Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Tautas skaitīšanas likums

(reģ.nr.283)

Saeimā 1.lasījumā pieņemtais likumprojekts (dok.nr.830)

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

Tautas skaitīšanas likums

     

 

Tautas skaitīšanas likums

 

1.pants. Šis likums nosaka, kā organizējama un veicama tautas skaitīšana, tautas skaitīšanas objektus, informācijas avotus, tautas skaitīšanas sagatavošanas un veikšanas darbu galvenos izpildītājus, iedzīvotāju un tautas skaitīšanā iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus, kā arī tautas skaitīšanā iegūto datu izmantošanu.

 

 

 

1.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 1.pantu kā 2.pantu un 2.pantu kā 1.pantu.

 

 

Atbalstīt

1.pants. Tautas skaitīšana ir noteiktā laikā veikts periodisks valsts mēroga pasākums, kurā tiek iegūta sabiedrības un valsts pārvaldes vajadzībām nepieciešamā statistiskā informācija par valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu mājokļiem valstī kopumā, kā arī pa tās administratīvajām teritorijām.

 

2.pants. Tautas skaitīšana ir noteiktā laikā veikts periodisks valsts mēroga pasākums, kurā tiek iegūta sabiedrības un valsts pārvaldes vajadzībām nepieciešamā statistiskā informācija par valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu mājokļiem valstī kopumā, kā arī pa tās administratīvajām teritorijām.

 

 

     

 

2.pants. Šis likums nosaka, kā organizējama un veicama tautas skaitīšana, tautas skaitīšanas objektus, informācijas avotus, tautas skaitīšanas sagatavošanas un veikšanas darbu galvenos izpildītājus, iedzīvotāju un tautas skaitīšanā iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus, kā arī tautas skaitīšanā iegūto datu izmantošanu.

3.pants. (1) Tautas skaitīšana tiek veikta ne retāk kā reizi 10 gados.

(2) Kārtējās tautas skaitīšanas datumu un ilgumu nosaka Ministru kabinets ne vēlāk kā trīs gadus pirms tautas skaitīšanas.

     

3.pants. (1) Tautas skaitīšana tiek veikta ne retāk kā reizi 10 gados.

(2) Kārtējās tautas skaitīšanas datumu un ilgumu nosaka Ministru kabinets ne vēlāk kā trīs gadus pirms tautas skaitīšanas.

 

4.pants. Tautas skaitīšanu un tās sagatavošanu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk - Pārvalde) sadarbībā ar citām valsts institūcijām, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, ievērojot šo likumu un citus normatīvos aktus.

 

2.

Juridiskais birojs

Papildināt 4. pantu aiz vārdiem ‘’Tautas skaitīšanu’’ ar vārdu ‘’veic’’.

 

 

Atbalstīt

4.pants. Tautas skaitīšanu veic un tās sagatavošanu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk - Pārvalde) sadarbībā ar citām valsts institūcijām, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, ievērojot šo likumu un citus normatīvos aktus.

5.pants. (1) Lai organizētu kārtējo tautas skaitīšanu un koordinētu attiecīgajā pasākumā iesaistīto valsts institūciju darbību, Ministru kabinets izveido komisiju, kuras priekšsēdētājs ir ekonomikas ministrs, priekšsēdētāja vietnieks - Pārvaldes priekšnieks, komisijas locekļi - tautas skaitīšanas organizēšanā iesaistīto valsts institūciju un pašvaldību pilnvarotie pārstāvji.

(2) Komisijas kompetenci - tiesības, funkcijas un darbības kārtību - nosaka saskaņā ar ekonomikas ministra apstiprinātu nolikumu.

3.

Juridiskais birojs

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

‘’5. pants. (1) Tautas skaitīšanu organizē un tautas skaitīšanā iesaistīto valsts institūciju un pašvaldību darbību koordinē Ministru kabineta izveidota Tautas skaitīšanas komisija (turpmāk likumā - Komisija). Komisijas priekšsēdētājs ir ekonomikas ministrs, tās priekšsēdētāja vietnieks - Pārvaldes priekšnieks, Komisijas locekļi - tautas skaitīšanā iesaistīto valsts institūciju un pašvaldību pilnvaroti pārstāvji.

