami vērtspapīri;";

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13) emitents – persona, kas izlaiž vērtspapīrus savā vārdā;";

papildināt 18.punktu aiz vārda "darījumus" ar vārdiem "ar vērtspapīriem";

izslēgt 19.punktā vārdus "licencēta brokeru";

izslēgt 20.punktu;

izslēgt 26.punktu;

izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27) vērtspapīru tirgus dalībnieki – emitenti, ieguldītāji, brokeri, brokeru sabiedrības, bankas un ārvalstu bankas nodaļas (filiāles) (turpmāk – banka), ieguldījumu sabiedrības, ieguldījumu konsultanti, fondu biržas, Latvijas Centrālais depozitārijs, personas, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, un citas personas, kuras veic šā likuma regulētās darbības;";

izslēgt 32.punktu;

papildināt pantu ar 35., 36., 37., 38. un 39.punktu šādā redakcijā:

"35) būtisks notikums – jebkurš ar emitentu saistīts notikums, kas emitentam zināms vai būtu bijis jāzina un kas var ietekmēt emitenta vērtspapīru cenu vai ieguldītāja lēmumu pirkt vai pārdot šos vērtspapīrus;

36) vērtspapīru publiskais piedāvājums (turpmāk – publiskais piedāvājums) - vērtspapīros nostiprināto tiesību iegūšanas vai atdošanas piedāvājums, kā arī jebkādas informācijas sniegšana par iespējām iegūt vai atdot vērtspapīros nostiprinātās tiesības, izmantojot masu informācijas, sakaru vai saziņas līdzekļus, ja tas izteikts vienlaicīgi vismaz 50 personām vai adresēts nenoteiktam personu skaitam;

37) vērtspapīru darījums – darījums, kurā darījuma priekšmets ir vērtspapīrs;

38) vērtspapīru darījumu norēķinu konts – naudas konts, kura līdzekļi izmantojami tikai klienta norēķiniem, kas saistīti ar vērtspapīriem vai vērtspapīru darījumiem;

39) iekšējā informācija – informācija, kura satur ar emitentu vai vērtspapīriem saistītus faktus, kura nav publiski atklāta un kuras publiska atklāšana būtiski ietekmētu attiecīgo vērtspapīru cenu."

4. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Vērtspapīru publiskā apgrozība (turpmāk – publiskā apgrozība) ir sērijveidā izlaistajos vērtspapīros nostiprināto tiesību iegūšana vai atdošana publiska piedāvājuma rezultātā, kā arī to publiskais piedāvājums."

5. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) kārtību, kādā publiskās akciju sabiedrības laiž publiskajā apgrozībā iepriekš izlaistos vērtspapīrus, kuri nav bijuši publiski piedāvāti;";

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus "izsludināti un";

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) kārtību, kādā tiek izlaisti valsts vērtspapīri;";

izteikt otrās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" (turpmāk – Privatizācijas aģentūra) publisko piedāvājumu, kas notiek saskaņā ar Privatizācijas aģentūras apstiprinātajiem privatizācijas noteikumiem, un šādi piedāvātajos vērtspapīros nostiprināto tiesību pirmreizējo iegūšanu;

3) pašvaldību publisko piedāvājumu, kas notiek saskaņā ar pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projektu, un šādi piedāvātajos vērtspapīros nostiprināto tiesību pirmreizējo iegūšanu;".

6. Izteikt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašuma objektu vērtspapīrus, kurus laiž publiskajā apgrozībā, reģistrē Vērtspapīru tirgus komisijā. Informācijas un dokumentu iesniegšanas, kā arī vērtspapīru reģistrācijas kārtību un termiņus nosaka Vērtspapīru tirgus komisijas apstiprinātie noteikumi."

7. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Publiskajā apgrozībā tiek laisti tikai dematerializēti vērtspapīri."

8. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. (1) Īpašuma tiesības uz publiskajā apgrozībā esošajiem vērtspapīriem un tajos nostiprinātajām tiesībām pāriet vērtspapīru ieguvējam ar to nodošanas brīdi, tas ir, ar brīdi, kad vērtspapīri ir iegrāmatoti vērtspapīru ieguvēja vērtspapīru kontā.

(2) Visu publiskās apgrozības vērtspapīru īpašuma tiesību pierādījums ir iegrāmatojums ieguldītāja vērtspapīru kontā pie konta turētāja vai Latvijas Centrālajā depozitārijā, izņemot šī panta trešajā daļā minētos gadījumus.

(3) Latvijas Centrālais depozitārijs vai kontu turētājs var atvērt tādu vērtspapīru kontu, kurā tiek uzskaitīti personu turējumā esošie vērtspapīri.

