Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 2

 

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā

(Reģ. nr. 282)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā

redakcija

 

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

Atbild.

kom. atzin.

Atbildīgās komisijas ieteiktā

redakcija 2. lasījumam ar

redakcionāliem grozījumiem

1

2

3

 

4

5

 

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. (1) Visiem Latvijas pilsoņiem - vīriešiem - šajā likumā noteiktajā kārtībā jāpilda obligātais militārais dienests.

(2) Brīvprātīgi obligāto militāro dienestu var pildīt arī sievietes - Latvijas pilsones.

1.Papildināt 2.panta otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

 

"Amatus, kuros dien sievietes, nosaka Ministru kabinets."

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Izslēgt likumprojekta 1. pantu.

 

Saeimas deputāts J. Čevers

Izteikt papildinājumu likumprojekta 1. panta otrajai daļai sekojošā redakcijā:

,,Amatus, kuros dien sievietes nosaka Aizsardzības ministrija.”

 

Pieņemt

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

______________________

3.pants.

(1) Obligātais militārais dienests sastāv no obligātā aktīvā militārā dienesta un dienesta rezervē.

2.Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants.

(1) Obligātais militārais dienests sastāv no obligātā aktīvā militārā dienesta un dienesta rezervē.

     

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. (1) Obligātais militārais dienests sastāv no obligātā aktīvā militārā dienesta un dienesta rezervē.

(2) Obligāto aktīvo militāro dienestu un dienestu rezervē pilda Nacionālo bruņoto spēku formējumos.

(2) Obligāto aktīvo militāro dienestu un dienestu rezervē pilda Nacionālo bruņoto spēku formējumos.

     

(2) Obligāto aktīvo militāro dienestu un dienestu rezervē pilda Nacionālo bruņoto spēku formējumos.

(3) Rezervē tiek ieskaitīti:

1) karavīri pēc obligātā aktīvā militārā dienesta beigšanas;

2)obligātajā aktīvajā militārajā dienestā neiesauktās personas pēc

iesaukšanas laika izbeigšanās;

3) valsts licencēto augstskolu absolventi, kuri augstākās izglītības

apguves laikā vai pēc tam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apguvuši militārā dienesta pamatapmācību;

4) šā likuma 4.pantā minētās personas;

5) pilsoņi, kas ieguvuši profesionālo vai akadēmisko izglītību Latvijas Policijas akadēmijā vai citās Iekšlietu ministrijas mācību iestādēs un turpina dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs;

6) pilsoņi, kas apguvuši robežsargu profesionālās sagatavošanas kursu Iekšlietu ministrijas Robežsardzes mācību iestādēs un turpina dienestu Iekšlietu ministrijas Robežsardzē;

7) pilsoņi, kas apguvuši ugunsdzēsēju profesionālās sagatavošanas kursu Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības tehniskajā skolā un turpina dienestu Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

(3) Rezervē tiek ieskaitīti:

1) karavīri pēc obligātā aktīvā militārā dienesta beigšanas un personas pēc alternatīvā (darba) dienesta beigšanas;

2) obligātajā aktīvajā militārajā dienestā neiesauktās personas pēc iesaukšanas laika izbeigšanās;

3) valsts licencēto augstskolu absolventi, kuri augstākās izglītības apguves laikā vai pēc tam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apguvuši militārā dienesta pamatapmācību;

4) šā likuma 4.pantā minētās personas;

5) pilsoņi, kas ieguvuši profesionālo vai akadēmisko izglītību Latvijas Policijas akadēmijā vai citās Iekšlietu ministrijas mācību iestādēs un turpina dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs;

6) pilsoņi, kas apguvuši robežsargu profesionālās sagatavošanas kursu Valsts robežsardzes mācību iestādēs un turpina dienestu Valsts robežsardzē;

7) pilsoņi, kas apguvuši ugunsdzēsēju profesionālās sagatavošanas kursu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības tehniskajā skolā un turpina dienestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā;

 

 

 

 

 

8) maģistra grādu ieguvušie augstskolu absolventi;

9) personas, kas veselības stāvokļa dēļ atzītas par militārajam dienestam nederīgām miera laikā un derīgām ārrindas dienestam kara laikā;