(2) Komisija darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu, kas nosaka tās izveidošanas kārtību, tiesības un pienākumus, finansēšanas kārtību un citus ar tās organizatorisko darbību saistītus jautājumus.’’

 

 

Atbalstīt

5. pants. (1) Tautas skaitīšanu organizē un tautas skaitīšanā iesaistīto valsts institūciju un pašvaldību darbību koordinē Ministru kabineta izveidota Tautas skaitīšanas komisija (turpmāk likumā - Komisija). Komisijas priekšsēdētājs ir ekonomikas ministrs, tās priekšsēdētāja vietnieks - Pārvaldes priekšnieks, Komisijas locekļi - tautas skaitīšanā iesaistīto valsts institūciju un pašvaldību pilnvaroti pārstāvji.

(2) Komisija darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu, kas nosaka tās izveidošanas kārtību, tiesības un pienākumus, finansēšanas kārtību un citus ar tās organizatorisko darbību saistītus jautājumus.

 

6.pants. Kārtējās tautas skaitīšanas programmu - jautājumus, uz kuriem saskaņā ar valsts institūciju un citu lietotāju vajadzībām un Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju rekomendācijām jāiegūst atbildes tautas skaitīšanā, - (turpmāk - programma) izstrādā Pārvalde, un to apstiprina Ministru kabinets.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Juridiskais birojs

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

‘’6.pants. Tautas skaitīšana norit saskaņā ar kārtējās tautas skaitīšanas programmu (turpmāk likumā - Programma), kas satur jautājumus, uz kuriem tautas skaitīšanas laikā iegūstamas atbildes, kā arī metodes, kādas izmantojamas tautas skaitīšanas laikā nepieciešamās informācijas iegūšanai. Programmu izstrādā Pārvalde un to apstiprina Ministru kabinets.’’

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

‘’6.pants. Tautas skaitīšana norit saskaņā ar kārtējās tautas skaitīšanas programmu (turpmāk - Programma), kas satur jautājumus, uz kuriem tautas skaitīšanas laikā iegūstamas atbildes. Programmu izstrādā Pārvalde, un to apstiprina Ministru kabinets.’’

 

Daļēji atbalstīt (skatīt atbildīgās komisijas 6.panta redakciju)

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. Tautas skaitīšana norit saskaņā ar kārtējās tautas skaitīšanas programmu (turpmāk - Programma), kas satur jautājumus, uz kuriem tautas skaitīšanas laikā iegūstamas atbildes. Programmu izstrādā Pārvalde, un to apstiprina Ministru kabinets.

 

7.pants. (1) Tautas skaitīšanas objekti ir:

1) fiziskas personas, kuru dzīvesvieta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta attiecīgajā valsts vai pašvaldības institūcijā Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk - pastāvīgie iedzīvotāji) neatkarīgi no tā, vai viņi tautas skaitīšanas laikā atrodas savā pastāvīgajā dzīvesvietā vai pagaidu prombūtnē uz laiku, kas mazāks par vienu gadu, Latvijas valsts teritorijā vai citās valstīs;

2) Latvijas Republikas militārpersonas un diplomātiskās personas, kā arī viņu ģimenes locekļi, kas atrodas ārpus Latvijas valsts teritorijas;

3) šī panta pirmās daļas 1. un 2.punktā norādīto personu mājas vai dzīvokļi, vai citas dzīvojamās telpas, kurās dzīvo pastāvīgie iedzīvotāji (turpmāk - mājokļi), Latvijas Republikas teritorijā.

(2) Tautas skaitīšanā nav vācama un apkopojama informācija par ārvalstu militāro un diplomātisko personālu un viņu ģimenes locekļiem, kuri atrodas Latvijas valsts teritorijā, kā arī par ārvalstu fiziskajām personām, kuras likumā noteiktajā kārtībā uz laiku ieceļojušas Latvijā un nav saņēmušas uzturēšanās atļauju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 7.panta pirmās daļas otro punktu.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām 7. panta otro daļu ietvert likumprojekta 10. pantā kā otro daļu.