(4) Konta turētājs ir tikai ieguldītāja vērtspapīru konta turētājs, bet ne to valdītājs, un tas ir tiesīgs rīkoties ar klientam piederošajiem vērtspapīriem vienīgi klienta uzdevumā vai saskaņā ar klienta pilnvarojumu, vai tiesas nolēmumu.

(5) Ja likumā nav noteikti ierobežojumi, vērtspapīri var piederēt bankai, brokeru sabiedrībai, kā arī jebkuram konta turētājam.

(6) Kreditoru prasības pret banku, brokeru sabiedrību vai konta turētāju nevar tikt dzēstas ar bankas, brokeru sabiedrības vai konta turētāja klientam piederošajiem vērtspapīriem un naudas līdzekļiem no vērtspapīru darījumu norēķinu konta.

(7) Pēc konta turētāja pieprasījuma un saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem Latvijas Centrālais depozitārijs izsniedz konta turētājam izrakstu no viņa vērtspapīru konta.

(8) Uz iegrāmatojuma pamata konta turētājs izsniedz vērtspapīru īpašniekam vērtspapīru iegrāmatojuma kvīti, kas apliecina, ka tajā norādītie vērtspapīri ir iegrāmatoti un tajā norādītā persona ir vērtspapīru īpašnieks.

(9) Iegrāmatojuma kvītī norāda:

1) kvīts izdevēja nosaukumu un adresi;

2) emitenta nosaukumu;

3) iegrāmatoto vērtspapīru daudzumu;

4) iegrāmatoto vērtspapīru sēriju, šķiru un kodu;

5) ja iegrāmatoto vērtspapīru īpašnieks ir fiziska persona, - iegrāmatoto vērtspapīru īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu vai, ja iegrāmatoto vērtspapīru īpašnieks ir juridiska persona, - iegrāmatoto vērtspapīru īpašnieka nosaukumu un reģistrācijas numuru. Ja fiziskajai personai nav personas koda vai juridiskajai personai nav reģistrācijas numura, personai norāda citu identifikācijas pazīmi;

6) informāciju par apgrūtinājumiem attiecībā uz iegrāmatotajiem vērtspapīriem;

7) kvīts izdošanas vietu, datumu un numuru.

(10) Konta turētāja klienta vērtspapīru kontos esošos vērtspapīrus un vērtspapīru darījumu norēķinu kontos esošos naudas līdzekļus tur šķirti no konta turētāja vērtspapīriem un naudas līdzekļiem."

9. Izteikt 9.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) par šā likuma vai citu vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumiem piemērot šajā likumā noteiktās sankcijas, tajā skaitā uzlikt soda naudas un veikt to piedziņu bezstrīdus kārtībā, kā arī likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā griezties tiesā ar prasību pret personu, kura pārkāpj jebkuras šā likuma vai citu vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu prasības."

10. Izslēgt 11.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdu "vai".

11. 12.pantā:

aizstāt otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā);

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) emisijas prospekts;".

12. 15.pantā:

aizstāt vārdu "iesniegumā" ar vārdu "pieteikumā";

aizstāt 1.punktā vārdu "vai" ar vārdu "un".

13. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Emisijas prospektā ietver ziņas par emitentu, tā darbību un finansiālo stāvokli, vērtspapīru emisijas un izplatīšanas nosacījumus, kā arī citu būtisku informāciju par emitentu un emisiju, kura būtu jāzina potenciālajam ieguldītājam pirms ieguldījumu veikšanas.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "atļauju laist vērtspapīrus publiskajā apgrozībā" ar vārdiem "vērtspapīru reģistrāciju";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja 12 mēnešu laikā pēc vērtspapīru reģistrācijas emitents laiž publiskajā apgrozībā citus vērtspapīrus, jaunajā emisijas prospektā norāda tikai to informāciju, kura ir mainījusies pēc iepriekšējo vērtspapīru reģistrācijas un kura varētu ietekmēt jaunemitēto vērtspapīru vērtību, kā arī informāciju par vērtspapīru emisiju vai laišanu publiskajā apgrozībā. Šādā gadījumā jaunajam emisijas prospektam pievieno iepriekšējo emisijas prospektu vai jaunajā emisijas prospektā dod atsauci uz iepriekšējo emisijas prospektu."

14. 17.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārda "Komisijai" ar vārdiem "emisijas prospekts";

papildināt ceturto daļu aiz vārda "Komisijai" ar vārdiem "emisijas prospekts".

15. Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komisija izskata pieteikumu un emisijas prospektu un pieņem lēmumu par vērtspapīru reģistrāciju vai izsniedz atteikumu 40 dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas."

