Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.panta otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Amatus, kuros dien sievietes, nosaka Ministru kabinets."

2. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. (1) Obligātais militārais dienests sastāv no obligātā aktīvā militārā dienesta un dienesta rezervē.

(2) Obligāto aktīvo militāro dienestu un dienestu rezervē pilda Nacionālo bruņoto spēku formējumos.

(3) Rezervē tiek ieskaitīti:

1) karavīri pēc obligātā aktīvā militārā dienesta beigšanas un personas pēc alternatīvā (darba) dienesta beigšanas;

2) obligātajā aktīvajā militārajā dienestā neiesauktās personas pēc iesaukšanas laika izbeigšanās;

3) valsts licencēto augstskolu absolventi, kuri augstākās izglītības apguves laikā vai pēc tam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apguvuši militārā dienesta pamatapmācību;

4) šā likuma 4.pantā minētās personas;

5) pilsoņi, kas ieguvuši profesionālo vai akadēmisko izglītību Latvijas Policijas akadēmijā vai citās Iekšlietu ministrijas mācību iestādēs un turpina dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs;

6) pilsoņi, kas apguvuši robežsargu profesionālās sagatavošanas kursu Valsts robežsardzes mācību iestādēs un turpina dienestu Valsts robežsardzē;

7) pilsoņi, kas apguvuši ugunsdzēsēju profesionālās sagatavošanas kursu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības tehniskajā skolā un turpina dienestu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā;

8) maģistra grādu ieguvušie augstskolu absolventi;

9) personas, kas veselības stāvokļa dēļ atzītas par militārajam dienestam nederīgām miera laikā un derīgām ārrindas dienestam kara laikā;

10) personas, kas izcieš vai ir izcietušas sodu par izdarītajiem noziegumiem brīvības atņemšanas iestādēs.

(4) Lēmumu par šā panta trešajā daļā minēto personu ieskaitīšanu rezervē pieņem attiecīgā rajona valsts militārā dienesta pārvaldes militārā dienesta nodaļas vadītājs, izņemot šā panta trešās daļas 9.punktā noteiktajā gadījumā."

3. Papildināt 4.pantā:

3.1. pirmo daļu aiz vārdiem "ārvalstu militārajā dienestā" ar vārdiem "vai pildījušas alternatīvo (darba) dienestu";

3.2. papildināt otro daļu aiz vārdiem "ārvalstu militārajā dienestā" ar vārdiem "vai pildījuši alternatīvo (darba) dienestu".

4. Papildināt 11.pantu aiz vārda "nodarbošanos" ar vārdiem "ģimenes sastāvu".

5. Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minēto personu atrašanās obligātā militārā dienesta rezervē ilgst no dienas, kad tās ieskaitītas militārā dienesta rezervē, līdz 45 gadu vecuma sasniegšanai, kad tās noņem no obligātā militārā dienesta uzskaites."

6. Aizstāt 15.pantā:

6.1. otrajā daļā vārdus "Pilsonības un imigrācijas iestādēm" ar vārdiem "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un tās reģionālajām nodaļām";

6.2. ceturtajā daļā vārdus "vidējās speciālās izglītības un arodizglītības" ar vārdiem "un profesionālās izglītības".

7. Izteikt 17.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Obligātajā aktīvajā militārajā dienestā brīvprātīgi var iestāties vīrieši un sievietes no 18 gadu vecuma līdz 27 gadu vecumam."

8. Izslēgt 18.panta otrajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā" un "virsnieku, virsdienesta karavīru".

9. Papildināt 19.pantu ar trešo un ceturto punktu šādā redakcijā:

"3) saskaņā ar šā likuma 3.panta trešās daļas 9.punktu ieskaitīt rezervē veselības stāvokļa dēļ;

4) saskaņā ar šā likuma 21.panta trešo daļu noņemt no uzskaites veselības stāvokļa dēļ."

10. Aizstāt 20.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Civilprocesa kodeksā" ar vārdiem "Civilprocesa likumā".

 

11. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. (1) Iesaukumu obligātajā aktīvajā militārajā dienestā atliek vai neiesauc:

1) personas, kam nepieciešams atlikt iesaukumu veselības stāvokļa dēļ;

2) apgādājamu ģimenes locekļu vienīgos apgādniekus, kā arī personas, kuru apgādībā ir ne mazāk kā divi pirmsskolas vecuma bērni;

3) nemilitāro augstskolu absolventus, kas augstākās izglītības iegūšanas laikā brīvprātīgi apguvuši valsts apstiprinātu speciālo militārās apmācības kursu;

4) personas, kas mācās maģistrantūrā, rezidentūrā un doktorantūrā;

5) valsts licencēto augstskolu sekmīgus pilna laika studējošos (pirmās augstākās izglītības ieguvei);

6) personas, kas mācās valsts licencētajās vidējās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības mācību iestādēs (pirmās vidējās izglītības vai pirmās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvei) - līdz absolvēšanas gada 1.oktobrim;

7) pilsoņus, kas iegūst izglītību ārvalstīs pēc Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājuma;

8) ordinētus garīdzniekus, kas pieder pie kādas no Tieslietu ministrijā reģistrētajām reliģiskajām organizācijām, un personas, kuras mācās šo reliģisko organizāciju garīgā personāla mācību iestādēs;

9) personas, pret kurām notiek kriminālvajāšana vai kuru krimināllietas atrodas tiesas izskatīšanā;

10) personas, kuras par izdarītajiem noziegumiem izcieš nosacīto sodu, neatrodoties brīvības atņemšanas iestādēs, vai ir izcietušas sodu brīvības atņemšanas iestādēs.

(2) Šā panta 5. un 7.punktā minētās personas, kā arī šā panta 8.punktā minētās personas, kas mācās reliģisko organizāciju garīgā personāla mācību iestādēs, netiek iesauktas līdz 26 gadu vecumam.

(3) Personas, kas veselības stāvokļa dēļ atzītas par nederīgām militārajam dienestam, noņem no obligātā militārā dienesta uzskaites."

12. Papildināt 29.pantu aiz vārdiem "savlaicīgu nosūtīšanu" ar vārdiem "un ceļa izdevumu apmaksāšanu".

13. Papildināt 34.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas ar ceļa naudu no (līdz) dzīvesvietai nodrošina valsts militārā dienesta pārvaldes."

14. Papildināt 40.panta otro daļu aiz vārda "iestājpārbaudījumus," ar vārdiem "bet ne vēlāk kā divus gadus pēc atvaļināšanas dienas".

15. Pārejas noteikumos:

15.1. papildināt 1.punktu aiz vārdiem "šā likuma nosacījumi," ar vārdiem "izņemot personas, kuras ieskaitītas rezervē veselības stāvokļa dēļ";

15.2. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Līdz Iekšlietu ministrijas struktūrvienību reorganizācijas pabeigšanai obligāto aktīvo militāro dienestu pilda arī Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošajā Sardzes pulkā."