Likumprojekts

Likumprojekts

Par Īrestiesu likuma atzīšanu par spēku zaudējušu

Atzīt par spēku zaudējušu Īrestiesu likumu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 5.nr.).

Likums stājas spēkā 1999.gada 31.decembrī.