Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi likumā “Par policiju”

(Reģistra nr.284)

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā “Par policiju” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

   

31.pants. Policijas darbinieka pieņemšana dienestā un atbrīvošana no dienesta. Dienesta pildīšanas kārtība un noteikumi

…….

Policijas darbinieku var atbrīvot no dienesta sakarā ar noteiktā vecuma

vai izdienas laika sasniegšanu, veselības stāvokli, zvēresta laušanu, disciplīnas neievērošanu, notiesāšanu par nozieguma izdarīšanu, štatu samazināšanu, sakarā ar ievēlēšanu vai iecelšanu amatā citā valsts varas vai pārvaldes institūcijā un pēc paša vēlēšanās. Policijas darbinieks ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā lēmumu par viņa atbrīvošanu no dienesta.

1. 31.pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Darbinieku atvaļina no dienesta sakarā ar:

1) paša vēlēšanos;

2) izdienas laika sasniegšanu;

3) likumā noteiktā vecuma sasniegšanu;

4) veselības stāvokli — pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinumu par nederīgumu dienestam;

5) darbinieku skaita samazināšanu;

6) ievēlēšanu vai iecelšanu amatā citā valsts vai pašvaldības iestādē;

7) neatbilstību dienestam pēc atestācijas rezultātiem;

8) disciplīnas pārkāpumiem;

9) spēkā stājušos tiesas spriedumu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

10) darbinieka nāvi.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

   
 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Policijas darbinieks ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā lēmumu par viņa atvaļināšanu no dienesta.”

       

34.pants. Valsts policijas finansēšana

Valsts policijas finansu līdzekļus veido:

1) dotācija no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžetā;

2) pašu ieņēmumi, kurus iegūst:

a) noteiktā kārtībā noslēdzot līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;

b) atstājot valsts policijas rīcībā 80 procentus no līdzekļiem, kas iekasēti naudas sodu veidā, kurus par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu uzlikušas valsts policijas iestādes, kā arī 80 procentus no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot konfiscēto mantu, preces vai

citus priekšmetus, ko likumā noteiktajā kārtībā aprakstījušas un izņēmušas Valsts policijas iestādes. Ne mazāk par 25 procentiem no šādā veidā iegūtajiem līdzekļiem ir jāizlieto attiecīgā

personālsastāva materiālajai stimulēšanai.

2. Izslēgt 34.panta 2.punkta “b” apakšpunktā vārdus “80 procentus no līdzekļiem, kas iekasēti naudas sodu veidā, kurus par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu uzlikušas valsts policijas iestādes, kā arī ”.

       
 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.