Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

 

Grozījumi likumā ,,Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”

(Reģ. nr. 270)

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā

redakcija

 

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

 

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija

(ar redakcionāliem labojumiem)

3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā ,,Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 1999, 7.,23. nr.) šādu grozījumu:

1.

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu “grozījums” ar vārdu “grozījumi” un attiecīgi precizēt arī likumprojekta ievaddaļu.

Pieņemt

Izdarīt likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.) šādus grozījumus:

15. pants. Latvijas Kriminālkodeksa 72. pantā, 72.1 panta otrajā daļā, 99. panta 1., 2., 5., 6., 7., 9. (izņemot slepkavību, ja to izdarījusi persona, izciešot mūža ieslodzījumu) un 10. punktā, 121. panta ceturtajā daļā un 214. 2 panta trešajā daļā paredzētā soda veidu - nāves sodu - nepiemērot no šā likuma spēkā stāšanās brīža.

1. Papildināt likumu ar 151. pantu šādā redakcijā:

,, 15.1 pants. Krimināllikuma 118. pantā paredzēto soda veidu - nāvessodu - var piemērot vienīgi tad, ja noziegums izdarīts kara laikā vai kara draudu apstākļos.”

2.

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt likumprojekta 1.pantā vārdus “vai kara draudu apstākļos”.

Pieņemt

1. Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

“15.1pants. Krimināllikuma 118.pantā paredzēto soda veidu — nāvessodu — var piemērot vienīgi tad, ja noziegums izdarīts kara laikā.”

23. pants. Atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ar kuru radīts būtisks kaitējums, iestājas, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā ne vien nodarīts ievērojams mantiskais zaudējums, bet arī apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses un tiesības vai ja šāds apdraudējums ir ievērojams.

2. Papildināt 23. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

,, Par ievērojamu mantisku zaudējumu atzīstams mantiskais zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī pārsniedz piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.”

     

2. Papildināt 23.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

(2) Par ievērojamu mantisko zaudējumu atzīstams mantiskais zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī pārsniedz piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.”

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2003. gada 31. martam nepiemērot Krimināllikumā paredzēto soda veidu - arestu.

3. Papildināt Pārejas noteikumu 1. punktu ar vārdiem:

,,Šie nosacījumi nav attiecināmi uz Krimināllikuma 40. un 41. pantā norādītajiem gadījumiem, ja tiesa ar arestu aizstāj neizciesto sodu - piespiedu darbu vai naudas sodu, kā arī uz gadījumiem, kad tiesa Krimināllikuma 25.nodaļas pantos paredzēto sodu piemēro militārpersonai.”

3.

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt likumprojekta 3.pantā vārdus “šie nosacījumi nav attiecināmi” ar vārdiem “šis nosacījums nav attiecināms”.

Pieņemt

3. Papildināt pārejas noteikumu 1.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

“Šis nosacījums nav attiecināms uz Krimināllikuma 40. un 41.pantā norādītajiem gadījumiem, ja tiesa ar arestu aizstāj neizciesto sodu — piespiedu darbu vai naudas sodu, kā arī uz gadījumiem, kad tiesa Krimināllikuma 25.nodaļas pantos paredzēto sodu piemēro militārpersonai.”

2. Ministru kabinets valsts budžeta projektā 2001.gadam iestrādā aresta izpildei nepieciešamo finansējumu.

         

3. Ministru kabinets nosaka nelegālā apritē esošo narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iedalījumu apmērus, sākot ar kuriem persona ir saucama pie kriminālatbildības.

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

LR Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Dalbiņš:

Papildināt Pārejas noteikumu 3.punktu ar vārdiem “kā arī lielos apmērus”.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt Pārejas noteikumu 3.punktu ar vārdiem “vai kuri atzīstami par lieliem apmēriem”.

 

 

Daļēji pieņemt,

skat.pr.nr.5

 

 

Pieņemt

4. Papildināt pārejas noteikumu 3.punktu ar vārdiem “vai kuri atzīstami par lieliem apmēriem”.