Atbildīgā komisija

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā;

“7.pants. (1)Tautas skaitīšanas objekti ir fiziskās personas, kas reģistrētas Latvijas Republikas iedzīvotāju reģistrā, kā arī tās fiziskās personas, kas nav reģistrētas Latvijas Republikas iedzīvotāju reģistrā, bet ir tiesīgas reģistrēties, izņemot:

1) fiziskās personas, kas uzturas ārpus Latvijas ilgāk par vienu gadu. Šis noteikums nav attiecināms uz Latvijas Republikas diplomātiskām personām un militārpersonām, kā arī viņu ģimenes locekļiem ;

2) fiziskās personas, kas ieceļojušas un uzturas Latvijā mazāk par vienu gadu.

(2) Tautas skaitīšanā vācama un apkopojama šā panta pirmajā daļā minēto uzskaitāmo personu mājokļus raksturojoša informācija.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt (skatīt atbildīgās komisijas 7.panta

redakciju)

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.pants. (1)Tautas skaitīšanas objekti ir fiziskās personas, kas reģistrētas Latvijas Republikas iedzīvotāju reģistrā, kā arī tās fiziskās personas, kas nav reģistrētas Latvijas Republikas iedzīvotāju reģistrā, bet ir tiesīgas reģistrēties, izņemot:

1) fiziskās personas, kas uzturas ārpus Latvijas ilgāk par vienu gadu. Šis noteikums nav attiecināms uz Latvijas Republikas diplomātiskām personām un militārpersonām, kā arī viņu ģimenes locekļiem ;

2) fiziskās personas, kas ieceļojušas un uzturas Latvijā mazāk par vienu gadu.

(2) Tautas skaitīšanā vācama un apkopojama šā panta pirmajā daļā minēto uzskaitāmo personu mājokļus raksturojoša informācija.

 

 

 

 

8.pants. (1) Programmā paredzētās informācijas iegūšanai izmanto skaitītāju metodi, skaitīšanas lapu pašaizpildīšanas metodi, citas Pārvaldes akceptētas metodes, kā arī dažādu šo metožu kombinējumu, ņemot vērā konkrētos apstākļus.

(2) Pārvaldei ir tiesības programmā paredzēto informāciju pilnā apjomā vai daļēji iegūt no valsts un pašvaldību institūciju rīcībā esošajiem reģistriem un citām informācijas sistēmām. Šādos gadījumos attiecīgie jautājumi iedzīvotājiem netiek uzdoti.

 

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Juridiskais birojs

Izteikt 8. pantu kā 10. pantu , bet likumprojekta 10. pantu - kā 8. pantu.

Juridiskais birojs

Aizstāt 8. panta pirmajā daļā vārdus ‘’Pārvaldes akceptētas’’ ar vārdiem ‘’Ministru kabineta apstiprinātas’’ .

Atbildīgā komisija

Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdus “Pārvaldes akceptētas” ar vārdiem “Pārvaldes izstrādātas un Komisijas apstiprinātas”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pārvalde Programmā paredzēto informāciju pilnā apjomā vai daļēji iegūst no valsts un pašvaldību institūciju kā arī privātpersonu rīcībā esošajiem reģistriem un informācijas sistēmām. Šādos gadījumos attiecīgie jautājumi iedzīvotājiem netiek uzdoti.”

Atbildīgā komisija

Papildināt 8.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām ir pienākums sniegt Pārvaldei Programmā paredzēto informāciju.”

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8.pants. (1) Programmā paredzētās informācijas iegūšanai izmanto skaitītāju metodi, skaitīšanas lapu pašaizpildīšanas metodi, citas Pārvaldes izstrādātas un Komisijas apstiprinātas metodes, kā arī dažādu šo metožu kombinējumu, ņemot vērā konkrētos apstākļus.

(2) Pārvalde Programmā paredzēto informāciju pilnā apjomā vai daļēji iegūst no valsts un pašvaldību institūciju kā arī privātpersonu rīcībā esošajiem reģistriem un informācijas sistēmām. Šādos gadījumos attiecīgie jautājumi iedzīvotājiem netiek uzdoti.

(3) Valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām ir pienākums sniegt Pārvaldei Programmā paredzēto informāciju.