16. Izteikt 22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) 30 dienu laikā pēc Komisijas lēmuma par vērtspapīru reģistrāciju pieņemšanas emitents vai persona, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, iegrāmato vērtspapīrus Latvijas Centrālajā depozitārijā."

17. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. (1) Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms vērtspapīru laišanas publiskajā apgrozībā un saskaņā ar šā likuma 18.panta otro daļu emitents vai persona, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vēl vienā laikrakstā šādu informāciju:

1) emitenta vai personas, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2) vērtspapīru šķiru, veidu, kategoriju un kopējo skaitu;

3) vērtspapīru nominālvērtību un pārdošanas cenu;

4) datumu, ar kuru vērtspapīri tiek laisti publiskajā apgrozībā;

5) vērtspapīru un emisijas prospekta izplatīšanas vietas un laiku.

(2) Pēc minētās informācijas publicēšanas emisijas noteikumus drīkst grozīt tikai pēc saskaņošanas ar Komisiju un pēc Komisijas atļaujas saņemšanas.

(3) Komisija pēc emitenta vai personas, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, lūguma var atļaut mainīt vērtspapīru pārdošanas cenu un izplatīšanas sākuma un beigu datumu sākotnējās izvietošanas laikā. Šī Komisijas lēmuma norakstu pievieno emisijas prospektam. Informāciju par izdarītajiem grozīju-miem publicē šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(4) Emitents nodrošina iespēju visām ieinteresētajām personām bez maksas iepazīties ar emisijas prospektu vai iegūt emisijas prospekta kopiju vai norakstu šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā norādītajās vietās un laikā."

18. Izteikt 24.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vērtspapīru sākotnējās izvietošanas laikā emitents vai persona, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, nedrīkst izplatīt informāciju, kura nav ietverta emisijas prospektā vai nepatiesi atspoguļo emisijas prospektā sniegto informāciju, vai ir pretrunā ar to."

19. Izslēgt 25.pantu.

20. Izteikt 26. un 27.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. (1) Neviena persona nedrīkst sniegt nepatiesas ziņas par vērtspapīriem publiskajā piedāvājumā un apgrozībā, tajā skaitā par vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu.

(2) Emitenta amatpersonas, darbinieki, kā arī personas, kurām ir cita veida tiesiskas attiecības ar emitentu, nedrīkst:

1) izpaust, izmantot vai nodot trešajām personām iekšējo informāciju, izņemot, ja šāda informācija ir izpausta vai nodota, veicot savus parastos darba vai profesionālos pienākumus;

2) pamatojoties uz iekšējo informāciju, ieteikt vai uzdot trešajai personai iegūt vai atsavināt attiecīgos vērtspapīrus.

(3) Iekšējās informācijas izpaušanas aizliegums tādā pašā apjomā attiecas arī uz jebkuru trešo personu, kura nav minēta šā panta otrajā daļā, ja šī persona apzinās, ka informācija ir iekšēja, vai ja šādu informāciju persona tieši vai netieši varēja iegūt tikai no šā panta otrajā daļā norādītajām personām.

(4) Gadījumos, kad ieguldītājs cieš zaudējumus, ko izraisījuši riska faktori, kas netika ietverti emisijas prospektā, vai informācija par tiem bijusi nepilnīga vai nepareiza, kā arī šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minēto noteikumu pārkāpšanas gadījumos ieguldītājs var pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu no emitenta vai personas, kas vainojama šā panta noteikumu pārkāpšanā, un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā panākt zaudējumu atlīdzināšanu tiesas ceļā.

(5) Šajā pantā noteiktajos gadījumos emitents vai persona, kas ir vainojama šā panta noteikumu pārkāpšanā, piedāvā ieguldītājam iespēju pārdot vērtspapīrus, kā arī iespēju atlīdzināt ieguldītājam radušos zaudējumus.

27.pants. (1) Emitents periodiski un savlaicīgi nodrošina Komisiju ar informāciju tās noteiktajā veidā, apjomā un laikā.

(2) Emitentam ir pienākums publiski atklāt informāciju par būtiskiem notikumiem saskaņā ar Komisijas izdotajiem noteikumiem.

(3) Ja emitenta vērtspapīri ir iekļauti fondu biržas sarakstā, emitents ievēro arī attiecīgās fondu biržas noteikumus par informācijas atklāšanu un sniegšanu.

(4) Emitents, kurš saskaņā ar likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem sastāda gada pārskatu, iesniedz Komisijai gada pārskatu, kā arī ceturkšņa pārskatus."

21. Papildināt 30.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Licence fondu biržas darbībai tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku."