10) personas, kas izcieš vai ir izcietušas sodu par izdarītajiem noziegumiem brīvības atņemšanas iestādēs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas deputāts J. Čevers

Apvienot likumprojekta 2.panta 3. daļas 5., 6., 7. punktus vienā 5. punktā un izteikt sekojošā redakcijā:

,,Pilsoņi, kuri ieguvuši profesionālo vai akadēmisko izglītību Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas mācību iestādēs jeb ieguvuši adekvātu izglītību ārzemēs un turpina dienestu Latvijas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un apakšvienībās.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Apvienot likumprojekta 2. panta 3. daļas 5., 6., 7. punktus vienā 5. punktā un izteikt sekojošā redakcijā:

,,Pilsoņi, kuri ieguvuši profesionālo vai akadēmisko izglītību Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas mācību iestādēs jeb ieguvuši adekvātu izglītību ārzemēs un turpina dienestu Latvijas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs.”

Saeimas deputāts J. Čevers

Uzskatīt attiecīgi likumprojekta 2.panta 3. daļas 8. punktu par 6. un 9. par 7.

 

 

Saeimas deputāts J. Čevers

Uzskatīt likumprojekta 2. panta 3. daļas 10. punktu par 8. un izteikt sekojošā redakcijā:

,,Personas, kuras izcieš vai ir izcietuša sodu par izdarītajiem tīšiem kriminālnoziegumiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji pieņemt, skat. pr. Nr. 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

Daļēji pieņemt (punktu num.)

 

(3) Rezervē ieskaita:

1) karavīrus pēc obligātā aktīvā militārā dienesta beigšanas un personas pēc alternatīvā (darba) dienesta beigšanas;

2) obligātajā aktīvajā militārajā dienestā neiesauktās personas pēc iesaukšanas laika izbeigšanās;

3) valsts licencēto augstskolu absolventus, kuri augstākās izglītības apguves laikā vai pēc tam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apguvuši militārā dienesta pamatapmācību;

4) šā likuma 4.pantā minētās personas;

5)pilsoņus, kuri ieguvuši profesionālo vai akadēmisko izglītību Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas mācību iestādēs vai ieguvuši adekvātu izglītību ārvalstīs un turpina dienestu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs;

6) maģistra grādu ieguvušos augstskolu absolventus;

7) personas, kuras veselības stāvokļa dēļ atzītas par militārajam dienestam nederīgām miera laikā un derīgām ārrindas dienestam kara laikā;

8) personas, kuras izcieš vai ir izcietušas sodu par izdarītajiem noziegumiem brīvības atņemšanas iestādēs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Lēmumu par šā panta trešajā daļā minēto personu ieskaitīšanu rezervē pieņem attiecīgā rajona valsts militārā dienesta pārvaldes militārā dienesta nodaļas vadītājs, izņemot šā panta trešās daļas 9.punktā noteiktajā gadījumā."

     

(4) Lēmumu par šā panta trešajā daļā minēto personu ieskaitīšanu rezervē pieņem attiecīgā rajona valsts militārā dienesta pārvaldes militārā dienesta nodaļas vadītājs, izņemot šā panta trešās daļas 7.punktā noteikto gadījumu

4.pants. (1) Personas, kas pirms Latvijas pilsonības iegūšanas ir dienējušas ārvalstu militārajā dienestā, tiek ieskaitītas rezervē.

(2) Rezervē tiek ieskaitīti tie Latvijas pilsoņi, kuriem ir arī kādas citas valsts pilsonība (pavalstniecība) un kuri ir dienējuši ārvalstu

militārajā dienestā.

3.Papildināt 4.pantā:

pirmo daļu aiz vārdiem "ārvalstu militārajā dienestā" ar vārdiem "vai pildījušas alternatīvo (darba) dienestu";

papildināt otro daļu aiz vārdiem "ārvalstu militārajā dienestā" ar vārdiem "vai pildījuši alternatīvo (darba) dienestu".

     

2.Papildināt 4.panta pirmo daļu pēc vārdiem "ārvalstu militārajā dienestā" ar vārdiem "vai pildījušas alternatīvo (darba) dienestu" un otro daļu pēc vārdiem "ārvalstu militārajā dienestā" ar vārdiem "vai pildījuši alternatīvo (darba) dienestu".

