Likumprojekts

Likumprojekts

Tautas skaitīšanas likums

1.pants. Šis likums nosaka, kā organizējama un veicama tautas skaitīšana, tautas skaitīšanas objektus, informācijas avotus, tautas skaitīšanas sagatavošanas un veikšanas darbu galvenos izpildītājus, iedzīvotāju un tautas skaitīšanā iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus, kā arī tautas skaitīšanā iegūto datu izmantošanu.

2.pants. Tautas skaitīšana ir noteiktā laikā veikts periodisks valsts mēroga pasākums, kurā tiek iegūta sabiedrības un valsts pārvaldes vajadzībām nepieciešamā statistiskā informācija par valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu mājokļiem valstī kopumā, kā arī pa tās administratīvajām teritorijām.

3.pants. (1) Tautas skaitīšana tiek veikta ne retāk kā reizi 10 gados.

(2) Kārtējās tautas skaitīšanas datumu un ilgumu nosaka Ministru kabi-nets ne vēlāk kā trīs gadus pirms tautas skaitīšanas.

4.pants. Tautas skaitīšanu un tās sagatavošanu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk - Pārvalde) sadarbībā ar citām valsts institūcijām, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, ievērojot šo likumu un citus normatīvos aktus.

5.pants. (1) Lai organizētu kārtējo tautas skaitīšanu un koordinētu attiecīgajā pasākumā iesaistīto valsts institūciju darbību, Ministru kabinets izveido komisiju, kuras priekšsēdētājs ir ekonomikas ministrs, priekšsēdētāja vietnieks - Pārvaldes priekšnieks, komisijas locekļi - tautas skaitīšanas organizēšanā iesaistīto valsts institūciju un pašvaldību pilnvarotie pārstāvji.

(2) Komisijas kompetenci - tiesības, funkcijas un darbības kārtību - nosaka saskaņā ar ekonomikas ministra apstiprinātu nolikumu.

6.pants. Kārtējās tautas skaitīšanas programmu - jautājumus, uz kuriem saskaņā ar valsts institūciju un citu lietotāju vajadzībām un Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju rekomendācijām jāiegūst atbildes tautas skaitīšanā, - (turpmāk - programma) izstrādā Pārvalde, un to apstiprina Ministru kabinets.

 

7.pants. (1) Tautas skaitīšanas objekti ir:

1) fiziskas personas, kuru dzīvesvieta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta attiecīgajā valsts vai pašvaldības institūcijā Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk - pastāvīgie iedzīvotāji) neatkarīgi no tā, vai viņi tautas skaitīšanas laikā atrodas savā pastāvīgajā dzīvesvietā vai pagaidu prombūtnē uz laiku, kas mazāks par vienu gadu, Latvijas valsts teritorijā vai citās valstīs;

2) Latvijas Republikas militārpersonas un diplomātiskās personas, kā arī viņu ģimenes locekļi, kas atrodas ārpus Latvijas valsts teritorijas;

3) šī panta pirmās daļas 1. un 2.punktā norādīto personu mājas vai dzīvokļi, vai citas dzīvojamās telpas, kurās dzīvo pastāvīgie iedzīvotāji (turpmāk - mājokļi), Latvijas Republikas teritorijā.

(2) Tautas skaitīšanā nav vācama un apkopojama informācija par ārvalstu militāro un diplomātisko personālu un viņu ģimenes locekļiem, kuri atrodas Latvijas valsts teritorijā, kā arī par ārvalstu fiziskajām personām, kuras likumā noteiktajā kārtībā uz laiku ieceļojušas Latvijā un nav saņēmušas uzturēšanās atļauju.

8.pants. (1) Programmā paredzētās informācijas iegūšanai izmanto skaitītāju metodi, skaitīšanas lapu pašaizpildīšanas metodi, citas Pārvaldes akceptētas metodes, kā arī dažādu šo metožu kombinējumu, ņemot vērā konkrētos apstākļus.

(2) Pārvaldei ir tiesības programmā paredzēto informāciju pilnā apjomā vai daļēji iegūt no valsts un pašvaldību institūciju rīcībā esošajiem reģistriem un citām informācijas sistēmām. Šādos gadījumos attiecīgie jautājumi iedzīvotājiem netiek uzdoti.

9.pants. (1) Iedzīvotājiem ir obligāts pienākums sniegt Pārvaldes pilnvarotajām personām, kuras veic iedzīvotāju aptauju viņu dzīvesvietā vai precizē ar pašaizpildīšanas metodi sagatavoto informāciju (turpmāk - skaitītāji), patiesu informāciju saskaņā ar šo likumu, Valsts statistikas likumu un Ministru kabineta apstiprināto programmu.

(2) Skaitītājam ir tiesības pieprasīt iedzīvotājiem personu apliecinošus dokumentus, ja tas ir nepieciešams programmā paredzētās informācijas kvalitātes nodrošināšanai.

10.pants. Kārtību, kādā iegūstama informācija par Latvijas Republikas diplomātiskajām personām, viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kas Latvijas valsts uzdevumā strādā starptautiskajās organizācijās un kas pagaidām dzīvo ārpus valsts teritorijas, par personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir slēgta tipa militāras apmetnes, par Latvijas Republikas militārpersonām un viņu ģimenes locekļiem, kas pagaidām dzīvo ārpus Latvijas valsts teritorijas, kā arī par personām, kas dzīvo veco ļaužu pansionātos (centros), bērnu- bāreņu aprūpes centros, bērnunamos- patversmēs, atrodas ieslodzījuma vietās, nosaka Ministru kabinets.