 

 

 

 

9.pants. (1) Iedzīvotājiem ir obligāts pienākums sniegt Pārvaldes pilnvarotajām personām, kuras veic iedzīvotāju aptauju viņu dzīvesvietā vai precizē ar pašaizpildīšanas metodi sagatavoto informāciju (turpmāk - skaitītāji), patiesu informāciju saskaņā ar šo likumu, Valsts statistikas likumu un Ministru kabineta apstiprināto programmu.

(2) Skaitītājam ir tiesības pieprasīt iedzīvotājiem personu apliecinošus dokumentus, ja tas ir nepieciešams programmā paredzētās informācijas kvalitātes nodrošināšanai.

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

Atbildīgā komisija

Papildināt 9.pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Programmā paredzētās informācijas iegūšanai Pārvaldes pilnvarotas personas (turpmāk - Skaitītāji) iedzīvotāju dzīvesvietās veic iedzīvotāju aptauju vai precizē iedzīvotāju sagatavoto informāciju.’’;

uzskatīt līdzšinējo pirmo un otro daļu attiecīgi par otro un trešo daļu.

Juridiskais birojs

Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Iedzīvotāju pienākums ir pēc pieprasījuma sniegt patiesu informāciju Skaitītājiem, ievērojot šo likumu, Valsts statistikas likumu un Programmu.’’

Juridiskais birojs

Papildināt 9. panta otro daļu aiz vārda ‘’pieprasīt’’ ar vārdu ‘’uzrādīt’’, bet vārdus ’’ja tas ir nepieciešams programmā paredzētās informācijas kvalitātes nodrošināšanai’’ aizstāt ar vārdiem ‘’vienīgi gadījumos, lai precizētu iedzīvotāja sniegtu programmā paredzētu informāciju.’’

Atbildīgā komisija

Papildināt 9.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pārvaldes pilnvarotajiem Skaitītājiem, uzrādot Pārvaldes izsniegtu apliecību, ir tiesības apmeklēt iedzīvotājus viņu mājokļos laikā no pulksten 7.00 līdz 21.00, lai iegūtu programmā paredzēto informāciju.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

9.pants. (1) Programmā paredzētās informācijas iegūšanai Pārvaldes pilnvarotas personas (turpmāk - Skaitītāji) iedzīvotāju dzīvesvietās veic iedzīvotāju aptauju vai precizē iedzīvotāju sagatavoto informāciju.

(2) Iedzīvotāju pienākums ir pēc pieprasījuma sniegt patiesu informāciju Skaitītājiem, ievērojot šo likumu, Valsts statistikas likumu un Programmu.

(3) Skaitītājam ir tiesības pieprasīt uzrādīt iedzīvotājiem personu apliecinošus dokumentus vienīgi gadījumos, lai precizētu iedzīvotāja sniegtu programmā paredzētu informāciju.

(4) Pārvaldes pilnvarotajiem Skaitītājiem, uzrādot Pārvaldes izsniegtu apliecību, ir tiesības apmeklēt iedzīvotājus viņu mājokļos laikā no pulksten 7.00 līdz 21.00, lai iegūtu programmā paredzēto informāciju.

10.pants. Kārtību, kādā iegūstama informācija par Latvijas Republikas diplomātiskajām personām, viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kas Latvijas valsts uzdevumā strādā starptautiskajās organizācijās un kas pagaidām dzīvo ārpus valsts teritorijas, par personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir slēgta tipa militāras apmetnes, par Latvijas Republikas militārpersonām un viņu ģimenes locekļiem, kas pagaidām dzīvo ārpus Latvijas valsts teritorijas, kā arī par personām, kas dzīvo veco ļaužu pansionātos (centros), bērnu- bāreņu aprūpes centros, bērnunamos- patversmēs, atrodas ieslodzījuma vietās, nosaka Ministru kabinets.

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Juridiskais birojs

Izteikt 10. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Programmā paredzētās informācijas iegūšanai Pārvaldes pilnvarotas personas (turpmāk likumā - Skaitītāji) iedzīvotāju dzīvesvietās veic iedzīvotāju aptauju vai precizē iedzīvotāju sagatavoto informāciju.’’;

- pašreizējo panta normu izteikt kā otro daļu.