11.pants. Valsts militārā dienesta pārvaldes ir tiesīgas pieprasīt un saņemt bez maksas no Iedzīvotāju reģistra, valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, veselības aprūpes iestādēm un citām juridiskajām personām informāciju par iesaucamo, rezerves karavīru un rezervistu reģistrācijas datiem, izglītību, nodarbošanos, sodāmību un veselības stāvokli. Informācijas pieprasīšanu un izsniegšanu reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

4.Papildināt 11.pantu aiz vārda "nodarbošanos" ar vārdiem "ģimenes sastāvu".

     

3. Papildināt 11.pantu pēc vārda "nodarbošanos" ar vārdiem "ģimenes sastāvu".

12. pants. (1) Obligātajam militārajam dienestam pakļautās personas reģistrē valsts militārā dienesta pārvaldes pēc šo personu dzīvesvietas tajā gadā, kad tās sasniedz 18 gadu vecumu. Reģistrācijas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi

 

7.

Saeimas deputāts J. Vidiņš

Aizstāt 12. pantā vārdus ,,18 gadu” ar vārdiem ,,16 gadu”.

 

Pieņemt

4. Izteikt 12. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

,,(1) Obligātajam militārajam dienestam pakļautās personas reģistrē valsts militārā dienesta pārvaldes pēc šo personu dzīvesvietas tajā gadā, kad tās sasniedz 16 gadu vecumu. Reģistrācijas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi”.

13.pants. (1) Valsts militārā dienesta pārvaldes ņem uzskaitē rezerves

karavīrus un rezervistus.

(2) Vīrieši atrodas obligātā militārā dienesta rezervē laika periodā, kas sākas ar dienu, kad viņi ieskaitīti militārā dienesta rezervē, un ilgst līdz 45 gadu vecumam. Pēc tā sasniegšanas vīriešus no obligātā militārā dienesta uzskaites noņem.

(3) Militārā dienesta rezerves komandējošā sastāva personas no obligātā militārā dienesta uzskaites tiek noņemtas īpašā kārtībā.

5.Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Šā panta pirmajā daļā minēto personu atrašanās obligātā militārā dienesta rezervē ilgst no dienas, kad tās ieskaitītas militārā dienesta rezervē, līdz 45 gadu vecuma sasniegšanai, kad tās noņem no obligātā militārā dienesta uzskaites."

     

5.Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Šā panta pirmajā daļā minēto personu atrašanās obligātā militārā dienesta rezervē ilgst no dienas, kad tās ieskaitītas militārā dienesta rezervē, līdz 45 gadu vecuma sasniegšanai, kad tās noņem no obligātā militārā dienesta uzskaites."

15.pants. (1) Prokuratūrai ne vēlāk kā septiņu dienu laikā jāpaziņo attiecīgajai valsts militārā dienesta pārvaldes struktūrvienībai par

kriminālvajāšanas uzsākšanu pret obligātā militārā dienesta uzskaitē esošu personu, bet tiesai - par obligātā militārā dienesta uzskaitē esošas

personas notiesāšanu.

(2) Pilsonības un imigrācijas iestādēm ne vēlāk kā septiņu dienu laikā jāpaziņo attiecīgajai militārā dienesta pārvaldes struktūrvienībai:

1) par tām obligātajam militārajam dienestam pakļautajām personām, kurām

atņemta Latvijas pilsonība vai kuras atteikušās no tās;

2) par personām, kuras ieguvušas Latvijas pilsonību, ja tās ir

obligātajam militārajam dienestam atbilstošā vecumā.

(3) Valsts licencētajām augstskolām ir pienākums paziņot attiecīgajai valsts militārā dienesta pārvaldes struktūrvienībai par gadījumiem, kad personas, kuras nav iesauktas obligātajā aktīvajā militārajā dienestā saskaņā ar šā likuma 21.panta 4. un 5.punktu, pārtrauc studijas vai mācības

maģistratūrā, rezidentūrā vai doktorantūrā.

(4) Valsts licencētajām vidējās vispārējās izglītības, vidējās speciālās izglītības un arodizglītības mācību iestādēm ir pienākums paziņot attiecīgajai valsts militārā dienesta pārvaldes struktūrvienībai par gadījumiem, kad personas, kuras nav iesauktas obligātajā aktīvajā militārajā dienestā saskaņā ar šā likuma 21.panta 6.punktu, pārtrauc mācības.