22. 33.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "biržas noteikumi" ar vārdiem "birža izdod noteikumus, kas";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Fondu biržas izdotos noteikumus un jebkurus citus dokumentus, kas regulē šā panta pirmajā daļā noteikto, kā arī jebkurus tajos izdarītos grozījumus apstiprina Komisija."

23. 34.pantā:

papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fondu birža nodrošina Komisiju ar biržas tirdzniecības sistēmā esošo informāciju Komisijas noteiktajā apjomā un kārtībā.";

papildināt trešo daļu aiz vārda "padomes" ar vārdiem "un valdes";

uzskatīt līdzšinējo pirmo, otro, trešo un ceturto daļu par otro, trešo, ceturto un piekto daļu.

24. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. (1) Komisijas padomes un valdes locekļi, kā arī darbinieki un personas, kurām ir cita veida tiesiskas attiecības ar Komisiju, kā arī fondu biržas padomes un valdes locekļi, darbinieki un personas, kurām ir cita veida tiesiskas attiecības ar biržu, ieguldījumu konsultanti un citi vērtspapīru tirgus profesionālie speciālisti nedrīkst:

1) izpaust, izmantot vai nodot trešajām personām iekšējo informāciju, izņemot, ja šāda informācija ir izpausta vai nodota, veicot savus parastos darba vai profesionālos pienākumus;

2) pamatojoties uz iekšēju informāciju, ieteikt vai uzdot trešajai personai iegūt vai atsavināt attiecīgos vērtspapīrus.

(2) Iekšējās informācijas izpaušanas aizliegums tādā pašā apjomā attiecas arī uz jebkuru trešo personu, kura nav minēta šā panta pirmajā daļā, ja šī persona apzinās, ka informācija ir iekšēja, vai ja šādu informāciju persona tieši vai netieši varēja iegūt tikai no šā panta pirmajā daļā norādītajām personām.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās prasības attiecas uz minētajām personām arī pēc darba līguma vai citu tiesisko attiecību izbeigšanās ar Komisiju vai biržu.

(4) Šajā pantā minētās personas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmērā ir atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies ieguldītājiem vai citiem vērtspapīru tirgus dalībniekiem šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto prasību neievērošanas gadījumā."

 

25. 41.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Persona, kura veic starpniekdarbību vērtspapīru publiskajā apgrozībā ārpusbiržas tirgū, nodrošina:

1) darījumu slēgšanas drošumu;

2) vienotas informācijas izplatīšanu, kas ļautu pareizi noteikt izsolē iekļauto vērtspapīru vērtību;

3) ar veiktajiem vērtspapīru darījumiem saistīto norēķinu organizēšanu.";

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav iekļauti fondu biržas vērtspapīru sarakstos, Komisija ir tiesīga izdot noteikumus, kas regulē to otrreizējas publiskās apgrozības kārtību.

(4) Fondu biržas biedram, kas veic darījumus ar attiecīgās fondu biržas vērtspapīru sarakstos iekļautajiem vērtspapīriem, ir pienākums fondu biržas noteikumos noteiktajā laikā informēt fondu biržu par šādos darījumos pirkto vai pārdoto vērtspapīru cenu un apjomu.";

papildināt piekto daļu aiz vārda "sabiedrība" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "vai banka" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

26. Izteikt 44.pantu šādā redakcijā:

"44.pants. (1) Centrālā depozitārija noteikumus un instrukcijas izstrādā Centrālais depozitārijs un apstiprina Komisija.

(2) Centrālā depozitārija noteikumus var grozīt akcionāru pilnsapulce, bet šie grozījumi, kā arī grozījumi instrukcijās iegūst juridisku spēku tikai pēc tam, kad tos ir apstiprinājusi Komisija."

27. Papildināt 47.panta trešo daļu aiz vārda "pilnsapulcē" ar vārdu "valdē".

28. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

"48.pants. (1) Centrālā depozitārija padomes un valdes locekļi, darbinieki, kā arī personas, kurām ir cita veida tiesiskas attiecības ar Centrālo depozitāriju, nedrīkst:

1) izpaust, izmantot vai nodot trešajām personām iekšējo informāciju, izņemot, ja šāda informācija ir izpausta vai nodota, veicot savus parastos darba vai profesionālos pienākumus;

2) pamatojoties uz iekšējo informāciju, ieteikt vai uzdot trešajai personai iegūt vai atsavināt attiecīgos vērtspapīrus.

