Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"

Izdarīt likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 7.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4., 20.nr.; 1998, 15., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.panta ceturtajā daļā vārdus "likumā noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "tikai tiesā".

2. Aizstāt 13.panta ceturtajā daļā un 33.panta otrajā daļā vārdus "likumā noteiktajā kārtībā" ar vārdu "tiesa".

3. Aizstāt 16.pantā, 24.panta sestajā daļā, 28.pantā, 34.panta ceturtajā daļā un 44.pantā vārdus "likumā noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "tiesas ceļā".

4. Aizstāt 21.pantā vārdus "izšķir likumā noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "izšķir tiesa".

5. 29.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punkta otrajā teikumā vārdus "likumā noteiktajā kārtībā" ar vārdu "tiesā";

izslēgt ceturto daļu.

6. 29.1.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "likumā noteiktajā kārtībā" ar vārdu "tiesa";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Pieteikumu vai prasību likumā noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "Prasību tiesā".

7. Aizstāt 43.pantā vārdus "likumā noteiktajā kārtībā" ar vārdu "tiesā".

8. Izslēgt 45.pantu.