(5) Veselības un darbspēju ekspertīzes komisijām ne vēlāk kā septiņu dienu laikā jāpaziņo attiecīgajai valsts militārā dienesta pārvaldes

struktūrvienībai par invaliditātes noteikšanu obligātā militārā dienesta

uzskaitē esošajām personām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Aizstāt 15.pantā:

otrajā daļā vārdus "Pilsonības un imigrācijas iestādēm" ar vārdiem "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un tās reģionālajām nodaļām";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 ceturtajā daļā vārdus "vidējās speciālās izglītības un arodizglītības" ar vārdiem "un profesionālās izglītības".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Aizstāt 15.panta otrajā daļā

vārdus "Pilsonības un imigrācijas iestādēm" ar vārdiem "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un tās reģionālajām nodaļām" un ceturtajā daļā vārdus "vidējās speciālās izglītības un arodizglītības" ar vārdiem "un profesionālās izglītības".

17.pants. (1) Obligātajā aktīvajā militārajā dienestā iesauc pilsoņus no 19 gadu vecuma līdz 27 gadu vecumam.

(2) Brīvprātīgi obligātajā aktīvajā militārajā dienestā var iestāties no

18 gadu vecuma.

7. Izteikt 17.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

 

"(2) Obligātajā aktīvajā militārajā dienestā brīvprātīgi var iestāties vīrieši un sievietes no 18 gadu vecuma līdz 27 gadu vecumam.

     

7. Izteikt 17.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

 

"(2) Obligātajā aktīvajā militārajā dienestā brīvprātīgi var iestāties vīrieši un sievietes no 18 gadu vecuma līdz 27 gadu vecumam.

18.pants. (1) Iesaucamo veselības stāvokļa novērtēšanu, profesionāli

psiholoģisko testēšanu un viņu iesaukšanu obligātajā aktīvajā militārajā dienestā veic Militārā dienesta iesaukšanas centrs

(2) Militārā dienesta iesaukšanas centrs atbilstoši savai kompetencei Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārbauda virsnieku, virsdienesta karavīru, rezerves karavīru un rezervistu vispārējo piemērotību militārajam

dienestam.

 

 

 

 

 

 

 

8. Izslēgt 18.panta otrajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā" un "virsnieku, virsdienesta karavīru".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Izslēgt 18.panta otrajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā" un vārdus "virsnieku, virsdienesta karavīru".

19.pants. Militārā dienesta iesaukšanas centra vadītājs pēc tam, kad izskatīti priekšlikumi par iesaucamā izmantošanu obligātajā aktīvajā militārajā dienestā, attiecībā uz katru iesaucamo pieņem vienu no šādiem

lēmumiem:

1) iesaukt obligātajā aktīvajā militārajā dienestā, norādot dienesta pildīšanas vietu un ierašanās laiku;

2) neiesaukt obligātajā aktīvajā militārajā dienestā, norādot iemeslu saskaņā ar šā likuma 21. un 22.pantu, kā arī termiņu, uz kādu tiek atlikta iesaukšana obligātajā aktīvajā militārajā dienestā.

9. Papildināt 19.pantu ar trešo un ceturto punktu šādā redakcijā:

"3) saskaņā ar šā likuma 3.panta trešās daļas 9.punktu ieskaitīt rezervē veselības stāvokļa dēļ;

4) saskaņā ar šā likuma 21.panta trešo daļu noņemt no uzskaites veselības stāvokļa dēļ."

     

9. Papildināt 19.pantu ar 3.un 4. punktu šādā redakcijā:

"3) saskaņā ar šā likuma 3.panta trešās daļas 9.punktu ieskaitīt rezervē veselības stāvokļa dēļ;

4) saskaņā ar šā likuma 21.panta trešo daļu noņemt no uzskaites veselības stāvokļa dēļ."

20.pants. (1) Šā likuma 19.pantā minēto lēmumu ieinteresētā persona 10

dienu laikā ir tiesīga pārsūdzēt šā likuma 25.pantā minētajai kontroles

komisijai.