(2) Iekšējās informācijas izpaušanas aizliegums tādā pašā apjomā attiecas arī uz jebkuru trešo personu, kura nav minēta šā panta pirmajā daļā, ja šī persona apzinās, ka informācija ir iekšēja, vai ja šādu informāciju persona tieši vai netieši varēja iegūt tikai no šā panta pirmajā daļā norādītajām personām.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās prasības attiecas uz minētajām personām arī pēc darba līguma, pilnvarojuma, uzdevuma līguma vai citu tiesisko attiecību izbeigšanās ar Centrālo depozitāriju.

(4) Šajā pantā minētās personas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmērā ir atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies ieguldītājiem vai citiem vērtspapīru tirgus dalībniekiem šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto prasību neievērošanas gadījumā."

29. Izteikt 49.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) reģistrēt ķīlas tiesības darījumos, kur ķīlas devējs ir konta turētājs."

30. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI nodaļa. Starpniekdarbība"

31. 54.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) vērtspapīru kontu atvēršana, turēšana un apkalpošana.";

izslēgt otrajā daļā vārdu "Brokeru";

papildināt otro daļu aiz vārda "izvietošana" ar vārdiem "vai laišana publiskajā apgrozībā".

32. 55.pantā:

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Brokeru sabiedrību vai banku nodaļas (filiāles), pārstāvniecības vai citas līdzīgas struktūrvienības (turpmāk – filiāles) ir tiesīgas veikt starpniekdarbību vērtspapīru publiskajā apgrozībā tikai pēc Komisijas atļaujas starpniekdarbībai vērtspapīru publiskajā apgrozībā (turpmāk - atļauja) saņemšanas.

(4) Atļauja dod tiesības brokeru sabiedrības vai bankas filiālei veikt starpniekdarbību vērtspapīru publiskajā apgrozībā attiecīgās licences ietvaros tās darbības laikā.";

papildināt pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja brokeru sabiedrība vai banka starpniekdarbību vērtspapīru publiskajā apgrozībā vēlas veikt tikai tās filiālē, brokeru sabiedrība vai banka saņem licenci un tās filiāle - atļauju. Atļauja bez licences nav derīga."

33. Izteikt 56. un 57.pantu šādā redakcijā:

"56.pants. (1) Licences un atļaujas starpniekdarbības veikšanai izsniedz Komisija uz nenoteiktu laiku.

(2) Licences un atļaujas starpniekdarbības veikšanai tiek izsniegtas saskaņā ar šo likumu un Komisijas apstiprinātajiem licencēšanas noteikumiem.

(3) Komisija var apturēt licences darbību šādos gadījumos:

1) brokeru sabiedrība vai banka ir pārkāpusi vai nav pildījusi likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktās prasības un nav izpildījusi Komisijas norādījumus;

2) brokeru sabiedrība vai banka ir atzīta par maksātnespējīgu.

(4) Komisija var anulēt licenci šādos gadījumos:

1) brokeru sabiedrība vai banka nav veikusi starpniekdarbību vērtspapīru publiskajā apgrozībā ilgāk par 6 mēnešiem;

2) brokeru sabiedrība vai banka ir izslēgta no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra;

3) brokeru sabiedrība vai banka ir rupji pārkāpusi likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktās prasības un nav izpildījusi Komisijas norādījumus;

4) brokeru sabiedrībai vai bankai ir atkārtoti apturēta licence par likumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem;

5) brokeru sabiedrība vai banka ir iesniegusi rakstisku pieprasījumu par licences anulēšanu;

6) Komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi.

(5) Komisija var apturēt brokeru sabiedrības vai bankas filiāles atļauju, ja Komisija filiālē ir konstatējusi likumos un citos normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpumu.

(6) Komisija var anulēt brokeru sabiedrības vai bankas filiāles atļauju šādos gadījumos:

1) filiāle tiek slēgta;

2) attiecīgā brokeru sabiedrība vai banka ir iesniegusi rakstisku pieprasījumu par tās filiāles atļaujas anulēšanu;

3) Komisija filiālē ir konstatējusi likumos un citos normatīvajos aktos minēto prasību pārkāpumus vai nav izpildīti Komisijas norādījumi.

57.pants. (1) Brokeru sabiedrība izpilda un ievēro šādas prasības:

1) sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir ne mazāks par 30000 latu un pašu kapitāls atbilst Komisijas noteiktajām prasībām;

2) par sabiedrības padomes locekli vai amatpersonu nedrīkst būt persona, kura ir bijusi sodīta par jebkuru tīšu noziedzīgu nodarījumu vai aiz neuzmanības izdarītu noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu, par noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā, noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā, noziedzīgu nodarījumu pret jurisdikciju vai noziedzīgu nodarījumu pret pārvaldības kārtību, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kā arī persona, kurai ir atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību;

3) nodrošina darbības iekšējo uzraudzību un kontroli;

4) nodrošina vērtspapīru operāciju izpildi, klientu vērtspapīru kontu un operāciju noslēpumu;

5) noslēdz darba līgumus ar ne mazāk kā diviem brokeriem vai personām, kurām ir Komisijas izsniegta licence darbībai vērtspapīru tirgū.

