Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījums likumā “Par policiju”

(Reģistra nr.284)

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Grozījums likumā

“Par policiju”

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu “grozījums” ar vārdu “grozījumi”.

Pieņemt

Grozījumi likumā

“Par policiju”

 

Izdarīt likumā “Par policiju” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr. Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.; 1995, 2., 24.;1996, 13.nr.; 1997, 2.,8., 23.nr.; 1999, 12.nr.) grozījumu:

     

Izdarīt likumā “Par policiju” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr. Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.; 1995, 2., 24.;1996, 13.nr.; 1997, 2.,8., 23.nr.; 1999, 12.nr.) grozījumu:

31.pants. Policijas darbinieka pieņemšana dienestā un atbrīvošana no dienesta. Dienesta pildīšanas kārtība un noteikumi

…….

Policijas darbinieku var atbrīvot no dienesta sakarā ar noteiktā vecuma

vai izdienas laika sasniegšanu, veselības stāvokli, zvēresta laušanu, disciplīnas neievērošanu, notiesāšanu par nozieguma izdarīšanu, štatu samazināšanu, sakarā ar ievēlēšanu vai iecelšanu amatā citā valsts varas vai pārvaldes institūcijā un pēc paša vēlēšanās. Policijas darbinieks ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā lēmumu par viņa atbrīvošanu no dienesta.

 

 

 

 

2.

LR Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Bičevskis:

Izteikt 31.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Darbinieku atvaļina no dienesta sakarā ar:

1) paša vēlēšanos;

2) izdienas laika sasniegšanu;

3) noteikta vecuma sasniegšanu, kas liedz pildīt dienesta pienākumus;

4) veselības stāvokli - pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinumu par nederīgumu dienestam;

5) darbinieku skaita samazināšanu;

6) līgumā noteiktā termiņa izbeigšanos Valsts robežsardzē;

7) ievēlēšanu vai iecelšanu amatā citā valsts vai pašvaldības iestādē;

8) neatbilstību dienestam pēc atestācijas rezultātiem;

9) disciplīnas pārkāpumiem;

10) spēkā stājušos tiesas spriedumu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

11) darbinieka nāvi.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 31.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Darbinieku atvaļina no dienesta sakarā ar:

1) paša vēlēšanos;

2) izdienas laika sasniegšanu;

3) likumā noteiktā vecuma sasniegšanu;

4) veselības stāvokli - pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinumu par nederīgumu dienestam;

5) darbinieku skaita samazināšanu;

6) ievēlēšanu vai iecelšanu amatā citā valsts vai pašvaldības iestādē;

7) neatbilstību dienestam pēc atestācijas rezultātiem;

8) disciplīnas pārkāpumiem;

9) spēkā stājušos tiesas spriedumu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

10) darbinieka nāvi.”

 

 

Daļēji pieņemt, skat.pr.nr.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

1. 31.pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Darbinieku atvaļina no dienesta sakarā ar:

1) paša vēlēšanos;

2) izdienas laika sasniegšanu;

3) likumā noteiktā vecuma sasniegšanu;

4) veselības stāvokli - pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinumu par nederīgumu dienestam;

5) darbinieku skaita samazināšanu;

6) ievēlēšanu vai iecelšanu amatā citā valsts vai pašvaldības iestādē;

7) neatbilstību dienestam pēc atestācijas rezultātiem;

8) disciplīnas pārkāpumiem;

9) spēkā stājušos tiesas spriedumu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

10) darbinieka nāvi.”;

   

2.

LR Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Bičevskis:

Papildināt 31.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Policijas darbinieks ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā lēmumu par viņa atvaļināšanu no dienesta.”

 

 

Pieņemt

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Policijas darbinieks ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā lēmumu par viņa atvaļināšanu no dienesta.”

34.pants. Valsts policijas finansēšana

Valsts policijas finansu līdzekļus veido:

1) dotācija no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžetā;

2) pašu ieņēmumi, kurus iegūst:

a) noteiktā kārtībā noslēdzot līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;

b) atstājot valsts policijas rīcībā 80 procentus no līdzekļiem, kas iekasēti naudas sodu veidā, kurus par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu uzlikušas valsts policijas iestādes, kā arī 80 procentus no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot konfiscēto mantu, preces vai

citus priekšmetus, ko likumā noteiktajā kārtībā aprakstījušas un izņēmušas Valsts policijas iestādes. Ne mazāk par 25 procentiem no šādā veidā iegūtajiem līdzekļiem ir jāizlieto attiecīgā

personālsastāva materiālajai stimulēšanai.

1. Izslēgt 34.panta 2.punkta “b” apakšpunktā vārdus “80 procentus no līdzekļiem, kas iekasēti naudas sodu veidā, kurus par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu uzlikušas valsts policijas iestādes, kā arī”.

     

2. Izslēgt 34.panta 2.punkta “b” apakšpunktā vārdus “80 procentus no līdzekļiem, kas iekasēti naudas sodu veidā, kurus par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu uzlikušas valsts policijas iestādes, kā arī”.

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.