 

Juridiskais birojs

Papildināt 10.pantu ar trešo daļu, kas pašreizējā redakcijā ir 13. panta trešā daļa.

Daļēji atbalstīt, iekļaut atbildīgās komisijas 9.panta redakcijā kā 1.daļa

 

 

Noraidīt

10.pants. Kārtību, kādā iegūstama informācija par Latvijas Republikas diplomātiskajām personām, viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kas Latvijas valsts uzdevumā strādā starptautiskajās organizācijās un kas pagaidām dzīvo ārpus valsts teritorijas, par personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir slēgta tipa militāras apmetnes, par Latvijas Republikas militārpersonām un viņu ģimenes locekļiem, kas pagaidām dzīvo ārpus Latvijas valsts teritorijas, kā arī par personām, kas dzīvo veco ļaužu pansionātos (centros), bērnu- bāreņu aprūpes centros, bērnunamos- patversmēs, atrodas ieslodzījuma vietās, nosaka Ministru kabinets.

11.pants. Pārvalde ir tiesīga bez maksas saņemt informāciju no valsts institūcijām, reģistriem un informācijas sistēmām.

 

20.

 

 

 

 

 

 

21.

Juridiskais birojs

Izteikt 11. pantu šādā redakcijā :

‘’11.pants. Pārvaldei ir tiesības saņemt programmā paredzēto informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām, reģistriem un informācijas sistēmām bez maksas.’’

Atbildīgā komisija

Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Pārvaldei ir tiesīb as saņemt Programmā paredzēto informāciju no valsts un pašvaldību institūciju , kā arī privātpersonu rīcībā esošajiem reģistriem un informācijas sistēmām bez maksas.”

 

Atbalstīt,

iekļaut atbildīgās komisijas 11.panta redakcijā

 

Atbalstīt

11.pants. Pārvaldei ir tiesības saņemt Programmā paredzēto informāciju no valsts un pašvaldību institūciju , kā arī privātpersonu rīcībā esošajiem reģistriem un informācijas sistēmām bez maksas.

 

12.pants. (1) Pašvaldības sadarbībā ar vietējām statistikas nodaļām un citām valsts iestādēm nodrošina skaitīšanas norisi savā administratīvajā teritorijā, kā arī nodrošina:

1) lai ielu nosaukumi un māju numuri būtu piestiprināti pie ēkām labi redzamā vietā;

2) iespēju skaitītājiem lietot pašvaldību datu bāzes par iedzīvotājiem un ēkām;

3) par samaksu skaitītājus ar darba telpām, kuras ir atbilstoši iekārtotas un aprīkotas ar sakaru līdzekļiem.

(2) Pašvaldības saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem un noslēgtajiem līgumiem pilda Pārvaldes noteiktos uzdevumus tautas skaitīšanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Juridiskais birojs

Aizstāt 12. panta pirmajā daļā vārdu ‘’iestādēm’’ ar vārdu ‘’institūcijām’’;

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdu ‘’māju’’ ar vārdu ‘’ēku’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 12.panta otro daļu.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

12.pants.  Pašvaldības sadarbībā ar vietējām statistikas nodaļām un citām valsts institūcijām nodrošina skaitīšanas norisi savā administratīvajā teritorijā, kā arī nodrošina:

1) lai ielu nosaukumi un ēku numuri būtu piestiprināti pie ēkām labi redzamā vietā;

2) iespēju Skaitītājiem lietot pašvaldību datu bāzes par iedzīvotājiem un ēkām;

3) par samaksu Skaitītājus ar darba telpām, kuras ir atbilstoši iekārtotas un aprīkotas ar sakaru līdzekļiem.

13.pants. (1) Pārvaldes priekšnieks:

1) apstiprina skaitīšanas lapas un tautas skaitīšanas rezultātu kopsavilkuma statistisko tabulu komplektu. Skaitīšanas lapām jābūt latviešu valodā un Latvijas valstī dzīvojošo skaitliski lielāko nacionālo minoritāšu valodās;

2) apstiprina metodoloģiskos un organizatoriskos dokumentus, kuri obligāti ievērojami visiem tautas skaitīšanā iesaistītajiem darbiniekiem.

