Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Konkurences likumā » otrajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

( reģ. nr. 262; dok. nr. 755 )

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija.

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Konkurences likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 16.nr.) šādus grozījumus:

 

Nav.

 

Izdarīt Konkurences likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 16.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) dabīgais monopols - tirgus dalībnieka ekonomisks (saimniecisks) izņēmuma stāvoklis konkrētā tirgū, kurā konkurences attīstības iespējas ir ierobežotas objektīvu apstākļu dēļ;

2) dominējošais stāvoklis - tirgus dalībnieka ekonomisks (saimniecisks) izņēmuma stāvoklis, ja tā tirgus daļa konkrētajā tirgū pārsniedz 40 procentus un tam ir iespēja ievērojami kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci konkrētajā tirgū, darbojoties pilnīgi vai daļēji neatkarīgi no konkurentiem, klientiem vai pircējiem;

         

3) izšķiroša ietekme - tāda ietekme, kad tirgus dalībniekam saskaņā ar likumu nākas iekļaut citu tirgus dalībnieku savos gada pārskatos vai tirgus

dalībniekam (dalībniekiem) tieši vai netieši ir:

a) kontrole pār vairāk nekā pusi no citu tirgus dalībnieku daļām, akcijām vai balsstiesībām,

b) tiesības rīkoties ar attiecīgu citu tirgus dalībnieku īpašuma daļu,

c) tiesības pieņemt lēmumus, kuri ir saistoši citiem tirgus dalībniekiem,

d) tiesības iecelt citu tirgus dalībnieku pārvaldes institūciju locekļu vairākumu.

4) konkrētais ģeogrāfiskais tirgus - ģeogrāfiskā teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir vienādi visiem tirgus dalībniekiem;

5) konkrētais tirgus - konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu;

6) konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī visu to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma, piedāvājuma un aizstājamības faktorus, preču pazīmes un lietošanas īpašības;

7) konkurence - ekonomiskā (saimnieciskā) sāncensība starp diviem vai vairākiem tirgus dalībniekiem, kas sacenšas vai atrodas tādos apstākļos, kuros tie var sacensties viena veida vai savstarpēji aizstājamu preču ražošanā vai realizācijā;

8) konkurenti - divi vai vairāki tirgus dalībnieki, kas sacenšas vai atrodas tādos apstākļos, kuros tie var sacensties viena veida vai savstarpēji aizstājamu preču ražošanā vai realizācijā konkrētajā tirgū;

9) monopolstāvoklis - tirgus dalībnieka ekonomisks (saimniecisks) izņēmuma stāvoklis konkrētā tirgū, kurā tam nav konkurentu;

10) prece - jebkura ķermeniska vai bezķermeniska lieta vai pakalpojums, kas apmierina kādu vajadzību un kam var noteikt vērtību, to pērkot vai pārdodot tirgū;

         

11) reklāma - apmaksāts vai citādi atlīdzināts publisks, popularitāti vai pieprasījumu veicinošs paziņojums par precēm vai pakalpojumiem, firmām, personām, paziņojums par organizācijām, to darbības veidiem, idejām un citiem jautājumiem;

1. Izslēgt 1.panta 11.punktu.

     

1. Izslēgt 1.panta 11.punktu.

12) tirgus daļa - to preču daļa, kuras konkrētajā tirgū piedāvā tirgus dalībnieks, attiecībā pret visu šajā konkrētajā tirgū piedāvāto preču apjomu;

13) tirgus dalībnieks - jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura veic vai gatavojas veikt uzņēmējdarbību, neatkarīgi no šīs darbības formas. Ja tirgus dalībniekam vai vairākiem tirgus dalībniekiem kopā ir izšķiroša ietekme uz vienu vai vairākiem citiem tirgus dalībniekiem, tad visi tirgus dalībnieki šā likuma izpratnē tiek uzskatīti par vienu tirgus dalībnieku;

14) vienošanās - jebkādā formā noslēgts divu vai vairāku tirgus dalībnieku līgums vai saskaņota darbība, kurā tirgus dalībnieki piedalās kā arī lēmums, ko pieņem jebkādā formā reģistrēta dažādu tirgus dalībnieku apvienība (asociācija, savienība u.tml.) vai tās pilnvarota amatpersona.

..................................