(2) Lai banka varētu saņemt licenci un būtu tiesīga veikt starpniekdarbību, tā izpilda un ievēro šādas prasības:

1) izveido attiecīgas struktūrvienības un nodrošina šo struktūrvienību pārvaldi un iekšējo uzraudzību;

2) nodrošina vērtspapīru operāciju izpildi, klientu vērtspapīru kontu un operāciju noslēpumu;

3) tur nošķirti no bankas aktīviem (mantas) tos klientu naudas līdzekļus, kas atrodas vērtspapīru darījumu norēķinu kontā;

4) noslēdz darba līgumus ar ne mazāk kā diviem brokeriem vai personām, kurām ir Komisijas izsniegta licence darbībai vērtspapīru tirgū.

(3) Komisija izskata brokeru sabiedrības vai bankas pieteikumu par licences piešķiršanu un pieņem lēmumu 30 dienu laikā pēc pieteikuma un noteikumos norādīto dokumentu iesniegšanas."

34. Papildināt likumu ar 57.1 pantu šādā redakcijā:

"57.1 pants. Brokeru sabiedrība vai banka sniedz klientiem un to pārstāvjiem, Komisijai pēc tās pieprasījuma un citām likumos noteiktām institūcijām likumos paredzētajos gadījumos un kārtībā ziņas par brokeru sabiedrības vai bankas turētajiem vērtspapīru kontiem un vērtspapīru darījumu norēķinu kontiem vai citiem naudas kontiem, kuri izmantoti norēķiniem par vērtspapīru darījumiem."

 

35. Izteikt 58.pantu šādā redakcijā:

"58.pants. (1) Par vērtspapīru kontu atvēršanu, turēšanu un apkalpošanu un uzdevumu pieņemšanas un izpildes kārtību banka vai brokeru sabiedrība ar klientu noslēdz rakstisku līgumu.

(2) Uzdevumus darījumiem ar vērtspapīriem publiskajā apgrozībā bro-keru sabiedrību vai banku vārdā no klientiem ir tiesīgi pieņemt izpildei tikai brokeri vai personas, kuriem ir licence darbībai vērtspapīru tirgū, ir noslēgti darba līgumi ar brokeru sabiedrību vai banku un par kuriem brokeru sabiedrība vai banka pēc licences iegūšanas ir paziņojusi Komisijai.

(3) Ja rodas apstākļi, kas kavē brokeru sabiedrības vai bankas pilnvaroto brokeru vai personu personiski izpildīt saņemto uzdevumu (turklāt uzdevuma izpildi nedrīkst aizkavēt), brokers vai pilnvarotā persona izpilda savus pienākumus ar trešās personas starpniecību, kurai ir licence darbībai vērtspapīru tirgū.

(4) Ja uzdevuma izpildē nav iespējams iesaistīt trešo personu, kurai ir licence darbībai vērtspapīru tirgū, saņemto uzdevumu brokers vai pilnvarotā persona izpilda līdz galam neatkarīgi no darba līguma izbeigšanās termiņa vai citiem apstākļiem."

36. Aizstāt 59.panta otrajā daļā vārdus "Starpniecības darījumu līgumos, ko brokeri" ar vārdiem "Līgumos par vērtspapīru kontu atvēršanu, turēšanu un apkalpošanu un uzdevumu pieņemšanas un izpildes kārtību, ko banka vai brokeru sabiedrī ba".

37. Papildināt 60.panta trešo daļu aiz vārda "izmantot" ar vārdiem "iekšējo informāciju, tajā skaitā".

38. 64.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Jebkurš ieguldītājs, kurš iegūst savā īpašumā publiskās akciju sabiedrības akcijas tādā daudzumā, kas nodrošina vismaz vienu desmito daļu vai vienu ceturto daļu no visām akcionāru pilnsapulces balsīm, par to septiņu dienu laikā pēc akciju iegūšanas paziņo Komisijai un akciju sabiedrībai. Ja ieguldītājs vēlas iegūt apdrošināšanas akciju sabiedrību akcijas šajā daļā un šā likuma 65.pantā noteiktajā daudzumā, vispirms ievēro likumā "Par apdrošināšanu" minētos noteikumus.";

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja akcionāra balsstiesības akcionāru pilnsapulcē pārsniedz vienu desmito daļu vai vienu ceturto daļu no visām akcionāru pilnsapulces balsīm vai tās ir attiecīgi samazinājušās, akciju sabiedrība deviņu dienu laikā pēc ieguldītāja oficiāla paziņojuma par izmaiņām akcionāru balsstiesībās saņemšanas vai pēc tam, kad akciju sabiedrība citā veidā ir uzzinājusi par to, publicē minēto paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā vietējā laikrakstā."