(2) Pārvalde:

1) vispusīgi un savlaicīgi informē iedzīvotājus par kārtējo tautas skaitīšanu, tās nepieciešamību, mērķiem, iegūto datu izmantošanu, iedzīvotāju pienākumiem tautas skaitīšanā;

2) koordinē un kontrolē citu tautas skaitīšanā un tās sagatavošanā iesaistīto institūciju darbu tiem uzdoto pienākumu izpildē;

3) sadarbībā ar pašvaldībām veic skaitītāju komplektēšanu un apmācību;

4) nodrošina programmā paredzētās informācijas ieguvi no iedzīvotājiem, pārbauda, statistiski apstrādā un analizē to;

5) izstrādā un realizē pasākumus, lai nodrošinātu tautas skaitīšanā iegūstamās informācijas augstu kvalitāti, kā arī pēc tautas skaitīšanas materiālu saņemšanas izlases veidā veic to kontrolpārbaudes;

6) sešu mēnešu laikā pēc kārtējās tautas skaitīšanas iesniedz ekonomikas ministram ziņojumu par tautas skaitīšanas gaitu un galvenajiem rezultātiem. Ekonomikas ministrs Pārvaldes iesniegto ziņojumu izskata un divu mēnešu laikā iesniedz informāciju Ministru kabinetā;

7) publicē tautas skaitīšanas kopsavilkuma datus statistikas datu krājumos un izplata tos, izmantojot citus informācijas līdzekļus. Katrai pašvaldībai ir tiesības bez maksas saņemt tautas skaitīšanas kopsavilkuma tabulas par tās administratīvo teritoriju;

8) bez maksas nodrošina sabiedrību ar galvenajiem tautas skaitīšanas rezultātiem, publicējot tos izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un datu krājumos. Par budžeta līdzekļiem nodrošina ar tautas skaitīšanas datu krājumiem publiskās bibliotēkas, kā arī rada iespēju lietotājiem izmantot tos datorizētā veidā;

9) saglabā tautas skaitīšanā iegūtos individuālos datus par iedzīvotājiem, viņu ģimenēm un mājokļiem. Skaitīšanas lapas vai to elektroniskie attēli un citi informācijas nesēji, kuri satur individuālos datus, kā arī tautas skaitīšanā iegūto datu apstrādes rezultātā iegūtās kopsavilkuma statistiskās tabulas glabājamas pastāvīgi.

(3) Pārvaldes pilnvarotajiem skaitītājiem, uzrādot Pārvaldes izsniegtu apliecību, ir tiesības apmeklēt iedzīvotājus viņu mājokļos laikā no pulksten 7.00 līdz 21.00, lai iegūtu programmā paredzēto informāciju.

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Atbildīgā komisija

Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

13.pants.  Pārvalde:

1) apstiprina skaitīšanas lapas un tautas skaitīšanas rezultātu kopsavilkuma statistisko tabulu komplektu;

2) vispusīgi un savlaicīgi informē iedzīvotājus par kārtējo tautas skaitīšanu, tās nepieciešamību, mērķiem, iegūto datu izmantošanu, iedzīvotāju pienākumiem tautas skaitīšanā;

3) koordinē un kontrolē citu tautas skaitīšanā un tās sagatavošanā iesaistīto institūciju darbu tiem uzdoto pienākumu izpildē;

4) sadarbībā ar pašvaldībām veic skaitītāju komplektēšanu un apmācību;

5)nodrošina programmā paredzētās informācijas ieguvi no iedzīvotājiem, pārbauda, statistiski apstrādā un analizē to;

6)) izstrādā un realizē pasākumus, lai nodrošinātu tautas skaitīšanā iegūstamās informācijas augstu kvalitāti, kā arī pēc tautas skaitīšanas materiālu saņemšanas izlases veidā veic to kontrolpārbaudes;

7) sešu mēnešu laikā pēc kārtējās tautas skaitīšanas iesniedz ekonomikas ministram ziņojumu par tautas skaitīšanas gaitu un galvenajiem rezultātiem. Ekonomikas ministrs Pārvaldes iesniegto ziņojumu izskata un divu mēnešu laikā iesniedz informāciju Ministru kabinetā;