11.pants. Pārvalde ir tiesīga bez maksas saņemt informāciju no valsts institūcijām, reģistriem un informācijas sistēmām.

12.pants. (1) Pašvaldības sadarbībā ar vietējām statistikas nodaļām un citām valsts iestādēm nodrošina skaitīšanas norisi savā administratīvajā teritorijā, kā arī nodrošina:

1) lai ielu nosaukumi un māju numuri būtu piestiprināti pie ēkām labi redzamā vietā;

2) iespēju skaitītājiem lietot pašvaldību datu bāzes par iedzīvotājiem un ēkām;

3) par samaksu skaitītājus ar darba telpām, kuras ir atbilstoši iekārtotas un aprīkotas ar sakaru līdzekļiem.

(2) Pašvaldības saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem un noslēgtajiem līgumiem pilda Pārvaldes noteiktos uzdevumus tautas skaitīšanā.

13.pants. (1) Pārvaldes priekšnieks:

1) apstiprina skaitīšanas lapas un tautas skaitīšanas rezultātu kopsavilkuma statistisko tabulu komplektu. Skaitīšanas lapām jābūt latviešu valodā un Latvijas valstī dzīvojošo skaitliski lielāko nacionālo minoritāšu valodās;

2) apstiprina metodoloģiskos un organizatoriskos dokumentus, kuri obligāti ievērojami visiem tautas skaitīšanā iesaistītajiem darbiniekiem.

(2) Pārvalde:

1) vispusīgi un savlaicīgi informē iedzīvotājus par kārtējo tautas skaitīšanu, tās nepieciešamību, mērķiem, iegūto datu izmantošanu, iedzīvotāju pienākumiem tautas skaitīšanā;

2) koordinē un kontrolē citu tautas skaitīšanā un tās sagatavošanā iesaistīto institūciju darbu tiem uzdoto pienākumu izpildē;

3) sadarbībā ar pašvaldībām veic skaitītāju komplektēšanu un apmācību;

4) nodrošina programmā paredzētās informācijas ieguvi no iedzīvotājiem, pārbauda, statistiski apstrādā un analizē to;

5) izstrādā un realizē pasākumus, lai nodrošinātu tautas skaitīšanā iegūstamās informācijas augstu kvalitāti, kā arī pēc tautas skaitīšanas materiālu saņemšanas izlases veidā veic to kontrolpārbaudes;

6) sešu mēnešu laikā pēc kārtējās tautas skaitīšanas iesniedz ekonomikas ministram ziņojumu par tautas skaitīšanas gaitu un galvenajiem rezultātiem. Ekonomikas ministrs Pārvaldes iesniegto ziņojumu izskata un divu mēnešu laikā iesniedz informāciju Ministru kabinetā;

7) publicē tautas skaitīšanas kopsavilkuma datus statistikas datu krājumos un izplata tos, izmantojot citus informācijas līdzekļus. Katrai pašvaldībai ir tiesības bez maksas saņemt tautas skaitīšanas kopsavilkuma tabulas par tās administratīvo teritoriju;

8) bez maksas nodrošina sabiedrību ar galvenajiem tautas skaitīšanas rezultātiem, publicējot tos izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un datu krājumos. Par budžeta līdzekļiem nodrošina ar tautas skaitīšanas datu krājumiem publiskās bibliotēkas, kā arī rada iespēju lietotājiem izmantot tos datorizētā veidā;

9) saglabā tautas skaitīšanā iegūtos individuālos datus par iedzīvotājiem, viņu ģimenēm un mājokļiem. Skaitīšanas lapas vai to elektroniskie attēli un citi informācijas nesēji, kuri satur individuālos datus, kā arī tautas skaitīšanā iegūto datu apstrādes rezultātā iegūtās kopsavilkuma statistiskās tabulas glabājamas pastāvīgi.

(3) Pārvaldes pilnvarotajiem skaitītājiem, uzrādot Pārvaldes izsniegtu apliecību, ir tiesības apmeklēt iedzīvotājus viņu mājokļos laikā no pulksten 7.00 līdz 21.00, lai iegūtu programmā paredzēto informāciju.

14.pants. Tautas skaitīšanā iegūto un Pārvaldes izstrādātajā kopsavilkumā iekļauto datu lietotāji ir valsts iedzīvotāji, valsts varas un pārvaldes institūcijas, pašvaldības, zinātniskās iestādes, starptautiskās organizācijas, citas iestādes un organizācijas.

15.pants. (1) Tautas skaitīšanā iegūtā individuālā informācija, ko Pārvaldes pilnvarotajiem skaitītājiem snieguši iedzīvotāji, ir ierobežotas pieejamības informācija, un tā nav izsniedzama citām iestādēm un organizācijām. To var izmantot tikai statistiskiem nolūkiem - kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, sociālekonomisko parādību un procesu analīzei.

(2) Pārvaldes darbinieku un citu tautas skaitīšanā iesaistīto personu pienākums ir neizpaust viņu rīcībā esošo individuālo informāciju par fiziskajām personām.

16.pants. (1) Izdevumi, kas saistīti ar tautas skaitīšanu, tiek segti no valsts budžeta.

(2) Papildu izdevumi, kas saistīti ar tautas skaitīšanu attiecīgajā teritorijā, pašvaldībām tiek segti no tautas skaitīšanas organizēšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Pārejas noteikums

Šī likuma 3.panta otrā daļa un 6.pants stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.