39. 65.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Jebkurš ieguldītājs, kurš vēlas iegādāties publiskās akciju sabiedrības akcijas tādā daudzumā, kas viņam akcionāru pilnsapulcē nodrošinātu vismaz pusi, trīs ceturtdaļas un vairāk balsu, iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā norāda:

1) ieguldītāja juridisko statusu;

2) akciju iegādei izmantoto ienākumu avotu;

3) akciju iegūšanas mērķi;

4) ieguldītājam jau piederošo attiecīgās akciju sabiedrības akciju skaitu, kā arī balsstiesības, ko šīs akcijas nodrošina;

5) jebkuras spēkā esošās līgumsaistības ar attiecīgo akciju sabiedrību, kuras akcijas ieguldītājs vēlas iegūt.";

izslēgt otro un trešo daļu;

izslēgt astotajā daļā vārdus "divas trešdaļas";

papildināt astoto daļu aiz vārdiem "akcionāru balsstiesībās" ar vārdiem "vai kad akciju sabiedrība citā veidā uzzinājusi par to".

40. Izteikt 65.1 pantu šādā redakcijā:

"65.1 pants. (1) Aprēķinot šā likuma 64. un 65.pantā noteiktās balsstiesības, tām pieskaita arī tās balsstiesības, kuras:

1) iegūst trešās personas savā vārdā, bet ieguldītāja uzdevumā;

2) iegūst ieguldītāja meitas uzņēmumi;

3) iegūst trešās personas saskaņā ar rakstisku vienošanos, kas noslēgta ar ieguldītāju par ilgstošu vai sistemātisku kopīgu rīcību attiecībā uz emitenta pārvaldi;

4) iegūst trešās personas saskaņā ar rakstisku vienošanos, kas noslēgta ar ieguldītāju par balsstiesību nodošanu uz laiku par atlīdzību;

5) izriet no personas turējumā nodotajām akcijām un kuras persona ir tiesīga izlietot pēc saviem ieskatiem bez atsevišķa uzdevuma saņemšanas no to ieguldītāja;

6) nodrošina ieguldītāja īpašumā esošās akcijas, kas ir kā nodrošinājums par labu trešajai personai. Ja šī trešā persona kontrolē no ieķīlātām akcijām izrietošās balsstiesības un paziņo par vēlēšanos tās izlietot, tad attiecīgās balsstiesības uzskatāmas par šīs trešās personas balsstiesībām;

7) iegūst jebkurā citā netiešā veidā.

(2) Ja šā panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās balsstiesības kopā ar citām šīs personas balsstiesībām attiecīgajā akciju sabiedrībā atbilst kādam no šā likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajiem daudzumiem, personai ir tiesības par to paziņot akciju sabiedrībai ne vēlāk kā 21 dienu pirms akciju sabiedrības akcionāru pilnsapulces sasaukšanas.

(3) Ieguldītājs akciju sabiedrībā iegūst balsstiesības, ko nodrošina noteikta daudzuma akcijas, kas iegādātas virs šā likuma 64. un 65.pantā noteiktajiem balsstiesību normatīviem, pēc tam, kad viņš šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos, kā arī šā panta otrajā daļā un šā likuma 64. un 65.pantā paredzētajā kārtībā un termiņos ir informējis Komisiju un akciju sabiedrību."

41. Izteikt VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa. Atbildība

66.pants. (1) Komisija par šā likuma vai par citu vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumiem var piemērot šādas sankcijas:

1) brīdinājumu;

2) soda naudu.

(2) Lai nodrošinātu savlaicīgu, vispusīgu, pilnīgu un objektīvu lietas par šā likuma vai citu vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumu izskatīšanu, Komisijai ir tiesības aizliegt brokeru sabiedrībai vai bankai veikt darījumus ar saviem vai klienta vērtspapīriem, kā arī apturēt licences vai atļaujas darbību Komisijas noteiktajā kārtībā.

(3) Par šā likuma vai par citu vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu prasību neievērošanu Komisijai bez šā panta pirmajā daļā noteikto sankciju piemērošanas ir tiesības anulēt licenci vai atļauju Komisijas noteiktajā kārtībā.