(2) Kontroles komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Latvijas Civilprocesa

kodeksā noteiktajā kārtībā.

10. Aizstāt 20.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Civilprocesa kodeksā" ar vārdiem "Civilprocesa likumā".

     

10. Aizstāt 20.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Civilprocesa kodeksā" ar vārdiem "Civilprocesa likumā".

21.pants. (1) Obligātajā aktīvajā militārajā dienestā neiesauc:

1) personas, kuras veselības stāvokļa dēļ atzītas par militārajam

dienestam nederīgām;

2) apgādājamu ģimenes locekļu vienīgos apgādniekus, kā arī personas,

kuru apgādībā ir ne mazāk kā divi pirmsskolas vecuma bērni;

3) nemilitāro augstskolu absolventus, kuri augstākās izglītības iegūšanas laikā brīvprātīgi apguvuši valsts apstiprinātu speciālo militārās

apmācības kursu;

4) personas, kuras mācās maģistratūrā, rezidentūrā un doktorantūrā, kā arī maģistra grādu ieguvušos augstskolu absolventus;

5) valsts licencēto augstskolu sekmīgus pilna laika studējošos (pirmās

augstākās izglītības ieguvei);

6) personas, kuras mācās valsts licencētajās vidējās vispārējās izglītības, vidējās speciālās izglītības un arodizglītības mācību iestādēs

(pirmās vidējās izglītības ieguvei), - līdz absolvēšanas gada 1.oktobrim;

7) pilsoņus, kuri iegūst izglītību ārvalstīs pēc Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājuma;

8) ordinētus garīdzniekus, kuri pieder pie kādas no konfesijām, kas pārstāvētas militārkapelāna dienestā, un personas, kuras mācās šo konfesiju izveidotajās garīgā personāla mācību iestādēs;

9) personas, pret kurām notiek kriminālvajāšana vai kuru krimināllietas atrodas tiesas izskatīšanā;

10) personas, kuras par izdarītajiem noziegumiem izcieš sodu vai ir izcietušas sodu brīvības atņemšanas iestādēs.

11. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. (1) Iesaukumu obligātajā aktīvajā militārajā dienestā atliek vai neiesauc:

1) personas, kam nepieciešams atlikt iesaukumu veselības stāvokļa dēļ;

2) apgādājamu ģimenes locekļu vienīgos apgādniekus, kā arī personas, kuru apgādībā ir ne mazāk kā divi pirmsskolas vecuma bērni;

3) nemilitāro augstskolu absolventus, kas augstākās izglītības iegūšanas laikā brīvprātīgi apguvuši valsts apstiprinātu speciālo militārās apmācības kursu;

4) personas, kas mācās maģistrantūrā, rezidentūrā un doktorantūrā;

5) valsts licencēto augstskolu sekmīgus pilna laika studējošos (pirmās augstākās izglītības ieguvei);

6) personas, kas mācās valsts licencētajās vidējās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības mācību iestādēs (pirmās vidējās izglītības vai pirmās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvei) - līdz absolvēšanas gada 1.oktobrim;

7) pilsoņus, kas iegūst izglītību ārvalstīs pēc Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājuma;

8) ordinētus garīdzniekus, kas pieder pie kādas no Tieslietu ministrijā reģistrētajām reliģiskajām organizācijām, un personas, kuras mācās šo reliģisko organizāciju garīgā personāla mācību iestādēs;

9) personas, pret kurām notiek kriminālvajāšana vai kuru krimināllietas atrodas tiesas izskatīšanā;

 

10) personas, kuras par izdarītajiem noziegumiem izcieš nosacīto sodu, neatrodoties brīvības atņemšanas iestādēs, vai ir izcietušas sodu brīvības atņemšanas iestādēs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas deputāts J. Čevers

Izteikt 21. panta 1.daļas10. punktu sekojošā redakcijā:

,, personas, kuras par izdarītajiem noziegumiem izcieš nosacīto sodu, vai ir izcietušas sodu brīvības atņemšanas iestādēs par izdarītajiem tīšiem kriminālnoziegumiem.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Izteikt likumprojekta 11. panta 1. daļas 10. punktu sekojošā redakcijā:

,,personas, kuras par izdarītajiem noziegumiem izcieš sodu kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji pieņemt, skat. pr. Nr. 9.