8) publicē tautas skaitīšanas kopsavilkuma datus statistikas datu krājumos un izplata tos, izmantojot citus informācijas līdzekļus. Katrai pašvaldībai ir tiesības bez maksas saņemt tautas skaitīšanas kopsavilkuma tabulas par tās administratīvo teritoriju;

9) nodrošina sabiedrību ar galvenajiem tautas skaitīšanas rezultātiem, publicējot tos izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un datu krājumos. Par budžeta līdzekļiem nodrošina ar tautas skaitīšanas datu krājumiem publiskās bibliotēkas, kā arī rada iespēju lietotājiem izmantot tos datorizētā veidā;

10) saglabā tautas skaitīšanā iegūtos individuālos datus par iedzīvotājiem, viņu ģimenēm un mājokļiem. Skaitīšanas lapas vai to elektroniskie attēli un citi informācijas nesēji, kuri satur individuālos datus, kā arī tautas skaitīšanā iegūto datu apstrādes rezultātā iegūtās kopsavilkuma statistiskās tabulas glabājamas pastāvīgi. “

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 13. panta otrās daļas 8. punktā vārdus ‘’bez maksas’’.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt (skatīt atbildīgās komisijas 13.panta 9.punkta redakciju)

 

13.pants.  Pārvalde:

1) apstiprina skaitīšanas lapas un tautas skaitīšanas rezultātu kopsavilkuma statistisko tabulu komplektu;

2) vispusīgi un savlaicīgi informē iedzīvotājus par kārtējo tautas skaitīšanu, tās nepieciešamību, mērķiem, iegūto datu izmantošanu, iedzīvotāju pienākumiem tautas skaitīšanā;

3) koordinē un kontrolē citu tautas skaitīšanā un tās sagatavošanā iesaistīto institūciju darbu tiem uzdoto pienākumu izpildē;

4) sadarbībā ar pašvaldībām veic skaitītāju komplektēšanu un apmācību;

5)nodrošina programmā paredzētās informācijas ieguvi no iedzīvotājiem, pārbauda, statistiski apstrādā un analizē to;

6) izstrādā un realizē pasākumus, lai nodrošinātu tautas skaitīšanā iegūstamās informācijas augstu kvalitāti, kā arī pēc tautas skaitīšanas materiālu saņemšanas izlases veidā veic to kontrolpārbaudes;

7) sešu mēnešu laikā pēc kārtējās tautas skaitīšanas iesniedz ekonomikas ministram ziņojumu par tautas skaitīšanas gaitu un galvenajiem rezultātiem. Ekonomikas ministrs Pārvaldes iesniegto ziņojumu izskata un divu mēnešu laikā iesniedz informāciju Ministru kabinetā;

 

 

 

8) publicē tautas skaitīšanas kopsavilkuma datus statistikas datu krājumos un izplata tos, izmantojot citus informācijas līdzekļus. Katrai pašvaldībai ir tiesības bez maksas saņemt tautas skaitīšanas kopsavilkuma tabulas par tās administratīvo teritoriju;

9) nodrošina sabiedrību ar galvenajiem tautas skaitīšanas rezultātiem, publicējot tos izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un datu krājumos. Par budžeta līdzekļiem nodrošina ar tautas skaitīšanas datu krājumiem publiskās bibliotēkas, kā arī rada iespēju lietotājiem izmantot tos datorizētā veidā;

10) saglabā tautas skaitīšanā iegūtos individuālos datus par iedzīvotājiem, viņu ģimenēm un mājokļiem. Skaitīšanas lapas vai to elektroniskie attēli un citi informācijas nesēji, kuri satur individuālos datus, kā arī tautas skaitīšanā iegūto datu apstrādes rezultātā iegūtās kopsavilkuma statistiskās tabulas glabājamas pastāvīgi.

14.pants. Tautas skaitīšanā iegūto un Pārvaldes izstrādātajā kopsavilkumā iekļauto datu lietotāji ir valsts iedzīvotāji, valsts varas un pārvaldes institūcijas, pašvaldības, zinātniskās iestādes, starptautiskās organizācijas, citas iestādes un organizācijas.