66.1 pants. (1) Komisijas uzliktās soda naudas persona samaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Komisijas lēmuma par soda naudas uzlikšanu pieņemšanas.

(2) Ja juridiskā persona šā panta pirmajā daļā minētajā termiņā nesamaksā uzlikto soda naudu, tad soda nauda tiek piedzīta bezstrīdus kārtībā.

(3) Ja soda naudas piedziņa bezstrīdus kārtībā nav iespējama, Komisijai ir tiesības likumos noteiktajā kārtībā griezties tiesā par soda naudas piedziņu.

(4) Personai ir tiesības Komisijas lēmumu par sankciju piemērošanu pārsūdzēt tiesā 30 dienu laikā pēc tā pieņemšanas. Lēmuma pārsūdzēšana tiesā neaptur tā izpildi.

67.pants. (1) Par darbības uzsākšanu vērtspapīru tirgū bez nepieciešamās licences Komisija brokeru sabiedrībai, bankai, biržai vai jebkuram citam vērtspapīru tirgus dalībniekam, kam šādas licences izsniedz Komisija, uzliek soda naudu līdz 20000 latu.

(2) Ja ieguldītājs nepaziņo Komisijai par akciju iegūšanu vai atsavināšanu šā likuma 64., 65. un 65.1 pantā noteiktajā daudzumā vai neizdara to noteiktajā laikā, vai sniedz nepatiesas ziņas, Komisija personai uzliek soda naudu līdz 20000 latu.

68.pants. Par nereģistrētu vērtspapīru laišanu publiskajā apgrozībā Komisija vērtspapīru tirgus dalībniekam, kas izplatījis vērtspapīrus vai veicinājis to izplatīšanu, uzliek soda naudu līdz 20000 latu.

69.pants. (1) Par šā likuma 26.pantā noteikto prasību neievērošanu Komisija personai izsaka brīdinājumu vai uzliek soda naudu līdz 15000 latu.

(2) Ja persona šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos neizpilda Komisijas norādījumus pēc izteiktā brīdinājuma, Komisija personai uzliek soda naudu līdz 20000 latu.

70.pants. (1) Par šā likuma 9.panta otrās daļas 3.punktā, 23., 24., 27., 28. 39.panta trešajā daļā, 58., 59., 60., 61. vai 62.pantā noteikto prasību neievērošanu Komisija personai izsaka brīdinājumu vai uzliek soda naudu līdz 15000 latu.

(2) Ja persona šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos neizpilda Komisijas norādījumus pēc izteiktā brīdinājuma, Komisija personai uzliek soda naudu līdz 20000 latu.

(3) Komisija var pieprasīt publicēt informāciju, ko attiecīgās personas sniedz Komisijai atbilstoši šā panta pirmajā daļā minēto pantu prasībām, vai publicēt to savā vārdā, ja tā aizsargā ieguldītāju intereses.

71.pants. (1) Ja licencēta banka vai brokeru sabiedrība neievēro šā liku-ma 41.pantā noteiktās prasības, Komisija licencētai bankai vai brokeru sabiedrībai izsaka brīdinājumu vai uzliek soda naudu līdz 15000 latu.

(2) Ja licencēta banka vai brokeru sabiedrība šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos neizpilda Komisijas norādījumus pēc izteiktā brīdinājuma, Komisija bankai vai brokeru sabiedrībai uzliek soda naudu līdz 20000 latu.

72.pants. (1) Par šā likuma 63.pantā noteikto prasību neievērošanu Komisija personai izsaka brīdinājumu vai uzliek soda naudu līdz 15000 latu.

(2) Ja persona šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos neizpilda Komisijas norādījumus pēc izteiktā brīdinājuma, Komisija personai uzliek soda naudu līdz 20000 latu.

73.pants. (1) Par citiem šā likuma vai par citu vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumiem Komisija personām izsaka brīdinājumu vai uzliek soda naudu līdz 5000 latu.

(2) Ja persona šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos neizpilda Komisijas norādījumus pēc izteiktā brīdinājuma, Komisija personai uzliek soda naudu līdz 10000 latu."

42. Papildināt Pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Licence fondu biržas darbībai, kas izsniegta fondu biržai līdz 1999.gada 1.septembrim, ir derīga līdz licencē norādītajam derīguma termiņam.

10. Licence un atļauja, kas izsniegtas bankai vai brokeru sabiedrībai līdz 1999.gada 1.septembrim, ir derīgas līdz licencē vai atļaujā norādītajam derīguma termiņam."

Pārejas noteikums

Ar šo likumu noteiktais grozījums likuma "Par vērtspapīriem" 8.panta pirmajā daļā stājas spēkā pēc trīs mēnešiem no šā likuma izsludināšanas.