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

11. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. (1) Ir iespējami gadījumi, kad iesaukumu obligātajā aktīvajā militārajā dienestā atliek vai obligātajā aktīvajā militārajā dienestā neiesauc. Šis noteikums attiecas uz:

1) personām, kurām iesaukumu nepieciešams atlikt veselības stāvokļa dēļ;

2) apgādājamu ģimenes locekļu vienīgajiem apgādniekiem, kā arī personām, kuru apgādībā ir ne mazāk kā divi pirmsskolas vecuma bērni;

3) nemilitāro augstskolu absolventiem, kuri augstākās izglītības iegūšanas laikā brīvprātīgi apguvuši valsts apstiprinātu speciālo militārās apmācības kursu;

4) personām, kuras mācās maģistrantūrā, rezidentūrā un doktorantūrā;

5) valsts licencēto augstskolu sekmīgiem pilna laika studējošajiem (pirmās augstākās izglītības ieguvei);

6) personām, kuras mācās valsts licencētajās vidējās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības mācību iestādēs (pirmās vidējās izglītības vai pirmās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvei) - līdz absolvēšanas gada 1.oktobrim;

7) pilsoņiem, kuri iegūst izglītību ārvalstīs pēc Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājuma;

8) ordinētiem garīdzniekiem, kuri pieder pie kādas no Tieslietu ministrijā reģistrētajām reliģiskajām organizācijām, un personām, kuras mācās šo reliģisko organizāciju garīgā personāla mācību iestādēs;

9) personām, pret kurām notiek kriminālvajāšana vai kuru krimināllietas atrodas tiesas izskatīšanā;

 

10) personām, kuras par izdarītajiem noziegumiem izcieš sodu, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

(2) Šā panta 5.punktā minētie nemilitāro augstskolu pilna laika sekmīgi studējošie un 6. un 7.punktā minētās personas netiek iesauktas līdz 26 gadu

vecumam.

(2) Šā panta 5. un 7.punktā minētās personas, kā arī šā panta 8.punktā minētās personas, kas mācās reliģisko organizāciju garīgā personāla mācību iestādēs, netiek iesauktas līdz 26 gadu vecumam.

10.

 

 

 

11.

Saeimas deputāts J. Čevers

Izslēgt likumprojekta 11. panta otrajā daļā ierakstu:

,,...kā arī šā panta 8. punktā minētās personas...”

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Izslēgt likumprojekta11. panta otrajā daļā vārdu kopu:

,,....kā arī šā panta 8. punktā minētās personas, kas mācās reliģisko organizāciju garīgā personāla mācību iestādēs...”

Daļēji pieņemt, skat. pr. Nr. 11.

 

 

Pieņemt

(2) Šā panta 5. un 7.punktā minētās personas netiek iesauktas līdz 26 gadu vecumam.

 

(3) Personas, kas veselības stāvokļa dēļ atzītas par nederīgām militārajam dienestam, noņem no obligātā militārā dienesta uzskaites."

     

(3) Personas, kuras veselības stāvokļa dēļ atzītas par nederīgām militārajam dienestam, noņem no obligātā militārā dienesta uzskaites."

29.pants. Obligātajā aktīvajā militārajā dienestā iesaukto personu savlaicīgu nosūtīšanu uz dienesta vietām nodrošina valsts militārā dienesta

pārvaldes, pret parakstu izsniedzot tām attiecīgu norīkojumu, kas ir pamats tam, lai ar iesaucamo noslēgtais darba līgums tiktu izbeigts vai iesaucamais tiktu atbrīvots no valsts civildienesta.

12. Papildināt 29.pantu aiz vārdiem "savlaicīgu nosūtīšanu" ar vārdiem "un ceļa izdevumu apmaksāšanu".

     

12. Papildināt 29.pantu pēc vārdiem "savlaicīgu nosūtīšanu" ar vārdiem "un ceļa izdevumu apmaksāšanu".

34.pants. Iesaucamo, rezerves karavīru un rezervistu, kā arī šā likuma

12.pantā minēto personu pienākums ir ierasties valsts militārā dienesta pārvaldes izsaukumā norādītajā laikā un vietā.