 

26.

 

 

27.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 14. pantu.

Atbildīgā komisija

Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Tautas skaitīšanā apkopoto informāciju, kas nav publicēta, ikviena fiziskā vai juridiskā persona var iegūt Valsts statistikas likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

Noraidīt

 

 

Atbalstīt

14.pants. Tautas skaitīšanā apkopoto informāciju, kas nav publicēta, ikviena fiziskā vai juridiskā persona var iegūt Valsts statistikas likumā noteiktajā kārtībā.

15.pants. (1) Tautas skaitīšanā iegūtā individuālā informācija, ko Pārvaldes pilnvarotajiem skaitītājiem snieguši iedzīvotāji, ir ierobežotas pieejamības informācija, un tā nav izsniedzama citām iestādēm un organizācijām. To var izmantot tikai statistiskiem nolūkiem - kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, sociālekonomisko parādību un procesu analīzei.

2) Pārvaldes darbinieku un citu tautas skaitīšanā iesaistīto personu pienākums ir neizpaust viņu rīcībā esošo individuālo informāciju par fiziskajām personām.

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 15. pantu šādā redakcija:

‘’15. pants. (1) Tautas skaitīšanā no iedzīvotājiem iegūtā individuālā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija saskaņā ar Informācijas atklātības likumu. Tā nav izsniedzama publiskai izmantošanai fiziskām un juridiskām personām. Šī informācija izmantojama vienīgi statistiskiem nolūkiem - kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, sociālekonomisko parādību un procesu analīzei un publiskai izmantošanai tiek sagatavota vispārēju statistisku datu veidā vai citā netiešā formā.

(2) Pārvaldes darbinieku un citu tautas skaitīšanā iesaistīto personu pienākums saskaņā ar Informācijas atklātības likumu ir neizpaust viņu rīcībā esošo ierobežotas pieejamības informāciju.”

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15. pants. (1) Tautas skaitīšanā no iedzīvotājiem iegūtā individuālā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija saskaņā ar Informācijas atklātības likumu. Tā nav izsniedzama publiskai izmantošanai fiziskajām un juridiskajām personām. Šī informācija izmantojama vienīgi statistiskiem nolūkiem - kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, sociālekonomisko parādību un procesu analīzei un publiskai izmantošanai tiek sagatavota vispārēju statistisku datu veidā vai citā netiešā formā.

(2) Pārvaldes darbinieku un citu tautas skaitīšanā iesaistīto personu pienākums saskaņā ar Informācijas atklātības likumu un Valsts statistikas likumu ir neizpaust viņu rīcībā esošo ierobežotas pieejamības informāciju.”

 

Atbalstīt,

iekļaut atbildīgās komisijas 15.panta redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. pants. (1) Tautas skaitīšanā no iedzīvotājiem iegūtā individuālā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija saskaņā ar Informācijas atklātības likumu. Tā nav izsniedzama publiskai izmantošanai fiziskajām un juridiskajām personām. Šī informācija izmantojama vienīgi statistiskiem nolūkiem - kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, sociālekonomisko parādību un procesu analīzei un publiskai izmantošanai tiek sagatavota vispārēju statistisku datu veidā vai citā netiešā formā.

(2) Pārvaldes darbinieku un citu tautas skaitīšanā iesaistīto personu pienākums saskaņā ar Informācijas atklātības likumu un Valsts statistikas likumu ir neizpaust viņu rīcībā esošo ierobežotas pieejamības informāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.pants. (1) Izdevumi, kas saistīti ar tautas skaitīšanu, tiek segti no valsts budžeta.

(2) Papildu izdevumi, kas saistīti ar tautas skaitīšanu attiecīgajā teritorijā, pašvaldībām tiek segti no tautas skaitīšanas organizēšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 16.panta otro daļu.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

16.pants.  Izdevumi, kas saistīti ar tautas skaitīšanu, tiek segti no valsts budžeta.

 

Pārejas noteikums

Šī likuma 3.panta otrā daļa un 6.pants stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

     

 

Pārejas noteikums

Šā likuma 3.panta otrā daļa un 6.pants stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.