         

7.pants. Konkurences padomes uzdevumi

Konkurences padome veic šādus uzdevumus:

1) uzrauga tirgus dalībnieku izņēmuma stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas un negodīgas konkurences aizlieguma ievērošanu saskaņā ar šo likumu un starptautiskajiem līgumiem;

         

2) konstatē šā likuma pārkāpumus;

2. Izteikt 7.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) konstatē šā likuma pārkāpumus un pārkāpumus reklāmas jomā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;".

     

2. Izteikt 7.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) konstatē šā likuma pārkāpumus un pārkāpumus reklāmas jomā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;”.

3) pieņem lēmumus par tirgus dalībnieku apvienošanos un šajos gadījumos tirgus dalībniekiem obligāti izpildāmiem noteikumiem;

4) veic pasākumus normatīvo aktu pārkāpumu novēršanai konkurences aizsardzības, saglabāšanas un attīstības jomā;

5) izskata iesniegtos ziņojumus par tirgus dalībnieku vienošanos un apvienošanos;

6) normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros veic pasākumus sabiedrības tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai;

7) sagatavo atzinumus par Ministru kabinetā izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem, kuros tieši vai netieši skarti konkurences aizsardzības,

saglabāšanas vai attīstības jautājumi;

8) piedalās valsts īpašuma privatizācijas, reorganizācijas un demonopolizācijas procesā un, ja nepieciešams, iesniedz attiecīgajai

institūcijai rakstveida priekšlikumus vai atzinumus par konkurences aizsardzības, saglabāšanas vai attīstības principu ievērošanu;

9) savas kompetences ietvaros sadarbojas ar pašvaldībām un sniedz tām palīdzību konkurences aizsardzības, saglabāšanas un attīstības jautājumos;

10) informē sabiedrību par Konkurences padomes uzdevumu izpildi un citiem konkurences aizsardzības, saglabāšanas un attīstības jautājumiem;

11) savas kompetences ietvaros sadarbojas ar attiecīgām ārvalstu institūcijām.

.........................

         

V nodaļa. Negodīga konkurence un maldinoša reklāma

......................

3. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V nodaļa. Negodīga konkurence".

     

3. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“V nodaļa. Negodīga konkurence”.

23.pants. Maldinošas reklāmas aizliegums

(1) Maldinoša reklāma ir aizliegta.

(2) Reklāma uzskatāma par maldinošu, ja tā ietver nepatiesu būtisku apgalvojumu.

(3) Apgalvojums vai noklusēta informācija uzskatāma par būtisku, ja ir pamats domāt, ka tā ietekmē vai varētu ietekmēt pircēja lēmumu.

4. Izslēgt 23.pantu.

     

4. Izslēgt 23.pantu.

 

 

5. 24.pantā:

       

24.pants. Atbildība par negodīgu konkurenci un maldinošu reklāmu

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"24.pants. Atbildība par negodīgu konkurenci";

     

5. 24.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“24.pants. Atbildība par negodīgu konkurenci”;

(1) Ja tiek konstatēta šā likuma 22. vai 23.pantā paredzēto noteikumu neievērošana, Konkurences padome ar savu lēmumu uzliek attiecīgajiem tirgus dalībniekiem par pienākumu izbeigt pārkāpumu. Konkurences padome vienlaikus var pieņemt lēmumu par soda naudas piedziņu valsts budžetā no attiecīgā tirgus dalībnieka līdz 5 procentu apmērā no tā pēdējā finansu gada apgrozījuma.

(2) Konkurences padomes lēmumus par šā likuma 22. vai 23.pantā paredzēto noteikumu neievērošanu var pārsūdzēt apgabaltiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Konkurences padome var pieņemt lēmumu par vainīgās fiziskās personas (amatpersonas) saukšanu pie administratīvās atbildības, ja konstatē šā likuma 22. vai 23.pantā noteikto prasību neievērošanu.

(4) Par šā likuma 22.pantā noteikto prasību atkārtotu neievērošanu vainīgā fiziskā persona (amatpersona) tiek saukta pie kriminālatbildības.

.........................

aizstāt visā pantā vārdus "22. vai 23.pantā" ar vārdiem "22.pantā".

   

Redakcionāli precizēts

aizstāt visā pantā skaitļus un vārdus “22. vai 23.pantā” ar skaitli un vārdu “22.pantā”.