13. Papildināt 34.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas ar ceļa naudu no (līdz) dzīvesvietai nodrošina valsts militārā dienesta pārvaldes."

     

13. Papildināt 34.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas ar ceļa naudu no dzīvesvietas līdz izsaukumā norādītajai vietai un atpakaļ nodrošina valsts militārā dienesta pārvalde."

40.pants. (1) Sekmīgiem augstskolu studentiem, kuri izteikuši vēlēšanos brīvprātīgi pildīt obligāto aktīvo militāro dienestu, pēc atvaļināšanas rezervē ir tiesības turpināt mācības tajā pašā statusā kā pirms iesaukšanas.

(2) Valsts licencētajās mācību iestādēs vismaz viena ceturtdaļa no vietām, kas paredzētas studentiem, kuru apmācību apmaksā no valsts budžeta, rezervējama tiem no aktīvā militārā dienesta atvaļinātajiem karavīriem, kuri ir nokārtojuši iestājpārbaudījumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Papildināt 40.panta otro daļu aiz vārda "iestājpārbaudījumu" ar vārdiem "bet ne vēlāk kā divus gadus pēc atvaļināšanas dienas".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Papildināt 40.panta otro daļu pēc vārda "iestājpārbaudījumus" ar vārdiem "bet ne vēlāk kā divus gadus pēc atvaļināšanas dienas".

Pārejas noteikumi

1. Uz personām, kurām līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai iesaukums ir atlikts vai kuras ieskaitītas rezervē, tiek attiecināti šā likuma nosacījumi.

2. To Latvijas pilsoņu reģistrācija, kuru dzīvesvieta nav Latvijā, uzsākama līdz 1997.gada 1.jūlijam.

3. Līdz Iekšlietu ministrijas struktūrvienību reorganizācijas pabeigšanai obligāto aktīvo militāro dienestu pilda arī Iekšlietu

ministrijas pakļautībā esošajos sardzes un mobilajos pulkos, kā arī

Robežapsardzības spēkos (Robežsardzē).

4. Iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieki, tiesneši un prokurori, kuri stājušies amatā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, obligātajā aktīvajā militārajā dienestā netiek iesaukti.

5. Šā likuma 8.pants stājas spēkā četrus mēnešus pēc likuma izsludināšanas. Līdz tam dienesta ilgums ir iepriekšējais - 18 mēneši.

6. Ministru kabinets:

1) līdz 1997.gada 1.jūlijam nosaka kārtību, kādā apdrošināma obligātā aktīvā militārā dienesta un uz apmācībām iesaukto rezerves karavīru un rezervistu dzīvība un veselība;

2) līdz 1997.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 12.pantā minētos noteikumus;

3) līdz 1997.gada 1.jūlijam izveido militārā dienesta iesaukšanas kontroles komisiju un apstiprina tās nolikumu.

7. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par Latvijas

Republikas obligāto valsts dienestu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 6.nr.).

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

15. Pārejas noteikumos:

15.1 papildināt 1.punktu aiz vārdiem "šā likuma nosacījumi" ar vārdiem "izņemot personas, kuras ieskaitītas rezervē veselības stāvokļa dēļ";

 

 

 

 

15.2 izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Līdz Iekšlietu ministrijas struktūrvienību reorganizācijas pabeigšanai obligāto aktīvo militāro dienestu pilda arī Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošajā Sardzes pulkā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas deputāts J. Čevers

Likumprojekta pārejas noteikumu 3. punktā vārdus ,,...esošajā Sardzes pulkā” aizstāt ar vārdiem ,,...esošajās apakšvienībās”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem:

,, Šā likuma 12. panta pirmā daļa stājas spēkā 2001. gada 1. janvārī. Reģistrācijas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

15. Pārejas noteikumos:

papildināt 1.punktu pēc vārdiem "šā likuma nosacījumi" ar vārdiem "izņemot personas, kuras ieskaitītas rezervē veselības stāvokļa dēļ";

 

 

 

 

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Līdz Iekšlietu ministrijas struktūrvienību reorganizācijas pabeigšanai obligāto aktīvo militāro dienestu pilda arī Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošajā Sardzes pulkā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikums

Šā likuma 12. panta pirmā daļa stājas spēkā 2001. gada 1. janvārī. Reģistrācijas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.