Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

 

 

 

 

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

PROJEKTS

 

 

Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”

 

 

 

Izdarīt likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

“15. 1 pants. Krimināllikuma 118.pantā paredzēto soda veidu - nāvessodu - var piemērot vienīgi tad, ja noziegums izdarīts kara laikā vai kara draudu apstākļos.”

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.protokola 2.pantā norādīts, ka “valstis var paredzēt savos likumos nāvessodu par noziegumiem, kas izdarīti kara laikā vai kara draudu apstākļos”. 6.protokola 2.pantu vajadzētu ņemt vērā izdarot grozījumus likumā, kas regulē Krimināllikuma piemērošanas jautājumus. No Krimināllikuma nāvessodu varētu izslēgt tad, ja Latvijā tāpat kā pirms Otrā pasaules kara pastāvētu Kara sodu likums.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nav nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Saglabājoties esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

 

 

 

J.Ādamsons

Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētājs